Obrázok používateľa CEZ OKNO
TRANSYLVÁNSKY ÚSVIT: Kapitola III – Prvé stretnutie: Absolútne zlo

V nasledujúcich rokoch až do revolúcie v roku 1989 sa Cezar venoval intenzívnemu tréningu a príprave v špeciálnom režime plukovníka Obadeu. Okrem experimentov program zahŕňal hodiny ekonómie, politiky a modernej sociológie. Navyše začal plukovník prenechávať Cezarovi trochu slobody a dokonca i vplyvu na základni, poverujúc ho určitými úlohami, ktoré boli na začiatku relatívne jednoduché.

„Hlboko vo vnútri bol plukovník úprimný a správny muž,“ hovoril mi Cezar. „Skutočne mal pre túto krajinu a jej ľud len tie najlepšie zámery, a to je dôvod prečo sa snažil vytvárať určitý „priestor“ v rámci komunistického systému, ktorý inak ľudské životy dusil. Tak ako ja, i Obadea bol veľmi očarený stretnutím s otcom Arseniom a bol rozhodnutý držať sa jeho rady.

Do roku 1988 mi plukovník odhalil celú štruktúru a ciele oddelenia, ako aj svoje nápady na tajné akcie, zameraných na Ceausescuov pád. Aj keď nebol v prípravách na zmenu režimu sám, plukovník Obadea preferoval prispieť svojím dielom len prostredníctvom svojho oddelenia. Čoskoro som si uvedomil dôvody. Plukovník bol obklopený „ľudskými hrozbami,“ keďže každá osoba v rámci hodností až po najvyššie bola zodpovedná za vlastizradu alebo únik informácií. Ale prirodzene tu boli určití ľudia, ktorým mohol človek do určitej miery dôverovať a Obadeova intuícia ohľadom potenciálnych kolaborantov bola bezchybná. Bol podporovaný takými kolaborantmi a mal poradcov, spojencov, vplyv a autoritu; ale kontakt s takými osobami v jeho okruhu bol len na úrovni, ktorú by som nazval „periférnou,“ neumožňujúc im prístup k centru záležitosti či podstate akcie, ktorú plánoval.

V rámci predstavy o čo najväčšej efektívnosti si plukovník Obadea uvedomil, že svoj komplexný plán z centra nemohol podporiť sám – nemal na to ani čas – pretože byť hlavou Oddelenia Nula vyžadovalo vytrvalú snahu. Preto potreboval niekoho, komu by úplne dôveroval, niekoho neskaziteľného, ale zároveň oddaného tejto ušľachtilej záležitosti a vzdialeného od zákulisných hier. Myšlienka vytrénovania takého kolaboranta bola v jeho mysli niekoľko rokov predtým, než si uvedomil, že väčšina striedajúcich sa na základni boli len deti.

Po dlhej reflexii Obadea prišiel na to, že jeho požiadavkám som zodpovedal ja; preto v rokoch, predchádzajúcich revolúcii môj tréning zintenzívnil. Môžem dokonca povedať, že vzťah medzi nami prekročil bežné hranice vzťahu nadriadený-podriadený, pretože zahŕňal citlivejšie úrovne duše. V skutočnosti sa vyvinul do otvoreného priateľstva, dôvery a vzájomného rešpektu, pretože sme celkovo nemali žiadne rozdiely v názoroch, myšlienkach a cieľoch, ktoré mali byť dosiahnuté. Aj tak však bolo treba z našej strany veľkej opatrnosti, pretože v tej dobe nestability, teroru a korupcie, mohli prísť prekvapenia z najmenej očakávaných strán.

V rámci Securitate bola tendencia včleniť Oddelenie Nula do iných oddelení a jednotiek, keďže v rámci systému Oddelenie Nula disponovalo takou autonómiou, ktorá neladila s pýchou a záujmami niektorých ľudí. Avšak plukovník Obadea vedel veľmi dobre, že ak by došlo k „rozpusteniu“ Oddelenia Nula do ostatných štruktúr Securitate, automaticky by to viedlo k jeho „politizácii.“ Cítil, že najlepšie bude znížiť efektívnosť oddelenia v akciách, ktoré podnikali. Navyše vedenie oddelenia by bolo ovplyvňované zvonku na základe určitých politických faktorov a korupcia by sa vžrala do jeho základov.

Dôležitosť Oddelenia Nula enormne vzrástla, obzvlášť kvôli sérii neskutočných objavov, ktoré sa udiali v priebehu predošlých rokov v rôznych oblastiach krajiny, o ktorých ti nesmiem povedať momentálne viac než vo všeobecnosti. Okrem vedenia parapsychologického výskumu obdarovaných subjektov a hrajúc rolu „sestričky“ ľudských bytostí s paranormálnymi schopnosťami v Rumunsku, podnikalo Oddelenie Nula taktiež výskumy a super tajné zákroky o mimoriadnej strategickej a vedeckej dôležitosti. Dokonca bola vytvorená široká databáza a bol zložený polovojenský tím, oplývajúci najmodernejším vybavením.

Ak sa objavil prípad s „červeným kódom“, spustilo sa varovanie a zákroky boli extrémne rýchle a presne cielené; dodržujúc dobre zostavené kroky, ako pohyb na príslušné miesta; zabezpečenie oblasti; zriadiac kontakt so špecifickým objavom; vedúc predbežné vedecké analýzy; a uzavrúc oblasť. Intervencie v rámci „červeného kódu,“ ktoré sú od určitého bodu najveľkolepejšie – a týmto myslím hlavne spôsob ich uskutočnenia – sa vykonávajú po určitých predbežných kontrolách a v záujme zaistenia, aby elitné jednotky oddelenia neboli zaslané k menej závažným prípadom. Akcie „červeného kódu“ sú super tajné akcie, a to je dôvod, prečo sú štandardné procedúry zostavené spôsobom, na základe ktorého je využitý špeciálny tím.

Časom o aktivite oddelenia spustili rôzne politické osobnosti rôzne útoky a rozširovali falošné informácie. To zaujalo pozornosť Ceausescua, avšak také prípady len podtrhli výbornú rolu, ktorú zohrávali primárne opatrenia v zabezpečení informácií na najvyššej úrovni, ktorú poznali len Obadea a diktátor (nepriamo sa dostali k hlave Securitate). To je dôvodom, prečo sa pokusy o zosadenie Obadeu ako hlavy Oddelenia Nula stretli s neúspechom jeden po druhom. Obvinenia sa ukázali byť nepravdivé od samotného začiatku. „Amatéri“ neboli schopní vybudovať životaschopný scenár z jednoduchého dôvodu - pretože informácie neunikali a preto si museli vymýšľať historky a klamstvá.

Bol obťažovaný z viacerých strán (najvážnejšie intrigánstvo prišlo od hlavy Securitate) a v stále viac a viac citlivej situácii kvôli alarmujúcim informáciám o možnom rozpade komunistického bloku v Európe, kde mohol Ceausescu vyniesť rozsudok na základne mylných informácií. Preto bol plukovník opatrný pri predstavovaní objavov a ich najdôležitejších a najtajnejších prvkov v jasnom, úprimnom a priamom svetle. To presvedčilo hlavu štátu, že mu má ponechať slobodu v činnosti naďalej. Po vyriešení problému dôvery na strane Ceausescua sa mohol Obadea sústrediť na starostlivé prípravy prechodnej doby po zmene režimu. Vedel, že je len otázka času, než sa režim zmení.

Od leta 1989 sa stali činnosti plukovníka Obadeu horúčkovitejšími a komplexnejšími. Pred koncom roka som ho mohol stretnúť len niekoľkokrát. Aj keď som nemal žiadny prístup k informáciám zvonka, predsa mi len intuícia navrávala, že sa na národnej úrovni uskutočňuje niečo dôležité. Ale to sú prvky, s ktorými si dosť dobre oboznámený, je zbytočné ti tu rozprávať detaily, preto sa viac zameriam na popis hlavných metód a činností oddelenia.

Keď sa uskutoční významný objav, informácie sa rozošlú veľmi rýchlo, pretože prvé inštitúcie, ktoré sa kontaktujú v takýchto prípadoch sú polícia a Rumunská tajná služba. Kvôli striktnému protokolu, ktorý definuje jasne charakter objavov a ich opodstatnenie, je Oddelenie Nula okamžite skontaktované a naše tímy zaslané do danej oblasti. Činnosti, ktoré s v takých prípadoch majú vykonať, majú veľmi jasný postup.

Od roku 1988 som bol súčasťou hlavného intervenčného tímu, sprevádzajúc ho na tajné miesta, kde sme sa schádzali. Moje členstvo v tíme bolo výsledkom príkazov, vydaných samotným plukovníkom Obadeom a moja úloha bola posudzovanie rizika v prípade dôležitých objavov, ako aj dávať návrhy pre špeciálne procesy, ktoré sa majú dodržiavať pri vyšetrovaní za úplne bezpečných podmienok. Taktiež bol v hlavnom tíme kapitán Securitate, ktorý pracoval ako líder a musel vykonať požadované rozhodnutia na mieste po tom, čo som predstavil moje závery. Keď bola situácia krajne neobvyklá, okamžite to oznamoval plukovníkovi Obadeovi a čakal na jeho rozhodnutie. Náš tím taktiež pozostával z troch veľmi dobre vycvičených členov elitných jednotiek, ktorí fungovali ako „predvoj“ po začatí vyšetrovania.

Druhý tím, ktorý bol k dispozícii, pozostával zo štyroch členov, vedcov a výskumníkov, avšak ich počet sa mohol meniť v závislosti na oblasti objavu. Boli medzi prvými, ktorí prichádzali na miesto a vykonávali prvú vedeckú analýzu, celkové zhodnotenie prvkov, ktoré sa tam nachádzali.

Tretí a posledný tím pozostával z vojenského personálu, ktorého rolou bolo zaistiť bezpečnosť oblasti, jej uzatvorenie a potrebnú logistiku. V závislosti na dôležitosti objavu bol informovaný i plukovník Obadea a na miesto dorazil čo najskôr.

Niekedy sa ale mohli objaviť neočakávané záležitosti. Napríklad v roku 1981, keď ešte systém intervenčných tímov neexistoval a protokoly operácií neboli bezpečné, bolo Oddelenie Nula zavolané na misiu v hornatej oblasti, v blízkosti Întorsura Buzăului v ohybe pohoria Karpát. Bola to veľmi vzdialená a slabo obývaná oblasť. Dvaja bratia, horolezci tam trénovali, šplhajúc na vysokú, skôr izolovanú horu. Jej steny boli značne strmé, tvoriac určitú dutinu na hornom konci, ktorá bola pre oboch horolezcov skutočnou výzvou.

Jeden z bratov vyliezol asi do troch štvrtín hory a všimol si bizarné znaky, vyrezané do kameňa a časom skoro úplne zerodované. Keď sa dostal na vrch úzkej plošiny vrchu, zohol sa dobu a zdvihol veľmi zvláštny, žltý predmet, ktorý vyzeral ako reťaz; ale v okamihu sa stratil z dohľadu, ponechajúc svojho brata s prekvapeným výrazom na tvári na spodku hory.

Miestni milicionári boli zaktivovaní a rodičia bratov v Braile informovaní. Najprv podozrievali úrady toho brata, ktorý ich zavolal, že tají pravdu. Dokonca sa mu vyhrážali, keďže si mysleli, že si z nich robí žarty. Ale otec bratov, sám horolezec, vyliezol na horu, zdvihol predmet a okamžite zmizol pred očami viac než desiatich svedkov.

Potom ten prípad vzal nebezpečný spád. Niekoľko funkcionárov Securitate z Bukurešti okamžite dorazilo na miesto udalosti a zvolalo Oddelenie Nula ešte toho istého večera. Vojenský tím uzavrel oblasť do stovky metrov okolo hory. Zástupcovia ďalšieho oddelenia Securitate videli, že dedinčania neboli úplne informovaní a svedkovia stíchli.

O všetkých týchto podrobnostiach som sa dozvedel z prísne tajného spisu, ktorý som si celý prečítal po revolúcii. Pred dvadsiatimi rokmi som ešte k takýmto operáciám nemal prístup, pretože som bol len dieťaťom, ktoré prišlo na základňu v B..., krátku dobu predtým. Aj tak sa niektoré záležitosti dostali do tlače viacero rokov po tej udalosti, pravdepodobne kvôli skutočnosti, že niektoré politické osobnosti a vedci boli na danom mieste.

Situácie tohto druhu, kde nemôžu byť informácie úplne odizolované hneď od začiatku, sú registrované pod špeciálnym kódom a sú nazvané „udalosti typu K.“ Toto sú obvykle momentové situácie, ktoré sa nedajú úplne predpokladať, alebo ktoré spôsobujú rôzne iné komplikácie. V priebehu ďalších dní preskúmala oblasť hôr helikoptéra. Daný „predmet“ bol v skutočnosti akousi pákou, upevnenou k hore: ale nikto nevedel povedať ako a prečo bol vyrobený, a kým. Nápis na stene hory zostal úplnou záhadou dokonca aj keď početné fotky príslušných znakov boli zaslané na analýzu najprestížnejším špecializovaným inštitúciám na svete. Aj keď boli určité podobnosti v tvare, nebolo možné zachytiť žiadnu podobu s akýmikoľvek starobylými písmami.

Mal som prístup k všetkým fotkám, ktoré boli vykonané z rôznych uhlov a sám som mal tú možnosť vidieť, že tieto znaky majú veľmi zvláštny charakter. Vyzerali veľmi staré, ale stále viditeľné, aj keď v značnej miere zakryté nánosmi. Z dôvodu nedostatku skúseností v tej dobe a pod panickým tlakom sa zodpovední rozhodli vyhodiť horu do vzduchu: ale neskôr sa zistilo, že to bol príkaz od najvyšších činiteľov z Bukurešti.

V súčasnosti, dvadsať rokov po udalosti, je oblasť úplne „čistá.“ Tí dvaja stratení muži sa nikdy nevrátili. Zaujímavosťou ale aj tak je, že aj po tom, ako bola hora vyhodená do vzduchu, na mieste zostali slabo zelené obrysy ako slabé lúče. Avšak po niekoľkých dňoch zmizli tiež. To je len jeden príklad mnohorakosti udalostí typu K v archívoch Oddelenia Nula. Ich dôležitosť je rozhodujúca a informácie v nich sú tajné. Je mnoho iných udalostí, ktoré môžu spadať pod kategóriu „K,“ obzvlášť incidenty, ktoré sa stali po roku 1992.”

Cezar mi potom povedal o dvoch úžasných prípadoch, ale požiadal ma, aby som ich nespomínal v knihe, pretože mali súvis s prírodnými zdrojmi Rumunska, a preto sa považovali za prísne tajné.

-pokračovanie-


Všetky časti seriálu postupne nájdete na tejto adrese.


Z anglického originálu: Radu Cinamar, Peter Moon, “Transylvanian SUNRISE”

Preklad: M.B.

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 1786 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach
prispejte prosím na ďalší chod portálu

2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE

›› BILANCIE PORTÁLU


Súvisiace:

Odhalenie
http://www.cez-okno.net/rubrika/odhalenie


marec 24, 2017 20:33 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top