Obrázok používateľa CEZ OKNO
Sensei ze Šambaly 4.: IMHOTEP I.

Imhotep („Ten, kdo přichází v míru“) je dnes známý jako významný léčitel, velekněz, stavitel, pod jehož vedením byla vystavěna jedna z prvních stupňovitých pyramid. Tato pyramida je pojmenována na počest faraona Džoséra, který se v roce 2778 př.n.l. stal zakladatelem III. dynastie.


Kým však byl tento člověk ve skutečnosti? Co významného vykonal pro celou epochu lidské civilizace? Bohužel, pravda o něm byla pečlivě skryta po celá tisíciletí.

Studium Imhotepa

Imhotep se narodil poblíž města Memphis, které v té době bylo hlavním městem starověkého Egypta. Byl synem prostého člověka, vynikajícího kameníka jménem Knofer. V té době školy jako takové ještě neexistovaly. Výuka probíhala v rodině a děti se zpravidla učily tomu povolání, které vykonávali rodiče. V podstatě profese byla rodinnou záležitostí a předávala se z otce na syna. Imhotep již v mládí zdědil po otci povolání kameníka. A byl by jím i zůstal, kdyby se jeho životní cesta nezkřížila s cestou Sokroveníka, který po zásluze ocenil nejen mladíkův zvídavý rozum, ale také jeho lidské kvality. Imhotepovi bylo pouhých dvanáct let, když se setkal se Sokroveníkem a učinil volbu své životní cesty skutečně hodnou Člověka.

Brzy byl Imhotep zasvěcen do základů Učení „Bílého Lotosu“. Kromě přírodních věd, jakými jsou gramatika, matematika, fyzika, geometrie, astronomie a medicína, ho Sokroveník seznámil s prapůvodními duchovními znalostmi o člověku a mimo jiné mu odhalil i praktiku Lotosového květu. A Imhotep, poté co se touto duchovní praktikou začal zabývat samostatně a se vší odpovědností, byl ohromen těmi změnami, které se s ním začaly dít.

V Egyptě se tyto znalosti praktikovaly v období tzv. "zlatého věku“, kdy podle Egypťanů "na Zemi vládli bohové". Avšak za Imhotepa byly tyto znalosti již částečně ztraceny a nabyly podoby náboženského kultu. Lotos byl uctíván jako posvátná květina. Z části se toto uctívání omezovalo na primitivní symbolické klanění se a bylo spojováno s úrodou na polích, to proto, že lotos hojně kvetl při záplavách na Nilu (řeky přinášející na pole černý jíl, díky němuž Egypťané sklízeli více než jednu úrodu ročně).

A přesto, že mnoho ze znalostí „zlatého věku“ bylo ztraceno a reálné události tohoto období jsou skryty do mýtů, Egypťané za života Imhotepa věřili v existenci „duše“, řečeno naším jazykem, mnohem více než moderní lidé. Staří Egypťané, například, považovali tento svět za dočasný a věřili, že život následuje po smrti stejně, jako den střídá noc. Na smrt se pohlíželo jako na pouhou částečku složitého proudu bytí. Čili existovala víra v něco, co dnes nazýváme procesem reinkarnace.

Imhotep se odlišoval již v dětství, především čistotou svých morálních vlastností a upřímností duchovních pohnutek, které mu vštípili rodiče. Pravě proto ho Sokroveník přijal do učení. Pro Imhotepa bylo mnohem snazší přijmout vědomosti Sokroveníka, než by to bylo, kupříkladu, pro moderního člověka, kterého Archóntové přesvědčili o převaze materiální podstaty bytí.

Avšak získání vědomostí ještě není všechno. Mnohem důležitější je umění tyto vědomosti náležitě využít! Vždyť, jak se říká, „šedá je teorie a zelený strom života“. Čím byl pozoruhodný Imhotep jako osobnost? Tím, že nejen s naprostou otevřeností přistupoval k těmto znalostem, využíval je pro rozvoj své duše, ale také vykonal velmi mnoho užitečného pro lidi. Přičemž tomu věnoval tolik úsilí, že to, co ve své době vytvořil díky znalostem Sokroveníka Šambaly, využívali později nejen potomci Egypťanů, ale také národy Asie, Afriky a Evropy. Ne nadarmo se Archóntové tolik obávají působení duchovně silné, svobodné Osobnosti. Vědí totiž, nakolik pro ně nepředvídatelně může tato osobnost ovlivnit vědomí celých národů.

Mimochodem, mnohé uměle vytvořené pyramidy objevené lidmi v současnosti a také ty, které ještě nebyly dosud "rozpečetěny" a nalezeny, zdaleka nejsou chaotickými stavbami. Přesto, že byly vystavěny v různých dobách, jsou umístěny dle přísně stanovených souřadnic a s přesnou orientací podle určitých hvězd. V globálním měřítku tvoří mapu svého druhu. Iniciátory vytvoření takových pyramid byli lidé, kteří disponovali příslušnými znalostmi. Jedním z nich byl také Imhotep. Získal tuto informaci o globálním architektonickém projektu světového rozsahu (který byl vypracován dávno před Imhotepovou dobou) od Sokroveníka na konci mnohaletého studia společně s jinými znalostmi.

Imhotep na dvoře faraona Džosera

Imhotep dovedně a chvályhodně využil znalostí, které mu odhalil Sokroveník. Brzy se stal mezi lidmi známým jako schopný léčitel a dostal pozvání ke dvoru faraona, dnes historicky známého jako Džoser (přestože ve starověkém Egyptě jeho jméno znělo jinak) — císaře třetí dynastie, který si zvolil Memfis za své hlavní město. Přesněji řečeno toto město Egypťané také nazývali jinak — „Hut ka Ptah“, což znamenalo "chrám duše boha Ptah“ (nebo také „palác duše boha Ptah“) a to proto, že za hlavní božstvo tohoto města byl považován bůh-řemeslník Ptah. Před tím se město nazývalo jednoduše „Město bílých zdí“. Název Memfis je řeckou interpretací mnohem pozdějšího egyptského názvu města Mennofer („Dobrý přístav“). Podíváme-li se na současnou mapu, pak zjistíme, že toto město leží nedaleko dnešní Káhiry, ve strategicky důležitém místě delty Nilu. Dnes z města zbyly jen ruiny pohřbené pod silnou vrstvou písku. Mimochodem, ve Starém zákoně je toto město nazýváno Nof.

Imhotep se proslavil nejen jako vynikající lékař, ale také jako moudrý člověk, který se dobře vyznal v přírodních vědách (dnes pod tímto pojmem rozumíme astronomii, matematiku, chemii, fyziku, geometrii) a také, jak se později ukázalo, byl nadaným řečníkem a vynikajícím organizátorem. Brzy jej faraon Džoser jmenoval svým nejvyšším hodnostářem, prvním člověkem říše po faraonovi, něčím jako je vezír nebo dnešní premiér v západních státech. V té době neměl tento případ obdoby, neboť toto postavení zastávali vždy pouze příslušníci vznešených rodů. Imhotep pocházel z prostého rodu a takového postavení dosáhl, jak se říká, vlastním rozumem a pílí.

Egypt před příchodem Imhotepa do vlády

Abychom mohli lépe zhodnotit to, co Imhotep dokázal vykonat pro lidi, pohlédněme krátce na situaci, která panovala ve státě za faraona Džosera před příchodem Imhotepa do vlády.

Hlavu státu znepokojovalo, jak upevnit svou vládu. Faraon se tudíž snažil upevnit své pozice na severu, vedl válku na jižních hranicích. Kontroloval těžbu měděné rudy na Sinajském poloostrově, kterou předtím ovládali jeho předchůdci na trůnu. Byl totiž více zaměstnán řešením svých vlastních „strategických“ problémů než potřebami národa. Jeho družina ho v tom napodobovala.

Kněží byli zaneprázdněni svými politickými intrikami a vzájemným soupeřením v boji o dominanci svého teologického systému. Vždyť tehdy v každém sépu nebo, jak je později nazývali Řekové, „nómu“ (tj. v oblasti, na které se dělil stát) měli vlastní bohy, vlastní náboženské koncepce založené na pozůstatcích jedněch a těchž mnohem starších znalostí. Avšak za hlavní božstva celého státu byli prohlášeni bohové toho nómu, ve kterém se v daném období nacházelo hlavní město.

Jenže po pohodlném životě toužili všichni vlivní kněží, kteří si činili nároky na velkou moc. Proto si každý z nich přehrával vlastní kombinace v boji o moc, včetně toho, že pokud doktríny konkurenční náboženské koncepce více ovlivňovaly názory lidí, přidávali kněží do svého systému nejen hlavní momenty této koncepce, ale taky atributy „konkurenčního“ božstva ke svému „vlastnímu“.

A přesto, že to zní paradoxně, oni byli závislí na názorech prostých lidí! Vždyť to je chléb kněží! Oni pouze navenek udržují iluzi své vlády, iluzi toho, že jakékoli náboženské postavení jejich věřících je závislé na rozhodnutí vládnoucí skupiny daného náboženství. Ve skutečnosti to je jen malá skupinka lidí, kteří se bojí, že ztratí svou moc, pokud většina lidí změní své smýšlení. Vždyť společně s mocí pozbudou také svůj význam jako „zprostředkovatelé“ mezi bohem a lidmi a tím ztratí nejen politický vliv, ale také poměrně komfortní a bezstarostnou existenci, kterou jim tato moc zajišťuje.

Z toho plyne, že náboženství bylo spíše politikou a pro kněze bylo výhodné držet své věřící v pokoře. V samotných nómech pak vládli faraonovi místodržící, jakási provinční aristokracie, povětšině přežívající v nečinnosti. Pokud v nějaké záležitosti potřebovali podporu národa, pak si zajišťovali loajalitu svých poddaných opět za pomoci kněží. Někteří místodržící nómů byli příbuznými faraona, protože monarchové měli tehdy ve zvyku ženit se s dcerami vládců nómů, anebo uzavírat sňatky mezi nimi a svými dětmi.

Ale tyto politické sňatky ne vždy přinesly provinční aristokracii dlouho očekávané spojení s vládnoucí dynastií. V některých případech měly za následek spíše nesmiřitelné nepřátelství a soupeření. A když se pak faraonovi narodilo několik dědiců od různých manželek - potenciálních kandidátů na trůn - pak to celé mohlo přerůst ve spiknutí a kontraspiknutí s tajnou podporou tohoto procesu ze strany některých kněží a zainteresovaných velmožů, kteří zároveň také toužili prosadit svého syna nebo blízkého příbuzného do postavení vládce nómu. (Jak vidíte, ani dnes se na tom nic moc nezměnilo).

V podstatě je možné říct, že počínaje faraonem, vysoce postavenými kněžími, vládci nómů a konče výběrčím daní v naturáliích, byl každý zaměstnán jen jedinou utkvělou myšlenkou: kde a co by se dalo ukrást, jak si urvat co největší kus, jak rozšířit sféru svého vlivu. A prostý lid byl ve většině případů vládou zcela opomíjen, ponechán na pospas osudu a přežíval, tak říkajíc, jak se dalo. Obchodní činnost v zemi kontrolovala velká města, přesněji řečeno ti, kdo v nich vládli. Dokonce Memfis, v té době důležité středisko řemesel a obchodu s početným mnohonárodnostním obyvatelstvem, žil svým vlastním životem. Stručně řečeno, vše při starém. Každý měl svá vlastní trápení: jeden měl řídkou polévku a druhý zas drobné perly.

- pokračovanie -

Úryvek z knihy Sensei ze Šambaly 4 od A. Novych…

Zdroj: http://www.polahoda.cz/


Všetky časti seriálu "IMHOTEP - Ten, kdo přichází v míru" postupne nájdete na tejto adrese.Všetky časti seriálu "Sensei ze Šambaly 4." postupne nájdete na tejto adrese.


CELÚ KNIHU nájdete na tejto adrese.


PREDCHÁDZAJÚCE ČASTI môžete zakúpiť i na tejto adrese.


Súvisiace:

Egyptský panteón
http://www.cez-okno.net/egyptsky-pantheon


Štítky: 
október 21, 2013 20:33 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top