Obrázok používateľa CEZ OKNO
Stvorenie: vesmír je veľký kruh

Keď sa snažíme vesmír zmerať, redukujeme ho, odcudzujeme si ho, potýkame sa s ním. Ale pri poznávaní sveta srdcom a citmi práve tak ako myslením získali pôvodní obyvatelia Ameriky porozumenie pre vnútornú jednotu makrokozmu. Oddeľovanie vedy od náboženstva bolo pre nich čímsi neznámym. Šlo iba o to, pochopiť tajomstvo života. A s rastom ich skúseností a vedomostí rástla aj ich láska ku všetkému, čo bolo stvorené, ich pokora pred nekonečnou mocou Stvoriteľa, ich radosť zo spriaznenosti so všetkými bytosťami schopnými vnímať.

Východ slnka v zemi Navahov
Predstava vesmíru ako Veľkého kruhu sa začína napĺňať pravdou, ktorá je viac než fyzickou skutočnosť, i tak nie je len metafyzickým pojmom. Reťaz vzájomnej závislosti sa stáva posvätnou. Výmena životodarnej sily premieňa ktorýkoľvek bežný akt v rituál viery a solidarity. Tento zorný uhol prehlbuje naše pochopenie, keď za hviezdnej noci dvíhame zrak k veľkej čiernej klenbe neba a divíme sa jej všeobjímajúcej guľatosti, alebo keď slnko kúsok po kúsku skĺzava za obzor a my vnímame, ako sa Zem otáča.
Hukalowapi - ceremónia Oglalov
Ako príjemne vyzeral tento novo stvorený svet. Pozdĺž celej dĺžky a šírky zeme, našej pramatky, sa tiahol zelený odlesk jej pokrývky a stúpajúce pachy bolo príjemné dýchať. (Tento novo stvorený svet; Vinebagovia)
Všetky veci sú dielom Veľkého ducha. Mali by sme si uvedomiť, že On je prítomný vo všetkých veciach: v stromoch, v travinách, riekach, horách a štvornohých zvieratách a v okrídlenom národe; ešte dôležitejšie je, aby sme pochopili, že On je tiež nad všetkými vecami a ľuďmi. (Čierny Los; Oglala Siouxovia)
Oglala modliaci sa k Mystériu
Sme sčasti oheň a sčasti sen. Sme fyzickým obrazom Miaheyyuna, teda celého vesmíru, na tejto zemi, našej matke. Sme tu preto, aby sme poznávali. Sme pohyb ruky uprostred miliónov ročných období, náznak dotyku uprostred miliónov a miliónov slnečných požiarov. A hovoríme s obrazmi slnka.   
Duchom týchto vecí je vietor. Sily všetkých prirodzených vecí tohto sveta sa stretávajú vo veternej búrke. (Horiaci Pes; Čejenovia)

Uctievanie Veľkej záhady sa odohrávalo v tichu, o samote, zbavené všetkého sebectva. Odohrávalo sa v tichu, pretože akákoľvek reč je nevyhnutne chabá a nedokonalá... Odohrávalo sa o samote, pretože verili, že On je nám bližšie, ak sme sami a neexistovali kňazi povolaní vstupovať medzi človeka a jeho Stvoriteľa. Nikto nemôže kázať, spovedať alebo akýmkoľvek spôsobom zasahovať do náboženskej skúsenosti niekoho iného. Podľa nás boli všetci ľudia stvorení ako synovia Boha a stoja vzpriamene s vedomím svojho božského pôvodu. Naša viera by nemohla byť vyjadrená krédom ani vnucovaná nikomu, kto ju nechce prijať; preto sme nemali kázania, obracania na vieru ani prenasledovania; nemali sme ani posmievačov a bezvercov. Nemali sme žiadne kostoly alebo svätyne okrem tých, ktoré vytvorila príroda...
Siuxské dievča
Ten, kto sa odieva do priesvitných závojov z mrakov tam na okraji viditeľného sveta, kde si náš pradedo Slnko rozkladá na noc táborový oheň, ten, kto jazdí na drsnom vetre severu a vdychuje svojho ducha do voňavého južného prúdenia, ten, ktorého vojnové kanoe kotví na majestátnych jazerách a vnútrozemských moriach – ten nepotrebuje žiadnu skromnejšiu katedrálu. (Ohiyesa; Santí Siouxovia)

Ty, ktorému patrí deň, urob, nech je krásny. Rozprestri farby dúhy, aby bol krásny (pieseň na privolanie dobrého počasia; Nutkovia)
Nutkovia rybolov
Indiánske chápanie sveta, dar vidieť pravdivo, s údivom a s radosťou prírodu, je predchnuté určitým postojom vážnosti a úcty. Je záležitosťou či už mimozmyslového, alebo zmyslového vnímania. Okrem očí sa na ňom zúčastňuje i rozum, inštinkty a predstavivosť. Je to vnímanie nielen predmetov a tvarov, ale i koreňov vecí a ideálov. (N. Scott Momaday; Kijowovia)

Mier... vstupuje do duší ľudí, pokiaľ si uvedomia svoj vzťah k vesmíru a jeho silám, svoju jednotu s nimi, a pokiaľ si uvedomia, že v strede celého vesmíru spočíva Wakan-Tanka a že tento stred je skutočne všade, je vnútri každého z nás. (Černý Los; Oglala Siouxovia)

Najväčšou prekážkou vnútornej prirodzenosti je ľudská myseľ. Pokiaľ sa opiera o logiku, akú má myseľ bieleho muža, je oblasť vnútornej prirodzenosti nedosiahnuteľná, a to z prostého dôvodu: človek nespochybňuje múdrosť Veľkého tajomstva. (Korytnačie Srdce; Teton Siouxovia)
Ráno v zemi Hopiov
Nejdeme sami. Veľká Bytosť kráča vedľa nás. Uvedom si to a buď vďačný. (Polingaysi Qoyawayma; Hopiovia)

Wakondo! On, potrebný, tu stojí a ja som on. (Nariekať nad stratou; Omahovia)

Hoj! Slnko, Mesiac, Hviezdy, vy všetci, ktorí sa
pohybujete po nebesiach,
prosím vás, počúvajte ma!
Do vašeho stredu vstúpil nový život.
    Prijmite ho, zaprisahám vás!
Uhlaďte mu cestu, aby mohol dosiahnuť vrcholu
prvého kopca!
Hoj! Vetru, Oblaku, Dažďu, Hmla, vy všetci, ktorí sa
    pohybujete vo vzduchu,
    prosím vás, počúvajte ma!
Do vašeho stredu vstúpil nový život.
    Prijmite ho, zaprisahám vás!
Uhlaďte mu cestu, aby mohol dosiahnuť vrcholu
druhého kopca!
Hoj! Kopce, Údolia, Rieky, jazerá, Stromy, Trávy,
    vy všetci, ktorí patríte zemi,
    prosím vás, počúvajte ma!
Do vašeho stredu vstúpil nový život.
    Prijmite ho, zaprisahám vás!
Uhlaďte mu cestu, aby mohol dosiahnuť vrcholu
tretieho kopca!
Hoj! Vtáci, veľkí i malí, ktorí lietate vzduchom,
hoj! Zver, veľká i malá, ktorá žiješ v lesoch,
hoj! Hmyz, ktorý sa predieraš trávou a zahrabávaš
    sa do hliny, prosíme vás, počúvajte ma!
Do vašeho stredu vstúpil nový život.
    Prijmite ho, zaprisahám vás!
Uhlaďte mu cestu, aby mohol dosiahnuť vrcholu
štvrtého kopca!
Hoj! Vy všetci z neba, vy všetci zo vzduchu,
vy všetci zo zeme,
    prosím vás, počúvajte ma!
Do vašeho stredu vstúpil nový život.
    Prijmite ho, zaprisahám vás!
Uhlaďte mu cestu – potom prejde až za
štvrtý kopec!
(Predstavovanie dieťaťa Vesmíru, predkolumbovský obrad; Omahovia)

Všetky časti seriálu nájdete na tejto adrese.

Z knihy: Frances G. Lombardiová, Gerald Scott Lombard: Nekonečný kruh, Výklad etiky amerických Indiánov, Knižná dielňa Timotej, Košice, MCMXCVI
Pôvodný preklad z angličtiny: Anna Grušová
Preklad z češtiny: Sokol
Northwestern University Library, Edward S. Curtiss The North American Indian: the Photographic Images, 2001.

exkluzívne.cez.okno


Sekcie: 
marec 12, 2008 22:47 popoludní

 

 

Top