Obrázok používateľa CEZ OKNO
SIGNÁLY Z VESMÍRU II.

POPLACH V SOCORRO

Porovnanie do akej miery možno považovať dielo z oblasti science-fiction za možnú simuláciu budúcej a dlho očakávanej udalosti, môže priniesť mnohé zaujímavé závery. Predstavme si, že sedíme v dispečingu pri riadiacom paneli zariadenia, ktoré usmerňuje pohyb antén, sprostredkúva záznam údajov z výstupu zosilňovača, kreslí mapu rádiového zdroja počas doby, kedy cez neho prechádza anténový zväzok, ako aj analyzuje a testuje súbory prijímaných signálov.

Ako by mohla táto situácia vyzerať? Odrazu sa na paneli rozbliká červená kontrolka alarmu. Na displeji, označenom „Intenzita verzus Frekvencia“, začne ostro stúpať šípka ukazovateľa. Druhý displej podpísaný „Intenzita verzus Čas“ začne znázorňovať sériu impulzov pohybujúcich sa zľava doprava a potom mimo obrazovku. Detekcia signálu začne prebiehať podľa premyslenej rutiny a udalosti sa valia jedna za druhou.

Signál bol zachytený väčšinou rádioteleskopov, takže nejde o poruchu na jednom alebo dvoch zariadení anténovej sústavy. Interferometria vylučuje zdroj na obežnej dráhe, čo potvrdzuje i rýchle telefonické spojenie s veliteľskou centrálou NORAD pre sledovanie zemských satelitov. V zornom poli sa – podľa románu a filmu „Kontakt“ – nachádza Vega, najjasnejšia hviezda v súhvezdí Lýra, ktorá patrí k typu horúcich bielych hviezd, spektrálnej triedy A0V, s povrchovou teplotou 9200 K. Z dôvodov, ktoré sú vysvetlené v knihe použil Carl Sagan ako zdroj rádiového signálu práve Vegu, aj keď by ako zdroje umelých signálov z hľadiska existencie mimozemských civilizácií využívajúcich energetické zdroje svojich planetárnych sústav alebo sústav so žiarením porovnateľným s „industriálnym“ žiarením Zeme pripadali hviezdy podľa nasledovného prehľadu.

Možné civilizácie využívajúce zdroje celej planetárnej sústavy /podľa V. Slysha 1985/: Objekt 0507+528 PO5 vo vzd. 71 svet. rokov, objekt 0453+444 PO3 vo vzd. 104 svet. rokov, objekt 0536+467 PO5 vo vzd. 78 svet. rokov, objekt G 357.3–1.3 vo vzd. 23 svet. rokov a objekt 0259+601 PO2 vo vzd. 424 svet. rokov.

Slnku podobné hviezdy so silným industriálnym žiarením, t.j súvislou rádiovou emisiou medzi 100 a 1000 megahertzov /podľa A. Archipova 1988/: Objekt HD21 899/0328 vo vzd. 88 svet. rokov, objekt HD100 623/1132–325 vo vzd. 31 svet. rokov, objekt HD187 691/194­8+102 vo vzd. 59 svet. rokov a objekt HD 187 923/1949+115 vo vzd. 52 svet. rokov.

„PÍPAJÚCE“ PRVOČÍSLA

Usaďme sa opäť na otáčavú stoličku v riadiacej miestnosti najväčšieho rádiového ďalekohľadu pri Socorre v Novom Mexiku a vypočujme si od doktorky Elleonor Arrowayovej stelesnenej vo filme Jodie Fosterovou zhrnutie modelovej situácie zachytenia umelého signálu z vesmíru:

„Máme tu extrémne silný, pomerne málo monochromatický signál. Tesne za šírkou vlnového pásma tohoto signálu nie sú žiadne iné frekvencie, na ktorých by bolo niečo iného ako šum. Signál je lineárne polarizovaný, ako by bol vysielaný nejakým rádioteleskopom. Frekvencia signálu obnáša okolo deviatich gigahertzov, teda tesne nad minimom galaktického pozadia rádiového šumu. To je ideálny typ frekvencie pre niekoho, kto chce byt počutý na veľkú vzdialenosť. Potvrdili sme siderálny pohyb zdroja, čo znamená, že sa pohybuje, akoby pochádzal odniekiaľ zhora z hviezdneho priestoru a nie z nejakého vysielača tu dole. Interferometria, tak, či onak vylučuje, že by sa zdroj nachádzal na obežnej dráhe Zeme.“

Doktorka Arrowayová nás obdarí pôvabným úsmevom Jodie Fosterovej a pokiaľ sme z predošlého výkladu veľa nepochopili, navrhujem previnúť videokazetu s touto sekvenciou filmu opäť o 36 sekúnd dozadu. Uvedené konštatovanie je totiž pre naše ďalšie úvahy kľúčové.

„Teraz sa pozrime pozornejšie na tie pohyblivé impulzy“, pokračuje doktorka Arrowayová. „Predpokladajme, že sa jedná o binárnu aritmetiku. Previedol to už niekto do desiatkovej sústavy? Vieme, už o akú radu čísel sa jedná? No dobre, môžeme to počítať z hlavy …59, 61, 67 …71 … Nie sú to všetko náhodou prvočísla?“

Predbehneme udalosti a povieme, že sú. Vysielaný signál je totiž dlhou radou prvočísiel, teda celých čísel, ktoré nemožno deliť žiadnym iným celým číslom okrem jednotky a samých seba. Žiadny v astrofyzike známy proces nevytvára prvočísla a preto musí byt detekovaný signál umelého pôvodu.

Neskôr v spolupráci s rádiobserva­tóriami na celom svete bolo overené, že sa zdroj rádiových vĺn skutočne pohybuje so zameranou hviezdou. Prístroje detekovali rovnaký signál, rovnaké pípanie monotónneho sledu prvočísiel nielen na čiare neutrálneho vodíka s vlnovou dĺžkou 21 cm s frekvenciou 1420,4 MHz, ale aj na hydroxylovej linke s vlnou dĺžkou 18 cm a frekvenciou 1667 MHz, ako aj na iných frekvenciách.

VESMÍRNY PALIMPSEST

V teórii literatúry, ako aj priamo vo svojej muzeologickej praxi som sa mal možnosť stretnúť s palipsestom, teda pergamenovým rukopisom viackrát popísaným po odstránení staršieho textu. Z tohto dôvodu mi teda nerobí problém predstaviť si palimpsestovú, teda viacvrstevnú štruktúru mimozemského rádiového posolstva. Žiadna vyspelá civilizácia totiž neostane iba pritom, aby na svoju existenciu upozornila vysielaním sledu prvočísiel bez hlbšieho posolstva. Túto skutočnosť opäť vynikajúco ilustruje kniha a film „Kontakt“.

Princípom, na ktorom sa zakladá existencia „druhej vrstvy“ je skutočnosť, že žiarenie prichádzajúce k pozorovateľovi vibruje v pravých uhloch. Keď takáto vibrácia rotuje, je vlna elipticky polarizovaná – pravotočivo, ak rotuje v smere otáčania hodinových ručičiek alebo ľavotočivo v opačnom prípade. Variáciou týchto typov polarizácie je možné prenášať bitové informácie – ak je polarizovaná doprava, je to logická nula, pokiaľ doľava, je to logická jednotka. Na Zemi sa v praxi využíva modulácia amplitúdy a frekvencie, ale nerobí sa pri polarizácii. Predpokladajme, že u zachyteného signálu je polarizácia viac pravotočivá, ako ľavotočivá – teda nie je náhodná, ale ukrýva zámernú správu. Celkový počet bitov môže predstavovať až číslo v desiatkach miliárd, ktoré je výslednicou troch prvočísiel. A čo môžu znamenať nejaké tie prvočísla naviac?

Dajme opäť slovo doktorke Arrowayovej: „To by mohlo znamenať, že nám posielajú obrázok. Ako vidíte, táto správa sa skladá z veľkého počtu informácií. Predpokladajme, že toto vysoké číslo je výslednicou troch čísel menších: je to číslo krát číslo krát číslo. Správa je teda trojrozmerná.“

Stručne povedané, môžeme si predstaviť, že to bude statický trojrozmerný obraz ako nehybný hologram alebo dvojrozmerný obraz meniaci sa v čase, teda film. Čo sa týka obsahu, môžeme predpokladať, že iná civilizácia začne svoju správu tým, že vráti na Zem signály, ktoré v druhej polovici tridsiatych rokov opustili našu planétu a ktoré zachytili ako prvé. Inak povedané, naši vesmírni susedia si ako prvé pozrú televízne vysielanie z otvorenia olympijských hier v Berlíne roku 1936 s príhovorom Adolfa Hitlera a skandovaním heilujúceho davu, aby nám ho poslali spať ako zrkadlo nastavené našej vlastnej kultúre.

KĽÚČ K TRETEJ VRSTVE

Pod „vrstvou“ prvočísiel a vráteného televízneho signálu je však možné predpokladať ešte tretí signál, slabší ako upútavací, ktorý je však vlastným obsahom správy v súboroch po zhruba tisíc bitov oddelených pauzami, ktoré predstavujú jednotlivé „stránky“ správy. Na začiatku každej stránky je ako návestie číslo v dvojkovej sústave, číže jej poradové číslo. Aj keď spočiatku budeme možno tápať v temnotách nevedomosti, čo sa týka dešifrovania správy na skutočnosť, že ide o technický návod, by nás mohla upozorniť štruktúra vnútorných odkazov – na „stránkach“ s nižším „číslovaním“ sú inštrukcie jednoduchšie, ako na tých nasledujúcich. Samotný kľúč by potom mohol byt kódovaný vo fázovej modulácii, podobnej ako sa využíva v telemetrii radarov a kozmických lodí, ktorá vôbec neruší rádiové spektrum.

Zachytenie a dekódovanie možného mimozemského signálu sa však v budúcnosti neobíde bez širokej medzinárodnej spolupráce mnohých krajín sveta. Sme však my, obyvatelia planéty, ktorej dejiny práve tak ako aj súčasnosť sa nezaobišli bez genocídy a vojnových konfliktov pripravený na telegram, ktorý môže byt zajtra v tomto znení odoslaný z amerického Socorra?

„NEOBVYKLÝ PRERUŠOVANÝ RÁDIOVÝ ZDROJ V REKTASCENZII 18H 34M, DEKLINÁCIA PLUS 38 STUPŇOV 41 MINÚT, OBJAVENÝ SYSTEMATICKÝM PROGRAMOM POZOROVANIA OBLOHY. FREKVENCIA 9,24176684 GI­GAHERTZ, ŠÍRKA VLNOVÉHO PÁSMA 430 HERTZ. BIMODÁLNE AMPLITÚDY PRIBLIŽNE 174 A 179 JANSKYS. AMPLITÚDY DOKAZUJÚ KÓDOVANÚ SEKVENCIU PRVOČÍSIEL: GLOBÁLNE POKRYTIE V PLNOM ROZSAHU NEVYHNUTNE NUTNÉ: ĎALŠIE INFORMÁCIE ŽIADAJTE TELEFONICKY V SPOLUPRACUJÚCICH OBSERVATÓRIÁCH.“

-koniec-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.


Miloš Jesenský

Zdroj: http://www.jesensky.sk/

S dovolením autora

Obr. Antény Very Large Array v Novom Mexiku, USA; Zdroj: Wikipédia; CC BY-SA 3.0


Súvisiace:

O nezmyselnosti SETI
https://www.cez-okno.net/clanok/exkluzivnecezokno/o-nezmyselnosti-seti

MILOŠ JESENSKÝ Výber
https://www.cez-okno.net/rubrika/milos-jesensky-vyber

Seriál: Záhada z Chibolton
https://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/zahada-z-chibolton


Štítky: 
apríl 06, 2020 22:27 popoludní

 

 

Top