Obrázok používateľa CEZ OKNO
STŘEDOVĚK: Osídlování Evropy

477 Po rozpadu západní části Římské říše se tak končí slavná éra antické kultury a začíná nová éra “barbarů”. S ní začíná ranný středověk. Otrokářství střídá jeho mírnější podoba - feudalismus. Evropská etnika již tvoří tři hlavní skupiny - Germáni, Románi a Slované a s nimi i tři hlavní Evropské jazyky - germánština, latina a staroslověnština. Již o čtyři roky později v Evropě vzniká první říše barbarů - království Francká říše (dříve římská kolonie Galie) a za dalších dvanáct let na území dnešní Itálie Ostrogótská říše.

490 Střední Evropa se naopak vylidňuje - šíří se zde morové epidemie a zbytky Markomanů a další Germánské kmeny se přesouvají k Dunaji a vytváří kmen Bavorů. Po odeznění epidemií se zde však usazují některé Slovanské kmeny, které osídlují Evropu. Opuštěná Bohemia je dosud krajem hustých lesů téměř nedotčených lidmi, s bohatstvím lesní zvěře, s chladným klimatem, dlouhými zimami a neúrodnou půdou. Slované zde postupně obydlují upuštěná sídla a hradiště Keltů a Germánů a splývají zde se zbytky germánského obyvatelstva. Přesné datum, kdy se zde Slovanské kmeny usadily není známo - mohlo to být už dříve, ale i mnohem později.

V Evropě hlubokého středověku dosud existují mezi novými státy volné hranice, hlavními velmocemi jsou Východořímská (Byzantská) říše, Říše Hunů (Německo a celá vých. Evropa), Ostrogótů (Itálie, Balkán a Rakousko), Francká říše a Vizigótů (Španělsko). Další státy - říše Avarů, Vikingů (Normanů), Gepidů (Rumunsko), Durynků, Vandalů, Svébů (Portugalsko), Burgundů (část dnešní Francie), Anglů, Sasů a Jutů (dnešní Anglie). Velmoci mimo Evropu: Sasánovská říše, Říše Guptů (Indie) a Heftalitu (Čína).

Nejdůležitějšími evropskými městy jsou Toledo, Pavia, Ravenna, Cařihrad a dále např. Malaga, Cordoba, Lisabon, Toulouse, Bordeaux, Orléans, Paříž, Trier, Londýn, Kolín n/R, Marseille, Split, Soluň, Řím a Atény.

529 Je založen první klášter Monte Cassino (Benediktíni) a o tři roky později zaveden nový letopočet, který je počítán od narození Krista (Anno Domini) a užíváme jej dodnes.

549 úplný úpadek Říma - Avaři pronikají do střední Evropy. Mimo Byzantský a Arabský svět tvoří nové říše v Evropě stále jen zaostalá etnika s vlastními archaickými kulturami a náboženstvím. Vedoucí úlohu hraje Byzantská říše (Řecko, Turecko, Řím) a její kultura. Do Evropy navíc pronikají Avaři, kteří se usazují v Uherské nížině, napadají slovanské kmeny a týrají jejich obyvatele.

Příchod Slovanů

550 Probíhá další vlna stěhování národů, přicházejí Bulhaři, Maďaři aj. národy z Asie. Slované podnikají nájezdy i na území Sasů a Bavorů. V Evropě se rozchází, obsazují zde různá území a začínají tvořit první kmeny, kterými jsou: Čechové, Moravané, Chorvaté, Slezané a Bulhaři.

O době příchodu prvních Slovanů na naše území nepanuje mezi historiky jednotné stanovisko, hovoří se o 3. až 6. století po Kristu (starší osídlení nelze bezpečně prokázat).

623 Slované jsou nadále okupováni Avary i Franky. Francký kupec Sámo se však staví na jejich stranu a vítězí nad Avary. Je zvolen jejich králem a hl. městem se stává Wogastisburg (dle jasnovidců Mikulčice, neboť jeho poloha není známa). Pod ochranou Sámovy říše jsou tyto slovanské kmeny: Pomořané, Polané, Srbové, Slezané, Čechové, Vislané, Moravané, Slováci, Luž. srbové, Lutici, Obodrité, Mazovjané. Mimo jeho říši stojí naopak např. Chorvati, Slovinci, Srbové, Valaši, Bulhaři, Poljané a Volyňané. Avaři ovšem okupují poté i Byzantskou říši, která jim částečně ustupuje. Po 36 letech však Sámo umírá a s ním se rozpadá i jeho říše, Slované se musí opět bránit sami, slovanské kmeny jsou opět roztroušené a neexistuje žádné slovanské samosprávné území.

681 Bulhaři, kteří se usadili v jihovýchodní Evropě na území osídleném tureckými a mongolskými kmeny s nimi splynuli a založili první slovanskou říši - Bulharský stát, který se stává centrem křesťanského slovanského písemnictví. V Evropě sílí také vliv Muslimů (podmaňují si Arábii i Turecko v Byzantské říši, třicet let poté dobývají i Mezopotámii, a obléhají i Cařihrad). Koncem století již muslimové ovládají severní Afriku, postupně dobývají i území Španělska a útočí i na Franckou říši. V polovině následujícího století zbylo díky nim z Byzantské říše už pouze Řecko a Anatólie, na druhou stranu však muslimové odráží Číňany, kteří se pokouší dobýt Evropu.

754 Řím se stává papežským městem, křesťanství se šíří na území Německa. Muslimové ovládají celá přední východ až k Indii, severní Afriku a Španělsko (říše Umájjovský chlífát). Dalšími světovými velmocemi jsou Čína, Byzantská, Franská, Avarská a Chazarská říše.

796 Avaři jsou definitivně poraženi franckým králem Karlem Velikým a Slovany. Mezi českými kmeny, i když velmi soudržnými, panuje rivalita a boje, dosud mají archaické pohanské náboženství a pověry. Kněz kmene je jeho nejvyšším náboženským představitelem a panovníkem (první česká aristokracie).

Středověk:

(pre viac informácií kliknite na konkrétne obdobie)

 • ›› 477 Osidlování Evropy
 • ›› 800 Velká Morava
 • ›› 908 České knížeství
 • ›› 1198 Přemyslovci
 • ›› 1306 Lucemburkové
 • ›› 1400 Husitské bouře
 • ›› 1434 Vojenský režim
 • ›› 1500 Renesance
 • Zdroj: http://okamziky-vecnosti.avalon24.eu/


  Súvisiace:

  Zakázaná archeológia
  http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/zakazane-dejiny

  Seriál: Utajované dejiny Zeme
  http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-utajovane-dejiny-zeme

  Seriál: Architekti vesmíru
  http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-architekti-vesmiru


  Štítky: 
  február 23, 2016 02:14 dopoludnia

   

   

  Top