Obrázok používateľa CEZ OKNO
Vymaanika-Shaastra

Bylo staroindické město Mohendžo-daro, jehož stáří se datuje do 2.-3. tisíciletí př. Kristem, vybombardováno nebo bylo epicentrem výbuchu atomové bomby? Byla zde použita ještě jiná neznámá ničivá síla? Vykopávky tohoto města dokazují, že jeho zkáza přišla z nebes. Lidé byli evidentně čímsi náhle zasaženi. Na fotografii je vidět, že se někteří i po smrti stále drží za ruce. V okolí bylo nalezeno velké množství spečené keramiky a dokonce roztavené kamení. Ve staroindických bájích je zmiňováno použití létajících strojů - viman ke svrhávání zbraní hromadného ničení.STAROINDICKÉ LÉTAJÍCÍ STROJE A JEJICH KONSTRUKCE

Historikové a archeologové vycházejí z představy, že vývoj lidské civilizace postupuje přísně od jednodušších forem ke složitějším. Tato úvaha je však jen teoreticky oprávněná, protože nepočítá s náhlými zvraty a narušením civilizace ať již zásahem člověka samotného (např. invazní vpády "barbarů") nebo přírodními vlivy (zemětřesení, sopečná činnost, srážka Země s jiným tělesem apod.). Zejména po katastrofách velkého rozsahu by společnost nezačala tam, kde byla před tragickou událostí. Nejlépe to vystihl Albert Einstein, když řekl, že pokud dojde k atomové světové válce, následující světová válka již bude vedena pouze kamennými zbraněmi.

Pokud by k podobné tragedii skutečně došlo a někdo ji přežil, můžeme na základě etnografických znalostí a ze starých legend, které dávají tušit, že se tak i stalo, usuzovat na následující vývoj. Společnost by se technologicky vrátila do doby kamenné a mohla by propadnout i kanibalismu. V myslích lidí by se však zachovaly různé vzpomínky na svět před katastrofou. Historické údaje by se staly základem mýtů a technické by se přeměnily na "tajnou vědu". Tajná by byla z toho důvodu, aby se údaje uchovaly pokud možno v nezkreslené podobě. Jak by postupovalo zapomínání významu starých technik, jedinou cestou, jak zachránit dávný odkaz, by bylo prohlásit dávné nauky za svaté a po generace je opakovat slovo od slova, bez toho, že by bylo nutné, aby jim bylo rozuměno. Protože se lépe pamatují básně než-li próza, je vysoce pravděpodobné, že by byly předávány ve formě velkých epických básní. To by pokračovalo až do doby, když by přišel někdo, kdo by jim porozuměl...

Je tento myšlenkový model jen spekulace anebo se něco podobného již na Zemi stalo? Máme stále více důkazů, že k podobným katastrofám, po nichž začínala civilizace znovu, došlo dokonce několikrát.

Zatímco mnohé archeologické nálezy je dosud možno chápat jen jako indicie velkých dávných civilizací, máme k dispozici literární díla, která nepřipouští žádných pochyb. V tomto článku bych rád čtenáře seznámil patrně s nejvýznamnějším z nich, s legendární Vimanikou šastrou.

Tento staroindický spis v sanskrtu byl tvořen 3000 verši a jeho předmětem byla konstrukce letadel a raket. Zatímco s létajícími stroji se setkáváme v pověstech všech národů, zde se jedná o tak detailní technické údaje, že není pochyby, že před sebou máme odkaz prastarých supertechnologií. Popisy jsou tak přesné, že někteří vědci dokonce dokázali jednotlivé létající stroje (vimany) rekonstruovat a to i přes to, že nevíme jak velká část této knihy se dochovala. Kniha, kterou máme nyní k dispozici, je totiž pouhým torzem původní Vimaniky šastry a téměř třiceti dalších spisů, pojednávajících o problematice létajících strojů. Je však značná naděje, že se původní kompletní text Vimaniky šastry podaří nalézt v některé ať již indické nebo tibetské knihovně (mnohé dnes již ztracené texty indické vědy se totiž zachovaly v tibetštině).

I když máme nyní k dispozici "pouhé" torzo, přece pro nás má nedocenitelnou hodnotu. Vedle úžasně přesných vědecko-technických údajů nesmírně vysoké úrovně z knihy plyne, že není jediným, byť geniálním, dílem o letectví, ale že ve staré Indii existovala celá rozsáhlá literatura k dané problematice.

Vzhledem k tomu, že v Indii a ostatních starověkých kulturách byly vědecké informace tajeny a přístup k nim měl jen úzký okruh zasvěcených, byly udržovány pouze ústně. K tomuto účelu byli určeni vybraní jedinci, kteří si pamatovali celé knihy do nejmenšího detailu nazpaměť. Tato tradice existuje dodnes. Mimo to byla skutečná díla uložena v archivech na bezpečných místech, jejichž existence byla vybraným jedincům rovněž známa. A tak se tedy stalo, že text Vimaniky šastry nadiktoval v sanskrtu v letech 1918 až 1923 významný indický učenec Subbaraja Sasta panu Sarmovi, který jím zaplnil23 sešitů. To by plně odpovídalo indickým tradicím. Tyto sešity po více než 20 let opatrovala dcera pana Sarmy. V roce 1973 byl rukopis přeložen do angličtiny špičkovým expertem na sanskrt, ředitelem a zakladatelem International Academy of Sanskrit Research (Mezinárodní akademie pro výzkum sanskrtu) G. R. Josyerem. Překlad byl výhradně určen elitě, což potvrzuje okolnost, že v roce 1980 byl tento překlad objeven v Indii v Královské knihovně Baroda.

Zatímco indický vydavatel určil vydání pro "elitu", americké vydání z roku 1991 bylo určeno pro nejširší veřejnost. Díky velkorysosti nakladatelství Adventures Unlimited Press a Davida Hatchera Childra je možné, aby se český čtenář mohl seznámit s tímto dílem bez složitých jednání s vydavatelem.

Již v roce 1923 byly pořízeny prvé rekonstrukce viman podle pokynů učeného Subbaraja Sasty.

Vimanika šastra je 40. svazkem dnes ztraceného encyklopedického díla Maharišiho Bharadvádže "Vše o strojích". Ten dílo rozdělil na 8 kapitol, které za zabývaly 100 otázkami. Při sepisování díla vycházel z ještě starších pramenů, které podle jeho slov tvoří základ pozůstatků staroindické vědy.

Vimanika není zdaleka jediným zachovaným dílem o starověkých technologiích. Dochovala se např. pojednání, jak přeměnit trávu anebo různý biologický odpad na hodnotnou potravu. Ve starověku se této technologie využívalo při neúrodě, aby se zabránilo hladomorům, a i dnes by tyto znalosti mohly vyřešit stejný problém v Africe a mnoha rozvojových zemích. I když se děl tohoto druhu zachovala řada, zdá se, že právě Vimanika je tím nejdůležitějším z nich, protože jí dokážeme nejlépe porozumět. Existence těchto knih a nepochybně mnoho hmotných nálezů, které nebyly správně zhodnoceny, opravňuje k domněnce, že historický výzkum zaměřený tímto směrem by se mohl stát klíčovým pro náš současný rozvoj.

Pokud jde o význam samotné Vimaniky, její překladatel ze sanskrtu ji hodnotí následujícími slovy: "Můžeme říci, že ve 20. století bylo dosaženo dvou významných výsledků: byl přinesen měsíční kámen z vesmíru a byla vydána Vimanika šastra, pocházející z neznámé minulosti. Měsíční kámen je pouhým kamenem a nikoli shluk lesklých oblázků z Kimberley v Jižní Africe. Vimanika šastra je však klíčovým kamenem vzácných předpisů, jak stavět létající stroje, které by uvedly v úžas i Lindbergha, Rollse, Zeppelina, De Havillanda, Tupoleva i Harolda Greye z Pan American. Bude-li správně pochopena, může se stát základem vývoje nových technologií a tedy nové éry lidstva."

Při překladu díla narazil G. R. Josyer na nepřekonatelný problém. Vimanika je vysloveně technickou příručkou a je zde do detailu popsána řada technologických postupů. Je zde uvedeno mnoho látek a postupů, které prostě nedokážeme přeložit. Ve výkladu celého díla nám mohou pomoci jen pokusy prováděné podle zde uvedených postupů, abychom zjistili, o jaké látky se jedná.

Aby si čtenář mohl učinit sám alespoň hrubou představu o tomto mimořádně důležitém díle, předkládám dále popis celého díla, založený na uvedeném americkém vydání. V tomto obsahu jsem se ne všude držel rozčlenění knižního vydání, protože jsem se snažil co nejvíce se přiblížit k původní podobě díla.

Protože předmětem tohoto článku je skutečně jen seznámení s tímto významným textem, vypustil jsem všechny technické údaje, které by čtenáře jen vyčerpávaly a nebyly by skutečným přínosem. Jen pro srovnání, knižní vydání má 124 stran. K technickým detailům jednotlivých součástí viman i k nim samotným se vrátím v samostatných článcích. Do článku jsem zahrnul jen všeobecné charakteristiky v knize popisovaných viman, protože skutečný obrázek o těchto výsledcích indické supertechnologie dávných dob si lze učinit jen na rekonstrukcích.

Vimanika šastra - stručný komentovaný obsah díla

První kapitola

Úvod

Autor vzdává úctu Božské bytosti, která je popisována v indických Védách (soubor nejstarších indických literárních památek náboženského a filosofického obsahu) a jejíž příbytek je dosažitelný jedině za použití létajících strojů (Viman). Dále uvádí stručný rozvrh celého díla. Je jasné, že Božská bytost není nadpřirozený duch, ale tvor z jiné planety, který učil lidstvo. Vimany totiž nejsou nějaké nadpřirozené útvary, ale hmotné stroje (viz následující definice).

1. Verš - definice

Popisované stroje jsou nazývány vimany, protože létají tak rychle jako ptáci.

1 . Vimana je přístroj, který létá na obloze rychlostí srovnatelnou s ptáky.

2. Co se rychle pohybuje na zemi, ve vodě a vzduchem svou vlastní silou jako pták se nazývá vimana. (Vimany byly tedy univerzální dopravní prostředky.)

3. Co létá vzduchem z jednoho místa na druhé je vimana.

4. Co létá vzduchem z jedné země do druhé, z jednoho ostrova na druhý a z jednoho světa na druhý je vimana. (Přístroje sloužily tudíž i jako kosmické lodi.)

2. Verš - Pilotem je ten kdo zná tajemství

Při troše fantazie možno říci, že to platí i o dnešních pilotech. Jistě si nikdo z nás nesedne do letadla, které byl měl řídit někdo zcela bez výcviku. Autor vypočítává následujících 32 tajemství, které musí pilot znát. Všechny se týkají vojenského využití viman a vzdušné bitvy musely být proto velmi četné.

1. Jak stavět nezničitelné létající stroje.

2. Znalost pohonných sil.

3. Znalost stavby různých létajících strojů.

4. Jak poznat a jak se vyhnout nebezpečným vzdušným vírům, které mohou letadlo ohrozit.

5. Jak učinit letadlo neviditelné v "temné složce" slunečních paprsků. Užívalo se v leteckých soubojích.

6. Jak vytvářet maskování letadla za použití elektřiny a síly větru.

7. Jak učinit letadlo neviditelným zahalením do oblaku.

8. Jak ochromit nepřátelské letadlo silou čerpanou z ovzduší.

9. Zviditelnění všeho před letadlem použitím zvláštního světelného paprsku (laser?).

10. Jak stáhnout části letadla, letícího plnou rychlostí s roztaženými křídly pomocí 7. vypínače v letadle.

11. Jak vhodně roztáhnout letové plochy pomocí vypínače v 11 . oddíle letadla, dostane-li se do víru v první a třetí rovině.

12. Jak opticky, za použití zvláštního kouře z oleje změnit tvar letadla, aby nahánělo hrůzu.

13. Jak děsit přihlížející použitím zvláštního oleje z nejrůznějších látek a zkreslujících zrcadel, aby letadlo nabylo tvaru nejroztodivnějších hrozných zvířat. (Nelze řadu podivných vidění zvířat a dalších útvarů na obloze popisovaných v kronikách všech dob připsat takovému maskování létajících strojů?)

14. Jak učinit, aby se vimana zdála pokrytá květinami a šperky.

15. Jak vytvářet záři jako slunce. 16. Jak způsobit v poledne nejhlubší noc.

17. Jak vše zničit.

18. Jak navodit celkovou necitlivost a bezvědomí.

19. Jak promítat hvězdnou oblohu. 20. Jak vytvářet ohlušující hromy. 21 . Jak chránit vimanu, aby se ne vzňala při průchodu jednotlivými vrstvami atmosféry (analogie tepelného štítu raket, když vstupují do atmosféry?).

22. Jak způsobit, aby se vimana pohybovala vlnivě jako had (často pozorováno u UFO).

23. Jak vytvořit vlnění o frekvenci 4087 cyklů za hodinu, aby byla otřesena nepřátelská vimana.

24. Jak provádět rychlé akrobatické manévry, je-li vimana napadena celou letkou.

25. Jak odposlouchávat rozhovory v cizích vimanách. Popsáno v monografii o elektronice.

26. Jak získat obraz vnitřku cizí vimany.

27. Jak sledovat pomocí přístroje (jednalo se o monitor?) vše, co se děje na Zemi.

28. Jak zjistit směr, z něhož se blíží nepřátelská vimana (měli už radar?).

29. Jak učinit, aby vimana splývala s okolím.

30. Další způsob, aby vimana vypadala jako oblak.

31. Jak přivodit lidem v ostatních vimanách bezvědomí.

32. Jak zapálit cizí vimanu.

3. Verš - letové koridory a pět oblastí

V pěti vrstvách atmosféry je 519 800 letových koridorů, spojujících sedm světů (kontinentů). Dnes jich existuje jen pět. Legendy však hovoří o dvou potopených kontinentech: Atlantis v Atlantském oceánu a Mu v Tichém oceánu. Lemůrie byla pouze rozsáhlý ostrov poblíž Indie.

Jednotlivé vrstvy atmosféry jsou vhodné pro různé typy viman. Různí autoři udávají různý počet letových tras (koridorů), které se vztahují k jednotlivým kontinentům. Údaje o místních letových trasách se týkají jen pěti kontinentů, a proto pocházejí nejspíše z doby, kdy již Atlantis a Mu neexistovaly.

Mimořádně vysoká čísla odrážejí velmi čilý letecký provoz a z toho důvodu tyto koridory vůbec i vznikly.

4. Verš - Vzdušné víry

Je popsáno pět typů vzdušných vírů a jak se jim vyhnout. Pro vimanu představují nebezpečí.

5. Verš - Třicet jedna částí vimany

Zde je uvedeno 31 součástí, které má většina viman.

6. Verš - Oblečení

Přesně je popsáno oblečení pro různá roční období a materiály, z nichž je vyrobeno.

7. Verš - Potrava

Potrava je přesně dána ročním obdobím. Není užíváno maso, protože všichni piloti jsou výlučně ze tří kast bráhmínů (nejvyšší indická kasta).

8. Verš - Různé vlivy působící v různých obdobích

Jsou popsány prospěšné i ničivé síly a jak se s nimi musí pilot vypořádat.

9. Verš - Kdy jíst

Je přesně popsáno, kdy má pilot jíst.

10. Verš - Stravování v létajícím stroji

Užívá se výživných extraktů podávaných v tabletách.

11. Verš - Jak vyrábět výživné tablety

Výroba výživných extraktů s vysokou vitamínovou hodnotou. Užívá se 16 druhů zelenin a 32 druhů ovoce a řada látek bohatá na stopové prvky a enzymy.

12. Verš - O trávě, bylinách

Postup, jak z biologických látek pro člověka těžko stravitelných vyrobit výživné extrakty.

13. Verš - Kovy na výrobu vimany

Ze tří základních kovů lze vyrobit 16 slitin pohlcujících teplo. Na výrobu vimany jsou vhodné kovy, nevodící teplo. Dále je popsán výskyt, těžba a využití jednotlivých kovů. Jsou zmíněny i druhy sil, působící v nitru Země.

14. Verš - Čištění kovů

Popsány postupy, jak čistit kovy za použití zvláštních olejů, kyselin a přetavování.


Druhá kapitola1. Verš - Výroba teplovzdorného kovu

Popis výroby teplovzdorného kovu pro plášť vimany. Nazýval se Óšmapá.

2. Verš - O mísení

Jak vyrábět speciální slitiny

3. Verš - Kompozitní materiál

Existovalo 407 kompozitních materiálů, které se dělily do 12 skupin. Jedná se o slitiny různých hmot. Do směsí různých poměrů kovů byly při dávány i soli, organické látky a další přísady, z nichž mnohé jsou dosud neznámé. Vznikaly tak látky velmi lehké a současně mimořádně odolné. Kompozitní materiály jsou v rámci našeho poznání nejžhavější novinkou a víme toho o nich neskonale méně nežli staří Indové. Je citováno dílo, zabývající se pouze výrobou kompozitních materiálů.

4. Verš - Tavicí pec

Podle starých mistrů existovalo 532 druhů tavicích pecí. Všechny byly uspořádány do systému rozčleněného do sedmi tříd, z nichž každá měla 76 typů. Kovy pro využití ve vimanách je nejlépe tavit v peci tvaru želvy číslo 9 ze sedmé třídy. Na každé straně byl prostor pro dřevěné uhlí a mechanismus pro přijímání roztaveného kovu. Je citováno dílo, zabývající se jen pecemi.

5. Verš - Měchy

I měchů existovalo 532 druhů a byly rozčleněny do 8 tříd. Pro použití s výše uvedenou pecí se hodí měch číslo 16 z 8. třídy. Je popsána výroba měchů a citováno dílo věnované výlučně výrobě měchů.


Třetí kapitola1 . Verš - O zrcadlech

Jsou zde popsány zrcadla a čočky, které se užívají ve vimanách, stejně tak jako jejich výroba. Mnohé z těchto zrcadel byly z kompozitních materiálů. Některé sloužily k ochraně vimany před okolními vlivy (např. pohlcovaly tepelnou energii), k pozorování okolí a k ničení nepřátelských viman. Používaly se čočky do laserů? Doslovný překlad sánskrtského textu, který toto zařízení popisuje, zní: Míšením rudrií (druh energie nebo záření?) a slunečních paprsků vzniká ničivá síla nazývaná Máriká, která usměrněná sluneční elektřinou ničí nepřátelské vimany.


Čtvrtá kapitola1. - 3. Verš - sedm druhů energie

Vimany užívaly sedm druhů energie, které byly generovány v sedmi druzích generátorů. Charakteristiky těchto energií lze shrnout do následující tabulky. Díky těmto silám měly vimany manévrovací schopnosti zcela totožné s manévrovacími schopnostmi UFO (pohyb vymykající se zákonům zemské přitažlivosti).


Zdroj Charakteristika Zvuk Činnost
oheň udgamas ma stoupání
země padžará la klesání
vzduch Pohlcovač slunečního tepla ja  
slunce Pohlcovač cizí síly sa  
měsíc Generátor? Sluneční elektřiny ra  
voda kuntiní va  
nebe

prasíla

na  Pozn.: Ostatní druhy činnosti se dosud nepodařilo ze sanskrtu přeložit - proto prázdná místa v tabulce.

4. Verš - Dále o tomtéž

Sedm sil, které vimana užívá (někteří autoři uvádějí až 12), jí umožňuje provádět ve vzduchu 32 různých pohybů.


Pátá kapitola1. - 2. Verš - Mechanická zařízení

Zde je vyjmenováno 32 hlavních mechanismů viman. Kompilátor textu, který máme zatím k dispozici, uvádí, některé technické popisy ve verši, který následuje.

Některým, zde uvedeným návodům, bude věnován zvláštní článek, neboť by příliš zatěžovaly tento obecný popis technickými detaily, které jsou vskutku neuvěřitelné.


Šestá kapitola1. Verš - Jsou tři základní typy viman

Mimo typů viman jsou zde také zmíněny čtyři minulé epochy života na Zemi. Všechny byly ukončeny katastrofami velikého rozsahu, které zasáhly celou planetu. Shrnout je můžeme do následující tabulky.


Sanskrtský název

Doba trvání v letech

1. Krita

1 728 000

2. Thethá

1 296 000

3. Dvápara

864 000

4. Kali

432 000Vimany byly užívány teprve od druhého věku. Tento oddíl knihy velmi dobře vystihuje prolínání duchovních a čistě technických znalostí minulosti. Je tudíž jasné, že ti, kdož budou starověké texty studovat, musí být na vysoké úrovni po technické i duchovní stránce. Musí se orientovat v exaktních vědách a technických oborech stejně jako v parapsychologii a náboženstvích celého světa. Jakýkoli jednostranný pohled může vést jedině ke zkreslení těchto nesmírně cenných spisů.

2. Verš - V třídě "mántrika" bylo 25 typů viman

V různých spisech se udává různý počet viman. Konkrétně 25 v Šunaka verš a 32 v Mánibhadrakáriká. Tyto rozdíly lze nepochybně přičíst tomu, že jednotlivé spisy vznikaly v různých dobách, jak byly jednotlivé vimany vynalézány. Všechny texty existovaly paralelně vedle sebe, neboť byly "zakonzervovány" jako posvátné, aby se na maximální míru snížila možnost ztráty těchto vysokých technických znalostí minulosti.

3. Verš - V třídě "tántrika" bylo 56 typů viman

Zde jsou uvedeny sanskrtské názvy všech 56 viman bez jakéhokoli bližšího určení.

4 Verš - V třídě "šakuna" bylo 25 typů viman

Zde jsou uvedeny sanskrtské názvy všech 25 druhů viman bez bližšího určení jednotlivých typů. Všechny měly stejný stav i stejné manévrovací schopnosti a lišily se jen konkrétním užíváním.

5 Verš - Vimany, které mají být postaveny z královského kovu"

25 viman z předchozího verše bylo vyrobeno výlučně z královského kovu. Jednalo se o slitinu zcela odolnou vůči vysoké teplotě. Následuje popis výroby královského kovu. Byla to slitina tří kovů v poměru 3:8:2, k níž se přidal borax, a vše se tavilo při teplotě 272 stupňů. Patrně existovaly i další poměry, případně se přidávaly další příměsi, protože královský kov existoval v 16 druzích.


Sedmá kapitola1. Verš - vimana šakůna

Šakůna vimana sestávala z 28 částí. Všechny jsou zde vyjmenovány. Následuje popis konstrukce. Jednalo se o mohutný stroj o třech palubách, který dokázal létat i pohybovat se po zemi na kolech vysokých 4,65 m. Křídla byla dlouhá 20 metrů a bylo možné je skládat k trupu.

Jako zajímavost uveďme, že tato vimana se pozoruhodně přibližuje popisu stroje, který Jules Verne popsal ve svém románu "Pán světa".

2. Verš - vimana sundara

Vimana sestává z 8 hlavních součástí. Byla poháněna spalovacím motorem a elektřinou. Následují podrobné popisy jednotlivých klíčových částí, včetně generátoru elektřiny. Tato vimana dokázala létat rychlostí 5760 km/hod.

3. Verš - vimana rukma

Vimana byla zlaté barvy a nejprve je udán popis, jak docílit, aby se královský kov takto zbarvil. Základní paluba byla více než 300 metrů dlouhá. Její hnací silou byla elektřina a létala rychlostí 1000 km/hod.

4. Verš - vimana tripura

Tento více než 30 metrů dlouhý stroj měl tři relativně samostatné části a byl poháněn slunečními paprsky. Vimana byla svou univerzální konstrukcí technicky tak dokonalá, že se dokázala pohybovat po zemi, ve vodě, pod vodou i ve vzduchu. Následuje podrobný popis tří hlavních částí, následovaný popisem podvozku, elektrického generátoru a elektrického motoru. Jednotlivé hlavní součásti jsou také detailně popsány v jiných verších Vimaniky.


Závěrečná poznámkaTento komentovaný obsah Vimaniky šastry vychází přímo z výše uvedeného vydání. Její překlad ze sanskrtu, ostatně jako každý překlad, je interpretací textu. Ta je přímo závislá na dobovém poznání. Není proto překvapivé, že se překladatel domníval, že vimany byly poháněny parními či spalovacími motory. Dnešní poznání, zejména na základě objevů Nikoly Tesly, Johna Searla a dalších vynálezců na poli elektromagnetismu naznačuje, že vimany byly ve skutečnosti poháněny touto silou, která je činila ekologicky zcela neškodnými, tiše se pohybujícími a majícími manévrovací schopnosti srovnatelné s dnes pozorovanými UFO.

Domnívám se, že výzkumem problematiky viman by se neměli zabývat pouze historici, ale měla by to být i vysoce aktuální záležitost pro dnešní svět.

Jan Sutner ml.

Pdf dokument spolu s obrazovou prílohou vyobrazených Vimán nájdete v sekcii "Sťahujte" alebo priamo tu.

Zdroj: Historie lidstva

Vyobrazenia pochádzajú odtiaľto

Text v angličtine nájdete tu...


Sekcie: 
marec 18, 2008 19:07 popoludní

 

 

Top