Obrázok používateľa CEZ OKNO
Rozhovory s Nerudom - Interview III (časť druhá)

"Lucifer vytvořil syntetickou fyzickou strukturu, která mohla splňovat množství požadavků anděla. Ta struktura byla velice efektivní, ale mezi druhy vynikala silným pudem sebezáchovy, který nakonec převládl nad andělským sklonem k altruismu a spolupráci."

Predtým, než budete čítať tento text, odporúčam, aby ste si prečítali interview z 27. decembra 1997 a z interview z 28. decembra 1997.


Sarah:

"Proč? Co se stalo?"

Dr. Neruda:

Když beztvaré vědomí vstupuje do realitní membrány skrze strukturu nosiče duše, okamžitě se cítí být odpojeno od všech ostatních sil, mimo své vlastní. Je doslova vržena do odloučení. U lidí je tento pocit odloučení mnohem menší. Je to způsobeno tím, že člověku zůstává určité zbytkové vědomí propojení skrze sjednocující sílu. Toto vědomí propojení je vlastností DNA, jenž byla navržena tak, aby ho neustále podvědomě vyzařovala.

Nicméně, v případě nosiče duše, navrženého Luciferem a jeho následovníky, bylo pocit spojení oddělen vědomě i podvědomě, protože tato struktura nebyla založena na DNA, kterou striktně řídí Centrální rasa. Výsledkem bylo, že tyto experimentální druhy vyvíjely velice silný pud sebezáchovy, protože se hluboce obávaly svého zániku, což bylo důsledkem úplného oddělení od sjednocující síly. Tento pud sebezáchovy vytvářel druhy, které kompensovali svůj strach ze zániku tím, že vyvinuli velice silnou skupinovou mysl.

Skupinová mysl zas kompenzovala svou ztrátu spojení se sjednocující sílou vytvořením fyzického a mentálního důsledku. Bylo to vytvoření jednoty druhů ve hmotné realitní membráně jejich planetárního systému. Takže ti andělé, kteří vstoupili do tohoto systému ztráceli paměť své andělské povahy a začali se více zajímat o fungování jako jeden kolektiv, než jako jednotlivé bytosti.

Centrální rasa se začala o ně zajímat, a Lucifer byl vyzván, aby předložil výsledky svého experimentu. Nicméně, Lucifer se stal přivázán k druhům, které pomáhal vytvořit. Tyto andělské bytosti vyvinuli v průběhu generací velice dokonalé technologie, kulturu, a sociální řád. Byli v mnoha ohledech jako Luciferova další rodina. Takže on pak vyjednal úpravu svého stvoření tak, že ty bytosti dále nebudou mít andělskou frekvenci, či kvantovou strukturu, ale že by se mohly oživovat samy."

Sarah:

"Co myslíte pod pojmem "oživovat samy"?"

Dr. Neruda:

"Že by se staly bezduchými androidy."

Sarah:

"Takže z toho vznikla rasa Animus?"

Dr. Neruda:

"Ano."

Sarah:

"Nedává to smysl. Proč by tedy Bůh, nebo Centrální rasa dovolili Luciferovi vytvořit rasu androidů? Nevěděli, že tyto bytosti se postupně stanou bičem vesmíru?"

Dr. Neruda:

"Ano, ovšem že to věděli. Nicméně, Bůh nenavrhne něco tak složitého, jako vesmír proto, aby pak všechno kontroloval, jak to funguje."

Sarah:

"Ale dříve jste řekl, že Bůh řídí vše, co se stane skrze svou jednotící sílu."

Dr. Neruda:

"Bůh řídí způsob, jakým se vesmírná dynamika sbíhá do formy a srozumitelného toku dat, který může informovat postup dalšího vývoje vesmíru. Většina lidí by si myslela, že všemocný Bůh vyžene druhy, jako je Animus, ale to takto nefunguje, protože temná stránka dravosti, jako třeba v případě Anima, jiskří vynalézavostí a inovací ve své zamýšlené kořisti."

Sarah:

"A tou kořistí jsme my."

Dr. Neruda:

"Ne jenom my, ale lidské druhy, jako celek."

Sarah:

"Zlo plodí dobro. To chcete říct, že?"

Dr. Neruda:

"Říkám opět, není zlo proti dobru. Animus se nepovažuje za činitele zla, když vpadnou na planetu. Podle jejich názoru pouze provádí svůj plán, aby se znovu napojili na svůj smysl pro individualitu a stali se tak duchovnějšími."

Sarah:

"Ale když jsem se vás dříve ptala na jejich záměry, řekl jste, že je neznáte."

Dr. Neruda:

"To ne. Nicméně, vím něco o jejich záměrech předělat jejich nosiče duší aby byly poddajnější k DNA. Chtějí zavést DNA do svých nosičů duše, aby dosáhli transformaci svého druhu. To je přesně ono, co by udělala jakákoliv jiná rasa za stejných okolností. Dalo by se to dokonce nazvat šlechetností."

Sarah:

"Šlechetností? Nevidím nic šlechetného v tom, jak se někdo pokouší zabavit naši planetu a podrobit obyvatelstvo genetickým pokusům a tyranii."

Dr. Neruda:

"Nám se to určitě nebude zdát šlechetné. Ale ze zcela objektivního hlediska by někdo mohl ocenit, že Animus zkouší přetvořit svůj druh k lepšímu. Nemají prostě jinou možnost, protože bez DNA nejsou prostě schopni napojit se na sjednocující sílu."

Sarah:

"Proč nepožádají o pomoc Centrální rasu?"

Dr. Neruda:

"Centrální rasa je velice dobře informovaná o Animu, a považuje je za svého nejsilnějšího nepřítele. Možná si myslí, že jim není pomoci. Anebo snad Centrální rasa vyzývá drama starého nepřítele, který je nutí chránit své nejcennější prostředky. Nečiním si nárok znát tyto informace. Ať je to z jakéhokoliv důvodu, Centrální rasa není schopna, či ochotna pomoct Animu v tom, aby se znovu napojil na sjednocující sílu."

Sarah:

"Takže, co se stalo s Luciferem a jeho plánem?"

Dr. Neruda:

"Podle Cortea, žije a je v pořádku, úplně sjednocen se svým druhem, jako jeho vysoce postavený člen."

Sarah:

"Takže teď m je to jasné, mluvíme tady o Satanovi, že?"

Dr. Neruda:

"Teologové zabalili mýty a legendy do barvitého vyprávění, a odtud pak v průběhu času vznikaly jejich vlastní interpretace. To co nám bylo zanecháno je poněkud více, nežli smyšlenka tisíců neznámých hlasů, prostě se to nějak samé řídí k tomu, aby se to stalo obecně známým, jako skutečnost.

Satan, jak si ho my představujeme, nikdy neexistoval. Neexistuje žádný protipól Boha. Bůh zahrnuje celou dynamiku vesmíru. Nemá proti sobě žádný protipól, který by byl mimo jeho dosahu, anebo svůj zosobněný vnějšek.

Příběh o Luciferovi - ve velmi vysoké úrovni - vám byl právě popsán. Předpokládám, že vidíte určitou podobnost k verzi příběhu o Luciferovi, jenž je popsán v Bibli. Jsem si ale jist, že připustíte přinejlepším určitou jeho rozptýlenost."

Sarah:

"Jestliže tedy neexistuje žádný zdroj zla, proč je zla taková hojnost? Než odpovíte, vím, že nebudete souhlasit s mým předpokladem, že zlo existuje, jak se můžete považovat terorismus a jiné loupeživé síly lidstva za cokoliv jiného, jenom ne zlo, dokonce, když Satan nikdy neexistoval, jak jste řekl?"

Dr. Neruda:

"Jestliže sledujete filmy, jako Star Wars a Star Trek, tyto podsouvají myšlenku, že mimozemšťané existují na všech planetách v naší galaxii a také mimo ni. Nicméně, není to pravda. Naše planeta tvoří mimořádnou kombinaci zvířat a organizmů. Vesmír, jenž zahrnuje naši realitní membránu je ve skutečnosti krajně nepřátelský k životu. A přesto je život nějak řízen k tomu, aby se objevil na naší planetě v temných hlubinách našich oceánů."

Sarah:

"Co to má společného s mou otázkou?"

Dr. Neruda:

"Buďte trpělivá, dostanu se k tomu, slibuji."

Sarah:

"Dobrá."

Dr. Neruda:

"Obyvatelné zóny uvnitř našeho vesmíru se dají přirovnat k vytažení kapky vody z kubického kilometru Pacifiku, a její definici, jako jediné části oceánu, který má všechny možné podmínky k tomu, aby nesl mikroskopický život. Pak, zvolení jediné molekuly vody z každé z těchto kapek vody, a její definování, jako jediné části kapky, která by mohla nést mnohobuněčný život. A vytažení jediné kvantové částice z této molekuly, a její vymezení, jako jediné části molekuly, která mohla udržet složité vnímající formy, jako lidské bytosti.

Tato genetická knihovna, která rozkvétá na Zemi, je oběživem, které má nesmírnou cenu. Jediné, co mohu říct je, že její hodnota daleko převyšuje vše, co si člověk může představit. A s touto nepředstavitelnou hodnotou naše planeta přitahuje zájem různých mimozemských ras. A jak to platí dnes, tak to platilo před tisíci i statisíci let.

Země, jako objekt neocenitelné hodnoty a jedinečnosti, přitahuje bytosti mimo náš planetární systém, které ji chtějí ovládat. Tím se ze Země stává objekt mimořádného zájmu. Je to tato přitažlivost, která vložila do naší duše pojmy zla."

Sarah:

"Sledovala jsem vás až k poslední větě, pak jsem ztratila nit. Jak tato přitažlivost přinesla zlo do našeho vědomí?"

Dr. Neruda:

"Agresivní mimozemšťané hledající doslova "svou zemi", navštívili naši planetu před jedenácti tisíci lety. Tito mimozemšťané vložili svou genetiku do naší přirozené DNA, a tím změnili lidskou přirozenou DNA, přidáním agresivnějšího, despotického náboje k našim osobnostem. Tato predispozice rozdělila lidský druh na dobyvatele a dobývané.“

Sarah:

"Nedochází mi to. Říkáte, že mimozemšťané zavedli do tisíců lidí původního obyvatelstva Země agresivní gen, který vložil zlo do našeho vědomí?"

Dr. Neruda:

"Tělesná forma těchto mimozemšťanů nebyla natolik rozdílná od lidské, a kvůli svým nadřazeným technologiím a schopnostem byli považováni za bohy. Obcování s těmito bytostmi bylo považováno za velkou čest, ale k tomu bylo vybráno pouze málo lidí."

Sarah:

"Jak to, že jejich DNA měla takový vliv, že způsobila mezi lidmi zlo?"

Dr. Neruda:

"Jednou z ještě neobjevených vlastností DNA je to, že může přenášet určité zvláštní vlastnosti, zejména agresivního charakteru, a to bez fyzické interakce."

Sarah:

"Vysvětlete to, prosím."

Dr. Neruda:

"Uvnitř DNA existují nosné obvody, které přenášejí tyto vlastnosti a dokonce formy inteligence přes membránu reality, jíž jsou podmnožinou. Jsou přídavnou složkou sjednocující síly, která rozšiřuje nové vlastnosti a nová porozumění směrem od menšiny k většině. Umožňuje tak přenos nových vhledů, anebo také silné vlastnosti skrze celou škálu druhů, které rezonují s touto vlastností, či vhledem, a děje se tak bez fyzické interakce."

Sarah:

"Chcete tím říct, že by nějaká osoba mohla mít myšlenku, nebo vlastnost, která je vložena do její DNA, a že tato její DNA je přenáší, jako vysílací věž, a působí na všechny na této planetě, kterým se tyto vlastnosti zamlouvají?"

Dr. Neruda:

"Rád bych vám objasnil to, co jste řekla...Za prvé, není to jedna osoba. Je k tomu třeba kritické množství několika set lidí, aby se dal takhle přenášet osobnostní rys. K přenesení nového pojmu, nebo vhledu by snad stačilo deset, či dvacet lidí. V každém případě, jeden člověk na to nestačí. Toto ještě není přesně zjištěno, dokonce neví to ani ACIO.

Za druhé, nefunguje to jako vysílací věž. Přenáší se to selektivně k DNA s rezonančními vlastnostmi a tento jev není závislý na tom, jestli se to příjemci líbí, nebo jestli je podobný dárci. Závisí to na schopnosti DNA vnímat. Někteří lidí otvírají svou DNA novým vylepšením, jiní nikoliv. Toto je podstatný faktor pro úspěšné přenesení vlastnosti, nebo myšlenky."

Sarah:

"Dobrá, lidé byli nakaženi mimozemskými agresivními osobnostmi, a to způsobilo náklonnost naší rasy ke zlu. Proč to ale povolila Centrální rasa?"

Dr. Neruda:

"To nevíme."

Sarah:

"Ale dříve jste řekl, že by chránili naši planetu použitím své nejlepší technologie. Proč ji nechránili před tisíci lety?"

Dr. Neruda:

"To je tajemství, které neznáme."

Sarah:

"Předpokládám, že to je další důvod, proč se Fifteen nechce spoléhat na to, že nás Tvůrci křídel budou chránit."

Dr. Neruda:

"Nikdy o tom nemluvil, ale s tím bych souhlasil."

Sarah:

"Ráda bych se vrátila k tématu Boha... jsem si vědoma, že o Tvůrcích nic nevím, a chtěla bych se dozvědět více, dobře?"

Dr. Neruda:

Nemám námitek, Budu mluvit o tom, co budete chtít."

Sarah:

"Předtím jste řekl, že Bůh je síla, ale je skutečně sílou?"

Dr. Neruda:

"Co myslíte je Bůh množným, anebo jednotným číslem?"

Sarah:

"Jednotným číslem."

Dr. Neruda:

"Bůh je oběma."

Sarah:

"Oběma?"

Dr. Neruda:

Bůh je všude, protože je sjednocující sílou, ale paradoxně jsouce sjednocující sílou, je také jedinečný, či jediný. Fyzikové by vám vysvětlili, že ve vesmíru existují čtyři základní síly: silná jaderná interakce, slabá jaderná interakce, gravitace a elektromagnetická síla. Tyto síly jsou ve skutečnosti aspekty jediné prvotní a absolutně příčinné síly.

Einstein pracoval málem třicet let na tom, aby to dokázal pomocí své teorie sjednocení, ale nenašel řešení. A pravděpodobně ho nikdo nenajde. Můžu pouze referovat, že Labyrinth Group objevila tuto sílu, použitím technologie LERM. A není vůbec žádných pochyb o tom, že tato síla je vědomá. Takže není ani chaosem, ani řádem. Je oběma z nich, a plyne mezi dvěma světy chaosu a řádu tak, jako sinusoida mění svou kladnou amplitudu na zápornou a opačně."

Sarah:

"A mohou to naši fyzikové dokázat, anebo vyvrátit?"

Dr. Neruda:

"Nikoliv, naši fyzikové nemohou ani dokázat, ani popřít to, co teď říkám. Jsou omezeni svými teoriemi, které se dostali do slepé uličky."

Sarah:

"Jaké jsou to teorie?"

Dr. Neruda:

"Kvantová mechanika je dobrým příkladem. Téměř všichni fyzici, bez rozdílu jejich specializace, budou ve vší své upřímnosti stát před vámi a tvrdit vám, že kvantová mechanika je správná a úplná teorie, která je základem pro naše chápání vesmíru. Jenže tato teorie nebere v úvahu vědomí částice, a nemá způsob, jak zjistit nekonečně slabá magnetická pole, ve kterých tyto částice přebývají."

Sarah:

"Proč?"

Dr. Neruda:

To není téma pro laika, Sáro. Neumím to vysvětlit tak, abyste tomu porozuměla. Má to do činění se skutečností, že našim akademickým fyzikům chybí propracovaná technologie zesilovačů subatomárních sil, která by umožnila objev nesmírně slabých magnetických polí těchto subatomárních částic jenž jim slouží jako propojená síť myšlenkových obvodů. Tyto myšlenkové obvody, kolektivně vzato, reprezentují vnější strukturu sjednocující síly a prostupují celým vesmírem. Tato magnetická pole představují vnitřní strukturu sjednocující síly, a prostupují beztvaré vědomí formy.

Sarah:

"Dobrá, vidím, že tohle téma skutečně není pro laiky. Úplně jsem ztratila nit této abstraktní diskuse. Měli jsme mluvit o Bohu, a nyní si nejsem jista, o čem vlastně mluvíme."

Dr. Neruda:

"Soustřeďte se na Prvotní sílu. Bůh zpomalil sám sebe natolik, aby se zobrazil ve ztělesnění těch čtyřech sil, o nichž jsem dříve mluvil."

Sarah:

"Takže takto vesmír funguje, a tak bychom ho měli brát?

Dr. Neruda:

"Ne, ne, ne. Nechci ve vás vyvolat dojem, že vesmír funguje tak, jak jsem vám to říkal. Nezpochybnitelnou pravdou je, že mé chápání vesmíru, omezeno nástroji neúplné fyziky, kosmologie a matematiky, je v nejlepším případě částečné, a v nejhorším nepřesné."

Sarah:

"Dobrá, v podstatě jsme se nikam nedostali, není to tak? Jestliže to, co jste dnes večer vykládal chápete buď pouze částečně, nebo úplně špatně, co z toho by bylo srozumitelné pro naše nejlepší vědce a teology? Máte veškeré výhody znalostí pokročilých technologií a mimozemské kosmologie a přesto nejste schopen podat spolehlivý výklad vesmíru. Dokonce s vaším důkazem Boha si nemůžete nárokovat vědět v podstatě nic, co by byla absolutní pravda. Jak je to možné?"

Dr. Neruda:

"Nikdo z těch, kdo studovali astronomii, kosmologii, nebo fyziku, si nerad připouští myšlenku, že jejich obor je zavádějící svými nepravdivými, či neúplnými předpoklady. Ale je to tak, existuje k tomu dobrý důvod."

Sarah:

"Jaký?"

Dr. Neruda:

"Představte si, že pozorovatelný vesmír je příčkou někde uprostřed žebříku neznámé délky. Každá z těchto příček nad a pod naším pozorovatelným vesmírem představuje řádově další stupeň mimo našich smyslů. Například,řekněme, že nejbližší vyšší příčka, nad tou, která představuje náš pozorovatelný vesmír, je vnějším průměrem naší Galaxie. Pomocí teleskopu můžeme pozorovat nejbližší vyšší příčku, ale zbytek žebříku se ztrácí v husté mlze.

Jestliže pohlédneme dolů, na mikroskopickou úroveň, pomocí elektronového mikroskopu můžeme přidat další příčku pod náš pozorovatelný vesmír, a s urychlovačem částic bychom i mohli teoretizovat o tom, jak by mohla vypadat i další nižší příčka, ale zbytek žebříku vede dolů do husté mlhy, stejně, jako je tomu směrem nahoru.

Přes všechnu naši technologii a teorie pořád nemáme žádnou představu o tom, jak dlouhý žebřík je, anebo jestli je rovný anebo se začíná zatáčet jako dvojitá šroubovice. Nevíme, či snad horní konec žebříku se nezatáčí natolik, že se vlastně spojuje se spodním koncem. A také nevíme, zda by tam třeba nemohly být další žebříky."

Sarah:

"Dobrá, myslím, že vím, kam tímto směřujete, ale pak proč se zdá, že věda ví víc, než tomu je ve skutečnosti?"

Dr. Neruda:

"Největší část populace na této planetě, možná kolem 99 %, nemá žádnou zkušenost, kromě zkušenosti prostřední příčky tohoto žebříku. A ti, kteří mají tu výsadu pomocí technologií pozorovat další příčku nad nebo pod, falešně předpokládají nebo mají snad naději, že ten žebřík zůstává pořád stejný a drží se stejných základů."

ACIO pozorovala další příčku tohoto žebříku pomocí technologií, jenž nejsou součástí akademických postupů. Nic víc. Nicméně, činíc takto stali jsme se pouze skromnějšími zjištěním šířky a hloubky naší nevědomosti. Naučili jsme se, že žebřík se mění. Začíná měnit svou formu a my teoretizujeme o tom, že jeho tvar a stabilita se nadále nedá předpovídat."

Sarah:

"Neznamená to tedy, že naše fyzika je nesprávná?"

Dr. Neruda:

"Líbí se mi způsob jakým to řekl obskurní spisovatel jménem Gustave Naquet: "Kdykoliv věda udělá krok vpřed, Bůh udělá krok vzad.

Každá příčka žebříku může být založena na odlišných fyzikálních základech, zákonech a nástrojích. Je snad Neandrtálec špatný, když se srovná s moderním člověkem? Byl pouze předchůdcem, čili dřívějším prototypem člověka. Musí být chápán jako právoplatný prototyp, který měl svůj účel v tom čase, ale byl s konečnou platností nahrazen novým modelem, který zahrnuje více příček tohoto žebříku."

Sarah:

"Je stále těžké si představit, že pouze celý ten technologický pokrok, který vlastní ACIO by mohl objasnit, jak málo víme o našem vesmíru. Nedává nám to mnoho naděje".

Dr. Neruda:

"Jak to myslíte?"

Sarah:

"Dobrá, zdá se mi, že nevíme, co neznáme, že jsme odsouzeni dělat předpoklady o věcech, které jsou brány jako fakta, i když ve skutečnosti jimi nemusí být. Z tohoto hlediska věda není lepší než náboženství. Nemám pravdu?"

Dr. Neruda:

"Zajímavá věc ve vědě je to, že zdroj odhaluje, jak věci fungují. Kdybyste sledovala částici k jejímu zdroji, pochopila byste, jak funguje vnitřní vesmír. Kdybyste sledovala kosmické částice - galaxie, kvasary, černé díry k jejím zdrojům, pochopila byste, jak pracuje vnější vesmír. Když tyto dvě poloviny sloučíte dohromady do meziprostoru, čili pozorovatelného vesmíru, pochopíte jak pracuje celý všehomír.

Problém je, že nikdo nemá objektivy a technologie pro pozorování těchto zdrojů. A tehdy teorie vítězí. Rozdíl mezi vědou a náboženstvím je ten, že věda používá teorii a náboženství víru. Teorie i také víra jsou nicméně krátké k tomu, aby odhalily zdroje. V tomto směru jsou totožné."

Sarah:

"Ale jestliže je pravda to, co říkáte, potom žijeme ve světě, kterému opravdu nerozumíme."

Dr. Neruda:

"Přesně tak".

Sarah:

"Jestliže nechápeme náš svět a věda a náboženství nejsou dostačující k tomu, aby ho vysvětlily, kam se máme obrátit? Myslím tím, jak bychom mohli zdolat svou nevědomost?"

Dr. Neruda:

"Nebezpečí nevědomostí je pouze v tom, že věříte, že jste nevědomá. Jestliže víte, že vám chybí vhled do vnitřních dimenzí toho jak věcí fungují, víte že máte slepá místa na sítnici. Můžete být pozornější za účelem získání jakékoliv výhody, která vám umožní hlubší vhled anebo lepší pochopení smyslu věcí. Musíte se učit žít v neúplnosti a použít ji jako motivační sílu spíš, než podnět k zoufalství či lhostejnosti.

Kam se obrátíme? Je to těžké zodpovědět. To je důvodem, že celé to divadlo bylo zabaleno a prodáno v médiích. Na média se obrátí nejvíce lidí. Sáhnou po svých televizích, rádiích, počítačích, novinách, časopisech, a také knihách, a tyto jim doručí balíček informací, převázaný médii. Média velice dobře vědí, že lidé jsou dost nevědomí, a že jim chybí schopnost rozeznat neúplnost informačních balíčků kterými slouží svým zákazníkům. Informace jsou neúplné a to způsobuje, že naše populace se topí v nevědomosti, co zas umožňuje manipulaci."

Sarah:

"Manipulaci kým?"

Dr. Neruda:

"Sáro, neexistuje žádný „Vrchní manipulátor“, jestliže se ptáte na to. Informacemi a odhalením manipuluje v médiích skoro každý. Je to částí dramatu, které způsobuje, že lidé se pro své odpovědi obrací na média. a občané jsou odpovědni za tento stav věcí, protože si nežádají, aby jejich vzdělávací centra zabezpečily jasné a úplné odhalení informací a jejich poskytnutí veřejnosti."

Sarah:

"Říkáte, že ne media, ale naše školy a univerzity by měly být správci těchto informací?"

Dr. Neruda:

"V ideálním světě ano. Takto například Corteum navrhlo své informační struktury. Vzdělávací centra ovládají distribuci informací skrze kolektivní a dobře zdůvodnitelný systém žurnalismu. Novináři jsou specialisté ve všech disciplinách teologie, umění a věd vlády, obchodu a technologie. Tito novináři dokumentují nejlepší praxi každého z těchto oborů a zveřejňují jejich plné výsledky. Nic není vynecháno. Tento výzkum je pečlivý a úplně nedotčen politickým spektrem zvláštních zájmů."

Sarah:

"Dobrá, jsouce sama novinářem, konečně jsme narazili na téma, o kterém něco vím. Když jsem byla hudební reportérkou, nikdy jsem necítila politické tlaky na to, jak a co jsem psala. Vím, že na národní úrovni - obzvlášť při reportážích v D. C. - že to tak úplně nemohlo být, ale příběhy toho typu, o kterých jsme mluvili několik posledních večerů, nebyly vůbec dosažitelné. Je to skutečný problém. Tyto příběhy jsou zcela utajeny. Je dáno, že naši politikové ani nevědí o existenci ACIO a všech těch věcí, které s tím souvisí. Jak tedy můžete kvůli tomu hanit politiky, nebo média?

Dr. Neruda:

"Skutečně nemám v úmyslu kohokoliv hanit. Systém je nedokonalý. Kdokoliv, kdo je zapojen do toho systému ví, že je ohromný a že ho nezmění člověk, ba dokonce i skupina lidí. Média znají svá omezení, a znají své trhy. Lidé chtějí znát pravdu o věcech, které se jich týkají a dostat je formou kapesní knížky. Oblast kosmologie, mimozemšťanů, ACIO, a věci, které působí noční hluk jsou považovány za bulvární čtení pro masy - vyhrazené pro zábavu, a ne pro seriozní zprávy."

Sarah:

"Tyto věci jsou vším jiným, jenom ne informacemi pro bulvár, a vy to dobře víte. Proč jste tak cynický?"

Dr. Neruda:

"Jestliže se vyjadřuji cynicky o médiích, není to mířeno na vás. Jsem toho názoru, že se významně nezmění do té doby, dokud se znatelně nezmění vzdělávací systém, a nezačne produkovat studenty, kteří budou požadovat více, než jenom dramatická zpravodajství, sporty, a počasí."

Sarah:

"Takže naše školy by neměly produkovat pouze studenty s touhou po kosmologii, ale také by měly produkovat zpravodajství? Pěkně přehnané požadavky na školy, nemyslíte?"

Dr. Neruda:

"Snad, ale je to přesně to, co je potřeba udělat předtím, než ACIO a jiné podobné organizace vyrukují se svými poznatky směrem k masám."

Sarah:

"Proč si to myslíte?"

Dr. Neruda:

"Akademický svět by se úplně otočil zády v případě, že by mu ACIO poskytla své výsledky výzkumů, technologie, a důkazy o kontaktech s mimozemšťany. Byla by tvrdě napadena. A byl by to nemravný útok. Přinejmenším, toto byl Fifteenův definitivní závěr. Proto tedy ACIO nemá jiný způsob, jak zveřejnit své výzkumy veřejnosti, než skrze soukromý sektor a svazky, které má s Laboratoří zvláštních projektů NSA."

Sarah:

"Dejte mi nějaký příklad technologie, či objevu, který byl proveden nejdříve v ACIO a pak exportován do soukromého sektoru."

Dr. Neruda:

"Dobrým příkladem je tranzistor."

Sarah:

"Chcete říct, že ACIO vynalezla tranzistor?"

Dr. Neruda:

"Ne. Tranzistor vynalezly Bell Labs, ale ACIO spolupracovala s Bell Labs, nebo lépe řečeno, Mervin Kelly, který rozjel její činnost v polovině roku 1950. Pan Kelly byl přidělen jako skvělý fyzik k tomuto projektu, jménem Billa Shockleyho, který byl plně informován o nejhlubších strukturách ACIO."

Sarah:

"Jak se to mohlo stát?"

Dr. Neruda:

"Začnu známými fakty. Pan Shockley, spolu se svým přítelem vynalezli první atomový reaktor na světě. Ministerstvo obrany se o tom dozvědělo od pana Kellyho a nelíbilo se jim to. Bylo to předtím, než se projekt Manhattan dostal do své poloviny. Pan Kelly chtěl ten objev patentovat, ale vláda se proti tomu postavila všemi možnými prostředky. Drželi tento objev v naprosté tajnosti a dohodli se na tom, že jeden z našich vědců bude pracovat v tichosti s panem Shockleym."

Sarah:

"Kdy se to stalo?"

Dr. Neruda:

"Dělo se to v letech 1944 a 1945."

Sarah:

"Proč se vláda chovala takovým způsobem ohledně těch patentů?"

Dr. Neruda:

"Věděli, že pan Shockley by mohl ovlivnit válku, a chtěli si pojistit jeho závazek pomáhat v této věci. Byl to ale člověk, se kterým, abych tak řekl, se těžce spolupracovalo. On jakživ neudělal nic nezištně, nic z čeho by neměl nějaký užitek. Takže vláda ty patenty pozdržela do té doby, než se zavázal ke spolupráci."

Sarah:

"A zavázal se?"

Dr. Neruda:

"Ano."

Sarah:

"Jaký z toho měl prospěch?"

Dr. Neruda:

"Naše vláda právě vytvářela zpravodajskou agenturu. Byl jedním ze zakladatelů NSA. Tato agentura byla známa po označením "Všeobecné služby Laboratoře speciálních projektů" (SPL). A do dnešního dne je o této laboratoři známo velice málo. SPL byla později připojena do NSA v r. 1953 jako nepřiznané oddělení a konečně ACIO byla připojena k SPL jako nepřiznaná výzkumná laboratoř. Takže ACIO měla 2 úrovně, nebo-li jak se říkalo "černý kořen"."

Sarah:

"Jaká byla motivace pro všechno to zabezpečení? Válka?"

Dr. Neruda:

"Možná vás to překvapí, ale válka nebyla prvořadým zájmem sil, ze kterými měla ACIO dohody. Tím zájmem byli mimozemšťané a to, kdo bude první schopen využít jejich technologie ve vojenských aplikacích. Na začátku roku 1940 byla pozorování UFO celkem běžná - více než dnes. A naše vláda byla přesvědčena, že tato pozorování jsou skutečná a že jsou to opravdu mimozemské síly. Chtěli dvě věci: Ukrást technologie ze spadlých kosmických lodí anebo navázat s nimi spojenectví. Neměli jednotný názor na to, jak postupovat."

Sarah:

"Jak to souvisí se Shockleym?"

Dr. Neruda:

"Tady jsem ztratil stopu. Pan Shockley byl uveden do SPL a účastnil se mnoha jejích tajných iniciativ. Když už ne pro osobní vlastnosti byl by najat do SPL kvůli svým brilantním schopnostem. Nicméně, dostal přístup k některým výzkumům v oblasti tranzistorů řízených polem, jenž právě v SPL probíhal. Bylo to předtím, než byl v Bell Labs´ kolegy pana Shockleyho objeven tranzistorový efekt."

"Panu Shockleymu bylo umožněno využít některých výzkumů SPL jeho vlastní varianty tranzistoru řízeného polem a stal se tím známým jako jeho objevitel. Bylo mu to umožněno jako výměna za jeho spolupráci s armádou a námořními strategickými operacemi v průběhu války. Znal SPL a také část jejich činností a bylo mi řečeno, že po válce chtěl vstoupit do SPL kvůli tomu, že měla špičkové laboratoře, ale jeho charakter opět zabránil jeho přijetí."

Sarah:

"Takže Bell Labs získává patent na tranzistor výměno za Shockleyho pomoc ve válce. Co bylo na tolik důležité?"

Dr. Neruda:

"Nevím to jistě, ale obecně jeho úkolem bylo optimalizovat vývoj zbraní."

Sarah:

"Jaká byla role NSA?"

Dr. Neruda:

"NSA neexistovala až do listopadu 1952. Zatím se tajné laboratoře SPL a ACIO několikanásobně zdokonalily. A přitom každá z nich měla pouze jednu soukromou laboratoř, se kterou spolupracovala: Bell Labs. A to je důvodem, proč se pan Kelly spřátelil s výkonným ředitelem SPL."

Sarah:

"Takže, jaký byl vztah mezi SPL a ACIO?"

Dr. Neruda:

"Myslíte v roce 1940?"

Sarah:

"Za prvé, jak daleko do minulosti ten vztah jde?"

Dr. Neruda:

"SPL byla vytvořena v r. 1938. Tehdy byl zaznamenán silný rozvoj, zvlášť v Evropě, který se týkal štěpné energie. SPL z počátku zamýšlela štěpný proces jako alternativní zdroj energie a také jeho možné vojenské využití."

Sarah:

"Proč to bylo drženo v takové tajnosti?"

Dr. Neruda:

"Na konci roku 1930 byl v Evropě velký politický neklid. Spojené státy si nebyly jisty, komu mají věřit. Nabyly dojmu, že štěpný proces by odpovídal špičkovému technickému válečnictví. Neměly v úmyslu se s nikým dělit o výsledky těchto výzkumů. Nenadálé pokroky evropských fyziků je patřičně vyplašily a cítily, že je potřeba soustředit nejlepší zdroje, vybavit špičkovou laboratoř a získat nejlepší mozky planety.

Sarah:

"Jak se daly najmout nejlepší mozky vládou Spojených států, aby to nezaznamenala celá vědecká veřejnost? Myslím, jak to bylo možné utajit?"

Dr. Neruda:

"Neměli zájem o uznávané vědce v oblasti fyziky. Byli vyhledáváni mladí, nadějní géniové, kteří byli relativně neznámí, ale pod správným vedením a za pomoci nejlepších dostupných technologií, mohli objevit něco mimořádného."

Sarah:

"Třeba tranzistor?"

Dr. Neruda:

"Třeba tranzistor."

Sarah:

"Jestliže SPL byla založena v r. 1938, kdy tedy vznikla ACIO?"

Dr. Neruda:

"ACIO vznikla v r. 1940, krátce po přeorganizování SPL."

Sarah:

"Proč?"

Dr. Neruda:

"Částečně proto, že vedení SPL se bálo odhalení Kongresem, takže se rozhodlo, vybudovat tzv. "černý kořen", což byl krycí název pro ACIO. Byl založen pro vybudování laboratoře, na kterou by neměly vliv politické tlaky, či média. Za druhé, nechtěli ve výzkumní činnosti SPL soutěžit s mimozemskými výsledky. Když se to poprvé stalo, mimozemšťané a UFO byly předmětem velkého sporu v SPL. Většina vůdců nevěřila v jejich existenci. Chyběl nezvratný důkaz.

Ale když byla nalezena první nedotčená kosmická loď, změnilo to uvažování všech lidí v SPL a bylo rozhodnuto, že musí být stanovena oddělená výzkumná činnost, a že to je naléhavější cíl, než dvě laboratoře. A tak byl založen "Černý kořen" neboli později takzvaná ACIO, na hlubší úrovni utajení. Nepřiznané byly dvě úrovně."

Sarah:

"Když jste říkal o objevu kosmické lodi, myslel jste tím Roswellský incident?"

Dr. Neruda:

"Ne. Toto byla opuštěná loď nalezená v roce 1940 v pobřežních vodách Floridy."

Sarah:

"Byla jenom tak opuštěná? Kdo ji našel?"

Dr. Neruda:

"Říká se, že ji našel rekreační potápěč asi dvacet metrů pod hladinou. Byla dokonale zachovalá."

Sarah:

"Co se stalo s tím potápěčem?"

Dr. Neruda:

"Bylo to anonymní hlášení na Námořnictvo. Ten člověk nebyl nikdy nalezen. Nicméně, později jsme se dozvěděli, že ten objev byl fingován."

Sarah:

"Fingován?"

Dr. Neruda:

"Myslím tím, že byl řízen Corteem."

Sarah:

"Takže to byla corteánská loď, aranžována tak, aby ji našlo Námořnictvo?"

Dr. Neruda:

"Takovým způsobem se chtěli poprvé kontaktovat."

Sarah:

"Tím, že nechají jednu z lodí na dně oceánu a pak řeknou Námořnictvu, kde ji najde? To je divné!"

Dr. Neruda:

"Ano, bylo potřeba třech telefonátů, aby byl stanoven někdo, kdo by to zkoumal podle stanovených postupů."

Sarah:

"Dobrá, tedy tak tedy povstalo ACIO. Kdy jste byl angažován vy?"

Dr. Neruda:

"V roce 1956. Můj otec objevil poškozenou mimozemskou loď při loveckém výletu v bolivijské džungli. Byla to loď o průměru kolem sedmdesáti metrů, tvaru málem rovnostranného trojúhelníku. Na palubě bylo dvacet šest členů posádky, všichni byli mrtví."

Sarah:

"Corteánci?"

Dr. Neruda:

Ne, toto plavidlo bylo později stanoveno, jako loď mimozemšťanů Zeta. Byla na výzvědné cestě, podobně, jako můj táta - lovili zvířata. Bohužel, selhala v průběhu elektrické bouře. Můj táta byl obchodníkem s elektronikou, většinou pro bolivijskou armádu.

Sarah:

"Vím, že jste mi to již říkal, ale zopakujte to pro záznam."

Dr. Neruda:

Můj otec z lodi získal jednu technologii, a pak kontaktoval svého přítele, který byl vojenským úředníkem v bolivijské vládě. Nejdříve chtěl prodat loď bolivijské armádě, ale rychle se o něj začala zajímat armáda spojených států, a zvláště pak SPL. Ředitel SPL vyhledal otce, zjistil kde loď leží a za tři dny provedl vyprošťovací operaci. Otec loď vyměnil za americké občanství a funkci v SPL."

Sarah:

"Proč váš otec nechtěl raději peníze?"

Dr. Neruda:

"Věděl, že je to jediný způsob, jak zachránit svůj a můj život. Ponechal si navigační technologii která byla na palubě lodi a získal tak proti SPL výhodu."

Sarah:

"A co bolivijská vláda?"

Dr. Neruda:

"Dostali pěkně zaplaceno."

Sarah:

"Za co?"

Dr. Neruda:

"V letech 1952 až 1959, bylo za podobných okolností nalezeno šest dalších lodí. Pouze jedna však na území Spojených států. Dalších pět bylo ochotně poskytnuto naší armádě výměnou za určitý obnos."

Sarah:

"Mám to brát tak, že tyto země se nechtějí zabývat politickými důsledky?"

Dr. Neruda:

"To taky, ale hlavně chtěli peníze a nerozházet si to s americkou armádou. Měli představu budoucího prospěchu ve formě sdílení technologií, vojenské ochrany, půjček, a dalšího nepochybného užitku. Zkrátka, byli to chytří politici. Kromě toho, žádná jiná země mimo Sovětského Svazu, neměla takové laboratoře, jako ACIO. Co by s těmi loděmi dělali?"

Sarah:

"Váš otec a vy jste tedy skončili ve Spojených státech... jakou měl kvalifikaci, že ho přijali do SPL, a co tam dělal?

Dr. Neruda:

"Můj otec nebyl pouze obyčejným obchodníkem s bolivijskou vládou, byl něco jako inženýr speciální elektrotechniky. Měl na svém kontě několik patentů, ale myslím, že byl pokládán za snílka či "ztracenou duši"."

Sarah:

"Žije ještě?"

Dr. Neruda:

"Ne."

Sarah:

"To je mi líto. A co ostatní z vaší rodiny? Do Ameriky jste přišli jenom vy dva?“

Dr. Neruda:

"Byl jsem tehdy pouze dítě. Má matka zemřela krátce po mém narození. Když jsme přijeli do Států, byly mi čtyři roky. Skutečně si toho nepamatuji mnoho z mého domova v Soratě."

Sarah:

"Kde je Sorata?"

Dr. Neruda:

"Severně od La Paz, na východním pobřeží jezera Titicaca."

Sarah:

"Možná jsem sledovala mnoho příběhů "Akta X", ale je těžké uvěřit, že váš otec získal práci v SPL a americké občanství. Můžete mi to vysvětlit, jak to udělal?"

Dr. Neruda:

"Zeptal se. Nebylo to tak těžké. Je zde muž, jenž mluví dokonale anglicky, zná elektroniku, a má určité politické styky. Co bylo důležitější, přivedl SPL k velice důležitému objevu, který měl hodnotu miliard dolarů ve výzkumu a vývoji. A pak chytře nafotil loď a jisté elektronické součásti, které se týkaly navigace lodi. Fotografie měl důkladně zajištěné instrukcemi jejich zveřejnění, pokud by se cokoli stalo jemu, nebo mně."

Sarah:

"Nic ve zlém, ale neříkal jste, že do ACIO byli najímáni pouze mladí géniové? Myslím, že váš otec nemohl odpovídat takovému popisu."

Dr. Neruda:

"Ne, nebyl géniem. Ale byl dost chytrý aby zhodnotil některé pokusy v oblasti alternativního strojírenství, jenž se v ACIO začaly provádět, zvláště pak ty, které se týkaly polovodičů."

Sarah:

"A vše to se dělo v polovině padesátých let?"

Dr. Neruda:

"Ano."

Sarah:

"Byl tehdy u toho Fifteen?"

Dr. Neruda:

"Ne. Vstoupil do ACIO zjara roku 1958."

Sarah:

"Takže znal vašeho otce?"

Dr. Neruda:

"Můj otec, věřte, nebo ne, se stal ředitelem vysoké úrovně v ACIO, jenž se stala později částí jeho pole působnosti, a to do značné míry díky Fifteenovi, kterému se můj otec okamžitě zalíbil. Pamatujte, že Fifteen je původem Španěl. Můj otec znal Fifteena stejně jako každý, a měl ho ve velké úctě."

Sarah:

"Byl váš otec členem Labyrinth Group?"

Dr. Neruda:

"Ano."

Sarah:

Kdy jste se dozvěděl o Labyrinth Group a jejím poslání?"

Dr. Neruda:

Fifteen mě s ním obeznámil na schůzce, na kterou nikdy nezapomenu."

Sarah:

"Kdy se odehrála?"

Dr. Neruda:

"18. září 1989."

Sarah:

"Co se tam stalo?"

Dr. Neruda:

"Fifteen mi předvedl soubor technologií, které byly součástí TTP (Technology Transfer Program - Program transferu technologií, pozn. překl.) od Cortea. Vysvětlil mi, že tyto technologie aktivují části mozku tím, že propojí nevědomý tok dat s vědomím. Umožní to vědomé mysli pojmout daleko silnější proud dat. "

Sarah:

"Můžete vysvětlit, jak to funguje?"

Dr. Neruda:

"Zkusím to, ale je to pouze technické vysvětlení. Neumím to jinak."

Sarah:

"Zkuste, řeknu vám, když nebudu chápat."

Dr. Neruda:

"Existuje část mozku, která se jmenuje thalamokortikální soustava. Corteánská technologie aktivuje tuto zvláštní část mozku, která obsahuje malý funkční shluk, jehož funkce je rozpínat vědomí vyššího řádu. Jsou to nervové souřadnice vědomí, jenž se týkají zdůvodňování vyššího řádu, které jsou velice užitečné pro vědecké dokazování, matematiku a obecné řešení problémů. Sledujete mne?"

Sarah:

"Zatím ano. Ale jak tato technologie poslouží Labyrinth Group?"

Dr. Neruda:

"Když se Fifteen dozvěděl o této corteánské technologii, byl prvním, kdo ji vyzkoušel na vlastním mozku."

Sarah:

"Ano, nyní si vzpomínám. Krátce na to měl vizi BST. Je to tak?"

Dr. Neruda:

"Správně."

Sarah:

"A podnětem k založení Labyrinth Group bylo úsilí k vývoji BST, že?"

Dr. Neruda:

"Ano."

Sarah:

"Takže, každý, kdo byl Fifteenem vybrán, mohl použít tuto corteánskou technologii a následně se stal bystřejším. A nebylo žádné podezření z venčí, že Labyrinth Group existuje?"

Dr. Neruda:

"Pokud vím, ne."

Sarah:

"Dobrá, vraťme se k našemu příběhu s Fifteenem. Co se stalo pak?"

Dr. Neruda:

"Každý, kdo Fifteena jen trochu znal, věděl o jeho intenzívní zálibě v cestování časem, ale neměl jsem žádnou představu, jak velká ta záliba je až do onoho dne. Vysvětloval mi fyzikální souvislosti skryté za jeho plánem vyvinout BST a jakou úlohu v tomto vývoji má Corteum. Chtěl mne přidělit k novému projektu, který se týkal vývoje BST a když mi vysvětlovat povahu tohoto projektu, nevěřil jsem tomu, že mi natolik důvěřuje, že bych mohl dělat tu práci."

Sarah:

"Co to bylo?"

Dr. Neruda:

"Byl to projekt, který řešil návrh a rozvoj pokročilé technologie neuronového výběru pro lidský mozek. Byla to věc, o které jsem věděl velice málo. Když jsem vznesl tuto námitku, Fifteen mi vysvětlil, že to předtím ještě nikdo jiný nedělal. Takže jsem s tou prací souhlasil. Pak mi příležitostně vysvětlil, jak funguje tato corteánská technologie pro zdokonalení mozku. Bylo to při té příležitosti, když mi řekl, jak všechen personál z bezpečnostní úrovně 12 byl vyzván, aby podstoupil tento proces vylepšení mozkové kapacity."

Sarah:

"Předpokládám, že se zúčastnili všichni."

Dr. Neruda:

"Je to správný předpoklad, i když tato technologie měla určité nevýhody."

Sarah:

"A to?"

Dr. Neruda:

"Informační kapacita vědomé mysli je velice omezená. Když zesílíte propojení mezi vědomou a nevědomou myslí, vědomá mysl odmítne informační šíři proudu dat a má sklon se stát pozorovatelem alternativních stavů vědomí. Jinými slovy, proces zvýšení kapacity mozku spouští rychlé a plynulé řazení stavů vědomí, které se podobá promítání diapozitivů v rychlém sledu, přičemž každý diapozitiv zastupuje jiný stav vědomí."

Sarah:

"Myslím, že rozumím, ale nebylo by vhodné mít tento průvodní jev pod kontrolou?"

Dr. Neruda:

"Myslel jsem, že ano, stejně, jako by si to myslel každý. Našli se lidé, na které tento proces působil víc než na jiné a většinou to trvalo pouze pár týdnů, než vyšší mysl začala integrovat tento jev do svého dynamického jádra."

Sarah:

"Dobrá, dost o mozku. Ráda bych se vrátila k tématu Labyrinth Group. V prvním interview jste se zmínil, že je to ta nejtajnější ze všech tajných organizací na této planetě a je dokonce jednou z nejvlivnějších. Jakým způsobem projevuje svůj vliv, když funguje v takovém utajení?"

Dr. Neruda:

"Labyrinth Group je podskupinou ACIO, která je již naprosto tajná. Její hlavní smysl byl vytvořit hierarchickou organizaci pro technologie v tzv. "čistém" stavu, jenž byly částí programu TTP, který Fifteen domluvil s mimozemšťany Zeta a Corteem. Fifteen nechtěl nechat tyto technologie uvnitř ACIO, kde by mohly být nápadné pro SPL a případně NSA. Chtěl je v tichosti analyzovat, posoudit a rozebrat předtím, než by stanovil, jakým způsobem je "zředit" do stavu méně účinných technologií, které by mohly být exportovány do SPL, či soukromých podniků, se kterými jsme spolupracovali."

"Pro zabezpečení jsme použili nejlepší možné technologie. Tímto, jsme je zabezpečili před jakoukoliv nepřátelskou silou. Členům Labyrinth Group to umožnilo soustředit se na aplikaci těchto technologií v "čistém" stavu pro rozvoj činností kolem BST. Náš vliv nebyl pochopen nikým, protože jsme řídili uvolňování těchto "rozředěných" technologiích, aby směřovaly do pozadí technologií, jenž používá naše armáda, NSA, DARPA a soukromé společnosti dle našeho vlastního výběru."

Sarah:

"Myslela jsem, že jste řekl, že jste spolupracovali také se soukromým sektorem?"

Dr. Neruda:

"Labyrinth Group nespolupracuje přímo se soukromým sektorem. Ale některé z našich technologií jsou do něho infiltrovány."

Sarah:

"Třeba tranzistor?"

Dr. Neruda:

"Ne, vlastně tranzistor řízený polem byl spíše vyvinut v SPL."

Sarah:

"Pak mi dejte příklad něčeho z poslední doby, co bylo vyvinuto ve spojení Labyrinth Group a soukromého sektoru. Něco, co bych mohla znát."

Dr. Neruda:

"Nenapadá mě teď nic, co byste znala. Naše technologie se neobjevují na prvních stránkách časopisů, jako je Newsweek nebo Time."

Sarah:

Chtěla bych získat pouze nějakou informaci, kterou bych si později mohla ověřit. Příběh tranzistoru, i když zajímavý mi nedává nic, co bych mohla sledovat dál. Pochybuji, že ještě Shockley žije. Nevíte, jestli žije?"

Dr. Neruda:

"Především, kdyby byl na živu, nikdy by neprozradil vliv SPL na tento výzkum. Za druhé, zemřel před 8 lety."

Sarah:

"Takže co mi můžete říct z toho, co by potvrdilo byť jenom v malém rozsahu, že Labyrinth Group existuje?"

Dr. Neruda:

"Nic. Není nic, co byste mohla sledovat, aby vás to přivedlo k Labyrinth Group. To vám říkám s plnou odpovědností.“

Naše způsoby infiltrace technologií do soukromého sektoru jsou neobyčejně delikátní."

Sarah:

"Dobrá, pak mi dejte příklad."

Dr. Neruda:

"Labyrinth Group vyvinula počítačový systém, kterému říkáme ZEMI. Částí jedinečných vlastností ZEMI je to, že jeho informační struktura je založena na nové formě matematiky pro uskladnění informací, kombinačního šifrování a komprese dat. Byla to matematika, která poskytla množství vylepšení v každé z těchto oblastí. Poskytli jsme některé z těchto informací vědcům, kteří navrhovali MIG-29."

Sarah:

"Rusko? Říkáte, že Labyrinth Group spolupracovala s ruskou vládou?"

Dr. Neruda:

"Ne, nikdy jsme nespolupracovali s vládami přímo. V tomto případě, jsme spolupracovali s Výzkumným a produkčním institutem fázotronu v Moskvě. Dodali jsme jim sadu algoritmů, které oni přizpůsobili pro použití v jejich radarovém informačním systému řízení palby na palubě MIG-29. Ty samé algoritmy byly objeveny americkými zájmy a teď jsou přizpůsobovány pro použití v doručovacích systémech globálního trhu."

Sarah:

"Kdo zastupuje tyto americké zájmy? Můžete mi dát jména?"

Dr. Neruda:

"Je to jedna méně známá společnost, a funguje pod jménem Omnigon, byla založena v San Diegu.

Sarah:

"Tedy Omnigon má tuto technologii, jenž byla původně vyvinuta Labyrinth Group pro ukládání dat v počítačích, a teď ji používají k budování doručovacích systémů? Můžete mi říct v laických termínech, jaký je účel těchto systémů?"

Dr. Neruda:

"Předpokládaje, že používají tuto technologii vhodným způsobem, umožní to Omnigonu zvýšit funkčnost přepínačů v síti ATM network a nespoléhat se na řešení na straně serverů, co způsobí zvýšení rychlosti a zákaznické funkčnosti sítí."

Sarah:

"Podle mne to nebylo řečeno v laických termínech, ale nevadí. Tato technologie je produktem Labyrinth Group, anebo byla získána z mimozemských zdrojů?"

Dr. Neruda:

"Vlastně, byla získána částečně oběma způsoby. Byla vytvořena v Labyrinth Group, ale některé z prvních nápadů pocházely od mimozemšťanů Zeta, a byly získány z jedné z jejich kosmických lodí."

Sarah:

"Jak získala tu technologii ta organizace v Rusku?"

Dr. Neruda:

"Fifteen znal jednoho ze starších vědců ve fázotronovém institutu a prezentoval mu tuto myšlenku. Bylo to přátelské gesto, které, jak věřil, by později mohlo pomoct při náboru tohoto vědce. Tento způsob sdílení vytváří oddanost a dá se provést tak šikovně, že příjemce této ideje či nápadu uvěří v to, že původcem toho nápadu je on a ne někdo jiný."

Sarah:

"Ale musel jste tyto technologie sledovat, jak jinak byste věděl, že se dostaly do rukou Omnigonu?"

Dr. Neruda:

"Někteří naši operativci slouží v rozvědkách, a ti nám patřičné informace dodávali. Jsou to v podstatě krtci, kteří se pohybují ve větších vládních výzkumných laboratořích a ve vojensko-průmyslovém komplexu. V tomto případě nás na tuto věc upozornil jeden z našich agentů v General Dynamics. Také jsme použili naši techniku Vzdáleného vidění, abychom sledovali některé z pokročilejších technologii, jenž jsme umístili ve větších společnostech."

Sarah:

"Možná bychom to měli nechat být. Určitě byste upřednostnil větší stručnost těchto sezení, ačkoli mne toto téma velkých společností velice zajímá...

Je ještě něco, co byste chtěl dodat předtím, než to dnes ukončíme?"

Dr. Neruda:

"Ne, ani ne. Myslím, že jsme dnes probrali množství informací kolem mé osobní filosofie, a chtěl bych vám připomenout, že to byla moje filosofie. Nesnažím se tlačit na nikoho. A už vůbec nezkouším kázat zvláštní poselství či životní styl. Chtěl bych věřit, že v našem následujícím sezení bychom se s vaší pomocí mohli soustředit na Tvůrce křídel a snad mohli omezit mé osobní názory na kosmologii apod."

Sarah:

"Pokusím se, ale nemohu nic slíbit. Měla jsem celý seznam otázek o Tvůrcích, na něž jsem se chtěla dnes večer ptát, ale nějak v průběhu rozhovoru jsem si řekla, že by bylo zajímavé lépe pochopit způsob, jakým uvažujete. Zítra večer se pokusím, jak nejlépe dovedu, držet se tématu Tvůrců. Máte nějaké návrhy?

Dr. Neruda:

"Myslím, že neobyčejně zajímavé jsou artefakty, takže bych doporučoval abychom se na ně v rozhovoru soustředili."

Sarah:

"Budu se snažit. Děkuji vám. "

Dr. Neruda:

"Těšilo mne Sáro. Také vám děkuji."

Konec třetího sezení...

VRI (vibratory resonance induction) - indukce kmitočtové rezonance, část corteánské technologie Inteligenčního akcelerátoru, pozn. překl.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Zdroj: http://www.wingmakers.com/content/neruda-interviews/

© 1998-2014, WingMakers LLC, All Rights Reserved

Preklad: http://tvurcikridel.lyricus.cz/


Slovenskú stránku Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese

máj 11, 2014 22:47 popoludní

 

 

Top