Obrázok používateľa CEZ OKNO
Jobbik vydal svůj volební manifest pod názvem „Radikální změna pro národní sebeurčení a sociální spravedlnost“

Jobbik představil svůj předvolební manifest a 176 parlamentních kandidátů na stranickém sjezdu 16. ledna 2010, kterého se účastnilo 2000 stoupenců a členů strany. První kolo parlamentních voleb v zemi se koná 11. dubna 2010. Jobbik se v předvolebních průzkumech umisťuje střídavě na druhém a třetím místě. Prezidentský kandidát Krisztina Morvai uvádí svou předmluvu k manifestu deklarováním svého přesvědčení, že představuje cestovní mapu vstříc naději a smyslu pro národní jednotu, který byl nedočkavě očekáván tolika Maďary již od mimořádného zklamání, které utrpěli od změny režimu v roce 1989.

Morvai pokračuje prohlášením, že manifest byl sepsán odborníky jejichž srdce, stejně jako mozky jsou na správném místě. Maďarsko, náš společný domov, je v krizi. Ačkoli je možné prostě jen vyjmenovat příznaky krize, je nyní důležité konečně usilovat o taková opatření, u kterých by politici chtěli, abychom věřili, že neexistují a „není zde žádná alternativa současnému systému“.

Tato lež je neudržitelná.

Je tu alternativa. Maďarsko a maďarský národ není ovládaný jen minulostí, ale také budoucností. Nastal čas. Přišel okamžik, kdy lidé hledající spravedlnost už nečekají příchod změny od politiků, ale radši se snaží změnit politiku sami! Parlamentní volby v roce 2010 představují očekávaný moment, kdy tato změna konečně přijde.

A z tohoto důvodu končí prezidentská kandidátka svou předmluvu doporučením manifestu všem lidem s tím, že představuje cestu ven z rozdělení a staví se čelem k systému hodnot sjednocujících dobře smýšlející lid maďarského národa, proti tomu, aby lidi toužící po spravedlnosti a sebeurčení byli rozeštváváni mezi sebou.

Kandidát na premiéra Gábor Vona ve svém předmluvě k manifestu vyjadřuje naději, že tento dokument povede k uklidnění těch, kteří dosud pevně věřili v Jobbik, k přesvědčení dalších, kteří měli dosud nedostatek odvahy naslouchat svému rozumnému úsudku a k deprimování těch, kteří se nedívají na Maďarsko jako na svůj domov a maďarský národ jako na svůj lid. Každý může nyní číst černé na bílém, k čemu byl založen Jobbik: ukončit kriminalitu v politice, poctivé ekonomické politice zaměřené na vytváření pracovních míst, státní podpoře národních výrobců a obchodníků, zemědělství založeném na rodinných podnicích, kolektivní bezpečnosti vybudované na reformované policejní síle a vytvoření četnictva; mediální, kulturní a vzdělávací politice sloužící národním zájmům a hodnotám, odpovědnému zdravotnictví a penzijnímu systému, upřímné politice k celému národu a mládežnickému programu určenému k podpoře národní prosperity.

Ve stručnosti, návrat národní samostatnosti: Jedním slovem: Jasnější budoucnost!

Manifest Jobbiku je dokument pro každého citlivého, čestného a poctivého Maďara. Není honbou za nemožným. Jednoduše žádá dosažení základních věcí jakými jsou pořádek, produktivita práce, spravedlnost a sebeurčení. Čím více se lidé seznámí s programovými body Jobbiku, tím víc dojdou k tomu, že byli vždy stoupenci Jobbiku a předtím si tento fakt zkrátka jen neuvědomili. Vůdce Jobbiku na závěr vyslovuje přání, aby bylo s boží pomocí radši dříve než později dosaženo těchto konečných cílů, především obrození Maďarska.

Ekonomická filosofie Jobbiku: Ekologicko sociální národní ekonomika

Globální kapitalismus napříč světem založený na svobodném pohybu nadnárodního kapitálu selhal. Miliardy lidí byly uvrženy do bídy a ve společnosti se rozšířily podvody a korupce. V Maďarsku byly dopady krize zveličovány, aby výsledkem bylo škodlivé prostředí zločinné a zkorumpované politiky.

Jobbik je přesvědčen, že je třeba zavést eko-sociální národní ekonomiku, což znamená ekonomiku šitou zemi na míru, skrze kontrolní mechanismy, které povedou k tomu, že bude sloužit zájmům Maďarů, jakými jsou zajištění životních standartů a životní úrovně, a to vyžaduje stát, který je schopen podpořit národní ekonomické hráče, aby se dostali na konkurenceschopnou úroveň a skrze rozdělení národního bohatství bylo vytvořeno více spravedlivých vztahů napříč společností. Nelze ovšem dopustit to, aby se stát ochotný hrát tuto roli stal přebujelou a arogantní entitou. Stát se nemůže omezit jen na ekonomickou politiku, ale musí usilovat o obranu maďarského průmyslu, maďarských zemědělců, maďarských obchodníků, maďarské výroby a maďarských trhů, musí být chráněn strategický národní majetek, ve smyslu naší půdy, vody, zemního plynu a lesů, přičemž odcizené národní bohatství musí být získáno zpět.

Volání po zastavení úbytku našeho obyvatelstva je životně důležité nejen pro naše národní přežití, ale také z pohledu naší ekonomické zdatnosti. Hrozící demografická katastrofa je nyní zhoršována posunem v etnickém proporčním uspořádání. Protože národní základy jsou tvořeny poctivými a tvrdě pracujícími rodinami s mnoha dětmi, jejich podpora je stanovený strategický cíl.

Vytváření pracovních míst je stěžejním bodem ekonomického programu Jobbiku. V souladu s pracovitostí maďarského lidu musí politici – jak finančně, tak morálně – znovu vybudovat vážnost práce, jakou by měla mít, a k tomu vytvořit takové ekonomické a daňové podmínky, které budou podporovat a usnadňovat vytváření pracovních míst.

Silný, aktivní a schopný stát: předešlé dvě dekády byly svědky toho, jak se významná část národního majetku dostala do soukromých rukou za nevěrohodně nízké ceny, zatímco ve stejnou dobu stát zaručoval výhody a daňové prázdniny nadnárodním firmám a tím uvrhnul maďarské podnikatele do konkurenční nevýhody. Jobbik připraví zákony k ochraně státního majetku, které budou znamenat to, že zpronevěra státního majetku bude trestána až doživotním vězením.

Obrat naší obchodní orientace na východ: Před dvaceti lety jsme viděli kolaps trhů RVHP a bývalého Sovětského svazu, což vedlo maďarské vlády k zaměření své obchodní orientace na západ; nyní se dostatečně ukazují nové příležitosti sílících zemí na východě (Čína, Indie, Rusko, Turecko, Kazachstín, Indonésie). Obrátíme směr zahraničního obchodu východním směrem a spolu s tím nabídneme takovým východním ekonomikám roli „předmostí“ směrem k trhům Evropské Unie.

Potencionální oblasti růstu: V posledních letech upadla prestiž trhu zemědělských a průmyslových výrobků. S příchodem nadnárodních korporací byla celá odvětví výroby zcela zrušena. Máme v úmyslu využít státní aparát k podpoře maďarského potravinářského a zpracovatelského průmyslu, včetně základního zemědělského sektoru, který zajišťuje těmto dvěma průmyslovým odvětvím nezbytné vstupní suroviny. Budeme také prosazovat získání a rozšíření informačních technologií do celé naší země a znovu oživíme domácí vědecký výzkum a vzdělávání. K tomu budou podporovány státní infrastrukturní projekty. Zaručíme podmínky pro vytrvalý růst turismu, včetně znovuzavedení turistických voucherů osvobozených od daně.

Maďarský bankovní systém: Náš bankovní systém byl téměr kompletně předán do rukou mezinárodních komerčních bank v rámci procesu tunelování maďarské sítě záložen. Reformou Maďarské rozvojové banky, která ještě zůstává ve vlastnictví státu, založíme opravdovou „Maďarskou banku“, kterou osvobodíme z vlivu úzkých zájmových skupin.

Hnutí „Kupuj maďarsky“: Máme v úmyslu spustit celonárodní kampanň pod heslem „Kupuj maďarsky“, která umožní domácím firmám užívat předponu „Maďarská“ před jménem jejich společnosti a poté obdržet plánovaný Certifikát maďarské firmy, se kterým bude působit na trhu.

Eliminování korupce: Dnes veřejný sektor prostý korupce jednoduše neexistuje. Klíčovým cílem Hnutí za lepší Maďarsko je celková reforma legislativy upravující systém zadávání veřejných zakázek. Budeme požadovat jak vyšetřování řady významných veřejných projektů a investic, tak vyšetřování společností krytých pod „off-shore“ vlastnictvím. Radikálně také zpřísníme tresty za korupci.

Analýza negativních dopadů privatizace: Po změně režimu v roce 1989 se významná část národního bohatství dostala pod kontrolu elit, které zůstaly fakticky u moci od doby vlády jedné strany, navíc padla značná část zemědělského, finančního sektoru a veřejných služeb do rukou zahraničních vlastníků, kteří rozhodli uzavřít naše vlastní továrny a zaplavili zemi vlastní produkcí. Během trvání levicově-liberální vlády neustálých hádek v posledních osmi letech byla většina z firem, která ještě profitovala, také prodána. Naším cílem je celkový audit privatizačních smluv, potrestání promyšlených krádeží a odtajnění všech tajností týkajících se nakládání s národním majetkem.

Přehodnocení přítomnosti nadnárodních společností: Nadnárodní firmy přišly do Maďarska využít levné pracovní síly a zneužít potenciál reprezentovaný naším spotřebitelským trhem, v mnoha segmentech trhu zlikvidovaly dvojnásobek pracovních míst, než jich vytvořily. Zatímco zachováme pravidla regulující působení nadnárodních firem v členských státech OECD, plánujeme vykořenit ty účetní a daňové bariéry, které mají negativní dopad na maďarskou ekonomiku a skrze sérii opatření dosáhneme konkuenceschopnosti maďarského hospodářství.

Cikánská problematika

Koexistence Maďarů a cikánů je jedním z nejpalčivějších problémů, kterým čelí maďarská společnost. Po změně režimu v roce 1989 ztratily zástupy cikánské populace práci a současně s tím si uvědomily, a v mnoha případech ani nechtěly, adaptovat se na novou realitu. Přišla ohromující hladina nezaměstnanosti, kterou jen zhoršila absence vzdělání nebo jeho nízká úroveň. V určitých částech země se během posledních desetiletí situace zhoršila na opravdou odsouzeníhodnou úroveň. Nyní dorostly generace, které nikdy neviděly své rodiče v práci. Pokračování cikánského lidu v současném kurzu není ničím jiným než blížící se časovanou bombou, a pokud nedojde k soustředěnému zásahu, náš společný domov se může propadnout do stavu skutečné občanské války. V současné době neusiluje cikánská komunita ani o integraci, ani zaměstnanost, ani vzdělání, ale přeje si pouze to, aby ji společnost udržovala skrze bezpodmínečného poskytování státní podpory.

Pokud si přejeme návrat cikánského lidu do světa práce, vzdělání a zákonnosti bude nutné toto:

 • provést pravdivé a přesné zhodnocení reality, které čelíme,
 • zásadně zreformovat systém sociálních dávek,
 • podpořit vzdělávání cikánské mládeže,
 • ukončit fenomén cikánské kriminality,
 • docílit většího zapojení církví a občanských platforem do nápravy současného stavu cikánského lidu.

Nejnaléhavější z těchto věcí je bez diskuse ukončení cikánské kriminality, k tomu je vyžadováno posílení existujících policejních sil a založení oddaného vesnického četnictva. Cikánská kriminalita přirozeně neznamená, že by všichni cikáni byli kriminálníci a je absurdní navrhovat položení rovnítka mezi kriminalitou a nálepkováním celé komunity, protože oběťmi cikánské kriminality jsou často právě cikáni. Co je ovšem mimo pochybnost je to, že určitý specifický kriminologický fenomém je převážně ve velké většině spojen s touto menšinou, a proto takový fenomén vyžaduje náležitá a vhodná opatření. Právní donucení musí proto jít ruku v ruce s reformou sociální, vzdělávací a zaměstnanecké politiky s tím, že cikánská integrace (na rozdíl od alienace) znamená asimilaci do společnosti jako celku, a tento proces musí začínat již ve škole, dokonce už v jeslích, a proto dáváme církevním a občanským institucím zvláštní roli v tomto úsilí, protože jsou schopny rychleji vést dialog s cikánským lidem.

Místo inkasování bezpodmínečných sociálních dávek musí být každému v zemi, kdo je schopen pracovat a kdo není zaměstnaný, nabídnuta práce, pokud bude třeba, tak na veřejně prospěšných pracích, aby bylo dosaženo veřejné podpory. Odměna za takovou práci by neměla být placena v penězích, ale skrze systém sociálních karet. V zájmu omezení politováníhodné praxe pořizování dětí za účelem živobytí ze státních dávek budou přídavky na děti národně reformovány, aby jediným příspěvkem po třetím dítěti v řadě byly daňové úlevy a je nezbytné, aby byly všechny přídavky na děti podmíněné jejich docházkou do školy.

Překlad přímo ze stránky Jobbik pořídila Samantha

Poznámka editora Zvědavec.org: Jobbik – kde je pravda?

Přiznávám, že o tomto hnutí nemám žádné povědomí. Zadal jsem slovo do seznam.cz a – bylo jasno. V BL vyšel 12.3. článek Maďarský problém se jmenuje Jobbik, Hospodářské noviny iDěs 23.3. přispěly článkem Jobbik čili Poznejte blíž své strašidlo a Neviditelný pes 22. června minulého roku uveřejnil článek MAĎARSKO: Jobbik, cikáni, židé, menšiny a jiní. Mediální pokrytí této strany v ČR mi vyvolává reminiscenci na DS nebo z dřívější doby na Le Pena a jeho Front National.

Popis u hesla Lobbik ve Wikipedii není o mnoho lepší, i když se snaží tvářit se objektivně: Hnutí za lepší Maďarsko je radikální maďarskou politickou stranou se silnou vazbou na nacionalismus. Svými oponenty je Jobbik obviňován, že je fašistickou stranou, a že je antisemitský. Strana důrazně odmítá tato obvinění a označuje je za politicky motivovaná nebo prostě lživá.

Všimněte si, jakmile je něco pronárodní, je to označeno nálepkami radiální, homofóbní, xenofóbní, zkrátka ee. Jednoduché pravidlo. Zdá se, že Jobbik je další stranou, kterou je třeba zdiskreditovat, pošpinit, vyválet bahnem, onálepkovat a když nic nepomůže, tak – zakázat. Popřípadě může mít současný předseda Gábor Vona podobnou nehodu, jako svého času Jörg Haider. To víte, lidi dnes jezdí jako blázni.

Bojí se, eurohujeři a pravdoláskovci. Moc se bojí. Je to vidět. Jen co rozpustí jednu stranu v jedné zemi, objeví se o kousek dále jiná, podobná, jen co jeden nepohodlný politik má „dopravní nehodu“, objeví se v jiné zemi druhý.

Cože, že by vůle lidu měla být respektována? No dovolte?! Kam bychom přišli?! Máme přeci tu demogracii a v ní jenom MY, nezvolenci-u-koryta, víme, co je pro lidi dobré!

Stejně je to sranda. Tedy byla by to sranda, kdyby to nebylo vážné. Vypadá to, že obyčejní lidi ne a ne pochopit, jak zářivou budoucnost mají před sebou, jakmile zameteme s Jobbiky a jim podobnými. Bude zajímavé sledovat, jak to dopadne. I když už teď tuším znát výsledek. :(

Zdroj: Zvědavec.org

apríl 03, 2010 15:00 popoludní
 • krát komentár

4 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Tomáš
  Tomášapríl 03, 2010 15:09 popoludní

  Komentár: 

  Tak to je zly vtip...

  Obdivovat to co sa deje dole pod nami...

 2. Obrázok používateľa Jano
  Janoapríl 03, 2010 15:15 popoludní

  Komentár: 

  Preco, dobry obrazok na zaver, z neho je jasne, o co tam predovsetkym ide a ako si chcu poriesit svoj narodny krach a na koho ukor

 3. Obrázok používateľa Tudor
  Tudorapríl 03, 2010 15:20 popoludní

  Komentár: 

  A som zvedavy, ako budu pisat o Jobbiku nasi zapadni susedia, ked sa ozvu aj nemci a budu od nich pytat sudety....................

 4. Obrázok používateľa Feďo
  Feďoapríl 03, 2010 15:26 popoludní

  Komentár: 

  Heheheehe, cool vystizny preklep:
  "Popis u hesla Lobbik ve Wikipedii není o mnoho lepší..."
  lobujuci JOBBIK = LOBBIK :)))

 

 

Top