Obrázok používateľa CEZ OKNO
ROZHOVORY S JAMESEM (apríl 2013) II. (TEXT+PODCAST)

James: (42:50) Teď zpátky k časoprostoru a Kvantové pauze. Mimochodem, nikdo nepotřebuje praktikovat Kvantovou pauzu, pokud se mu to nějakým způsobem zdá limitující. Vědomé dýchání bude fungovat také dobře. Nepotřebuješ žádné techniky. I Kvantová pauza může být přizpůsobena tvým konkrétním potřebám. Takže něco zkus a pak z toho intuitivně vyber to, co je dobré a co ti funguje.Praktikuješ-li vědomé dýchání, pociťuj, jak tě to přitahuje do přítomného okamžiku. V tomto stavu přítomného okamžiku použij své uvědomění k hlubokému procítění, že se nalézáš v úplně novém časoprostoru – v takovém, ve kterém jsi nikdy předtím nebyl, který má nové energie, nové možnosti. Představ si, že jak dýcháš, mísíš tyto nové energie do svého lidského nástroje a že to v tobě vytváří pocit otevřenosti, přizpůsobivosti, soudržnosti, jasnosti, která ti umožňuje být pružnější, čilejší, dávající, intuitivně oživený a tak dál.

Dech souvisí s časoprostorem a to… to přináší do tvého lidského nástroje novou energetiku. Tato nová energetika může být zažívána jako nové chování. Takže energie v tomto kontextu informuje hmotu a hmota v tomto kontextu znamená chování.

Mark: Proč je inteligentní chování tak důležité ve filozofii Tvůrců Křídel?

James: Protože hledající se nechají snadno zmást. Jednomu hledajícímu je řečeno, že re-inkarnace neexistuje a jinému je řečen opak. Pak se ti dva potkají a jsou ze sebe navzájem zmatení. Jednomu hledajícímu je řečeno, že jméno Boha je Allah, druhému je řečeno, že existuje množství různých Bohů. Pak se ti dva setkají a výsledkem je zmatek. Jedna osoba objevuje částicovou fyziku a jiná se znovuzrodí jako Ježíš. Ti dva se potkají a dostanou se do potíží.

Takže poukazuji na to… že ve slovech je málo shody s tím, co se děje v mysli. Velmi málo lidí skutečně důvěřuje své intuici. Raději důvěřují expertům, ale problém je v tom, že experti se neshodují, takže následkem je zmatek a to, že se nikdo ve svých vírách necítí bezpečně.

Chování se nestará o názor mysli. Jestli dokážeš praktikovat chování vědomého dýchání, přístupu ke svým ctnostem srdce a jejich vyjadřování do lokálního vesmíru, tak na všech vírách a na všech slovech, kterými své víry popisuješ, vůbec nezáleží. Záleží na inteligenci chování. To je univerzální jazyk a ten nikdy neodděluje, nepopírá ani neanalyzuje – namísto toho aplikuje soucit, vděčnost, pochopení, lásku, atp. za všech okolností.

Teď někteří budou argumentovat, to jsem si jist, že jsem naivní. Že existuje správně a špatně. Pravda a nepravda. Například že reinkarnace je pravdou či nepravdou. Že nemůže být obojím. A když to tak je, pak pravda musí být bráněna. Ale pochop, to je způsob, jak jedinci ztrácí perspektivu důležitých věcí jako jsou ctnosti srdce, vědomé dýchání, láska, rovnost a jednota.

Bráníme naše víry. Druhé polarizujeme. Pokoušíme se být na správné straně. Na straně tanečního parketu, která je pravdivá. Ale náš vesmír je multidimenzionální. Má patra zakódovaná uvnitř pater uvnitř pater. Jinými slovy je hyper-komplexní. Není poznatelný lidskou myslí. Takže když lidská mysl uchopí “pravdu” a pak jí brání slovy takzvaných expertů, stává se to trvalým cvičením ega a ničím víc. Energie investovaná do tohoto cvičení by mohla být věnována do vědomého dýchání nebo pěstování vztahu s univerzem a Stvořitelem a následně vyjadřována v chování soucitu, odpuštění, vděčnosti atd.

Je zajímavé mít filozofické jádro. Cítit, že rozumíš fungování vesmíru; ale všechno, co si dnes myslíme, že víme – v pojmech kosmologie a fyziky – se změní s tím, jak změníme náš časoprostor. Všechno…

Pochop, že recitování filozofie je založeno na slovech a mentální ideologii. Ano, může změnit chování, to určitě, ale nepřináší ultra-jemné frekvence do lidského nástroje. Jen chování, které je souhlasné se ctnostmi srdce očistí a připraví lidský nástroj pro vnímání duše nebo vyššího jáství tak, aby viděl její pohyby, její perspektivy, jeho vhledy, jeho vědomí. Takže chování způsobuje přípravu lidského nástroje a toto chování musí být soudržné a jasné. A jediný způsob, jak je možné této kvality dosáhnout, je ryzost.

Nemůžeš to padělat. Nemůžeš to praktikovat jako nějaký stroj. Musíš být lidský, zranitelný, otevřený, pokorný a více ochotný učit se sama od sebe než přijímat slova druhých. Jedinou věc, kterou to vyžaduje, je víra v lidskou duši. A dokonce i to je nejisté; a říkám nejisté z toho důvodu, protože i ateisté jsou schopni velmi dobře praktikovat šest ctností srdce. Nejsou zatíženi žádnými vírami v duši nebo Boha nebo náboženskými doktrínami. Nejisté říkám tedy v tomto smyslu. Duše je přítomná v každém, nehledě na jeho životní postavení, národnost, pohlaví, systém víry atd. A je to právě díky duši, že jsme vzájemně propojeni. To je jediná víra, která je opravdu potřeba. Pokud v to opravdově věříš, pak můžeš praktikovat s originálností.

Mark: Jamesi, v mnoha emailech vidím, jak lidé recitují věci, které byly řečeny fyziky, astrology, zprostředkovateli channelingu, mimozemšťany, Galaktickou federací, věcí této povahy… Někdy se ty informace zdají být tak podrobné, že jsem se přistihl, jak si myslím, že musí být skutečné. Ale celé toto téma, kdy jsi hovořil o různých názorech a mentální ideologii… to vypadá, že to s lidmi někdy opravdu zamává. Co může člověk udělat, aby zůstal koncentrovaný na chování – na ctnosti srdce?

James: Je mnoho důvodů, proč jsou lidé zaplaveni konfliktními informacemi. Děje se to ve všech sférách života. V duchovní doméně snad nejvíce, protože tam neexistuje důkaz. Takže někdo ti může říci, že jsi reinkarnací Alberta Einsteina, nebo že jsi důležitou inkarnací z planety… XYZ a ty nemůžeš dokázat opak. To živí ego. To je pradávný problém.

Lichocení je starobylá forma komerce. Také pochází z náboženského sektoru, protože vtlouká do lidské psychiky postoj, že jsme všichni hříšní. Že stále hřešíme a potřebujeme spásu. Takže když ti někdo říká, že jsi ve skutečnosti anděl nebo mocná bytost, je to velmi svůdné.

A zatímco na úrovni duše je pravdou, že jsi mocná bytost, tak to není záležitost pro uspokojení ega. Je to o zodpovědnosti. Je to záležitost služby, nikoliv satisfakce.

Pauza…

Ještě řeknu toto, když ti o tobě někdo řekne, že máš pro něco nadání, odkud pocházíš, jaká je nebo není tvá osobnost a ty mu za ty informace zaplatíš, doporučil bych vzít tyto informace do svého srdce a opravdu posoudit jejich hodnotu pro tebe. Čím jsou ty informace podrobnější, tím by jsi k nim pravděpodobně měl být skeptičtější.

Pochop, podrobnosti jsou používány ke svádění. Je to jako filmový průmysl… viděl jsem před několika měsíci film Život Pi a ten Sibiřský tygr je vytvořen digitálně. A já jsem se přitom mnohokrát přistihl, že věřím, že jde o skutečného tygra. Co mně přesvědčilo, bylo množství detailů… to rozpustilo mou nevíru. To mě přesvědčilo, abych přijal iluzi.

Tak je to s vnějšími zdroji… detaily je prodávají.

Pointa je v tom, že ve skutečnosti nezáleží odkud pocházíš, nebo co jsi v minulosti dělal nebo dokázal. To je časově založené. Ty se vždy posouváš v časoprostoru, vždy jsi schopen spojení s vesmírem a Stvořitelem – Zdrojovou inteligencí. Ty můžeš vyvolat toto vyšší vědomí v tobě a vysílat ho k dalším ve tvém lokálním vesmíru. Můžeš být studentem svého srdce.

Jestliže naplníš svou mysl a ego všemi těmi personálními detaily ohledně tvé minulosti či budoucnosti, co ti to dá? Jasnost či zmatek? Můžu tě ujistit, jestliže dostaneš deset výkladů od deseti různých zdrojů, budeš zmaten. Shoda bude tak 10-20% a zbytek se bude rozcházet a bude nemožné ho dekódovat do smysluplného obrazu či smyslu. Takže bych duchovním hledajícím radil soustředit jejich pozornost na inteligentní chování. Praktikovat ho. Neplnit si mysl složitými podrobnostmi, které matou, vyvrací a oddělují. Inteligentní chování to je to, čemu se zde máš učit a projevovat to.

Mark: Jak pomáhá vědomé dýchání ve vývoji inteligentního chování jedince?

James: Dobrá, řekněme tedy, že praktikuji Kvantovou pauzu a během toho, co dýchám, si uvědomím nový časoprostor, ve kterém jsem – tu unikátní část vesmíru, se kterou se můj lokální vesmír prolíná v daném okamžiku. Rozhodnu se nadechnout pocity vděčnosti. Každý dech, který nabírám, si představuji, že je soucitem, což znamená, že každý nádech může být prodchnutý nějakou ctností. Já ji vyvolám do svého lidského nástroje a nechám, aby mě naplnila jako vnitřní vodopád.

… Můžeš být třeba ve vězeňské cele nebo ve vile v jižní Francii, časoprostor, který protíná tvůj lokální vesmír, může být tebou modifikován. Ty jsi alchymistou. Tvůrcem. Můžeš použít moc své tvůrčí představivosti, abys prodchnul svůj nádech ctnostmi, jako je soucit, odpuštění, pokora, srdnatost, pochopení, radost, láska, cokoliv chceš. Ty jsi tvůrce a nový časoprostor je tvým plátnem.

Nová energetická pole, která tebou plynou, jsou dopravci, kteří při průchodu tvým lokálním vesmírem – tvým energetickým polem – vysílají energie k druhým a vzdálenost, kterou tím překlenují, není vázána na zemi ani není nijak omezená.

Mark: Ty tedy říkáš, že naše osobní energetická pole ovlivňují větší pole… dokonce mimo zemi?

James: Můžeš se na to dívat tímto způsobem, Marku. Lidský nástroj je tak trochu jako továrna. Má tělo, mozek, centrální nervový systém a další orgány. To jsou fyzické aspekty… základy továrny, jestli chceš. Pak máš srdce a mysl a to dohromady spolu-vytváří emoce a chování. Srdce a mysl jsou jako zaměstnanci a emoce a chování jsou jako produkty.

Pak máš duši – duchovní esenci jedince. Božskou jiskru. To je jako zákazník. Ten, kdo používá produkty, které ta továrna vyrábí. Někdy, když továrna vyrábí produkty, které mají nízkou frekvenci, hustou energii – duše či zákazník ten produkt nepoužívá. Nemůže ho použít. Bylo by to jako nákup zařízení, které je určené pro jiné napájecí napětí. Nejde zapojit do elektrické zásuvky.

Emoce jsou produktem toho, jak srdce a mysl pracují společně a soudržně. Jestliže je mysl zbožná, kontemplativní, přijímající, volající vesmír na podporu, atp. – pak je mysl spojená se srdcem, protože tento typ uvědomělé mysli přitahuje pozornost srdce. Plodí chování, které je inteligentní. Co tím myslím?

Inteligentní chování je schopnost sebe-řízení, týkající se soudržnosti mysli a srdce, které vede ke schopnosti vytvářet emoce, jenž jsou rovnovážné a pružné. To není o sentimentálních emocích ani o vášnivých reakcích na špatnosti, jichž se dopouštějí mocní tohoto světa – jako kdybychom potřebovali začít revoluci. Spíše se jedná o cílevědomé, vnitřní přesvědčení v hledání vyjádření srdečních ctností ve všech záležitostech našich životů. Řeknu to jasně – ctnosti srdce nejsou emoce. Nejsou to myšlenky. Je to chování.

Srdeční intuitivní vstupy, společně s vhledy vyšší mysli týkající se toho, jak vyjádřit ctnosti srdce v dané situaci – to jsou šéfové, kteří vytvářejí chování či ctnost a potom ji dávají na trh. Podobně můžeš mít nižší mysl nebo ego-mysl, která vytváří chování založené na emoční reakci a toto chování bude velmi odlišné, protože tvůrce je velmi odlišný. Duše nevidí způsob, jak využít toto chování nebo se s ním sjednotit. Takže se jistým způsobem vzdálí. Vyhoví. Zůstane nevyslyšena a nepovšimnuta lidským nástrojem.

Inteligentní chování je celé o nárůstu uvědomění – nejen v jedinci, ale také v těch kolem tebe. Nárůst uvědomění, nikoliv skrze slova, ale skrze chování, které je založené na slovech či myšlenkách, jenž jsou ctnostné a pramení z nejvnitřnější části našich jáství.

Mark: Tedy říkáš, že emoce jsou spolu-tvořené srdcem a myslí? Kde je v té rovnici duše?

James: Duše je všude. Je to jen otázka toho, zda je zapojená, aktivní, interagující… v chování jedince. Jestliže hlubší srdce a vyšší mysl pracují jako jeden, který vytváří chování, jenž je sjednocené s duší, tak je duše zapojena. Je mocně přítomna. Jestliže mělké srdce a nižší mysl spolu bojují o to, kdo bude tvořit chování, duše se odpojí. Jak jsem již říkal, nemůže přijít, když jsou zvířeny bahnité vody egocentrického myšlení.

Mark: Takže to je důvod, proč je duše pasivní… copak nemůže prostě… já nevím… lidi probudit, aby pracovali více sjednoceni s ní?

James: Jestliže tvoříš chování na základě interakce mělkého srdce a nižší mysli… rozhodl ses pro uzavření svého spojení s duší. Je to jako někdo, kdo žije v obrovském světě přírody, kde jsou hory, údolí, řeky, ale on jde do malé chaty, zamkne dveře, zatáhne závěsy a leží potmě v posteli. Jak by se k němu svět přírody mohl dostat?

Mark: Třeba bouřka?

James: Dobře, ano, bouřka se k němu může dostat, ale také může způsobit, že se ještě méně bude chtít otevřít a hledat svět duše. Každý se otvírá odlišně a je ke hledání duše motivován odlišnými věcmi. Duše je trvale magnetická, ale někdy má osoba tak vykrystalizované víry, že je nemožné na ni udělat dojem. To z důvodu – jak se často říká – že duše se pohybuje tejemným způsobem a osoba, která má zkrystalizované víry například světského, nihilistického světa, si nemusí povšimnout volání duše.

Dovol, abych objasnil jednu věc. Zmínil jsem se o lidech, kteří věří v nihilismus či ateismus. Neříkám, že tito lidé fungují z mělkého srdce a nižší mysli. Oni můžou věřit, že neexistuje žádný Bůh a že vesmír není pečující a přitom stále můžou fungovat z vyšší mysli a hlubšího srdce. Podobně můžeš mít někoho, kdo přemrštěně věří v Boha a duši, ale přitom funguje z mělkého srdce a nižší mysli.

Systémy víry nejsou katalyzátory inteligentního chování. Můžou mít jistý vliv, ale nejsou jediným faktorem. Jak jsem říkal, žijeme v komplexních, multidimenzionálních světech, kde jeden faktor není rozhodující… může jen mít vliv. Je snadné si myslet, že svatý a světský jsou opačnými póly, ale ve skutečnosti to jsou prvky té samé zkušenosti, týkající se růstu uvědomění jedinců tak, abychom mohli vtělit ctnostná chování do našich životů. A to, jaký je náš systém víry, nebo míra toho, jak tvrdíme, že uctíváme Boha nebo se staráme o blaho své duše – to nejsou klíče. Klíčem je a vždycky bylo inteligentní chování.

Inteligentní chování je způsob, jak interagovat s vesmírem. Není to jediný způsob, ale je vyspělý. Každý má v sobě potenciál zažívat tuto interakci. Většina lidí je učena a je jim říkáno, že vesmír je temnou, neživou expanzí prázdného prostoru. To pochází z nevědomosti. Dokonce i naše nejlepší mysli dokáží identifkovat jen asi 2% našeho fyzického vesmíru – zbytek je temná hmota a temná energie. A oni nerozumí tomu, co to je, jak to funguje, odkud to pochází a kromě gravitace, zůstávají další její charakteristiky naprostým a úplným mystériem.

Já to vnímám tímto způsobem. Prvotní Zdroj či Bůh či Stvořitel či vesmír, jakkoliv TO chceš nazývat, šíří SVOU inteligentní energii ke všemu, co jest – jako Zdrojovou Inteligenci či Ducha. Tento duch je všude, včetně každého z nás. Proudí skrz nás. Je dynamický, stále se měnící. Má schopnost reagovat na nás, stejně jako my máme schopnost reagovat na něj. Jinými slovy je interaktivní. Když hrajeme interaktivní hru na Nintendo nebo na našem počítači či chytrém telefonu, interagujeme s designem hry a doufáme, že se dostaneme skrz různé kontrolní body a budeme pokračovat do vyšších úrovní výzev. Že hru dokončíme a budeme mít vysoké skóre.

Při interakci se Zdrojovou Inteligencí je to odlišné. Není to o vysokém skóre a dokončení hry. Je to o nalezení způsobu, jak zvýšit uvědomění v sobě takovým způsobem, abys mohl vytvářet a projevovat ctnosti srdce ve svém životě bezpodmínečně. Můžeš je řízeně modulovat. Můžeš je kombinovat a skládat do smysluplných vyjádření, která souvisí s konkrétními situacemi, které se dějí. Můžeš přivést svou vyšší mysl a hlubší srdce ke sjednocení ve jménu služby Zdrojové Inteligenci. A můžeš to udělat vědomě, záměrně, s péčí a ryzostí.

To je interakce, kterou má jedinec s vesmírem. Jak toto budeš praktikovat, časem poznáš, že vesmír naslouchá, reaguje, přeuspořádává se… nemyslím to doslovně, ale projekce vesmíru, týkající se tvého lokálního vesmíru, není mechanickou natáčecí hračkou, která provádí svou misi nerušena polem vědomí jedince. Je to docela naopak. Lidské pole – jak individuální, tak kolektivní – tvaruje projev vesmíru na zemi.

Nemyslím tím pozice hvězd nebo planet nebo systémů počasí, atp. Myslím tím konkrétnosti, jako kdo vstupuje nebo odchází ze tvého života, tvá práce, tvé poslání, tvé emoční interakce s lidmi, co čteš a studuješ, všechny tyto věci – abych jich jmenoval alespoň pár – jsou součástí komplexní podstaty toho, jak vesmír reaguje na tvoje pole… na to, co vyjadřuješ prostřednictvím svého lidského nástroje.

Kdybys to chtěl trochu zlidštit, mohl bys říci, že ty a Bůh jste partnery. Čím více vnímáš hodnotu tohoto partnerství, tím více můžeš cítit a vidět výsledky této interakce.

Mark: To je koncept, že neexistují žádné náhody? Že všechno je záměrné a spolu související...

James: Ne, ne úplně. To je pasivnější koncept, ve kterém vidíš světové události tak, jako by byly vedeny moudrou rukou a ty se odevzdáváš jejím potřebám, motivacím, vhledům a vůli. Toto odevzdání se je pasivním aktem. Na druhou stranu interakce, to je partnerství. Energie se sdílí, nejen přijímá. Poslání jsou společně plněna a dokonce společně zakládána.

V této interakci a partnerství existuje sebe-zodpovědnost. Je to systém zpětné vazby. Vesmír není autoritativní.

Mark: Vzhledem k tomu, že stále měníme svou pozici ve vesmíru… v pojmech časoprostoru, všechno je dynamické a komplexní a my jsme… no prostě jsme lidmi se všemi našimi nedostatky a omezenými pohledy na to, co se děje… tak to vypadá, že odevzdání se vyšší moci není tak špatný nápad.

James: Pasivní přístup popírá interakci a partnerství. Omezuje roli lidského nástroje. Například, já jsem jako list na řece… to je odevzdání se; já jsem jako umělec se štětcem, plátnem a mocnou můzou, která mě inspiruje. To je interakce.

Všechno, co je komplexní, na nás zdánlivě křičí: “Jsi mimo svou hloubku.” To jsou strachy sebe-zodpovědnosti. Takže lidé se musí odevzdat buď kultuře nebo Stvořiteli.

(1:05:48) Dovol, abych uvedl jeden příklad. Znám jednu osobu, která byla sužována minulostí… negativním zážitkem. Něčím, co nedokázala odpustit. Řekl jsem jí, že klíčem pro ní je odpuštění, které musí být bezpodmínečné. Na to ona řekla, že to nejde. Ona chtěla, aby druhá osoba připustila svou chybu a omluvila se jí. Ale já jsem jí řekl, že by mohla čekat hodně dlouho. Že když odpustí bezpodmínečně, nebude muset čekat.

Ona se na mě podívala a řekla, že jenom Ježíš může odpouštět bezpodmínečně; ne obyčejní lidé, jako je ona. Taková byla její perspektiva – že bezpodmínečné vyjadřování ctností srdce je vyhrazeno pro takové, jako je Ježíš. Že není určeno pro všechny. A přitom to může udělat kdokoliv. Nebo kdokoliv to nemusí udělat. Tak či tak neexistuje žádný rezervační systém. Je to volba. Je to partnerství s vesmírem. Je to vnímání hodnoty toho, že jedinec vede, namísto co by následoval. Je aktivní, namísto pasivní.

Mark: Proč je tak těžké praktikovat tyto ctnosti, jako je odpuštění, bezpodmínečně? Myslím tím, že většina z nás asi chápe, co tím ta žena myslí… někdy se prostě zdá nemožné fungovat bezpodmínečně.

James: Pochop, většina lidí je uzavřena v hlavě – převážně na levé straně a převážně dole v reptiliánském mozku. Je snadné to dělat. Tvůrci kultury činí snadným, abychom žili v této části lidského nástroje a abychom zakládali svá rozhodnutí a systémy víry odsud. My pak myslíme svými nižšími myslemi a naše srdeční vedení je mělké… V tomto stavu máme tendenci se spoléhat na volby ega… egem řízené volby, které jsou – řekněme – sjednocené s kulturou.

Jestliže volby řídí ego, pak je myšlenka na bezpodmínečné odpuštění či soucit či vděčnost téměř nemožná.

Mark: Proč je tomu tak?

James: Protože to je dlouhá cesta… cesta sebe-zodpovědnosti. Většina lidí chce odměnu získat rychle. Chce rychlé výsledky. Chtějí chválu rychle. V této době to platí více než kdykoliv předtím, protože technologie doručuje odpovědi rychle, pouhým hlasovým příkazem Siri nebo kliknutím myší na Googlu. Výsledek… hned! Čím rychlejší je řešení, tím více je ego uspokojeno. Nicméně rychlé řešení nepřináší skutečnou moudrost nebo vnitřní způsobilost – zůstává tu prázdnota… padělek. K zajištění tohoto vjemu moudrosti musíš být ochoten vytrvat a být zavázán dlouhé cestě, na které jsi dirigentem symfonických emocí tvořených tvým hlubším srdcem a vyšší myslí.

Jistým způsobem jsi dirigentem… levá ruka je tvé hlubší srdce a pravá ruka je tvá vyšší mysl. Ony dohromady dirigují hudbu, které říkáme emoce. Jestliže fungují soudržně – vytvářejí hudbu, nikoliv hluk nebo zkreslení. Většina lidí, když diriguje své emoce, tak jejich dvě ruce nedirigují v jednotě – oni kritizují své ruce, které se tak ocitnou mimo synchronizaci a podle toho jsou pak vyjadřovány i adekvátní emoce. Někdy to způsobuje stres, někdy drogy, někdy staré zvyky, někdy hluboké vyčerpání, někdy kultura: která křičí: “Udělej to takto!” Existuje velmi mnoho důvodů. Proto je tak důležité praktikovat něco, jako ctnosti srdce, abys mohl obnovit svou rovnováhu, když uklouzneš na banánové slupce.

Dlouhá cesta není pro ty, kteří jsou připoutaní k potřebám ega, protože to je ego, které se dožaduje rychlého zvládnutí, rychlých výsledků… a faktický prospěch pro druhé z těchto rychlých výsledků – to ego nezajímá. To, co ego opravdu motivuje, je odměna domýšlivosti a přitažlivosti ve svých různých manifestacích.

Mark: V mnoha cestách hraje mysl klíčový aspekt duchovního objevování… a ty mluvíš o egu, což je aspekt mysli. Je to důvod, proč je dlouhá cesta tak obtížná? Protože mysl je vrcholem?

James: Mysl hledá příčiny. Je to v mnoha ohledech kalkulátor příčin a následků. Ego se snaží být spojeno s pohnutkami, jako jsou klimatické změny, politické strany, náboženství nebo kultura, kontrola zbraní, ochrana práce atp. Seznam je velmi dlouhý. Téměř všechno jsou aktivity spojené s různými pohnutkami a mysl je velmi ráda součástí něčeho, co rozvíjí program, se kterým mysl souhlasí a rezonuje. To také umožňuje pocit komunity… sama pohnutka.

Když byly publikována materiály Tvůrců Křídel, vím, že mnoho lidí se divilo, proč jsem se rozhodl zůstat anonymní. Avšak Lyricus není pozemská organizace. Není žádný důvod se k ní připojit. Není žádná věc, které bychom se snažili dosáhnout.

Mark: Což není objev Velkého Portálu tou věcí?

James: Ne, není. Velký Portál je technologický objev a nebude učiněn na základě příčinné snahy, nýbrž to bude objev, který se objeví z čista jasna tam, kde ho nikdo nebude předpovídat. A ti, kteří ho objeví, ve skutečnosti nebudou rozumět tomu, co objevili, dokud nepředstoupí jiní, kteří budou demonstrovat jeho důležitost. Pak nastane pohnutka, když se ho Kontroloři budou snažit potlačit, skrýt, zamaskovat strachem. Pak se pohnutka bude soustředit na péči o tu technologii a její zpřístupnění všem.

Už nyní jsou na zemi organizace, které pracují ve prospěch tohoto objevu, ale postrádají zdroje, aby realizovaly své ambice. Ten objev bude učiněn dobře financovanou organizací, která se bude zabývat odlišným cílem. Ona učiní ty objevy náhodou a ty méně financované organizace včlení tyto objevy a přetvoří jejich účel.

Takže objev sám není založen na příčinné iniciativě. Ale jakmile bude objev učiněn a potvrzen, ochráněn a rozšířen k veřejnosti, stane se příčinou či pohnutkou.

Mark: Máš na mysli vědecký objev lidské duše, že?

James: Ano… již při jedné z tvých minulých otázek jsem se chystal zmínit, že Lyricus vidí mysl a srdce tak, že pracují v souzvuku. Není to tak, že jeden z nich by byl vůdcem a druhý následovníkem. Oni společně vytvářejí schopnost, aby v jedinci uzrálo vědomí Svrchované Jednoty. Oni ho živí. Tak vzniká vědomí jednoty a rovnosti, které je spojené s individualismem, jenž není založený na egu. Je to vědomí, které se na zemi rodí a Velký Portál je technologická síla, která pomůže odpoutat jeho přítomnost v lidstvu.

Mark: Vím, že jsi o tom psal v materiálech Lyricusu, ale proč by někdo chtěl zatajit existenci lidské duše? Chápu, proč se Kontroloři snaží zatajit mimozemšťany nebo Temné projekty, ale proč duši? Proč by se ji snažili zatajit?

James: Protože je zvykem Kotrolorů kontrolovat. Kdykoliv jsou učiněny nové objevy, ty jsou rychle posouzeny vzhledem k jejich schopnosti měnit existující strukturu moci. Jak v dobrém smyslu – jinými slovy, k posílení jejich kontroly; tak ve špatném smyslu – ke zmenšení kontroly.

Mark: Ale jestliže Kontroloři potlačují možnost lidstva duchovně růst… jak se lidstvo může z té kontroly vůbec vymanit?

James: Kontroloři jsou součástí systému vzestupu. Oni nekontrolují systém. Ten systém je rozsáhlý. Je to síť, která se rozpíná všude a ke všem. Nekontroluje ji žádná skupina či entita. Oni si prostě myslí, že kontrolují jeho malou – velmi malou – část toho systému, která se nazývá země. Ale ani to ve skutečnosti nekontrolují… vezměme například internet. Kontroloři si původně mysleli, že internet bude užitečný ke kontrole vzdělávací inovace přes ARPA síť, a pak si mysleli, že bude představovat komunikační infrastrukturu ve Vojenském Průmyslovém Komplexu přes DARPA síť. Co neviděli, bylo jeho přetečení do života občanů… což se stalo následkem kapitalismu. Když na scénu vstoupila Celosvětová Pavučina (angl. World Wide Web), dělali si naději, že zůstane v obchodní doméně… bankovnictví, průmyslu, atd. Ale jak víme, nyní je to globální komunikační systém. Kontroloři se tomu přizpůsobili a pokoušejí se ho použít pro špehování, získávání osobních dat, bankovnictví, atd. Ale Kontroloři nikdy nechtěli, aby se internet stal tím, čím je.

Takže předpoklad, že lidstvo je kvůli Kontrolorům mrzačeno ve své schopnosti duchovního růstu, je prostě mylný. Oni z toho dělají větší výzvu, což je způsob, jak je ten systém navržen. Duše se neinkarnují do lidského nástroje proto, aby zažívaly klid a duchovní požehnání. Ony zažívají toto oddělení od Zdrojové Inteligence ochotně a záměrně. Vědí, že bude výzvou navigovat ke své duši a hlubšímu srdci, když budou inkarnované. Vědí, že v tomto světě bude výzvou učit se vyjadřovat vyšší frekvence srdce bezpodmínečně. Ale také vědí, že přijde pomoc.

Mark: A v jaké podobě ta pomoc přijde? Mám na mysli, odkud přijde a jak ji lidé poznají?

James: Pomoc je všude. Není to jedna věc nebo jedna organizace nebo náboženství. Pomoc je všude. Opravdu je to vjem a postoj jedince, co to způsobuje. Je to ve všech věcech, takže když je jedinec připraven, vidí něco nebo cítí něco nebo pochopí něco, co ho probudí – co ho aktivuje ke hledání jeho vyššího jáství. A to, odkud tento budíček přichází, to se u každé osoby velice liší. Avšak jakmile je jedinec probuzen, začne hledat to, co je před ním skrýváno. Instinktivně ví, že je to skryté – že pravda je zahalena. Možná lidé neznají jména nebo tituly Kontrolorů, ale prostě vědí, že existují – dokonce i tehdy, když si to nechtějí připustit.

Mark: A proč to tak je, Jamesi? Znám mnoho lidí, kteří se v okamžiku, kdy začneš hovořit o těchto věcech, týkajících se Kontrolorů, začnou cítit dost nepříjemně.

James: Je to trochu děsivé. Znervózňující. Pro většinu lidí je těžké uvěřit, že svět je potlačený. Že je potlačovaný tak, aby lidstvo bylo snadněji kontrolovatelné a povolné systému. To jsou staré koncepty. Byly na této planetě po tísíce let a jen málo soudných myslí o této skutečnosti pochybovalo. Jako kopírovací mechanismus se raději vyhýbaly diskuzi, což je naprosto v pořádku. Hovorem o tom a znervózňováním, toho nemůže být mnoho získáno.

Pro hledače pravdy povstává otázka, kolik pozornosti tomu věnovat. Protože v extrému to může vést ke strachu, frustraci a dokonce pocitu paranoi. A tyto okolnosti zřejmě zmenšují schopnost jedince vyjadřovat lásku do svého lokálního vesmíru. Což je jejich první priorita během inkarnace.

Mark: Jsem rád, že zmiňuješ to slovo… Láska. Dostal jsem emaily od lidí, kteří se divili, proč není uvedena mezi šesti ctnostmi srdce. Můžeš o tom pohovořit?

James: To je podobné dotazu, proč bílé světlo není zmíněno v duze… pochop, láska je šesti ctnostmi srdce. Láska je dynamickou směsí těchto šesti vyjádření. Láska je pochopením, soucitem, vděčností, pokorou, odpuštěním… a srdnatostí. Je to situační uvědomění a projevení tohoto ve tvém okamžiku – nejen ke druhým lidem, ale také k rostlinám, zvířatům, Stvořiteli, Zemi, Vesmíru, Zdrojové Inteligenci… i k sobě.

(Pauza)

(1:18:10) Jak se časoprostor posunuje a mění, setkáváme se s novými energiemi a tyto energie můžou být buď urychlovači nebo brzdami pro vědomí. V periodách urychlení se děje změna rychleji. Takže láska je dokonce ještě důležitější. Taková, která je s originálností spletená ze ctností srdce. To je důvod, proč je v této době originální láska jediným požadavkem na systém víry.

Mark: Nejsem si jist, jestli tomu rozumím… co myslíš tou originální láskou?

James: Láska je situační vyjádření ctností srdce. Abys to dělal bezpodmínečně, musíš být originální ve svém projevu. Takže kdokoliv tvrdí, že praktikuje šest ctností srdce, musí být zodpovědný za svou originalitu. Jinak není tvůj systém víry praktikován. Pokud tomu tak je, tak nač mít víru? Takže vidíš, že tato volba – mít život centrovaný v lásce – je zodpovědností. Jestliže rezonuješ se ctnostmi srdce, jestliže chápeš jejich hodnotu, nejen ve svém životě a životě tvých blízkých přátel a rodiny, ale v širší definici jednoty – pak také chápeš, že musí být praktikovány bezpodmínečně. Jinak jsou pouhým pohodlím. Jejich mocnost je v jejich bezpodmínečném vyjádření a uvědomění.

Mark: Už párkrát jsi použil pojem… situační uvědomění. Můžeš vysvětlit, co tím myslíš?

James: Ctnosti srdce k tobě přicházejí a ty je vyjadřuješ. Situační uvědomění v tomto kontextu znamená, v daném momentě prostě vnímat jejich vstup do tvého lokálního vesmíru. Někdy je to velmi zřejmé, někdy velmi jemné… téměř nepostřehnutelné. Je důležité vnímat, že jsi byl bezpodmínečně obdarován, stejně jako je důležité bezpodmínečně vyjadřovat.

Můžeš to nazvat třeba předsmyslová vděčnost. Příkladem je tvůj nádech… přináší ti život. Voda je dalším příkladem. Laskavé slovo od kolegy je dalším příkladem. Seznam je velmi dlouhý. Takže se staneš zběhlým ve vnímání toho, jak ti vesmír a tvůj lokální vesmír přinášejí ctnosti dokonce i tehdy, když to vypadá, že nejsou přítomny. To je ta bezpodmínečná část. Ta těžší část. Ale všechno v tomto světě je o cyklech a poměrech a ty se v časoprostoru vždycky mění a posunují. Proto to nazývám předsmyslové uvědomění. Někdy si musíš představit ctnosti i když jsou zdánlivě nepřítomné. Ony přijdou časem.

Mark: Vypadá to, že disfunkce světa v mnoha ohledech vzrůstá, však víš… například ekonomika nebo terorismus nebo přírodní katastrofy… urychlení energií – jestli je správné to tak nazývat – za uplynulý rok silně vzrostlo. Je to jako by někdo přidal topení v kuchyni a my cítíme, jak přibylo stresu, což činí těžším být vděčný či praktikovat ctnosti srdce – alespoň co můžu říci za sebe.

Někdo říká, že je to stínová vláda; někdo poukazuje na Reptiliány nebo mimozemské inteligence...

James: Kontroloři jsou lidé. Jsou sice ovlivňováni jinými zdroji, ale jsou to lidé a oni dělají konečná rozhodnutí. Je to chamtivost a moc zesílená technologií. Technologie poskytuje urychlené a zjemnělé vjemy, které umožňují bezmeznou chamtivost a moc… přinejmenším pro ty, kteří k těm technologiím mají přístup. To vytváří nerovnováhu. Nerovnováha vytváří energetickou nesoudržnost. Tato nesoudržnost vytváří pocit nepokoje, který hraničí s anarchií, což dává signál Kotrolorům, aby aplikovali nové technologie, nové potlačující zákony a degenerování kultury na pouhé vyrušování. To eskaluje problém a recykluje nespokojenost a stres.

Ano, teď je těžší být praktikujícím, zvláště tehdy, když nesoudržnost smečuje událostí, která je navržená k upevnění kontroly nebo přinucení lidí k poslušnosti Kontrolorům. Nicméně země je v této době tréninkovou základnou pro ty, kteří si chtějí trénovat svou vůli a jednat odlišně – energeticky i materiálně. Pokud lidstvo chce trvale udržitelný mír a dobro všech… v praxi, bude potřebovat restrukturalizovat své organizace, které Kontroloři používají ke své kontrole. Aby se to stalo, je zapotřebí rozvodné události jakou je Velký Portál a dokonce i poté to nikdy není lehké. Nicméně kdyby nebylo žádné temnoty či odporu, jakému účelu by nové světlo sloužilo?

Mark: Říkáš, že temnota je… že je dovolena, aby nové generace, které se inkarnují, mohly mít účel? Nejsem si jist, jestli ti rozumím...

James: Říkám, že Kontroloři mají navržený účel, který umožňuje každé a všem lidským bytostem buď podlehnout kontrole a žít podmíněně v ego-mysli, nebo příjímat a vysílat frekvence hlubšího srdce a vyšší mysli a žít bezpodmínečně jako život centrovaný v lásce. To pozdější je cílem většiny lidí, kteří se v této době inkarnují. A přestože to může vypadat tak, že lidé v tomto úkolu selhávají všude, kam se podíváš, ve skutečnosti to tak není. Samozřejmě někteří selhávají, ale uvnitř sebe si tento úkol uvědomují a to představuje velký posun.

Mark: Máš na mysli, že většina lidí si uvědomuje, že jsou zde proto, aby žili život centrovaný na lásku?

James: Ano. Ale pro většinu lidí to není zřejmé. To chápu. Ale kdyby ses mohl podívat na lidstvo jako na továrnu, která vyrábí dva produkty: jeden je nenávist a druhý láska, tak poměr mezi láskou a nenávistí se za posledních padesát let znatelně změnil. Za pouhých posledních pět let nastal další výrazný posun. A to je tempo, které právě zažíváme. Láska je na této planetě dominantní. Kontroloři by rádi, aby to vypadalo, že svět je ve zmatku a strachu, ale to je iluze, kterou prezentují skrze média. Strach není dominantní. Dominantní frekvencí na této planetě je láska a tak to zůstane. Nicméně strach není něco, o čem bych tvrdil, že to brzy odejde. V této doméně bude vždy živý a všichni, kdo mají lidské nástroje, ucítí jeho následky… dokud nezažijí své duše a kontinuitu života.

Mark: Vím, že už jsi mnohokrát říkal, že jsme v éře Průzračnosti a že to je důvod, proč může být dosaženo Velkého Portálu, ale nějaká moje část uvažuje, proč prostě Lyricus nezařídí, aby se stal právě teď.

James: Tyto věci musí být učiněny současným lidstvem. Musí to být vnitřní práce. Vnější síly nemůžou intervenovat.

Mark: Proč?

James: Protože svobodná vůle je tou nejpřesnější věcí ve vesmíru. V okamžiku, kdy by jedna skupina působila a zakročila ve prospěch jedné populace, pak by se to stalo šachovým zápasem hraným nejmocnějšími – těmi, kteří si nejvíce uvědomují Větší obraz. A jak jsem již říkal, toto je doba My – lidé. Toto není doba spasitelů. Éra Průzračnosti to vyžaduje takto.

Mark: Prve jsi říkal, že co platí pro Větší obraz, platí i pro menší obraz. Jinými slovy, jak nahoře, tak dole. Můžeš o tom promluvit?

James: Dám ti příklad. Týká se to berliček nebo prostě těch zařízení, na kterých jsou lidé závislí – ty hrají roli našich osobních spasitelů. Potřebujeme nějaké zařízení, aby synchronizovalo naše mozkové vlny; nebo… nebo potřebujeme zvláštní dietu nebo učitele, aby nás vedli. Nebo si musíme přečíst tu či onu knihu, abychom plně porozuměli duši. Ne, říkám ti, nepotřebujeme. Potřebujeme praktikovat ctnosti srdce a potřebujeme zformovat přátelství s vesmírem. A dělat tyto věci bezpodmínečně. Aniž bychom viděli výsledky ve smyslu, jak výsledky definujeme. Žít v rovnováze a jednotě. Rozvinout naši schopnost řídit ctnosti srdce tak, aby k nám přicházely více, než cokoliv jiného. Je to náš závazek k praxi. Náš závazek aplikovat je bezpodmínečně a nejenom o nich mluvit.

Například řekněme, že jsi našel zařízení, které synchronizuje tvé mozkové vlny. Cítíš se úžasně; zažíváš s ním vyšší dimenze nebo změněné stavy vědomí. Vzadu v mysli – po tom zážitku – víš, že je to nepřirozená okolnost. Nebylo to vytvořeno čistě tvým úsilím. Nebyla to tvá tvorba. Bylo to zařízení. Nebo třeba řekněme, že si můžeš vzít pilulku a ona ti poskytne mimosmyslové vnímání nebo zážitek boha nebo hovory s mimozemšťany. Co ti to ve skutečnosti dá?

Dlouhá cesta – ta, která je založena na Zdrojové Inteligenci, není o spasitelích. Je o sebe-zodpovědnosti a o aktivaci. Je o tom, jak se naučit přijímat a vysílat ultra-jemné frekvence lásky ve tvém okamžiku, podle tvých nejlepších schopností. Dokonce i tehdy, když se odsuzuješ, že jsi selhal, praktikuj odpuštění a pochopení. Máš záblesky zkušeností? Možná ne. Ale já budu raději alchymistou, než průzkumníkem.

Mark: Co myslíš tím alchymistou?

James: Pokud je tvůj lidský nástroj založený na strachu, uzamknutý v rigiditě levé, reptilianské mozkové hemisféry, vysíláš spíše strach, obavy a depresi – například. Tyto emoce jsou formou energie a jako každá energie, jsou zachovány. V jistém smyslu energie není nikdy vytvořena, je transformována nebo recyklována. Můžu vzít energii, která je hustá a uzavřená a můžu ji transformovat do energie, která je otevřená frekvencím lásky. Můžu být alchymistou energie a namísto pokusu proměnit železo na zlato měním hněv na laskavost… nebo depresi na vzájemné propojení… nebo lhostejnost na soucit.

Energie pak informuje hmotu. Energie je podle lidských standardů mnoha věcmi… může být fyzickou energií, která může být použita k vytvoření něčeho, jako je práce nebo hraní sportu. Může to být emoční energie, která pracuje s láskou či hněvem. Může to být mentální energie, která nám pomáhá vyřešit problém nebo vydělat na nějaké možnosti. Může to být duchovní energie, která aktivuje a udržuje náš zájem na kultuře duše.

Tyto odlišné typy energií mají odlišné frekvence. Některé z nich jsou kondenzované energie, které jsou těžké – v jistém smyslu. Některé jsou lehké. Všichni jsme někdy cítili tato různá energetická pole v místnostech či veřejných prostorech nebo… nebo v přírodě. A taky jsme je všichni cítili v sobě. Někdy jsme optimističtí a radostní a energie – přinejmenším emočně – je lehká a snadná. Jindy jsme obtěžkáni zklamáním nebo strachem nebo frustrací. Cítíme tyto energie. Nejsou pro nás pouhými abstrakcemi… nebo slovy na papíře. Mají v našem lokálním vesmíru tělesnou přítomnost.

(1:30:00) Být alchymistou znamená být schopen transformovat energii. Měnit ji. Nenechat hustoty se hromadit a tvrdnout, protože to jsou pak věci, které nás tíží a komplikují naši schopnost být alchymistou sobě a druhým.

Na druhé straně průzkumníci, ti rádi získávají informace, poznání, data a samozřejmě také zážitky. To může být úžasné, takže neříkám, že to je dobré nebo špatné. Jen je to odlišná stezka. Oni jsou hledači. Hledají poznání tak, že můžou zažívat stav, který je bližší pravdě… bližší moudrosti. Zdá se, že tento svět skrývá pravdu tak dobře, že mnoho lidí cítí nezbytnost vynaložit množství energie do svého úsilí; jinak jim pravda unikne. Tyto hledače nazývám průzkumníky. Nicméně za tímto získáváním poznání je trýzní otázka: je toto skutečně důvod, proč jsem tady přišel… proč jsem se inkarnoval? Abych získal poznání? Zvláště tehdy, jak již jsem zmínil dříve, když poznání je často protichůdné nebo mu chybí podstatný faktor nebo důkaz.

Pro někoho je odpovědí “ano”. Pro mnohé je však odpovědí, že sem přišli, aby byli alchymisty. Přišli sem zažívat transformaci energií. Inkarnovali se, aby se stali přijímači a vysílači těchto vyšších energií a aby to dělali vědomě, odvážně… a co je nejdůležitější, bezpodmínečně – podle svých nejlepších schopností v daném okamžiku.

Jak si můžeš představit, toto nejsou žádným způsobem výhradní cesty. Lidé můžou být obojí a velmi často se hledající průzkumníci stávají v pozdější době života primárně alchymisty. Průzkumník se nasytí různými stezkami a nakonec pochopí, že to jsou všechno přítoky dlouhé stezky a že skutečný důvod, proč žít, je demonstrovat příklad alchymisty. Znovu – je to všechno o poměrech, nikdy není 100% jednoho nebo druhého.

Mark: Jsou nějaké další fáze nebo kategorie?

James: Nejsem příliš velký zastánce kategorizování lidí. S tímto upozorněním řeknu, že aktivátoři jsou další skupinou hledajících. Tím mám na mysli, že hledají stimulace a nikoliv tolik informace nebo poznání. Opět to je o poměrech. Většinou jsou mladší. Většinou experimentují se svým přístupem k duchovnímu světu a často si najdou nějaký psychický fenomén nebo charismatického učitele, který je pro ně bránou, jak se učit světům ducha. Zajímá je mít přímý zážitek, protože vyhledávají aktivaci svého poslání či duchovního účelu.

Mark: Ještě nějací další?

James: Spáči přicházejí v mnoha podobách. Spáči… myslím, že to slovo zní trochu posuzovačně a já ho tak opravdu nemyslím. Spáči mají svůj účel a často můžou být jen jednu knihu nebo jeden zážitek vzdáleni od toho, aby se stali velkými alchymisty. Jen potřebují aktivaci. Někdy spáči viděli množství stezek, množství učitelů a nic pořádně nezkusili. Nic je nepřesvědčilo, nebo třeba ve své organizaci objevili korupci nebo si všimli, že jejich učitel není tak bezúhonný. Měli špatnou zkušenost ve svém pronásledování duchovních dimenzí a tak znovu usnuli, hledajíce známý komfort v materiálním světě a pokoušejíce se znovu si představit svůj život jako egem řízená osobnost.

Spáči také můžou být spokojení; spokojení s přizpůsobením se sociálnímu řádu. Takže přijmou svět jako místo, kde je králem získávání materiálních věcí. Ale spáči vědí, že něco chybí a to je důkaz.

Mark: Důkaz čeho?

James: Že svět je pouze tří-dimenzionální… fyzický a že konzumace je králem. Diví se, proč většina světové populace věří v Boha, ale přitom se chová tak, jako by žádný nebyl. Diví se, proč existují svatí. Proč mystikové píšou po celé věky podobné věci. Proč někteří zažívali tyto alternativní reality nebo proč někteří mají úžasné schopnosti, které nemůžou být vysvětleny. Často měli sami mimosmyslové zážitky nebo události, které nemůžou vysvětlit. Je velmi dlouhý seznam věcí, které je nutí k zamyšlení, jestli mají zůstat i nadále spáči. Důkaz, v tomto případě, není o existenci Boha. Je to důkaz, že Bůh nebo duchovní doména neexistuje.

Poslední skupinou, kterou zmíním, jsou absentéři. To jsou ti, jejichž inkarnace byla rozvrácena nějakou událostí nebo sérií událostí, která je umístila na dráhu bolesti, viny, zášti, hněvu, strachu, atd. Ztratili jak materiální, tak duchovní svět a pro bezpečí se pohřbili do svých vlastních světů – alespoň si to myslí. Často to jsou světy fantazie či představivosti, které nejsou ani skutečné ani nápomocné jejich poslání vtělených duší.

Existují i další, ale toto ti poskytne obecnou představu o různých skupinách. A znovu říkám, jedna osoba může být ve všech těchto skupinách a poměry se časem můžou měnit. Jiní můžou být převážně v jedné skupině a něco se v jejich životě přihodí a oni najednou migrují do nové skupiny. Avšak skupina, se kterou jsou spojeni Tvůrci Křídel, alespoň převážně, jsou alchymisté. Protože ti můžou být mocnou silou dobra. Ti můžou mít mocný vliv na celou planetu, protože mají důvěrné partnerství se Zdrojovou Inteligencí, která žije ve ctnostech srdce.

A nemusíš věřit v Boha, náboženství nebo mistra. Prostě potřebuješ praktikovat ctnosti svého vlastního srdce ve svém vlastním životě v daném okamžiku. Opravdu je to tak jednoduché, ačkoliv ta praxe je výzvou a ten proces je skromností bez ozdob, rituálů nebo technik – kromě těch, které si sám vytvoříš.

Mark: Jamesi, beru ohled na tvůj čas. Tento rozhovor už překročil čas, o který jsem tě požádal. Chceš ještě něco dodat, než skončíme?

James: Jen dovol, abych řekl, že naše konverzace mi byla potěšením. Vím, že trvala o trochu déle… a omlouvám se… někdy prostě začnu povídat a je těžké přestat. Třeba bychom to mohli někdy zopakovat…

Mark: Každých pět let nebo tak… (smích)

James: Inu, třeba by to mohlo být trochu častěji...

Mark: To doufám.

James: Díky za tvou pomoc, Marku, že jsi tento rozhovor dal dohromady.

Mark: Bylo mi potěšením. Děkuji za tvůj čas, Jamesi.

-koniec-

© www.WingMakers.com český překlad, léto 2014, Ondřej Průzračný

Zdroj: http://www.wingmakers.cz/


PDF rozhovoru nájdete na tejto adrese.


Slovenské stránky Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese.


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Tvorcovia Krídel
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/tvorcovia-kridel


Štítky: 
september 05, 2017 00:26 dopoludnia

 

 

Top