Obrázok používateľa CEZ OKNO
Škola Biointernetu na Slovensku otvára svoje brány

Od januára tohto roka začal na Slovensku fungovať projekt s názvom Škola Biointernetu. Ide o ambiciózny počin ľudí, ktorým je táto tematika blízka, s cieľom priniesť pre slovenskú verejnosť výsledky aplikovaného výskumu ruských vedcov v oblasti Teórie fyzikálnych štruktúr a Synergie informačných systémov.


Biointernetom nazývajú mnohoúrovňové siete, spájajúce všetky živé bytosti. Tieto siete sú vytvorené neviditeľnými komunikačnými kanálmi na báze svetla a vytvárajú kolektívnu inteligenciu spoločenstva živých bytostí.

Jedným z vedcov, ktorý tieto témy nielen teoreticky spracoval, ale aj vytvoril rad produktov v ktorých sú vedecké poznatky aplikované, je Dr. Sergej Avdeejev PhD. Vedeckým výskumom v oblasti fyzikálnych štruktúr sa zaoberá už veľa rokov, je autorom viac ako 50 vedeckých prác  a 6 patentov. Prezident výskumnej komunity BLAGA, zakladateľ a vedúci Laboratória informačného designu v Novočerkasku, v Rusku, Akademik Medzinárodnej akadémie IAFP.

Jeho prácu a názory by sme vám radi priblížili v nasledovnom interview:


3balance: Pán Doktor, poslucháči z Ruska, Ukrajiny, Litvy a tiež z Českej republiky Vás poznajú predovšetkým ako propagátora práce so svetlom – ako ho Vy nazývate s Biosvetlom. Mohli by ste nám v krátkosti predstaviť svoj koncept?

Dr. Avdeev: Všetky živé organizmy svietia. Toto ich BIOSVETLO ľudia nazývajú aj aura, svetelné telo, biopole a podobne. Väčšina ľudí toto svetlo nevidí. Oči nie sú prispôsobené na prijímanie takéhoto svetla. Jednako však existujú fyzické prístroje, ktoré môžu časť tohto Biosvetla zachytiť a zmerať. K nim patria aj prístroje pracujúce na princípe Kirlianovej fotografie. Na naše výskumy používame prístroj profesora Korotkova – GDV kameru. Aj keď zatiaľ nie je možné zmerať všetky parametre Biosvetla, vďaka tejto kamere máme v rukách mocný nástroj na náš výskum. Už mnoho rokov sledujeme charakter „svietivosti“ (biosvetelnej charakteristiky) rôznych skupín ľudí, osvojujúcich si praktiky Biosieťového spojenia – ako to my nazývame – Biointernetu. Monitoring „svietivosti“ ukázal rad špecifík, kedy ľudia, podľa charakteru ich svietenia, reagujú podobne pri riešení rôznych praktických úloh. Je to akoby každý z nich hral svoj part vo veľkom jednotnom orchestri masívnej spolupráce.

3balance: Aký majú praktický význam poznatky o Biosvetle a ako ich je možno využiť v praktickom živote.

Dr. Avdeev: Ľudia cítia Biosvetlo. Konvergujú k nemu. Chápu, že so svetlým človekom je ľahko sa stýkať a vychádzať, cítia z neho duševné teplo,  s ním sa nestratia. Energetika ľudí je priamo spojená s kvalitou ich svietenia, jeho intenzitou, jasnosťou , homogenitou a zodpovedajúc tomu s kvalitou ich života. Slabá energetika sa zobrazuje ako nerovnorodá aura, s množstvom dier a malou plochou svietenia. Čím lepšie svietenie, tým vyšší energetický potenciál a tým vyššia výkonnosť, lepšia nálada, duševný stav a odolnosť k stresu.

Toto svetlo okolo nášho tela charakterizuje kvalitu vzájomného pôsobenia s okolím a tiež odráža štruktúru vzťahov človeka. Čím je svietenie jasnejšie a rovnomernejšie, tým lepšia koordinácia a súčinnosť , tým vyššia energetika organizmu a vyššia kvalita života.

Zoberme si napríklad proces učenia. Prostredníctvom Biosvetla je možné odovzdávať znalosti. Nie nadarmo sa hovorí „svetlo poznania“. To je reálny proces. Keď učiteľ osvetľuje svojim Biosvetlom žiakov, tak tí si ľahko osvojujú znalosti a dobre sa učia. Pri učiteľovi s nízkou kvalitou Biosvetla budú všetci žiaci tupší a menej uspešní. Sú učitelia s takýmto darom od Boha. Ich prirodzená svietivosť je taká, že žiaci od nich dostávajú poznatky hlavne prostredníctvom svetla. Slová v takomto prípade len uvádzajú do činnosti asociatívny mechanizmus formovania obrazu, ktorý sa k ním dostal prostredníctvom Biosvetla, do formy poznatkov, návykov a vedenia. Využívanie poznatkov Biointernetu umožňuje vzdelávať ľudí na kvalitatívne novej úrovni. Rýchly prenos poznania prostredníctvom Biosvetla, s obídením dlhého procesu nakopenia nepotrebného informačného balastu ktorý nikdy nevyužijeme.

3balance: Nie je tento koncept Biosvetla, aury, o ktorom hovoríte, v našej spoločnosti založenej na kresťanskej tradícii konceptom cudzím, importovaným?

Dr. Avdeev: Veda je internacionálna, tak ako aj náboženstvo a umenie. Vo viac menej rovnakom čase Talian Galileo Galilei, Poliak Koperník, Nemec Kepler, Angličan Newton a mnohí iní sformovali novú vedeckú heliocentrickú paradigmu. Cirkev dlhú dobu bojovala proti jej prijatiu, a mnohí klerikáli ju považovali za protirečivú teóriu proti teórii Božského stvorenia sveta. Jednako, v skutočnosti vedci dokázali ozajstnú veľkosť Tvorcu, ktorý vytvoril množstvo galaxií a nekonečný vesmír. Preto veda neprotirečí náboženstvu, len ohraničená ľudská myseľ vytvára podobné protirečenia.

Poďme sa spolu zamyslieť ešte raz nad známymi pravdami: Láska to je SVETLO. BOH je svetlo. BOH je LÁSKA. Existuje ešte SVETLO poznania a slovo OSVIETENIE. Vidíme, že sú to rôzne prejavy svetla v živote človeka. Je zrejmé, že tieto rôzne prejavy svetla sa odlišujú kvalitou svetla.

Pred viac ako polstoročím sa akademik Ruskej akdémie vied Boris V. Rauschenbach pokúšal nájsť matematické a fyzické objekty, ktoré spadajú pod definíciu Veľkej trojice. Takým matematickým objektom sa preukázal byť vektor v trojrozmernom priestore a  jeho tri projekcie.

Fyzickým objektom sa preukázalo byť SVETLO a  jeho tri časti vznikajúce pri interakcii s hmotou. BOH OTEC je odrazené svetlo, BOH SYN je lomený lúč svetla, ktorý prešiel cez hmotu a pohltené svetlo je BOH DUCH SVÄTÝ.
Preto je možné povedať, že veda stále rozširuje a obohacuje religiózne predstavy ľudí, tak, že zamieňa slepú vieru vo vieru založenú na poznatkoch a vedomostiach.

3balance: Máme sa teda snažiť o zvyšovanie našej svietivosti?

Dr. Avdeev: Početné merania Biosvetla , ktoré sme robili v rôznych krajinách na ľuďoch rôznych vekových skupín ukázali, že svietivosť ľudí bola vo väčšine prípadov nízka. Ich komunikačné kanály nezabezpečovali normálne spojenie s Biointernetom. Okrem toho úroveň svietivosti u nich nebola stabilná a výrazne sa menila pod vplyvom okolia. Veľké straty energie nezakladajú potrebnú úroveň spojenia. Taký nedostatok svietivosti spôsobuje pravdepodobnosť vzniku chýb pri prijímaní riešení, čím vzniká napätie medzi ľuďmi a prostredím, čo provokuje stres a formuje choroby. Biosvetlo musí z človeka nielen vyžarovať, ale človek ho musí aj absorbovať. K tomu je potrebný Biokryštál. Biokryštál je štruktúra vody v nás vo forme tekutých kryštálov. Vieme , že pozostávame hlavne z vody a tiež vieme, aká je jej štruktúra. To, či Biosvetlo môže vôjsť do človeka, závisí od priezračnosti Biokryštálu. Všetky procesy v tele sa dejú za pomoci vody. Od kvality našich tekutých kryštálov závisí kvalita procesov výmeny. Je veľa príčin zašpinenia našich tekutých Biokryštálov. Preto je nevyhnutné na zabezpečenie normálneho Biospojenia zabezpečiť vyčistenie Biokryštálov človeka. Napríklad, ak nie je Biokryštál človeka dostatočne priezračný, tak svetlo poznania nemôže preniknúť do človeka a proces vzdelávania nenapreduje, aj keby učiteľ presvetľoval svojich žiakov vlastným Biosvetlom.

Okrem toho musí mať svetlo vyžarované človekom dostatočnú schopnosť prenikať, to jest musí mať kvalitu Biolasera. To znamená že Biosvetlo je potrebné vyžarovať a pohlcovať s potrebnou intenzitou. Okrem toho je nevyhnutné organizovať a udržiavať nevyhnutnú úroveň informačnej zložitosti kanálov Biointernetu. Táto zložitosť zabezpečí prijímaní zložitých informácií. Len vtedy môže človek vlastným svetlom vyčistiť Biokryštály druhých ľudí a zvyšovať kvalitu výmeny svetla. Len vtedy sú vytvorené svetelné kanály spojenia, len vtedy je možné hovoriť o vytvorení Biosietí.

3balance: Ako by ste teda zhrnuli praktický význam zvyšovania vlastnej svietivosti.

Dr. Avdeev: 1. Zníženie stresu – špeciálne počas súťaženia v športe. Laboratórne experimenty preukázali zvýšenie antistresového potenciálu 2 až 25 krát pri použití systémových adaptérov.
2. Normalizácia imunity – charakteristiky imunitného systému sa zlepšili 2 až 10 krát.
3. Zlepšenie vzájomného porozumenia medzi ľuďmi v kolektívoch, vo vzťahoch, ale aj pri napr.jazdectve medzi koňom a jazdcom
4. Rýchlejšia obnova síl
5. Zníženie množstva tráum
6. Zvýšenie energetiky a fyzickej formy ( podľa predbežných výskumov pri použití systémových adaptérov o 20 – 30% za mesiac)
7. Pri procese výuky sa zvyšuje percento úspechu. Rastie vnímavosť žiakov a porozumenie si navzájom. Znižuje sa únava. Zväčšuje sa množstvo voľného času a znižuje sa počet konfliktov medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a učiteľom. Zvyšuje pociťovanie kolektívneho ducha.
8. Pri lekároch a liečiteľoch, maséroch a podobne sa zvyšuje kvalita diagnostiky. Rýchle a kvalitné vytvorenie kontaktu s pacientom, rýchlejší priebeh liečby  a dlhší efekt liečebnej procedúry. Zníženie vedľajších účinkov terapie.

3balance: Spomínali ste, že techniky a prax vedomého využívania Biointernetu vyučujete v Škole Biointernetu. Kde je tá škola a čo môžu robiť ľudia, ktorí ju nemôžu navštevovať ale o prácu s Biointernetom majú záujem?

Dr. Avdeev: Škola Biointernetu je projekt, ktorý prebieha zatiaľ vo forme seminárov v Rusku, Litve a od tohto roka aj v Prahe. Tento projekt začal len nedávno, aj keď výskumy v tomto smere sa vedú už 25 rokov. Prostredníctvom projektu Škola Biointernetu sa usilujeme priniesť nazhromaždené výsledky a poznatky širokým masám obyvateľstva. Je nám jasné, že myšlienky a prax Biointernetu sa nestanú masovými zo dňa na deň. Pre tých, ktorí sa Školy Biointernetu zatiaľ nemôžu zúčastniť, sme pripravili zariadenia ktoré nazývame TRANSLIGHTERS. Tieto zariadenia pomáhajú zlepšovať všetky charakteristiky svietivosti (Biosvetla) ich používateľov. Pomáhajú im riešiť rad úloh stojacich pred nimi, vytvárajú im nové podmienky kvalitatívneho napájania sa na Biointernet. Používateľom týchto zariadení rastie adaptívny potenciál, niekoľkonásobne sa znižuje úroveň stresu, zvyšuje sa imunita, zlepšujú sa vzťahy s kolegami a blízkymi ľuďmi.

3balance: Ako tieto zariadenia vyzerajú a na akých princípoch pracujú?

Dr. Avdeev: Základom zariadení zo série TRANSLIGHTERS je Teória fyzických štruktúr a Synergia informačných procesov. Teória fyzických štruktúr bola rozpracovaná Jurijom Kulakovom z Novosibírska. Teória poskytuje úplne nový pohľad na našu realitu, ako na zobrazenie (odraz) inej reality – reality fyzických štruktúr. Určitú analógiu k tejto zložitej teórii nám poskytuje napríklad detská hračka – kaleidoskop. V ňom je sústava zobrazovacia (odrážacia) – zrkadlá a sústava štruktúry – rôznofarebné sklíčka. Samotné sústavy zostávajú stále tie isté (zrkadlá a sklíčka) no vzájomne pôsobia. Pri otáčaní kaleidoskopu sa sklíčka presýpajú a vytvárajú zvláštne obrazy. Tak aj v realite, majestátna rôznorodosť prírody vznikla vzájomným pôsobením nejakých štruktúr, ktoré sami osebe nie sú pozorovateľné, ale vplývajú na všetko. My sme veľmi dlho študovali vzájomné pôsobenia štruktúr a vypracovali metódy konštrukcie štruktúr s vopred zadanými vlastnosťami.

Naše výskumy ukázali, že metódy Teórie fyzických štruktúr sú nezvyčajne perspektívne. V TRANSLIGHTERS nie sú pohybujúce sa časti a ani zdroje energie. Sú tam len zobrazenia (odrazenia) štruktúr, ktoré pôsobia. V zmysle slova fungujú. Sami sa neprestávame diviť výsledkom, ktoré dosahujeme. Zvonku zariadenia vyzerajú ako kúsok plastu, ktoré možno zabudovať do šperku, do masky na spanie, do koberca alebo odevu. Po ich zabudovaní pomáhajú potom bežné veci dennej spotreby svojim užívateľom napojiť sa na Biointernet.

TRANSLIGHTERS normalizujú funkcie a systémy organizmu. Napríklad, ak zistíme, že niektorý systém je pod normou, tak pri používaní TRANSLIGHTERS rastie. Ak je tento parameter nad normou, tak s pomocou TRANSLIGHTERS sa znižuje. Kvalita normalizácie biosystémov, ktorú sme zaznamenali, svedčí o tom, že TRANSLIGHTERS nemôže organizmu škodiť. To znamená, že sa zvyšuje množstvo a kvalita Biosvetla, zvyšuje sa priezračnosť Biokryštálu a postupne sa získava kvalita Biolasera.

3balance: Ako vidím tak ich vyrábate niekoľko druhov. Ak všetky Translighters zvyšujú parametre Biosvetla, tak prečo ich je toľko?

Dr. Avdeev: Okrem základnej funkcie – normalizácie Biosvetla a zlepšenie práce kanálov Biointernetu, TRANSLIGHTERS pomáhajú riešiť rad doplnkových praktických úloh. Človek je zložitý hierarchicky vybudovaný systém, ktorý rôznym spôsobom vzájomne pôsobí s inými systémami. Je treba brať do úvahy špecifičnosť týchto vzájomných pôsobení a vytvárať rôzne účelové modifikácie TRANSLIGHTERS.

Existujú TRANSLIGHTERS na optimalizáciu vzájomného pôsobenia s nerovnorodosťou prostredia – TRANSLIGHTERS OKNÁ. Ich úlohou je „spriateliť“ elektromagnetické pole človeka s elektromagnetickým poľom prístrojov v miestnosti (počítač, mobilný telefón atď). V krátkom rozhovore nie je možné vysvetliť všetko. Preto by som sa krátko pozastavil na TRANSLIGHTERS s názvom BLAGA. Jeho názov vo vašom jazyku znamená blahá – množné číslo od blaho a tiež blahobyt, šťastie, pohodu ale zároveň tiež hmotné zabezpečenie. K tomu všetkému náš TRANSLIGHTERS napomáha. Umožňuje svojmu užívateľovi pritiahnuť si do života množstvo blaha. Pomáha v riešení taktických cieľov užívateľa. BLAGA pomáha využívať čas svojho života efektívnejšie. Byť v správnom čase na správnom mieste, čo je základom úspechu nielen v biznise, ale aj v osobnom živote.

Ešte spomeniem TRANSLIGHTERS EVRIKA. Pomáha užívateľovi chápať nové informácie a riešiť tvorivé úlohy. Užívateľ sa ľahšie učí a nachádza kreatívne riešenia.

Všetky TRANSLIGHTERS sú nástrojmi na splnenie želaní a zvyšovania kvality života využitím Biosieťových technológií.

3balance: Znie to naozaj veľmi zaujímavo. Bol by som veľmi rád, keby sme ich mohli sami vyskúšať a oboznámiť s Vašou praxou a produktmi aj slovenskú verejnosť.

Jeden zo systémov výuky pomocou svetla, ktorý vyučujete, sa nazýva expertno – operátorský vzťah alebo expertno – operátorské spolupôsobenie (EOS). Mohli by ste nám v stručnosti objasniť, o čo ide?

Dr. Avdeev: Expertno – operátorský vzťah alebo Expertno – operátorský systém, spolupôsobenie (EOS) nazývame aj univerzálnym zákonom vývoja. Expert je systém zobrazujúci, operátor je riadiaci systém. Operátora je možné nazvať vedúcim alebo lídrom a experta nasledujúcim ho. Medzi nimi je obojstranne vzájomné pôsobenie.

Čistý expert alebo čistý operátor obvykle nie je. Každý je v určitej miere expertom aj operátom. Ale nie každý vzájomne pôsobiaci vzťah možno nazvať expertno–operátorským. V EOS vytvárajú expert a operátor jednotný systém. Ich jednotu vnímame z pozície svetelnej výmeny, kedy svetelné telá objektov sa spájajú a vymieňajú si svoje kvality prostredníctvom svetla. V rôznych režimoch spolupráce. Posledným režimom je prechod experta na novú kvalitu, ak sa mu predtým podarilo prejsť predchádzajúcimi režimami. To znamená, že s pomocou EOS je možné vytvárať nové kvality poznania.

3balance: Akým spôsobom pôsobí expert na operátora?

Dr. Avdeev: Operátor stanovuje a moduluje svetelný výstup, formujúc imitačný model riešenia úlohy. Expert pohybom tela, duše a rozumu zobrazuje tento model. Operátor pozoruje tento pohyb a robí korekcie tohto modelu a pozoruje, ako to zmení pohyb experta. Expertov môže byť niekoľko. Operátorov tiež. Operátorom môže byť hudba, všetci zúčastnení, tiež pozorovatelia daného procesu a vedúci projektu , ktorý formuje svoj model a úlohy. Ideálne sa všetci operátori zjednocujú do jediného časopriestorového operátora (ČPO). Vo vzájomnom pôsobení ČPO s expertmi vzniká rad štruktúr, ktoré sú navzájom hierarchicky prepojené.

3balance: Mohli by ste prosím uviesť konkrétny príklad?

Dr. Avdeev: Najjednoduchším príkladom EOS je vzťah učiteľ – žiak. V konečnom dôsledku môže žiak prerásť svojho učiteľa, keď v sebe rozvíja nové kvality (generuje nové vedomosti). No samotný EOS negarantuje automaticky dosiahnutie potrebnej kvality. Môžu napríklad prekážať nepriaznivé podmienky. Napríklad žiak môže byť lenivý alebo neschopný sa učiť alebo samotný proces výuky sa môže z rôznych príčin stať  neefektívnym. Preto vyrábame výrobky TRANSLIGHTERS, ktoré zvyšujú kvalitu EOS a napomáhajú jeho pochopeniu a využitiu na riešenie úloh.

3balance: Ako ste prišli na systém výuky EOS?

Dr. Avdeev: EOS je univerzálny nástroj rozvoja, lebo je to prírodný mechanizmus. Príroda ho používa na evolučný rozvoj. Evolúcia sama o sebe je vlastne potvrdením tohto princípu. Myslím si, že proces vzniku nových kvalít – nových štruktúrnych informácií sa deje kontinuálne, nepretržite. Akékoľvek vzájomné pôsobenie živých objektov môže spôsobovať vzájomnú výmenu svetla a vznik EOS. Aj keď nie každá svetelná výmena je EOS, tak miliardy vzájomných pôsobení prebiehajúcich medzi živými objektami každú sekundu, spôsobujú zrod nových informácií a vznik nových druhov a nových kvalít u živých organizmov.

3balance: Aké má v rámci živých objektov postavenie človek, z pohľadu EOS?

Dr. Avdeev: Človek môže na rozdiel od iných živých objektov priniesť do EOS rozum. Nečaká na prírodné podmienky prejavu EOS, ale on sám ich  vedome formuje. Potrebné kvality môže formovať sám, čím sa evolúcia môže stať riadenou. Okrem toho človek môže riešiť rad úloh, ktoré stoja pred ľudstvom a s ktorými si zatiaľ nevieme rady. Rozvoj EOS nás privádza k novému spôsobu tvorby – tvorby svetlom a k zvýšeniu hodnoty života každého človeka na Zemi. Ľudia môžu vytvárať v EOS nové štruktúry, ktoré môžu pretrvávať stáročia a môžu byť nevyhnutne dôležité nielen pre človeka, ale aj pre iné civilizácie. Vypracujúc si nevyhnutné svetelné charakteristiky umožňuje EOS ľuďom získať schopnosti formovať Biosiete. Tie umožňujú pracovať na akékoľvek vzdialenosti využívajúc informačné zdroje ľudstva na riešenie skutočne veľkých úloh. Pri formovaní biosietí sa objavuje nadsystémový sieťový rozum, dostupný pre každého užívateľa Biointernetu. Taký rozum je schopný riešiť úlohy nielen v priestore, ale aj v čase.

3balance: Uvedomujem si galaktický význam a dôsledky Vašich slov a naskočili mi zimomriavky. Ako sa teda je možné stať operátorom?

Dr. Avdeev: Aby sa človek stal dobrým operátorom, musí byť najskôr dobrým expertom. Rozvoj rôznych režimov videnia (nielen videnia analógového – bez očí), ale aj rozvoj zmyslu, pocitu miery a priestoru, pocitu a zmyslu času, pocitu a zmyslu cesty sú nevyhnutné. Lebo operátor musí mať spätnú väzbu od experta, aby kontroloval správnosť svojej činnosti a zodpovedal za výsledok tvorených štruktúr. Okrem toho je potrebné odpracovať si skúsenosť a prax. Skúsenosť svetelnej kompozície, skúsenosť časopriestoru, skúsenosť formovateľa a tvorcu. Všetky nevyhnutné kvality sa nachádzajú v každom človeku, no nie každý je pripravený nastúpiť na túto neľahkú cestu. Väčšina ľudí si neuvedomuje svoj význam pre celý vesmír a preto sa podceňuje. Učiť sa EOS znamená pretvárať svoju schopnosť tvorby v  tvorbu samotnú. To znamená, že v procese výuky učiteľ nevyučuje v tradičnom slova zmysle, ale tvorí. Tvorí nové svetlo, nový deň, nový rok. Žiak prijíma toto svetlo, preberá návyky tvorby a postupne sa sám stáva učiteľom druhých.

3balance: Ďakujem Vám za rozhovor. Teším sa na Váš prvý seminár na Slovensku.

www.biointernet.sk

www.biointernet.eu


Súvisiace:

Duchovná veda
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/duchovna-veda


Štítky: 
máj 01, 2014 10:26 dopoludnia

 

 

Top