Obrázok používateľa CEZ OKNO
Stáva sa ti to? 2

"Ak môže mozog naozaj rozoznať čas, a ak sa mozog zapája do maticovania významov v snahe rozoznať zákonitosť, ako potom môžeme zistiť, či je „výzva času“ číra náhoda, či je to udalosť daná Zákonom Naozaj Veľkých Čísel, alebo niečo zázračnejšie? Pamätajte si, že podľa tohto zákona, ak je dostatočne veľká vzorka ľudí alebo predmetov, môže sa stať čokoľvek."


Otec Richard Augustin Hay bol majordómom kaplnky a rodiny St. Clair. Napísal, že Rosslyn bol na rozdiel od iných domom služby Bohu, a že to bola „tá najzvláštnejšia práca, ktorá nemohla byť vykonaná s väčšou slávou a nádherou“. Sir William povedal, že do služby vybudovať túto nádhernú štruktúru sa zapojili najlepší murári a robotníci, ktorí boli v tom čase v Európe k dispozícii. Hay a ďalší rosslynskí vedci tvrdia, že západné steny kaplnky boli navrhnuté podľa modelu Múru nárekov v Jeruzaleme. Okrem toho, v roku 2005 mystické symboly vytesané do kamenného stropu údajne poukazovali na hudobnú stupnicu – partitúru skrytú v 213–tich kockách v strope. Kocky tvoria v kombinácii rady vzorov, ktoré vyúsťujú do hodinového hudobného sprievodu pre 13 stredovekých modlitieb.

Mnoho učencov tvrdí, že tieto hudobné tóny a zodpovedajúce vzory na stropných kockách sú oveľa viac než len obyčajnou náhodou, a že jedného dňa budeme môcť odomknúť stredoveké tajomstvo opakovaným hraním správnej frekvencie. Niektorí sa o to budú pokúšať, frekvencia však zatiaľ zostáva hudobným tajomstvom.

Dokonca aj samotný vesmír môže byť opísaný jednak v harmonickom, ako aj v matematickom vyjadrení. V skutočnosti sú niektorí vedci a matematici presvedčení, že vesmír sa skladá zo šiestich samostatných čísel, a že tieto čísla sú tak presne vyladené, že evokujú zámer vyššej inteligencie. Nazvime to ak chcete „Univerzálnou symfóniou“.

Vo svojej knihe „Len šesť čísel“ Sir Martin Rees, člen Kráľovskej spoločnosti pre výskum, profesor na univerzite v Cambridgi a kráľovský astronóm, má odvážne vysvetlenie, ako týchto šesť základných čísel môže vysvetliť celistvosť fyzikálneho vesmíru. Tieto čísla, „konštantné hodnoty, ktoré opisujú a definujú všetko od toho, ako držia atómy pokope, až po množstvo hmoty v našom vesmíre“, nejako vznikli počas Veľkého tresku a tak začal proces kozmickej evolúcie, ktorý počítal s vytvorením hviezd a galaxií, rovnako ako so všetkými potrebnými energetickými stavmi, ktoré spájajú hmotu a energiu tak, ako ich poznáme.

Šesť základných čísel, ktoré formujú vesmír a pomáhajú v prvom rade:

Nu – „N“ kriticky veľké množstvo s hodnotou 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Jedná sa o pomer pevnosti elektrických síl držiacich atómy pokope, rozdelených podľa gravitačných síl (čo je sila 10 na 37) medzi nimi. Ak by bolo toto číslo menšie, dokonca len o niekoľko núl, mohlo by sa stať, že životnosť vesmíru by bola príliš krátka na to, aby prebehla biologická evolúcia. Ako Rees uvádza, krátkodobý vesmír znamená, že žiadne stvorenie nemôže nikdy narásť väčšie ako hmyz, bez času na biologickú evolúciu sa nemôže rozvinúť. Takže svet v kočíku, naozaj.

Epsilon – 0,007 – ďalší pomer, tentoraz podiel energie uvoľnený pri fúzii vodíka na hélium. Toto číslo určuje, ako sa pevné atómové jadrá k sebe viažu a ako vznikli všetky atómy na Zemi. Hodnota Epsilon ovláda silu zo slnka a ako hviezdy premieňajú vodík na všetky prvky periodickej tabulky. Uhlík a kyslík sú časté, zlato a urán sú vzácne, kvôli tomu čo sa deje vo hviezdach. Keby toto číslo bolo 0,006 alebo 0,008, Rees hovorí, že by sme nemohli existovať, opäť naznačuje, že aj najmenšie doladenie by malo za následok úplne odlišný vesmír ako je tento.

Omega – kozmické číslo 1, respektívne omega meria množstvo materiálu v našom vesmíre – galaxií, difúznych plynov a „temnej hmoty“. Omega odkazuje na relatívnu dôležitosť gravitácie a expanzie energie vo Vesmíre. Podľa Reesa, pri vysokej úrovni Omega by sa vesmír už dávno zrútil, pri príliš nízkej úrovni by nevznikli žiadne galaxie. Inflačná teória veľkého tresku hovorí, že Omega by mala byť 1, ale astronómovia ešte nezmerali jeho presné hodnoty. Niektorí vedci poukazujú na jemne naladenú počiatočnú rýchlosť expanzie ako pokyn Stvoriteľovej inteligencie.

Lambda – sila kozmickej antigravitácie, ktorá bola objavená v roku 1998. Jedná sa o veľmi malé množstvo a zdá sa, že kontroluje rozpínanie vesmíru, ale nemá žiadny vplyv na stupnici nižšej ako miliarda svetelných rokov. Ak by Lambda bolo číslo väčšie, jeho účinok by zastavil formovanie galaxií a hviezd a kozmická evolúcia by bola „udusená predtým, než by vôbec mohla začať“.

Q = 1/100,000 – Základné semienka všetkých kozmických štruktúr, ako sú galaxie a galaktické klastre, všetky, ktoré vznikli Veľkým treskom. Látka, alebo textúra nášho vesmíru závisí na čísle, ktoré predstavuje pomer dvoch základných energií. Ak by Q bolo menšie, vesmír by bol nehybný a bez štruktúry, ak by bolo oveľa väčšie, vesmír by bol drsným miestom, kde by žiadne hviezdy ani slnká nemohli existovať, dominovali by čierne diery.

Delta – 3 – počet priestorových dimenzií v našom svete. Rees tvrdí, že život môže existovať iba v troch rozmeroch, nie v dvoch alebo štyroch. Aspoň v našom vesmíre, ale nie nevyhnutne aj v iných. Toto číslo, zdá sa, je známe už stovky rokov, ale teraz sa nám javí úplne novým spôsobom, a to najmä vo svetle  teórie superstrún, ktorá predpokladá, že najfundamentálnejšie základné štruktúry sú vibrujúce superstruny, ktoré operujú na potenciálne 10-rozmernom „javisku“.

„Matematické zákony sú základom pre štruktúru nášho vesmíru – nielen atómov, ale aj galaxií, hviezd a ľudí,“ píše Rees. „Cieľom teoretikov“, pokračuje Rees, „je zaškatulkovať jedného dňa podstatu fyzikálnych zákonov do jednotnej sústavy rovníc.“

Týchto šesť čísiel umožňuje absolútnu „správnosť“ vesmíru, v ktorom žijeme a presnosť, ktorá zase umožňuje všetky dokonalé fyzikálne a chemické kombinácie, udalosti a interakcie vedúce k vytvoreniu galaxií, hviezd a planét.

Anglický astronóm James Jeans povedal: „Vesmír, zdá sa, bol navrhnutý absolútnym matematikom.“ Zákony, ktoré riadia pohyb, gravitáciu, silu a hmotu sú na nej založené, matematické zákony, dávajúc príkazy prírode a súc základným princípom fyzikálnej reality. Slovo astronómia samo o sebe znamená „zákon hviezd“, a tieto zákony majú svoj základ v matematike.

Zatiaľ čo mnohí považujú kombináciu vedy a spirituality za rovnakú ako miešanie oleja a vody, sú aj duchovne založení vedci, ktorí hľadajú za jemným vyladením nášho vesmíru a za stvorením nejakú inteligentnú silu. Je nad rámec reálnych možností, že by Boh mohol byť číslom? Hoci žiaden vedec doteraz neprišiel s perfektnou Božou rovnicou, je stále úplne zrejmé, že za tým, čo vnímame ako našu realitu, je značka majstra Matematika s hlbokou úctou k číslam.

„Boh číslica“, hovorí fyzik Scott Funkhouser, môže byť nepredstaviteľne veľké číslo, povedzme 10^122, alebo číslo 10 vynásobené 122 sebou samým. Toto číslo sa zrejme prejavuje v niektorých veľmi dôležitých kozmických prípadoch objavujúcich sa od roku 1990, keď vedci začali skúmať prítomnosť temnej energie. Táto energia je uveriteľne za akcelerujúcou rýchlosťou expanzie, ktorú vidíme v našom vesmíre. To isté číslo, aj keď sa pridá alebo odoberie o faktor 10, objaví sa v iných dôležitých pomeroch, ako je pomer hmotnosti pozorovateľného vesmíru ku najmenšiemu množstvu hmoty, ktoré je 6 x 10^121. V súčasnom vesmíre jednou z veľkostí entropie, ktorá určuje mnoho spôsobov, ktorými môžu byť častice priestorovo usporiadané, je 2,5 x 10^122.

Na mikrokozmickej úrovni náš osobný život zrkadlí rovnaké základné pravdy. Žijeme podľa čísel. Či už to pripisujeme viere v astrológiu, ktorá rozpráva o našich povahových vlastnostiach prostredníctvom umiestnenia hviezd v čase nášho narodenia, alebo že sme výsledkom DNA a svojich vlastných číselných štrukturálnych foriem, čísel nám vlastných. Bez ohľadu na to, snažíme sa v nich nájsť zmysel a porozumieť im, ak sa objavujú znovu a znovu v našich životoch. Sú takí, ktorí sa dokonca domnievajú, že čísla majú moc ovplyvňovať naše životy, naše vzťahy a naše osudy.

Numerológia sa skladá z niekoľkých systémov, tradícií, či vier, ktoré predpokladajú mystický alebo ezoterický vzťah medzi číslami a fyzickými objektmi. Numerológia a numerologické veštenie boli populárne medzi rannými matematikmi ako bol Pytagoras, ale dnes sú väčšinou moderných vedcov považované za pseudomatematiku.

Podľa uznávaných vedeckých zásad, by nebolo úplne presné volať numerológiu vedou. Skôr ju možno opísať ako systém viery, založenej na predpoklade, „že číslo za menom“ môže doslova diktovať osud osoby, jej budúcnosť a šťastie. Rovnako ako astrológia, numerológia je založená na myšlienke, že všetko, dokonca aj mená, čo sme dostali od rodičov pri narodení, majú hlboký význam a zmysel v realizácii a rozvinutí našich vlastných ciest. Rozhodujeme sa počnúc našimi pracovnými miestami, po miesta kde žijeme, až po to, komu ponúkame svoje srdcia. Ľudia v priebehu storočí študovali svoje astrologické a numerologické tabuľky a nápisy v nádeji, že zhromažďujú predvídavé informácie a zákonitosti, ktoré im umožnia robiť životné zmeny s lepšou informovanosťou.

Ľudský mozog je „urputný hľadač“ a nájde zákonitosti kdekoľvek je to možné, aby pochopil zložitú situáciu alebo usporiadanie. Tento jav známy ako „maticovanie“, alebo častejšie „pareidolia“, je univerzálnou ľudskou reakciou. Termín „pareidolia,“ podľa Wikipédie opisuje „psychologický fenomén zahŕňajúci nejasné a náhodné podnety (často obrazy alebo zvuky), ktoré sú vnímané ako významné. Bežné príklady zahŕňajú obrazy zvierat alebo plôch v oblakoch, tvár na mesiaci a skryté správy v nahrávkach hraných odzadu“.

Mnohé štúdie podporujú schopnosť mozgu nielen postaviť vzorce založené na zjavných informáciách, ale navyše priradiť k nim čas. Jednorazové prebudenie o 11:11 by znamenalo len málo, ale ak mozog urobí nervové spojenie po prebudení dvakrát v tom špecifickom čase, z tohto spojenia sa stávajú vložené časové kódy, ktoré sa budú aj naďalej prejavovať, stanú sa naučenou odpoveďou.

Ak môže mozog naozaj rozoznať čas, a ak sa mozog zapája do maticovania významov v snahe rozoznať zákonitosť, ako potom môžeme zistiť, či je „výzva času“ číra náhoda, či je to udalosť daná Zákonom Naozaj Veľkých Čísel, alebo niečo zázračnejšie? Pamätajte si, že podľa tohto zákona, ak je dostatočne veľká vzorka ľudí alebo predmetov, môže sa stať čokoľvek.

Možno to v numerologicky významnom dátume zistíme, vtedy keď môže byť spustená naša kolektívna „odpadová“ DNA, posielajúc nás na novú úroveň vedomého vnímania. Možno zistíme každý jednotlivo, ako sa skrytý význam za matematikou prevalí skrze našu skúsenosť, ako sa ocitáme vedení vyšším Zdrojom na našej ceste.

Tak či onak, jedno je isté – budeme vedieť, čo mudrci a učenci vedeli pred nami.
To všetko pochádza z čísel.
Zákony prírody sú len matematickými myšlienkami Boha.
Euklides

- koniec -


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

Marie Jones & Larry Flaxman

Zdroj: newdawnmagazine.com

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Podrobné správy na tému "11:11" nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Posvätná geometria
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posvatna-geometria


november 14, 2013 23:23 popoludní

 

 

Top