Obrázok používateľa CEZ OKNO
Pravda o jazykovom zákone II.

Vážení čitatelia,
v dnešnom článku o novelizovanom jazykovom zákone sa budem venovať používaniu štátneho jazyka v oblasti geografických názvov. Protislovenské klamstvá predstaviteľov SMK a Maďarska sa týkali a týkajú aj tejto časti jazykového zákona. Klamári na slovenskej a maďarskej politickej scéne tvrdia, že zákon obmedzuje používanie označenia miest a obcí v jazyku národnostných menšín a tým prichádza k porušovaniu základných občianskych práv národnostných menšín na území Slovenskej republiky. Pozrime sa opäť na fakty a na paragrafy v zákone, ktoré sa venujú úprave používania názvov miest a obcí v jazyku národnostných menšín.

„V štátnom jazyku sa uvádzajú názvy obcí a ich častí 7a) názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, iné geografické názvy, 7b) ako aj údaje na štátnych mapových dielach vrátane katastrálnych máp, označovanie obcí a označovanie ulíc a iných miestnych geografických značení v jazykoch národnostných menšín upravujú osobitné predpisy. 7c)“

Poznámky k odkazom 7a až 7c znejú:

7a) § 1a zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z.
7b) § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
7c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z., zákon č. 184/1999 Z. z.

V § 4 odsek 3 znie:

„Celá pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia v školách a školských zariadeniach sa vedie v štátnom jazyku. V školách a školských zariadeniach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku národnostných menšín, 8a) sa pedagogická dokumentácia vedie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a jazyku príslušnej národnostnej menšiny. 8b) V školách a v školských zariadeniach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku národnostných menšín, 8a) sa ďalšia dokumentácia vedie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a jazyku príslušnej národnostnej menšiny.“

V poznámke k odkazu 8a sa citácia „§ 3 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 12 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.“.

V poznámke k odkazu 8b sa citácia „§ 11a zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 11 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.“.

Opäť sme sa presvedčili, že jazykový zákon nebráni ani v oblasti geografických názvov používať názvy miest a obcí v jazyku národnostných menšín, ale práve naopak, zavádza jasné pravidlá používania štátneho jazyka a jazyka národnostných menšín v oblasti geografických názvov.

V ďalšom článku sa budem venovať používaniu štátneho jazyka v súdnom konaní, správnom konaní a konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní.
Mgr. Róbert Švec, predseda SHO
Zdroj: SHO.sk

október 11, 2009 18:48 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top