Obrázok používateľa CEZ OKNO
VIERY A ICH ENERGETICKÉ SYSTÉMY (Filozofia Komory č. 4)

Všetky viery majú energetické systémy, ktoré fungujú ako pôrodné sály pre manifestáciu viery. Vo vnútri týchto energetických systémov sú prúdy, ktoré smerujú vaše životné cesty. Vedome, alebo podvedome o týchto prúdoch viete a umožňujete im, aby vás niesli ku sféram skúseností, ktoré najlepšie dokazujú pravdivosť vášho systému viery.


Filozofia Tvorcov Krídel: Komora č. 4

Systémy viery rezonujú a sú vedľajším produktom prevládajúceho energetického systému zúčastnenej skupiny, kultúry a dokonca druhu. Teda, systémy energií sú podstatnejšie než viery, a vytvárajú skúsenosti, ktoré potom vytvárajú viery. Systémy energií obsahujú široké súvislosti, ale keďže sa vzťahujú k vieram, dajú sa definovať ako prvotné myšlienkové formy, ktoré vykryštalizovali v ľudskej DNK. Niekto by mohol povedať, že tieto základné energetické systémy sú inštinktívnymi znalosťami.

Vo vnútri každej bytosti je genetická zmes jeho rodovej príslušnosti, tiahnúca sa cez nespočetné generácie a druhy, a v priepasti galaktického času táto genetická zmes hromadí systémy energií, ktoré sa týkajú prežitia v trojdimenzionálnom vesmíre. Teda, prežitie je dominantným energetickým systémom ľudskej bytosti, ktorý informuje genetický kód a spúšťa jeho životné skúsenosti a viery.

Prežitie je ústredným bodom prispôsobenia. Ak bytosť hlboko verí v prežitie, je skoro nemožné prerušiť toto prispôsobenie, ktoré je pre prežitie nevyhnutné. A tak ľudské druhy, zakorenené v energetickom systéme prežití, začínajú vyjadrovať súhlas s diktátom svojich genetických náchylností a inštinktov, pričom to vyjadrujú ich skúsenosti, podmieňujúce ich systém viery, aby ich nasledoval.

Životné okolnosti neodlišujú a neizolujú bytosť od tejto prenikavej skutočnosti. Rovnica pre druhy, založené na trojrozmernom priestore, znie: Energetický systém, založený na prežití + galaktický čas = súhlasná životná skúsenosť = systém viery. Znamená to, že prežitie, ako jadro energetického systému druhov, v priebehu dlhého časového obdobia plodí životnú skúsenosť, ktorá vytvára zhodu s požiadavkami prežitia. V dôsledku toho, systémy viery sú do značnej miery vedľajším produktom inštinktu založeného na genetike – podriadiť sa za účelom prežitia.

Cyklus podriaďovania ťahá za sebou energetické systémy jednotlivcov a skupín, a to vytvára systémy viery, ktoré sa prispôsobujú energetickým systémom práve tak, ako tieň sa prispôsobuje tvaru predmetu. Vo vnútri týchto hraníc energetického systému založeného na prežití sú prechodové pásma. Ktoré dovoľujú pretvorenie systému viery jednotlivca v zhode s kozmologickými, mnohorozmernými energetickými systémami. Predstavte si tieto prechodové pásma ako oddelené portály energie, ktorá pretína dominantné energetické systémy ľudských druhov, nie nepodobné energetickým vírom pretínajúcim priestor.

Energetický systém, ktorý prestupuje terru-zem – vytvárajúc predpovedateľné systémy viery súhlasu – bude energeticky pretvorený, aby umožnil väčšiu prístupnosť prechodových zón. Keď niekto vstúpi do týchto portálov, čiže prechodových zón, a využije ich zmocňujúcu energiu, tento systém sa stane reálnym výstupom vášho 21. storočia.

Predstavte si tieto prechodové zóny ako portály, ktoré vedú bytosť von z prevládajúceho energetického systému prežitia a konformizmu, typu myseľ-telo, do nového energetického systému, typu myseľ-duša. Energetický systém myseľ-duša sa vyznačuje tvorivou energiou, ktorá je smerovaná k uvedomeniu toho, že Navigátor Jednoty je osobnosť, ktorá trvá, a preto teda vytvára trvalé viery a životné skúsenosti. Akonáhle je dosiahnuté toto uvedomenie, dosiahnutím niektorej z týchto prechodových zón, alebo portálov, môže entita začať pretvárať svoj systém viery, nezávisle na čase a prevládajúcich predstavách o prežití.

Existujú dva typy prechodových zón: Podporné Zóny a Veľký Portál. Podporné Zóny sa posunujú v priebehu času, a väčšinou je možné ich nájsť vo vyspelých kultúrach veľkých civilizácií, ako význačné umelecké smery, ktoré sú založené na spirituálnych princípoch, posvätnej mytológii a kozmických súvislostiach. Takéto umenie, či už sa jedná o hudbu, maľbu, poéziu, drámu, alebo tanec, môžu byť skonštruované, aby vytvorili Podpornú Zónu, ktorá posunie entitu k objavu Veľkého Portálu.

Veľký Portál je hlavným cieľom, ktorý očakáva ľudstvo v poslednej štvrtine 21. storočia.

Bude to nezvratný objav ľudskej duše autoritatívnou vedou. Tento Veľký Portál uvedie nové uvedomenie pre ľudstvo, ktoré umožní posun z energetického systému vzťahu myseľ-telo, založeného na snahe o prežitie, k energetickému systému vzťahu myseľ-duša, ktorý je založený na skúmaní. Tento prieskumný energetický systém bude manifestovať systém viery Zvrchovanej Jednoty; Zlatý vek ľudstva, ktorý bol dlho predpovedaný.

Tvorcovia Krídel, pracujúci v spolupráci s existujúcou Hierarchiou, vytvorili alebo inšpirovali vytvorenie Podporných Zón v ľudskej histórii. Každá z týchto Podporných Zón sa objaví v príhodnom okamihu ľudskej histórie, nie ako náboženské alebo filozofické hnutie, ale ako umelecké vyjadrenie čistej krásy a duchovného zbožňovania. Ako sa bude blížiť čas objavu Veľkého Portálu, budú sa tieto umelecké vyjadrenia stávať stále viac multidimenzionálnymi a integrovanými, a ako smerové svetlá budú ukazovať cestu k objavu Veľkého Portálu.

Toto je cesta osvietenia ľudského druhu. Tvorcovia Krídel vytvorili počiatočné Podporné Zóny v akceleračných, nefyzických dimenziách, ako predsunuté hliadky tvorivej energie spojenej s vyššími okruhmi Prvotného Zdroja. Tie budú činné ako ukazovatele, ktoré budú nenásilne smerovať najlepších predstaviteľov ľudského umenia a kultúry, aby vytvorili Podporné Zóny na fyzickej úrovni. Tieto Zóny potom budú jemne ovplyvňovať najlepší predstavitelia ľudskej vedy, aby konečne objavili a potvrdili existenciu Navigátora Jednoty.

Tým pádom ľudstvo natrvalo prejde z energetického systému založeného na snahe o prežitie na energetický systém založený na skúmaní.

Táto udalosť zmení životnú skúsenosť ľudstva viac, než akákoľvek iná udalosť 21. storočia.

Jedenásťtisíc rokov trvania civilizácie bude v tomto okamihu kulminovať, a tento okamih sa objaví vďaka umeniu a vede.

Náboženstvo bude mať tiež svoju úlohu, ale iba ako vedľajší faktor. Keď dôjde k tomuto objavu, nebude mať náboženstvo inú možnosť, než ho oceniť, a prispôsobiť sa jeho ďalekosiahlym dôsledkom. Náboženstvo sa bude obávať, že bude nahradené vedou, a tak bude mať len jednu možnosť: splynúť s novou vedou, ktorá bude zahŕňať technológiu, psychológiu, metafyziku a kozmológiu.

Podporné Zóny sa stanú novým náboženstvom 22. storočia. Stanú sa skúšobným kameňom dostupnosti nových energií, ktoré budú prichádzať na planétu, ako dôsledok objavu Veľkého Portálu. V tejto dobe nová štruktúra Hierarchie – ako rukavica obrátená lícom dovnútra – bude konečne prispôsobená ľudskej ruke. To bude ohlasovať návrat Majstrov, ktorí zostávajú ukrytí za oponou tajomstva, kvôli záujmom náboženstiev, obchodu, vlád a vedy, založených na snahe o prežitie.

Napriek tomu sa tieto inštitúcie zreformujú, a tí z Majstrov, ktorí majú podstatné informácie o tom, ako môže jednotlivec využiť Veľký Portál ku skúmaniu seba a vesmíru, budú konečne ctení, a vážení celým ľudstvom. Koncom 22. storočia bude Veľký Portál všadeprítomný v ľudskej kultúre, a uznaný vo všetkých výukových systémoch.

Objav Veľkého Portálu je veľmi starostlivo riadený súbor udalostí, pozostávajúcich z množstva komponentov. Dôvodom, prečo táto udalosť je a bude veľmi starostlivo riadená, je, že táto udalosť bude podnetom pre Genetickú Myseľ ľudského druhu ku skúmaniu nielen terry-zeme a slnečnej sústavy, ale tiež celého Univerza. Táto jediná udalosť zapojí ľudstvo do Siete Zvrchovanej Jednoty, a posunie energetický systém ľudského druhu k tomu, z čoho vychádza všetok prejav.

Keď druhy v trojdimenzionálnom vesmíre objavia nevyvrátiteľný vedecký dôkaz viacnásobných vesmírov a vnútornú štruktúru Navigátora Jednoty, má to dopad na všetky aspekty druhu. Je to tá najprenikavejšia zmena vedomia, ktorú je možné predpovedať a táto udalosť spustí Návrat Majstrov k otvorenému vplyvu, a do úloh s všeobecnou pôsobnosťou.

Existuje veľa praktických prostriedkov pre prestavanie vlastnej energie a systému viery, a tie vyžadujú, vo väčšine prípadov, aktívne pohrúženie do Podpornej Zóny. To znamená pôsobiť na podpornú zónu na hlbokej osobnej úrovni, a prekladať si jej význam pomocou hlbokých vnútorných úvah o obdržaných osobných posolstvách. Každá Podporná Zóna je vytvorená ako zrkadlová sieň. Pokiaľ nevstúpite dovnútra, žiadny obraz sa neodráža. Nie je prenášané žiadne osobné posolstvo.

Najbežnejší spôsob prístupu k nefyzickej Podpornej Zóne je pomocou meditácie, alebo stavu snenia. Pri týchto zmenených stavoch vedomia je entita schopná začať s posunom a reštrukturalizáciou svojho energetického systému tým, že má prístup k týmto Podporným Zónam. Väčšinou sa tak deje pod vedením vybraného člena Hierarchie, ktorý je majstrom v prevode energetických systémov.

Zmyslom je viesť bytosť k tomu, aby bola menej závislá na komplexnom energetickom systéme snahy o prežitie, ktorý priťahuje prispôsobovanie sa a životnú skúsenosť v tomto modely. Tieto bytosti sú zvané, aby sa účastnili tohto procesu, aby aktivovali svoj zmysel pre tvorivú silu a autoritu, pri prejavovaní sa v trojdimenzionálnom vesmíre, ako hlboký a prenikavý kanál do tajomných ríš Navigátora Jednoty.

Entity sú vyberané podľa ich naakumulovanej túžby pomáhať v reťazci udalostí, vedúcich k Veľkému Portálu. Ako už bolo povedané, Tvorcovia Krídel vytvorili Podporné Zóny v akcelerovaných dimenziách, kde ich bytosti môžu dosiahnuť v stave snenia, alebo v niektorých prípadoch pomocou meditácie. Pobyt v týchto Podporných Zónach, i keď si na to zriedkakedy spomenú, umožňuje týmto bytostiam transformovať obraz týchto nefyzických Podporných Zón do trojdimenzionálneho sveta terry-zeme.

Táto fyzická tvorba sa spočiatku zaoberala duchovnými hodnotami, a často bola dielom poézie, umenia, hudby a drámy. Na úsvite 21. storočia bude kombináciou umenia, duchovných hodnôt, technológie a vedy. Tieto potom prispejú k tomu, že Podporné Zóny získajú na význame, pretože budú predobrazom Veľkého Portálu, a touto predzvesťou vytvoria Rámec Objavu na terre-zemi.

Tieto fyzické Podporné Zóny sa stanú katalyzátorom pre bytosti narodené v 21. storočí spôsobom, akým nefyzické Podporné Zóny nemôžu fungovať. Presne povedané, pomocou hudby a umenia spôsobia na submolekulárnej úrovni rezonanciu, ktorá prestavia štvordimenzionálnu štruktúru proteínov v ľudskom mozgu a v nervovom systéme. Tým pádom bude nervový systém schopný prenášať vyššie vibrácie energie, ktoré umožnia jemné mutácie v oblastiach mozgu, kde je sídlo intuície a šiesteho zmyslu.

Pomocou šiesteho zmyslu sa mozog stáva orgánom Genetickej Mysle, miesto orgánu fyzického tela jednotlivej bytosti (toto je stav vedomia, oddeleného od Zvrchovanej Jednoty, a preto je neudržateľný). Je to len letmý pohľad v kratučkom okamihu, ale v týchto krátkych časových úsekoch môže Genetická Myseľ preniesť nápady, vhľady a vylepšenia, ktoré umožnia objav Veľkého Portálu.

Existuje pokladnica poznania, ktorá bola založená Tvorcami Krídel pred takmer 11.000 rokmi, na podnet Genetickej Mysle. Toto poznanie je predlohou pre objav Navigátora Jednoty. Ľudská Hierarchia sa dostala blízko k tomuto Svätému Grálu, vďaka úsiliu svojich najlepších predstaviteľov. My, Tvorcovia Krídel, sme do nej zahrnuli všetko, čo budete potrebovať k jeho úspešnému dosiahnutiu. Žiadny detail nebol opomenutý, alebo prehliadnutý. Ujali sme sa tohto procesu premeny energetického systému na nespočetnom množstve planét, nesúcich život vo Veľkom Vesmíre, a vaši najlepší predstavitelia uspejú.

Avšak Veľký Portál nie je ľahko pochopiteľný. Bude vyžadovať ľudstvo, vzdelané v oblasti kozmológie, technológie a vedy. Z tohto dôvodu lekárske technológie v oblasti genetiky a neurológie v 21. storočí pokročia, aby umožnili novú priestorovú inteligenciu pre kohokoľvek, kto si ju bude priať. Zatiaľ čo sa tieto medicínske technológie môžu niektorým zdať ako umelé, a tým pádom nevítané technológie, budú potrebné pre väčšinu ľudskej rasy, aby pochopila Veľký Portál, a preto by sa ich nemala báť.

Táto technológia bude urýchľovať niektoré mozgové centrá, ktoré sú zodpovedné za priestorové, multidimenzionálne konštrukcie a veľmi abstraktné myšlienkové procesy.

Priemernej ľudskej mysli to umožní pochopiť energetický systém Veľkého Portálu, a tak uveriť jeho vedeckej podstate tak presne, ako gravitácii.

Energetické systémy Podporných zón, ktoré sú predzvesťou Veľkého Portálu, budú preložené Tvorcami Krídel pre vašich najlepších predstaviteľov na úsvite 21. storočia. Tieto Podporné zóny sa budú manifestovať v trojdimenzionálnom svete na terre-zemi, ale vlastne budú prameniť z nefyzickej dimenzie, známej iba Tvorcom Krídel a Prvotnému Zdroju. V podstate sú tieto Podporné Zóny ozvenou reality z vašej budúcnosti, ktoré k vám prišli ako energetické polia, aby umožnili kvantový skok nutný pre váš druh, aby mohol Navigátor Jednoty plne stelesniť ľudstvo.

Je celkom pravdivé prehlásenie, že ak ľudstvo vo vašej dobe uverí, že je kolektívnym vozítkom Prvotného Zdroja, obdareným JEHO prieskumnou virtuozitou, tak sa okamžite pozná ako Tvorcovia Krídel. Je taktiež pravdou – v rovnakom zmysle – že Tvorcovia Krídel nebudú existovať, pokiaľ neuspejeme vo zviditeľnení Veľkého Portálu pre ľudstvo. Keďže však existujeme, je ľudstvo uistené o svojej budúcnosti. Pokiaľ sa na terre-zemi predvídajú všetky tie pohromy, a istá skaza vášho druhu sa dáva do súvislosti s určitosťou kataklyziem a vojen, potom objav, prijatie a využitie Veľkého Portálu je udalosťou, ktorá vás vykúpi.

Tento nový energetický systém môže byť vnesený môže byť vnesený do vášho osobného sveta. Pokiaľ veríte: „Ja som fragment Prvotného Zdroja, prestúpený JEHO schopnosťami“, pútate tento energetický systém tkvejúci v pocite prepojenia. Vťahujete do svojho sveta tušenie spojenia s vaším Zdrojom, so všetkými príslušnými vlastnosťami. Táto viera je od vás neoddeliteľná, pretože jej energetický systém je asimilovaný vo vnútri vášho energetického systému, a je vtkaný do vášho ducha, ako svetelné vlákno.

Tieto vlákna však musia byť zmnohonásobené, inak sa pretrhnú, a váš energetický systém zostane v tieňoch systému snahy o prežitie a prispôsobenie. Akonáhle si uvedomíte Podporné Zóny, získate vhľad do nových energetických systémov, a poznáte, ako tieto systémy zakotviť vo svojom vlastnom. Existujú špeciálne techniky pre votkávanie týchto energetických systémov do vášho vlastného, a výmenu – v priebehu času – vášho systému, založeného na snahe o prežitie, za prieskumný energetický systém nastávajúceho veku.

Tieto techniky poskytujú prostriedky pre spojenie prieskumného systému so systémom snahy o prežitie, aby bol vytvorený mostík, cez ktorý bude možné prejsť priepasť, oddeľujúcu tieto dve energetické polia. Tieto techniky sú rozdelené do troch kategórií:

Pohybové techniky vo vzťahu Myseľ – Telo

Techniky pochopenia vzťahu Myseľ – Duša

Techniky osvojovania vzťahu Emócie – Duša

Pohybové techniky vo vzťahu Myseľ - Telo

Tieto techniky zahŕňajú vyjadrenie hudby formou tanca, ktorý zameriava myseľ na rytmický, improvizujúci tok v tele. Myseľ nasleduje telo, a telo nasleduje hudbu. Hudba ako organizujúci vedúci, musí byť vytvorená pre tento jednoznačný účel, inak nevedie k prieskumným energetickým systémom. K tomuto účelu sú určené hudobné skladby z komnát 17 až 24 – z každej z týchto siedmich Podporných Zón, vytvorených Tvorcami Krídel.

Tieto techniky vyžadujú jednomyseľnú ochotu nasledovať interpretáciu tela podľa pocitov z hudby. Je to, ako keď so zatvorenými očami vstúpite na jarnú rozkvitnutú lúku, a viete, že váš čuch vás podľa vône dovedie ku kvetinám. Rovnakým spôsobom musí vaša myseľ dôverovať schopnosti vášho tela načúvať hudbe, a zachytiť zmysel tohoto nového energetického systému, zakódovaného v „poli“ hudby.

Keď postavíte myseľ do pozície nasledovníka, je odkázaná na telo, ktoré tvorí interpretáciu pohybu, založenú len na hudbe. Tým pádom môže hudba preniknúť priamo do mysle, a strhnúť ju k novému energetickému systému. Táto hudba bude – pretože je tak vytvorená – vytvárať vysoko energetické, komplexné, rytmické telesné pohyby, stimulujúce emocionálne centrum v mozgu.

Toto je spôsob meditácie, ktorý je vyučovaný Tvorcami Krídel, demonštrujúc dôveru v inteligenciu tela, a ochotu mysle načúvať tejto inteligencii. Toto je ono vlákno tohto nového energetického systému, stvárnené pomocou tejto techniky. V hudbe sú vytvorené portály, ktoré otvárajú emocionálne centrá v mozgu pre túto novú energiu, a keď ju objavíte, budete cítiť nepopierateľný posun vo vašom energetickom poli. Pohyb tela značí stvárnenie nového, v priamom kontraste ku starému. Demonštruje zlučiteľnosť obidvoch energetických systémov i to, ako môžete byť súčasne, pohodlne a s dôverou v obidvoch systémoch.

Neexistujú žiadne pravidlá pre tento pohyb. Nejedná sa o žiadny choreografický tanec so správnymi a nesprávnymi pohybmi. Je to improvizované vyjadrenie tela, obchádzajúce myseľ, a dovoľujúci hlasu hudby, aby ho inteligencia tela čo najviac počula. Fyzické telo začne plachtiť vo vetre hudby, zatiaľ čo myseľ sa stáva trupom lode. Všetko, čo je potrebné, je jasný zámer. Neexistuje kvalitatívna odlišnosť, ktorá by zohrávala úlohu.

Proces zakotvenia vyžaduje minimálne jeden cyklus (sedem vyjadrení) každej z kompozícii z komnát 17 až 24. Existuje časová perióda cyklu, ktorá vyžaduje dokončenie behom približne jedného mesiaca vášho času. Teda, každé zo siedmich vyjadrení z jednotlivých komnát by malo byť dokončené v 30-dňovom období. Obdobie môže byť kratšie, ale nemalo by byť dlhšie. Odporúčame nezameriavať sa viac, ako na dve komnaty v rámci jedného cyklu.

Každé vyjadrenie komnaty sa môže meniť v priebehu kurzu siedmich vyjadrení. Táto postupnosť sa môže skladať z radikálnych obmien, alebo jednoduchého kultivovania, to závisí na rozvoji tela bytosti, vlastného pohodlia, a schopnosti načúvať jemným vrstvám hudby a jej sústredení v danom okamihu. Nie je to len energia nízkych frekvencií rytmov alebo bubnov, ale i hlasy a melódia, ktorá sa môže prihovárať k inteligencii tela.

Jedná sa o odlišný prístup od formy vášho umeleckého tanca, pretože každé vyjadrenie z ôsmich komnát bude rozvíjať inteligenciu tela, aby rozoznala energetický systém založený na prieskume. V konečnom efekte bude aktivovať prirodzený radar tela pre tento energetický systém, a pomáhať ľudskému nástroju manévrovať k tejto novej energii. Taktiež prepožičiava stupeň dôvery v inteligenciu tela, pretože nezáleží ani tak na pohybe tela v priestore, ako skôr na určitom druhu načúvania tela vibráciám, a reakciách na ne.

Veľký cyklus sa skladá z minimálne 56 výrazov a tvorí fyzické vlákno, ktoré generuje uvedomenie nového energetického systému v tele. Je dôležité zakotviť toto uvedomenie v tele, pretože inteligencia tela je najviac inštinktívnou v ľudskom nástroji, a zatiaľ čo môžete mať dobré uvedomenie v mysli a v duši, pokiaľ nie je prítomné i vo vašom tele, zdržuje sa tým vaša zmena k novej energii, pretože telo to inštinktívne ťahá k energetickému systému založenom na snahe o prežitie.

Niekomu sa môže zdať praktikovanie vyjadrenia tejto techniky nepohodlné. Boli ste naprogramovaný tak, aby vaše telo nemalo vlastnú inteligenciu, preto keď je vám povedané, aby ste počúvali a vyjadrili sa prostriedkami intelektu vášho tela, cítite sa príliš „nad vecou“, než aby ste to aspoň skúsili. Je to prirodzené, a je to súčasť starého energetického systému, ktorý riadi váš pohyb a zmyslové vnímanie.

Je potrebné, aby ste načúvali vašim telom, vyjadrili sa vašim telom, a cítili vašim telom pohyb, ktorý hudba predpisuje. Akonáhle zakončíte vaše stvárnenie, môžete sa posadiť, alebo v kľude stáť a načúvať vašim vnútorným odozvám, a potom ich preniesť do ľudského nástroja ako celku. To sa robí tak, že vizualizujete telo ako prenášač energií, vygenerovaných vašim stvárnením hudby, a projekciou tejto energie do ľudského nástroja akoby uvoľnením zvinutého kotúča energie.

Pokiaľ nie ste schopný prejsť týmto veľkým cyklom, môžete napriek tomu nájsť potrebné nástroje v nasledujúcich technikách.

Pochopenie vzťahu Myseľ - Duša

Tieto techniky sa týkajú novej psychológie, ktorá je pre ľudstvo predurčená na 21. storočie. Jedná sa o psychológiu, ktorá integruje metafyziku a spirituálne vnímanie Genetickej Mysle s vedou o mozgu, a tvarujúcimi vplyvmi kultúry osobnej genetiky.

Individuálne entity získavajú svoj psychologický postreh štúdiom chovania a jeho dôsledkami u druhých, ako sú členovia rodiny a priatelia. Vedľajším produktom tohto psychologického štúdia je pomoc pri stanovovaní vlastných hraníc chovania bytosti. Keď psychológia ignoruje nepochopiteľné, je psychológia druhu založená hlavne na fenoméne pozorovateľného chovania. Ako sa psychológia vyvíja, berie viac do úvahy spoločný vplyv mozgu, mysle a citového ovplyvňovania.

Nepochopiteľný je Prvotný Zdroj a štruktúra prepojenia JEHO stvorenia. Ľudská psychológia nedbala na toto hľadisko ľudských pomerov, a trúfla si skúmať len stav snenia, čo je možné prirovnať k načahovaniu sa za slnkom, keď stojíte na kopci. Predpokladá sa, že sú ľudské pomery nedotknuté nepochopiteľným, a predsa sú ním obklopené, ako húsenica zámotkom. Keby nebola húsenica dotknutá zámotkom, či by sa z nej vyliahol motýľ?

Techniky pochopenia vzťahu myseľ-duša zameriavajú myseľ na nepochopiteľné pomocou vizuálnych symbolov, ktoré sú už mimo komfortu pochopiteľnej oblasti, ako bola predostretá ľudskou psychológiou. Skúmanie vizuálnych symbolov očami a mozgom môže mysli zaistiť letmý pohľad do vedomia Zvrchovanej Jednoty a jeho špeciálnej psychológie.

Bytosť môže pomocou nápaditého scenára, založeného na Podporných Zónach, získať pochopenie novej psychológie. Technika je to nesporne abstraktná, ale veľmi efektívna. V tomto vizuálnom scenári sa myseľ stane osobnou identitou, rovnako ako duša. Tieto dve identity spolu existujú súčasne, na inak opustenom ostrove. Myseľ objavila symbol na obraze z komnaty Tvorcov Krídel, a musí vysvetliť jeho význam duši. Ani myseľ, ani duša nehovorí rovnakým jazykom, a preto musí myseľ vysvetľovať zmysel symbolu prostriedkami telepatie.

Skúmajte jednu z malieb komnát, a urobte si kompletnú mentálnu analýzu. Akonáhle budete hotoví, môžete vziať tieto vedomosti a predložiť vaše poznanie vašej duši, a odovzdať jej pochopenie bez použitia jazyka. Je to vysoko pojmové, ale je to tak zámerne, a výsledný vhľad je prenikavý a ďalekosiahly, pretože ukazuje, ako funguje pochopenie vzťahu myseľ-duša, aby obohatilo poznanie mysle o nepochopiteľnom. Pochopenie nepochopiteľného nevyplýva z duše do mysle, ale skôr z mysle, ktorá vyučuje samu seba.

Akonáhle myseľ uchopí nepochopiteľné pomocou symbolov – nech už matematických vzorcov, alebo jazyka Bohov – zaostrí šošovky psychológie na ohnisko neviditeľné osobnosti ľudskej duše, a na energetický systém, ktorý reguluje jej chovanie v bezčasových svetoch.

V tom tkvie obtiažnosť novej psychológie: Je založená na sférach, kde nie je čas, a myseľ v nich je nemá a slepá. Keď pozorujete maľbu z druhej komory, a použijete vyššie uvedenú techniku, naučíte sa novému rozmeru času. Keď budete skúmať maľbu z tretej komory, preniknete do znalostí nového rozmeru vnútorného priestoru. Pri štúdiu maľby z dvanástej komory, objavíte nový rozmer energie. Z obrazu štvrtej komory sa naučíte novému rozmeru hmoty.

To všetko je zakódované v týchto štyroch obrazoch, a môže to byť pomocou tejto techniky dekódované. Pamätajte si, že keď použijete túto techniku, stáva sa myseľ samostatnou osobnosťou oddelenou od duše, a je jej inštruktorom. V tomto prípade je myseľ plachtou, obraz vetrom, a duša trupom lode.

Odporúčame urobiť túto procedúru pre každú z týchto štyroch komorových malieb trikrát. Behom každého dialógu medzi totožnosťami vašej mysle a duše si zaznamenávajte popis kľúčových symbolov, a hľadajte súvislosti medzi nimi. Popisujete rozmer času, priestoru, energie a hmoty, ktoré ustupujú do nepoznateľného. Keď ukončíte túto techniku, nájdete novú dôveru v schopnosť vašej mysle, vyjadriť vhľad do Genetickej Mysle. A začnete pociťovať uznanie úlohy novej psychológie, kde si myseľ osvojuje nepochopiteľné, aby sa stala Navigátorom Jednoty, podobne ako húsenica potrebuje zámotok, aby sa stala motýľom.

Nadobudnutie vzťahu Emócie-Duša

Duša získava citové odozvy pomocou ľudského nástroja. Emócie sú definované ako odozvy na udalosti v čase, energiu, spomienky, alebo očakávania. Prevládajúci stav mysle a tela sú emocionálne odozvy, zatiaľ čo duša pozoruje a osvojuje si ich základnú podstatu pripútanosti, ocenenia a zvláštneho vhľadu.

Telo a myseľ tiež získava ponaučenia z emocionálnych reakcií, ale na rozdiel od duše nie sú schopné oddeliť konštruktívne od deštruktívnych, takže sú viac zasiahnuté emocionálnou odozvou na hnev, smútok a strach. Tieto emócie ukotvujú myseľ v energetickom systéme založenom na snahe o prežitie pevnejšie, než čokoľvek iné v stvorení.

Duševná esencia ľudského nástroja, ktorý ho vedie k jednote so Zdrojovou Inteligenciou, a nakoniec s Prvotným Zdrojom, je citovo zosobnená v podobe hlasu. Tento hlas sa dá počuť v abstrakcii poézie, ktorá je navrhnutá v špecifickom rytme a úmyselných vibráciách.

Táto technika získavania citových vstupov do vzťahu emócie-duša sa týka rozoznania emocionálneho hlasu básne, aby rezonoval s vašou dušou, a uvoľnil emócie, ktoré z tejto rezonancie vzniknú, a tie sa potom mohli od vás odpútať, ako divoké zviera, vypustené do svojho prirodzeného prostredia.

V lokalite Tvorcov Krídel Ancient Arrow je desať básní, ktoré boli vytvorené pre využitie touto technikou. Sú to:

Kruh
Navždy
Jedného dňa
Načúvanie
Potom
Na tomto mieste
Vrelá prítomnosť
Ďalšia myseľ otvorená
O svetelných veciach
Ako veľrybie piesne

Každá báseň udrie na citovú strunu jemnej disharmónie.

Je to nesúlad, ktorý rozhýbe emocionálne odozvy, aby boli prístupné vyšším energiám ľudského nástroja. Tento nesúlad sa netýka hnevu, smútku, alebo strachu, ale skôr oveľa jemnejších pocitov oddelenia, opustenia a duchovného zanedbania.

Vstupy do vzťahov emócie-duša sú poplatné týmto pocitom, a vyhľadávajú umiestnenie pút disharmónie na rukách duše, a tak zaisťujú, aby mali emócie vplyv pri vytváraní súdu duše, jej vhľadu a dedukcií. Sú to tiché emócie oddelenia a opustenia, ktoré podporujú prenikavé pocity strachu, smútku a hnevu. Poézia môže tieto tiché emócie vyniesť do popredia a oslobodiť od nich dušu, a tým im dovoliť, aby boli ocenené, a tým pádom i pochopené.

Toto pochopenie pomáha obmedziť hnev a strach mysle a tela, ktorý odcudzuje ľudský nástroj od Zdrojovej Inteligencie a uskutočnenie vedomia Navigátora Jednoty. Týmto spôsobom nasmerujú techniky obohatenia vzťahov emócie-duša hlas z desiatich básní k jemným emóciám opustenia a oddelenia, a umožňujú týmto emóciám vyplávať na povrch vášho ja, aby sa predviedli vašej duši. Tieto emócie sú ako laná, ktoré priťahujú do vášho života prenikavé emócie, a tým vás zakotvujú v energetickom systéme snáh o prežitie. Ešte naviac môžete odstrániť alebo zoslabiť „laná“ miernych emócií, a tým odstrániť alebo zoslabiť prenikavé emócie.

Buďte uistení, že každá z týchto troch praktík, ktoré vám ponúkame, je prevádzaná v našej prítomnosti. Nie ste sami a nikdy nezlyháte. Pokiaľ vaše výsledky nie sú také, aké očakávate, zanechajte všetky očakávania. Odložte ich bokom, a dajte si za cieľ nemať žiadne ciele alebo štandardy. Tiež si uvedomte, že uskutočnenie zmeny vášho energetického systému sa môže prejaviť neočakávanými spôsobmi, a preto vám zostáva vo veľkej miere neviditeľné, pokiaľ máte rad očakávaní, ako sa má táto zmena zhmotniť.

Táto zmena, čo sa týka druhu, ale i jednotlivca, je zámerne vytvorená ako zápas. Ako druh musí byť ľudstvo schopné využiť patričné technologické nástroje, aby vyladilo ľudský nástroj k pripusteniu Navigátora Jednoty, ako k obývaniu, tak i k riadeniu mozgových centier, nervového systému, a podvedomých artefaktov rodových koreňov. Než sa humanoidný rod vyvinie až k prahu Veľkého Portálu, trvá to v prepočte 5.200.000 rokov.

Jednotlivcovi umožňujú zmienené techniky úmyselné vnorenie do Podpornej Zóny, pomocou ktorej môže jednotlivec transformovať svoj energetický systém, ktorý na oplátku transformuje ich viery a životnú skúsenosť. Avšak i keď bude jedinec tieto techniky uplatňovať akokoľvek efektívne, nemôže svojimi vlastnými silami objaviť Veľký Portál. Veľký Portál je objavom celého ľudstva. Je to kulminácia vedy, umenia a technológie, ktoré budú pracovať jednohlasne v sústredení na skúmanie oblastí kozmológie a metafyziky.

Väčšina ľudí bola vychovaná na predpoklade existencie karmy, alebo viery. Nadišiel čas pochopiť, že zatiaľ čo sú obe doktríny platné, sú zatienené realitou Prvotného Plánu Prieskumu. Zatiaľ čo karma alebo viera môžu vysvetliť životnú skúsenosť jednotlivca, Zdrojová Inteligencia organizuje druhy od ich prvého objavenia na planéte, až k objavu Veľkého Portálu a ustanoveniu svojej zvrchovanosti na planéte.

Veľký Portál sa potom stáva majákom domovského prístavu, ktorý priťahuje galaktické energetické systémy k planéte, a spája ju so sieťou galaktických energií. Keď sa tak stane, druh prestane byť planetárnym druhom. Ľudstvo sa stane intergalaktické v rozsahu svojich skúseností a sfér vplyvu.

Jednotlivec sa môže podieľať na organizovaní týchto energií, byť vedome prepojený, a podporovať požadované posuny k dosiahnutiu Veľkého Portálu, alebo si zvoliť život v medziach energetického systému založeného na snahe o prežitie, a nechať sa unášať k Veľkému Portálu spolu so svojimi spoluobčanmi. Ani viera, ani karma, nepritiahne ľudský druh k štítu Veľkého Portálu. Je toho schopný len sled udalostí Prvotného Zdroja, a preto je časťou tejto cesty každý ľudský čin a myšlienka.


Zdroj: Wingmakers.sk

(Slovenský preklad uvedenej poézie bude zverejnený čoskoro, hudbu nájdete na oficiálnych stránkach Wingmakers.com, prípadne kontaktujte wingmakerorama@gmail.com, pozn. red.)

© 1998-2008, WingMakers LLC, All Rights Reserved
Zdroj: http://www.wingmakers.com/philosophy4.html

Sčasti čerpané z: http://wingmakers.sweb.cz/aarrow/filosofie4.htm
Preklad z angličtiny a češtiny:
© 2006-2008, Golden Wing, Všetky práva vyhradené

Materiál je voľne šíriteľný iba ak je bezo zmien, vcelku a zadarmo, s uvedením zdroja autorstva a prekladu.

exkluzívne.cez.okno


FILOZOFIU Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese


Slovenskú stránku Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese


Súvisiace:

Tvorcovia Krídel
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/tvorcovia-kridel

Seriál: James Mahu BLOG
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-james-mahu-blog

Seriál: ROZHOVORY S JAMESEM (apríl 2013)
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-rozhovory-s-jamesem-april-2013

Seriál: ROZHOVORY S JAMESEM (apríl-august 2008)
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-rozhovory-s-jamesem-april-august-...

Seriál: James – Otázky a odpovede
http://www.cez-okno.net/serial-james-otazky-a-odpovede

Seriál: James Interview (WingMakers)
http://www.cez-okno.net/serial-james-interview-wingmakers


marec 18, 2008 16:43 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Dj NET
    Dj NETjúl 01, 2008 00:10 dopoludnia

    Komentár: 

    je proste úchvatná! Vážne - nič podobné som ešte nepočul!

 

 

Top