Obrázok používateľa CEZ OKNO
Sloužil jsem Hitlerovi i Stalinovi

Podivuhodné jsou životní osudy muže, který znal nejtajnější tajemství nacistické Říše i sovětské KGB. Muže, jemuž se podařilo utéci před řáděním běsnícího Hitlera i přežít sovětské koncentrační tábory. Jen málokdo zná tajná učení tibetských mnichů stejně jako učení židovské kabaly a může odhalovat minulost stejně úspěšně jako předpovídat budoucnost. Život, který prožil Sergej A. Vronskij, je jako z dobrodružných knih."Díky svému původu jsem vlastně aristokratem, příslušníkem jednoho ze starobylých lotyšských šlechtických rodů. I když jsem po své matce zřejmě zdědil mimořádné schopnosti, zajímal jsem se v mládí spíše o politiku. Stejně jako mnozí moji aristokratičtí přátelé jsem se stal sympatizantem ruské revoluce. Prozrazení mé ilegální práce ve prospěch Ruska a současně důsledky jisté srdeční záležitosti mě však přiměly z vlasti uprchnout. S pomocí svých kmotrů jsem se v roce 1933 dostal do Německa a začal se znovu zajímat o okultní nauky. Mezi nacisty jsem našel živnou půdu."

Je jasné, co má na mysli. Podstata ideologie nacismu byla spjata s mystikou, s germánskými mýty a okultismem a měla mnohem delší tradici než jen poblouznění jednoho "fýrera". Hitler se navíc považoval za velekněze nové víry. Na jeho příkaz bylo založeno několik nanejvýš tajných institucí, v nichž si nacistický režim školil své vlastní "mágy" a "čaroděje". Jen několika zasvěcencům bylo a je známo, že tyto "radiobiologické instituty" se zabývaly souhrnem nauk, pro něž se nyní používá termín parapsychologie nebo psychotronika.

VE SLUŽBÁCH HITLERA

"Na základě mého osobního horoskopu a s pomocí patřičných kontaktů a doporučení jsem byl přijat do jedné z těchto supertajných univerzit, v níž vyučovali svým magickým učením ti nejlepší specialisté z celého světa. Byli mezi nimi Tibeťané a také Indové. Byli tam arabští derviši, stoupenci velkého muftího Jeruzalémského a také, i když to zní paradoxně, židovští znalci kabaly. Všichni tito specialisté v určité oblasti okultismu dávali své znalosti do služeb nacistického režimu a doufali, že tím pomohou k osvobození svých vlastí od anglické okupace.

Současně s poznáváním jejich tajných nauk jsme studovali učení keltských druidů a odkazy západních tajných sekt. Měli jsme samozřejmě k dispozici tisíce svazků vzácných knih, shromážděných za staletí. Zkrátka učení takzvaných okultních nauk bylo naprosto kompletní. Učili jsme se poznávat minulost a předpovídat budoucnost. Během studia jsme se zabývali astrologií i jasnovidectvím, kinestezií i léčitelstvím, bílou i černou magií. Já sám jsem se přitom zajímal převážně o tradiční astrologii, jako jednu ze vstupních bran ke skutečné magii."

"Seznámil jsem se přitom s některými významnými činiteli nacistického režimu, kteří se amatérsky zabývali studiem ezoterních nauk. Jedním z nich byl také Rudolf Hess, tehdy přítel a zástupce Adolfa Hitlera. Pomáhal jsem mu také s rozborem horoskopu jedné půvabné začínající herečky, o kterou se zajímal. Z horoskopu vyplynulo, že se tato mladá žena v budoucnosti stane družkou jedné z nejvýše postavených osob v Říši, a to ne pro svou krásu, ale proto, že budí sympatie. Hess ji tedy nechal přeložit do své kanceláře, aby mu byla blíže. Na společné chodbě měl tehdy svou kancelář i sám vůdce. Náhodou tam dotyčnou ženu potkal, a ta si rychle získala jeho přízeň. Takže také mou zásluhou se stala Eva Braunová první dámou Třetí říše."

Na tomto místě přerušuji Vronského vyprávění a kladu velmi opatrně otázku, která mě zajímá od počátku: Jednou z nejexkluzivnějších nacistických tajných organizací byla Společnost Thule, do níž měli přístup kromě pečlivě vybraných a prověřených okultistů také vysocí nacističtí hodnostáři seznámení s těmi nejtajnějšími tajemstvími nacistické říše. Říká se o vás, že jste jedním z těch několika zasvěcenců Společnosti Thule, kteří přežili válku...

Vronskij odpovídá velmi vyhýbavě: "Jestli jsem byl členem Thule nebo ne, vám nemohu říci. Jsem vázán přísahou a moje mlčení může být ukončeno pouze po určité době. Kdybych promluvil dříve, porušil bych přísahu a můj život by byl rychle a násilně ukončen. A víte, já už jsem ve svém životě přežil dost nebezpečí. Hitler se totiž po období nadšeného zájmu o magii začal bát astrologů a věštců, protože mohli odhalit nepříjemnou pravdu.

Proto nechal většinu z nich zabít nebo alespoň dočasně zmizet v koncentračních táborech, ze kterých se nikdy nevrátili. Já sám jsem po absolvování studia radiobiologického institutu působil na různých místech, ale když začalo být v Německu dusno, byl jsem uklizen k maršálu Rommelovi. Tomu jsem sloužil jako osobní astrolog a léčitel. Díky tomu mě dočasně minuly fýrerovy čistky, ale později se moje situace stávala neudržitelnou. Proto jsem využil svých kontaktů a nechal se přeložit na východní frontu. Tam jsem v malém letadle frontu přeletěl, samozřejmě mě zatkli, ale válku jsem přežil."

VE SLUŽBÁCH STALINA

Tím ovšem dobrodružný život neskončil. Když se Vronskij po ukončení války vrátil do rodného Lotyšska, které již bylo součástí Sovětského svazu, na svobodě dlouho nepobyl. Po banálním udání následovalo zatčení, koncentrační lágr, útěk, odhalení. Před novým gulagem jej zachránilo pouze to, že sovětská tajná služba nutně potřebovala schopného astrologa, který by založil a vedl její vlastní astrologické oddělení.

"Důvod, proč mě potřebovali, byl poměrně jednoduchý. Jak jistě víte, sovětská tajná služba, stejně jako jiné tajné služby, vysílala na nepřátelské území desítky, stovky a možná i tisíce agentů. Někteří z nich měli krytí jako diplomaté, jiní pracovali u obchodních firem nebo jako novináři. Jiní emigrovali v rámci židovského kontingentu nebo získali politický azyl. Každého potenciálního špiona přitom muselo prověřovat a sledovat několik desítek osob po dobu několika měsíců či dokonce let. Žádná tajná služba nemá takové možnosti.

Proto musí každá z protišpionážních služeb vybrat těch několik skutečných nepřátel, kterým věnuje pozornost a nerozptylovat se těmi neškodnými. A právě to se v padesátých letech začalo americké protišpionáži dařit. Bylo odhaleno tolik spolupracovníků sovětské tajné služby, že to nemohla být náhoda. Sovětské vedení nejdříve věřilo, že někde sedí zrádce, ale podrobná prověrka a činnost vlastní rozvědky v amerických orgánech přinesla překvapující poznatek. Američtí kontrašpioni odhalovali ruské špiony pomocí astrologie."

To, co Vronskij říká, má svou logiku. Život každého člověka má totiž určité zákonitosti, které se odrážejí v jeho biografii. Kromě toho dokáže zkušený astrolog z horoskopu určit také vnější podobu daného člověka, jeho povahu, způsob chování. Američtí astrologové zřejmě srovnali životopisy prověřovaných osob s jejich horoskopy. Krycí "legendy" a zfalšované životopisy agentů (tedy data závažných osobních změn v zaměstnání nebo rodinném stavu, dále například nemoci či zranění) přitom nikdy nemohly souhlasit s jejich horoskopem. Tomu zřejmě neodpovídal ani jejich zevnějšek a způsob chování. V takovém případě jim americká protišpionáž věnovala zvýšenou "péči" a oni mohli být velmi rychle odhaleni.

"Prvním úkolem našeho astrologického oddělení tedy bylo upravovat životopisy a legendy budoucích špionů tak, aby odpovídaly jejich zevnějšku a zároveň byly v souladu s astrologickými zákonitostmi. Postupně byla astrologická laboratoř pověřována dalšími úkoly. Podíleli jsme se na plánování termínu důležitých jednání vedoucích funkcionářů komunistické strany a jiných oficiálních činitelů. Vyhledávali jsme ta období a místa, v nichž byl náš státník pokud možno na vrcholu svých fyzických i duševních sil a protivník měl naopak období útlumu.

Podíleli jsme se také na vypracování prognóz vývoje v mezinárodní i vnitřní politice, prognóz délky života významných zahraničních politiků. Pro kosmický výzkum a armádu jsme sestavovali na základě synastrické astrologie posádky kosmických lodí a jaderných ponorek. Samozřejmě jsme se přitom neopírali jen o astrologii, ale věnovali jsme se také ostatním parapsychologickým fenoménům. A v mnoha oborech jsme měli velké úspěchy také díky tomu, že jsme navázali na významnou tradici."

To, co slyším, není žádnou novinkou. Přestože na Západ pronikly jen útržky informací o historii ruského okultismu, každý, kdo se o tuto problematiku zajímá, zná přinejmenším tři jména. Blavatská, Gurdžijev, Rerich. Rusko má totiž v této sféře dlouhou tradici již z dob carského režimu. Při pronikání za Ural na Sibiř se ruští badatelé seznamovali s magickými schopnostmi šamanů. Na Kavkaze a na středním Východě se setkali s tajnými učeními různých dervišských sekt. "Velká hra" vedla Rusko k pronikání do Afghánistánu a Číny.

Současně se ruští cestovatelé a badatelé seznámili s buddhistickou magií, která pronikla nejen do Střední Asie, ale také do Mongolska. Tomu napomohlo i to, že tibetští buddhisté uctívali ruskou carevnu jako vtělení jednoho z jejich božstev, tzv. Bílou Taru. Zkrátka ruští intelektuálové z aristokratických kruhů měli přístup k různým orientálním filozofiím a také učením mnoha tajných sekt. Zajímavá je ale přitom otázka, zda a jak tyto "tajné nauky" přežily komunistický režim.

"Na Západě panuje mylná představa, že v socialistickém Rusku bylo vše zlikvidováno, a že komunistický režim přivedl Rusko v této oblasti k naprosté impotenci. Ve skutečnosti probíhal tento proces ještě intenzivněji, jenom byl naprosto skryt před veřejností i před cizinou. Protože opravdu schopní neortodoxní duchové se nemohli a nechtěli uplatnit v podnikání, politice či jiné sféře, zbývala jim jediná možnost - duchovno.

Ruští mágové přitom čerpali nejen ze staletých tradic a tisíců svazků uložených v rodinných i veřejných knihovnách zachovaných z doby před revolucí. Po válce totiž přibyly další tisíce svazků zrekvírovaných v poraženém Německu zvláštními týmy sovětské tajné služby. Tyto poklady byly pečlivě uloženy v různých ruských knihovnách a depozitářích. A v našem státě měl každý někde nějakého známého, který něco potřeboval a byl ochoten za to něco poskytnout něco někomu jinému. Takže pokud byl zájemce o magii dostatečně vytrvalý, vždy si našel nějakou spřízněnou duši z té hrstky vyvolených, která měla přístup k těmto libri prohibiti, a vždy našel něco, co bylo možno nabídnout výměnou.

Nezapomeňte také, že každý občan SSSR mohl absolvovat komsomolské expedice. Ti, kteří měli dobrodružného ducha a dost zájmu, procestovali šestinu světa a seznámili se s odkazem sibiřských šamanů a mongolských lamů, stejně jako s tradicemi slovanských vědem přežívajícími ve vzdálených vesnicích. Prostě kdo chtěl, měl na tomto poli obrovské možnosti. Také různé ilegální spolky, které se nezabývaly politikou, ale magií, existovaly po celou dobu trvání SSSR."

Zdroj: Matrix-2001.cz


Sekcie: 
Rubriky: 
apríl 29, 2008 00:41 dopoludnia

 

 

Top