Obrázok používateľa CEZ OKNO
Skončil čas falošných prorokov

Ďakujem za Váš záujem o moje učenie.
Ako určite viete moje časté cesty mi nedovoľujú vždy rýchlo odpovedať.
Vaše otázky sú veľmi dôležité a ja vynaložím všetko svoje úsilie aby som Vám priblížil veci také ako v skutočnosti sú...
nie také ako sa iba zdajú byť.
Róbert Stojaci Medveď

"Situácia v strednej Európe je neobvyklá. U vás je vzácna kombinácia silne sa prebúdzajúceho potenciálu ľudskej bytosti a dosiaľ veľmi zachovalej nádhernej a úrodnej krajiny. Dôležité je, že vy tu máte ešte možnosť pestovať si svoje vlastne potraviny, ktoré nie sú ožarované, a že je tu ešte veľmi prirodzené si zájsť pre mlieko k miestnemu farmárovi a pre vajíčka k susede. Je dôležité túto prirodzenú cestu nielen udržať, ale i rozvíjať. Máte ideálne podmienky..."

Rozhovor s Róbertom Stojacim Medveďom

SK | EN

Sokol: Keď som bol malý chlapec, postavili sme si teepee v hore blízko mesta. Vyrobili sme si z jelenice čelenky. Presne ako v knihe „Dvaja divosi“. Bolo to veľmi tajomné a samozrejmé zároveň. Ten kontakt s prírodou, so sebou samým. Indiáni mali a majú u nás obrovskú popularitu. Otázne je, ku komu sa dostal ich skutočný odkaz, podstata...

Róbert: Odkazom pre každého človeka je prebudiť svojho ducha v kontakte s elementmi prírody, možno to Vás oslovilo najskôr, ale iba ako sejačka plná semienok, ktorá ich silu rastu prinesie aj iným.

Sokol: V súčasnej dobe u nás dochádza k skutočnému oživeniu pôvodných slovanských tradícií založených na prírodnom duchovne. Bola veľmi dlhá doba, kedy sme mali dobré vedomosti o histórii a spiritualite iných národov, ale vlastné poklady nám ostávali akoby skryté. Moc propagandy sa už podarilo prelomiť a čoraz viac ľudí vníma našu veľkú minulosť, stále sú tu však prekážky, ktoré nám stoja v ceste...

Róbert: Táto Vaša otázka je zároveň aj čiastočná odpoveď na predchádzajúcu otázku. Áno, je to tak, rozumiete tomu správne, ale propaganda o ktorej hovoríte ešte nie je zlomená, iba sa láme v tomto čase. My, ako Globálny Ľudský Kmeň sa začíname prebúdzať do pravdy, že nás všetkých oklamali, čomu ja hovorím, systém vecí. Nechcú aby ste vedeli pravdu aby vás mohli držať v otroctve. Nikdy nevyhrajú. Žiadny ľudský zákon nikdy neprerastie Stvoriteľov zákon prírodnej cesty daný ľuďom. Práve kvôli tomuto toľko cestujem... aby som rozpustil falošnú bariéru, ktorá sa zdá stáť v ceste všetkých vidiacich ľudí.

Sokol: Je úžasné, že kontakty s duchovnými z iných kultúr sú také srdečné a prepojenie naberá na sile. Čoraz viac ľudí spontánne vyhľadáva pekné a silné miesta v prírode a posielajú Zemi lásku a podporu. Stretávajú sa tam s priateľmi a vysielajú prosby za zlepšenie. Aké sú v tomto smere tradície Čerokíov?

Róbert: Veľmi podobné tým, ktoré som zažil v Česku a tým zo Slovenska, ktoré som mal možnosť vidieť. Prosím buďte si vedomí toho, že mi nemôžeme uzdraviť matku Zem... iba ľudské ego takto uvažuje. Ľudia sú tí menej dôležití na Zemi, a sú to oni, ktorý sa prebúdzajú aby sa vyliečili, to je to najdôležitejšie. Až potom ľudstvo môže uniknúť bariéram... systémom, v ktoré veríme... Hovoríte o spojení s Cyklom Života, aby sme cez to porozumeli čo máme vôbec robiť. Toto sebaliečenie hovorí o obnovení ľudskej sebaúcty, po ktorom túžia všetci ľudia na tejto planéte.

Keď som navštívil tento kraj prvý raz, tak som sa cítil ako doma. Vy ste pôvodní Indiáni tejto zeme. Ja sa veľmi teším na svoj prvý príchod na Slovensko.

Sokol: V minulosti dochádzalo zo strany náboženstiev doslova k znásilňovaniu duší, snažiac sa im vnútiť jediný správny pohľad na Stvoriteľa. Prírodné duchovno prečkalo všetky zlé časy a dnes sa všade vo svete ľudia čoraz viac rozpomínajú. Viac tancujú, viac spievajú. Viac sa smejú, majú oveľa jasnejší zámer. Máte za sebou množstvo stretnutí v rôznych krajinách. Je niečo, čo Vás na ľuďoch v Európe skutočne prekvapilo?

Róbert: Áno. Je to veľký rozdiel stretnúť ľudí, ktorí poznajú aspoň časť tej pravdy, o ktorej tu hovoríte a tých, ktorí sa boja otvoriť oči a pozrieť sa. Nesmieme zabudnúť pozrieť sa nanovo okolo seba je len malý krok, my musíme niečo aj vykonať. Bez toho sa tento pohľad stane len súčasťou strachu. Tanec a spev je dobrý... Zbožňujem to, ale s tým vedomím, že si budeme pamätať, že aj toto sa nám môže postaviť do cesty k obnoveniu našej sebaúcty. Nepadnite do pasce síl New Age. Toto sú všetko nové informácie a vaše pôvodné spojenie siaha omnoho hlbšie do minulosti a nesie so sebou omnoho väčšiu hodnotu.

Nesmieme predstierať, je to všetko, čo máme robiť.

Sokol: Zažili ste určite množstvo srdečných stretnutí, je niečo čo ľudí naozaj prekvapilo na Vás? :)

Róbert: Áno, som omnoho starší než vyzerám :D

Keď sa stretneme v otvorenej úprimnosti, nie je tam žiadny strach. Mnohí už vedia o pravde a cítia ju v sebe, ale boja sa ju otvoriť. Skrývanie za svojimi maskami to iba spomaľuje, nebojte sa prestať predstierať kto v skutočnosti ste a vykročte smerom ku skutočnému Ja.

Sokol: Keby ste mali našim čitateľom povedať len jednu jedinú vetu...

Róbert: Skončil čas všetkých falošných prorokov, liečiteľov, majstrov, guruov a učiteľov. Choďte nám z cesty. Vy všetci ste odhalení a skutoční ľudia môžu vidieť priamo cez vás. Vaša existencia je na pokraji, takže... si musíte vybrať, ale veľmi opatrne, pretože ľudia už nebudú tolerovať klamstvá.

Sokol: Ďakujem za rozhovor.

Róbert: Ďakujem...

Redakcia ďakuje za pomoc Viktorovi Davidovi

exkluzívne.cez.okno

Tento text smie byť voľne šírený jedine vcelku a zadarmo s podmienkou uvedenia zdroja http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/hovory-cez-okno a celej tejto poznámky.

Milí priatelia,
príde vzácny hosť z indiánskeho kmeňa Čeroky, medicinman Robert Stojaci Medveď. Je to jeho prvá návšteva na Slovensku.

Prednáška:
31. 5.
18:00 - 22:00

Je čas tvoriť nové cesty
Nové žitie v nových komunitách
Kde: Spolok architektov Slovenska, BB
http://maps.google.sk/maps?q=48.735043,19.145253&z=17

Za organizátorov,
Viktor David

Viac informácií o pobyte a programe Róberta Stojaceho Medveďa získate na adrese: robert.bear.slovakia@gmail.com


Ďalšie HOVORY CEZ OKNO nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Nekonečný kruh
http://www.cez-okno.net/clanok/clanok/nekonecny-kruh


INTERVIEW WITH ROBERT STANDING BEAR

Thank you for your interest in me. As you might be aware, my travels do not always permit me to respond quickly. Your questions are very important and I will do my best to tell you what I see honestly in the way things really are….. not as they might appear to be.
Standing Bear

Sokol: When I was a little boy, we built a teepee in the mountain close to the city. And we made a deerskin headband. Just like in the “Two savages” book. It was so obvious and mysterious at the same time. The contact with nature, with myself. The Indians had and have a huge popularity in our country. The question is, where did the essence of the real message go to …

Robert: The message is to each human to wake up their spirit of being connected to the elements, it may have first come to you, but only as a seed planter to carry the growth to others.

Sokol: There is a real revival of indigenous Slavic traditions based on natural spirituality currently going on in our country. There was a long time, when we had a good knowledge of the history and spirituality of other nations, but our own troves (treasures) remained to be hidden. The propaganda´s power had already been broken down and more and more people see our great past, but there are still barriers standing in our way…

Robert: Your question here is the partial answer to the first question. Yes, you are correct in all of these understandings, except that the propaganda is not already broken, it is just now beginning to break down. We as the Global Human Tribe are beginning to wake up to the truth that we all have been lied to by what I call the system of things. They do not want you to know the truth in order to enslave humanity. But they cannot win. No mans law will ever rise above that of the Creators natural life ways given to all humans. It is for this reason that I travel to many ….to dissolve the false barriers that seem to be in the way of all seeing humans.

Sokol: It´s amazing, that contacts with spiritual leaders from other cultures are so warm and connection is gaining on it´s power. More and more people spontaneously search nice and powerful places in the nature and send love and support to mother Earth. They meet with their friends there and send prayers for regeneration (improvement or betterment?). What are the Cherokee´s traditions in this way?

Robert: Very much the same as those I have experienced here in Czech Republic and those from Slovakia that I have also met. Please be aware that we cannot heal mother earth…that is mans ego to think so. Humans are the least important beings on Earth and it is the humans awakening to heal themselves that is most important. Only then can mankind escape the barriers …belief systems…you speak of to connect with the Circle of Life in order to understand what is the correct thing to do. This self healing reveals the restoration of dignity being sought by most all of the humans on the planet.

Upon my first visit to this area I felt as if I was home. You are the Aboriginal Indians of this land. I am very excited to come to Slovakia for the first time.

Sokol: Literally the raping of souls by religions was happening in the past, trying to force them into the only churches view on Creator. Natural spirituality survived all the bad times and now more and more people start to remember all over the world. They dance more, they sing more. They smile more and have much clearer focus. You have behind many of meetings in different countries. Is there something that really surprised you on people in Europe?

Robert: Yes. That there is a vast difference in meeting people who know some of the truth which you have spoken and those who are afraid to open their eyes and take a look. We must not forget that taking a fresh look is only a small step, we must then do something. Without doing this, the look becomes only a fear. Dancing and singing is good…I love to do these things, so long as we all remember that this can also be a great distraction away from our real restoration of dignity. Do not fall into the trap of New Age forces. This is new data and your true Aboriginal connections go much deeper to the past and carry much larger value.

We must not pretend that this is all we have to do.

Sokol: You certainly have experienced many hearty meetings, is there something what had really surprised people about you? :)

Robert: Yes, I am a lot older than I look :D

When we meet in open, honest truth, there is no fear. Many already know the truth and feel it inside them but are afraid to allow it. Hiding behind your own mask is only a delay, do not be afraid to stop pretending to be who you are and really step forward in being real.

If you should tell our readers only one sentence...

Robert: It is past time for all of the false priests, healers, masters, gurus and teachers to get out of the way. You are all exposed and real people can see right through you. Your mere existence is now at risk, so now…,.., you must choose very carefully, people will no longer tolerate the lies you present…

Sokol: Thank you for the interview

Robert: Thank you...

Sokol, CEZ OKNO, www.cez-okno.net

Special Thanks to Viktor David

Creative Commons: Attributtion, Noncommercial, No Derivative Works


READ in ENGLISH h e r e.

máj 24, 2012 14:13 popoludní

 

 

Top