Obrázok používateľa CEZ OKNO
Tajemství Mohave 11

„Technologie (pro teleportační tunely popisované Oscarem) byla údajně kombinací našich znalostí, zrozenou při Philadelphském experimentu, a získanou technologií mimozemskou. Oscar také hovořil o přesném zeměpisném určení časoprostorových dimenzionálních prostupů. Tato místa umožňují snadný vstup mimozemských létajících lodí do naší atmosféry. Dva takové přirozené prostupy se údajně nacházejí severovýchodně od Seattlu ve státě Washington a jižně od Apoštolského souostroví v Hořejším jezeře...“„Zajímavá spojitost s přirozenými časoprostorovými prostupy může být nalezena při pohledu na zvláštní mapy, které zobrazují energetická pole, jako je kupříkladu Bouguerova mapa gravitačních anomálií. Významná oblast s nízkou gravitací se překvapivě nalézá v místech, o kterých se zmiňuje Oscar (nejen nedaleko Seattlu a Apoštolských ostrovů, ale také v Missouri, kde se Oscar údajně ve většině případů setkal s Tau Cetiany)... Můj výzkum se zaobírá nalézáním markantního vzorce, který vyvstává ze srovnání lokací s neobvyklou gravitací, indiánských rezervací, vojenských základen a vchodů do jeskyní. Zmíněné speciální mapy se dají poměrně draze zakoupit u Geo-Science Resources, 2990 Anthony Road, Burlington, 27215 North Carolina.“ Ještě poslední poznámka k výše uvedenému tématu. William Cooper popisuje setkání s plazím „šedým“, který byl údajně zachráněn po havárii létajícího stroje na jihovýchodě. Na záchranu života této ošklivé malé potvory (která měla snahu lhát v průběhu několika po sobě jdoucích rozhovorech, aby se dostala přes vojenské zpravodaje) bylo vynaloženo obrovské úsilí.

Přitom když se jednalo o mimozemšťana-člověka, jako byl Hank, jistí lidé vůči němu/nim nemohli být více bezohlední. W. Cooper také udává, že „tajná vláda“ z větší části odmítá spolupracovat se „seveřany“ či lidmi-mimozemšťany, kteří je varují před špatnými úmysly „šedých“ a volí raději spolupráci s plazí entitou „šedých“, protože spojenectví mezi Illuminati a „šedými“ se zdá být účinnějším prostředkem pro nastolení nadvlády (plazího kultu?) a vyvražďování zneužívaných lidí, což je postup, ke kterému jsou „šedí“ povzbuzování a na kterém se podílejí. Existuje názor, podle kterého stoupenci plazího kultu, působící ve vládě, udržují věky staré dohody s dračími silami a to může být důvodem, proč odmítají spolupracovat se „seveřany“. Vláda nechce přijmout „podmínky“ „seveřanů“, které zahrnují zastavení nukleárního zbrojení a válečných aktivit, které dle mnohých zdrojů plní miliardami dolarů kapsy „tajných vlád“ (které působí v utajení prostřednictvím skrytých společenství téměř v každé zemi).

Válečné konflikty, revoluce apod. jsou podle názoru mnohých lidí přímo vyvolávány a dirigovány stoupenci plazího kultu a skupinami utajených společenství. Ubohá individua, která jsou zodpovědná za obsah spojeneckých dohod mezi tajnou mocí a plazími „šedými“ (místo s našimi bratranci „seveřany“, kteří stojí u vzniku mezihvězdné „federace“ světů, velmi podobné té ze Star Treku), doslova prodala naše národy netvorům. Můžeme se jen modlit, aby se to všechno dalo ještě napravit.

Pro lepší objasnění bychom nyní navrhovali stručné vysvětlení, co je vlastně společenství Illuminati. Mnozí badatelé tvrdí, že řád Illuminati vytvořili (nebo obživili) jezuité, protože Adam Weishaupt, který Illuminati v Bavorsku založil, byl členem jezuitského řádu. Také původ skotského řádu svobodných zednářů, který prosazuje svržení národní svrchovanosti ve prospěch vlády Illuminati, byl údajně vysledován až k jezuitskému gymnáziu v pařížském Clermont, stejně jako další zednářské řády, u jejichž vzniku stáli jezuité. Samotný jezuitský řád byl založen Ignácem z Loyoly, který byl předtím ve Španělsku zatčen inkvizicí za podvratnou činnost. Řád byl nepochybně založen zejména za účelem úplného potlačení protestantského hnutí Martina Luthera (které „protestovalo“ proti plánu Říma odepřít spasení z milosti boží, jak se uvádí v knize Romans).

Tento záměr je doložen faktem, že jezuitské prokletí (které ospravedlňovalo vraždění protestantů, mrzačení protestantských žen tím, že jim byla odříznutá ňadra nebo jim byly z těla vyříznuty nenarozené děti, které pak byly ubité kameny) se do posledního detailu naplnilo během dobře zdokumentovaného krvavého období římské inkvizice. To se dělo v průběhu temného středověku za nadvlády takzvané „svaté“ říše římské, která započala momentem, kdy se poslední císař či „pontifex maximus“ Konstantin prohlásil za prvního oficiálního římského papeže. Konstantin pokrytecky podporoval křesťanství a zároveň tajně zastával post velekněze (pontifex maximus) jako vyznavač Babylónského tajného náboženství. Konstantin se nacházel na konci dlouhé linie, která se dala vysledovat až k samotnému prvnímu králi Babylonu, Nimrodovi. (Toto konstatování může některé tradicionalisticky nábožensky založené lidi pobouřit, nicméně historie je historie a fakta jsou fakta.)

Pokud nevěříte, že Konstantinovým záměrem bylo zachovat říši římskou a pod pláštíkem „náboženství“ dobýt svět, pak si připomeňte, co římsko-španělští dobyvatelé pod vedením Corteze udělali Mayům (zabili jich přes pět miliónů – viz „Travels“, PBS network, 15. února 1993), Inkům – pod vedením Pizarra a Indiánům pod vedením Vasqueze de Coronada.

Prvopočátky Illuminati se údajně datují už do dob starého Babylonu a jejich víra je směsí kabalismu, Babylónského tajného náboženství a uctívání boha Baala. Jejich vize je stejná, jako Nimrodova (Osiris, Baal nebo bůh slunce, kteří se spojují se Semiramis, Isis či Aštarot). Nimrod byl prvním králem Babylónu a nechal vybudovat Babylónskou věž. Některé zdroje uvádějí, že CIA a nacisté jsou spojeni s Illuminati a později tyto dvě organizace spojily síly v „kultu vševědoucího oka“ ve snaze začít uskutečňovat plány pro nastolení celosvětové diktatury. Část plánů také samozřejmě zahrnuje spolupráci se „šedými“ a jinými plazími druhy přebývajícími v podzemních základnách ve společné snaze o nastolení absolutní světové tyranie.

Illuminati či vyznavači „plazího kultu“ pronikají údajně s pomocí „šedých“ (kteří některým lidem přiznali, že jsou po staletí hybnou silou dávných okultních společenství) do politických, ekonomických, vzdělávacích a náboženských institucí. „Šedí“ slíbili Illuminati, že se jednou budou moci podílet na světové vládě, až bude pod jejich kontrolou. Infiltrace se děje prostřednictvím organizací, jako je „International Working Man´s League“ (mezinárodní liga pracujících), která podle světových ekonomů, jako je Dr. John Coleman, předurčila Karla Marxe jako budoucího komunistického diktátora. Další klíčovou postavou ve spojení Illuminati-Zednáři-jezuité byl jezuitský kněz Giuseppe Mazzini, druhý nejvyšší podřízený „celosvětového pontifa“ svobodných zednářů Alberta Pikea, který podle jistých zdrojů uvnitř společenství zašel tak daleko, že v rámci 22 lóží Palladium vytvořil odnož mafie zvanou „Oblonica“. Lóže Palladium byly vytvořeny za účelem monitorování revolučních aktivit Illuminati a s největší opatrností tajili své spojení s nejvyšší lóží v Anglii.

Ústředí Illuminati se pravděpodobně nachází v Americe, skryto v zednářském „House of the Temple“ (Dóm templářů), které je kupodivu zasazeno do vrcholku pentagramu, který tvoří ulice Washingtonu, D. C. Bývalý zednář 33. stupně a bývalý velmistr skotských řádů svobodných zednářů evangelista Jim Show (P. O. Box 884, Silver Springs, 32668 Florida) hovoří o vlastním vystoupení z řádu ve své knize „Smrtelný klam“ („The deadly deception“). J. Shaw odhaluje fakt, že vnitřní část ústředí řádu skotských svobodných zednářů je přeplněno řezbami, nástěnnými malbami a dalšími vyobrazeními hadů. Vysocí představitelé řádu chovají symbol hada ve velké úctě, až to může být považováno za zbožný respekt. Odtud tedy název jejich dávného kultu, který William Cooper nazývá „kultem hada“ nebo „draka“, hadího kultu, který byl velmi aktivním mezi dávnými gnostickými (hadími) kulty faraónského Egypta.

Členem cechu zednářských kameníků byl dokonce i generál George Washington, ale když zjistil, že se do cechu infiltrovali bavorští Illuminati, lóži opustil. Infiltrace byla potvrzena také prezidenty yaleské a harvardské univerzity, kteří objevili, že obě bratrství – yaleská „Skull & Bones“ (lebka a hnáty) a harvardská „Scroll & Key“ (závitnice a klíč), byla infiltrována německou okultní lóží, aby zasvěcenci získali vyšší vzdělání, které by použili při uskutečňování budoucích plánů na získání kontroly nad světem, plánů, které zahrnovaly zničení států, které by byly nahrazeny světovou diktaturou, kterou nazvali „novým světovým pořádkem“ (New World Order).

Existují dokonce tvrzení, podle kterých absolventi „Skull & Bones“ pomáhali financovat komunistickou a nacionalistickou stranu, protože machiavellistický světový plán Illuminati, podle kterého měly být řízeny světové konflikty (ve kterých jsou proti sobě štvány různé národy nebo frakce), měl vyvrcholit vehnáním národů světa do náruče jednotné globální diktatury či nového světového pořádku.

Pokud tento příběh začíná vypadat jako laciný špionážní film nebo sci-fi thriller, pak – jak se říká – to je jen začátek!

Maltézští rytíři a Římský klub mají podle badatelů na poli konspirace také svou úlohu v závěru hry, ve které jsou ti slabí pěšáky na zemi. Obě společenství ospravedlňují genocidu jako prostředek ke kontrole populačního problému – socialistická diktatura může existovat za podmínky, že bude populace držena na „kontrolovatelném minimu“. KOM (Knights of Malta – Maltézští rytíři) a COR (Club of Roma – Římský klub) jsou podle mnohých vnější větve či chapadla Illuminati. Dokonce se říká, že pod Římem vedou tunely nebo katakomby, propojené nebo kdysi propojené s podobným podzemním systémem na ostrově Malta a že podobný podzemní systém používaný západními Illuminati existuje také pod Washingtonem D. C.

Dr. John Coleman ve svém příspěvku „Svobodné zednářství a jediná světová vláda“ („Freemasonry and The One World Government“) (World Intelligence Review, P. O. Box 507, Chalmette, 70044 Louisiana) v době, než se nemoc AIDS stala obecně známou hrozbou, napsal, že tajná společenství podobná dnešním Illuminati věří, že jejich povinností coby samozvaných bohů lidstva je držet populaci pod kontrolou, aby lidé mohli být snadněji řízeni. Tito dávní „alchymisté“, uvádí J. Coleman, byli zodpovědní za morové rány a jiné metly, které zabily milióny lidí. Vyjádřil přesvědčení, že připravují smést milióny dalších pomocí virového útoku.

Podle J. Colemana (který tvrdí, že je bývalým zaměstnancem tajné služby britské vlády a který „zběhl“ v okamžiku, kdy zjistil „strašlivou pravdu“) reprezentují Illuminati dvě lóže – jezuitů a svobodných zednářů. Předkládá fakta dokumentující všechny možné způsoby infiltrace Illuminati z řad jezuitů a svobodných zednářů do náboženských, politických i ekonomických struktur. Dokládá také zdánlivě nekonečnou manipulaci národů taháním za nitky v pozadí ekonomických turbulencí, revolucí a válek.

Jako důkaz výše zmíněného uvádíme, že v roce 1988 předal F. P. Farrell, bývalý vysoký důstojník amerického letectva a plukovník ve výslužbě, několika organizacím Patriot zneklidňující zprávu. Patriot celou záležitost uveřejnil. Plukovník Farrell byl 1. poručík, kapitán a pilot bojového letadla v Korey, plukovník a velící důstojník leteckého spojení u prvního pěšího pluku („The Big Red One“) ve Vietnamu. F. P. Farrell obviňuje Spojené národy z toho, že jsou zástěrkou a trojským koněm ve světové socialistické revoluci, jejíž konečným cílem je zničit nezávislost americké republiky.

F. P. Farrell obviňuje Spojené národy, že jsou organizací kontrolovanou socialisty a komunisty a jmenuje nejméně třináct generálních tajemníků Spojených národů, kteří patří ke komunistickým nacionalistům. F. P. Farrell říká, že již před dlouhou dobou bylo rozhodnuto, že nikdo, kdo je loajální s konstitucí USA, se nemůže stát generálním tajemníkem Spojených národů. Předložil důkazy, podle kterých podnikly Spojené národy „policejní akci“, ve které byli mladí Američané pokaždé vybráni jako zrádci amerických jednotek v bitvách, které Američané úmyslně prohrávali, a to se dělo jak ve válce v Korey, tak ve Vietnamu. Proto, vysvětluje F. P. Farrell, obě dvě války, které neměly vítěze, byly prohrou pro komunisty.

V souvislosti s generálem MacArthurem (který – a to je velmi zajímavé, předpověděl, že třetí světová válka se povede proti mimozemšťanům ve vesmíru!) F. P. Farrell uvádí:

„Když se generál MacArthur probral a uvědomil si zradu prezidenta Trumana a Sovětů ve Spojených národech, předvedl jeden z největších a nejodvážnějších vojenských výkonů zaznamenaných v moderní historii válečnictví. Jeho nebezpečná ale velkolepá akce a vylodění v Inchonu 15. září 1950 umožnily, aby americké vojenské síly porazily komunisty, zničily jejich obrovské sklady zásob a zahnaly rudé Číňany, Severokorejce a sovětské poradce na ústup.“

- pokračování -

© 2008 Translation: Kateřina Milttner

Zdroj: Matrix-2001.cz


november 11, 2008 06:01 dopoludnia

 

 

Top