Obrázok používateľa CEZ OKNO
Pravda o jazykovom zákone III.

V dnešnom článku sa budem venovať používaniu štátneho jazyka v súdnom konaní, správnom konaní a konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Protislovenské klamstvá o jazykovom zákone sa opierajú aj o tvrdenie, že príslušníci národnostných menšín sa nebudú môcť domáhať svojich práv v materinskom jazyku a že napríklad lekár s pacientom bude musieť komunikovať iba v štátnom jazyku. Pozrime sa teda čo je klamstvo a čo je pravda.

„(1) Vzájomný styk súdov s občanmi, súdne konanie, správne konanie, konanie pred orgánmi činnými v trestnom konaní, rozhodnutia a zápisnice súdov, správnych orgánov a orgánov činných v trestnom konaní sa vedú a vydávajú v štátnom jazyku.“

„(2) Práva osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám alebo práva osôb, ktoré neovládajú štátny jazyk, vyplývajúce z osobitných predpisov 12) zostávajú nedotknuteľné.“

Poznámka k odkazu 12 znie:
Napríklad § 18 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 341/2005 Z. z., zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 20 Trestného poriadku.

„(4) Agenda zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb sa vedie v štátnom jazyku. Komunikácia personálu týchto zariadení s pacientmi alebo klientmi sa vedie spravidla v štátnom jazyku, ak ide o pacienta alebo klienta neovládajúceho štátny jazyk, komunikácia sa môže viesť v jazyku, v ktorom sa možno s pacientom alebo klientom dorozumieť. Pacient alebo klient, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, môže v týchto zariadeniach v obciach, kde sa v úradnom styku používa jazyk národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu 15) používať v komunikácii s personálom svoj materinský jazyk. Členovia personálu nie sú povinní ovládať jazyk národnostnej menšiny.“

Poznámka k odkazu 15 znie:

§ 2 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z.

Opäť sme sa presvedčili, že politická hlúposť predstaviteľov SMK a Maďarskej republiky nepozná hranice a pri svojich protislovenských klamstvách sa neštítia použiť akékoľvek prostriedky na dosiahnutie svojich cieľov.

V nasledujúcom článku sa budem venovať udeľovaniu pokút za nedodržiavanie ustanovení jazykového zákona.
Mgr. Róbert Švec, predseda SHO
Zdroj: SHO.sk

október 17, 2009 03:06 dopoludnia

 

 

Top