Obrázok používateľa CEZ OKNO
Vzduchoprázdné domény a UFO

Na hranici mezi Ruskem a Čínou v oblasti vysokých hor Altaje na Sibiři to ještě stále někdy vypadá, že studená válka trvá. Přestože k žádným pohraničním konfliktům - tak jako tomu bylo v minulosti - již nedochází, podivná "narušení" hraničního prostoru jsou však stále poměrně častá. Na obloze je zde možné pravidelně sledovat jasná světla, která občas provádějí neobvyklé až krkolomné pohyby. Objekty jsou různé velikosti a ne vždy kruhovitého tvaru. Někdy vypadají tak podivně, že vojáci v pohraniční službě je nazvali anděly.Povinností pohraničníků bylo a je každou takovou zvláštnost hlásit na velení, což také poctivě činili. Pokaždé se ale ukázalo, že jde o planý poplach. Z tohoto důvodu se nakonec zodpovědné vládní kruhy ve východním Rusku rozhodly, že je potřeba tyto jevy důkladně a odborně prozkoumat.

VÝZKUMNÉHO ÚKOLU SE UJAL VJAČESLAV DJATLOV, PROFESOR MATEMATIKY Z ÚSTAVU AKADEMIE VĚD V NOVOSIBIRSKU, SPOLEČNĚ SE SVÝM KOLEGOU ALEXEJEM DMITRIJEVEM. VÝSLEDKEM JEJICH DŮKLADNÉHO VÝZKUMU BYLA NOVÁ TEORIE, POJEDNÁVAJÍCÍ O VÝSKYTU TZV. PRÁZDNÝCH (VZDUCHOPRÁZDNÝCH) DOMÉN.

Základem těchto domén je spojení obrovské negativní masy hmoty s antigravitační sílou, vše nacházející se ve Vesmíru. Jejich existence byla potvrzena díky údajům, získaným Hubbleovým teleskopem v roce 1998. Běžně se hmota negativní a pozitivní nachází v rovnováze a díky tomu má prostor ve Vesmíru hodnotu nula a antigravitační síly tu nehrají žádnou důležitou roli.

Dmitrijev a Djatlov uvažovali, k čemu by mohlo dojít, kdyby se rovnováha mezi negativní a pozitivní hmotou na delší dobu narušila. Výsledek výpočtů byl překvapující. Na okraji prostoru, v němž by byla tato rovnováha narušena, se vytvoří oblast, kde síly jako je přírodní elektřina a gravitace se sloučí. Badatelé tento prostor nazvali "prázdnou (vzduchoprázdnou) doménou". Uvnitř takové domény se mohou síly elektrické a gravitační navzájem přetvářet (jedna přechází ve druhou).

"Vzduchoprázdné domény" pak získávají různé tvary, září světlem různých barev, pohybují se velice rychle nebo naopak zvolna, vykonávají pohyby, které neodpovídají zásadám vzdušné navigace apod. Mohou se zastavit nad zemským povrchem a někdy, ale spíše výjimečně, vydávají i zvuky. Často bývají neviditelné pro lidské oko, ale patřičně citlivým filmem a fotoaparátem je možné je zachytit.

Způsobují také různé druhy poruch, například vybití akumulátorů, baterií, nebo poruchy při televizním či rozhlasovém přenosu, apod. Někdy mohou i na větším prostoru způsobit přerušení dodávky elektrického proudu.

Jak uvedení badatelé později zjistili taková doména se může vytvořit i pod vlivem zesílené sluneční aktivity. Jakmile se zeměkoule na své pravidelné trase přiblíží k oblasti domén, mohou se některé pod vlivem pozemské přitažlivosti dostat až k povrchu naší planety. V místě průchodu atmosférou se pak vytváří silné elektrické pole, které v atmosféře začíná svítit, což bylo označeno pojmem "energofor". Známé příklady takových energoforů jsou například jevy pojmenované jako kulový blesk.

Další zajímavou vlastností těchto domén - při jejich pozorování Dmitrijevem a Djatlovem - byla skutečnost, že tyto tzv. nehmotné substance se zobrazily i na radaru (všeobecně se uznává, že radar může zaznamenat jen to, co bylo vytvořeno s pomocí hmoty). Domény emitují elektromagnetický kmitočet ELF (extra low frequency), což jsou frekvence velice nízké, přitom jde o vlnovou délku nižší než 10 Hz. Takové vysílá rovněž i lidský mozek.

Podle zkušeností s doménami byla zjištěna ještě další jejich překvapující vlastnost. Mohou reagovat na lidské myšlení! Například Alexej Dmitrijev dokumentuje, že při pozorování jisté domény se tato občas pohybovala ve shodě s jeho myšlenkovými představami. Patrně zde v důsledku shodné vlnové délky člověka i onoho zvláštního fyzického jevu dochází k jejich vzájemnému propojení.

Všechny ty podivné vlastnosti "vzduchoprázdných domén" pravděpodobně v minulosti vedly pozorovatele k domněnce, že se jedná o inteligentní létající objekty. Především jejich krkolomné pohyby, které takové objekty prováděly, měly být důvodem k tomu, že v tomto případě přicházíme do styku s "létajícími talíři".

Některé energofory mohou vycházet z nitra Země, když potom směřují přímo nahoru. Jiné přicházejí z vesmírného prostoru a ještě další, jak již bylo prokázáno, mohou pronikat zdmi i z velice pevného materiálu. Jejich "počínání" je velice neobvyklé a v mnoha případech jsou tyto domény považovány za UFO nebo za určité paranormální jevy.

Časoprostorové tunely

Další úvahy uvedených badatelů vedly k názoru, že v případě domén jde o malé zakřivení časoprostoru, čili o tzv. časoprostorové tunely. To jest tunely, propojující navzájem různé oblasti Univerza. Takovými tunely je pak možné uskutečňovat cesty Vesmírem, jak o tom již mnozí badatelé uvažují a předpokládají, že, pokud v kosmickém prostoru existují inteligentní bytosti schopné se v tomto prostoru pohybovat, pak k tomu nejspíše využívají právě časoprostorové tunely.

Nakonec může vzniknout dojem, že vše, co jsme doposud považovali na neidentifikovatelné objekty - UFO jsou ony domény. Není tomu tak. Výzkum v této oblasti nasvědčuje, že "vzduchoprázdné domény" jsou velice inteligentními "dráhami", které mohou jednak samy existovat a různě reagovat, ale mohou také jiným inteligencím usnadnit tzv. časoprostorové cestování.

Jakmile doména emituje vibracemi stejnými jako mozek člověka, mohou se u něho vyvolat změněné stavy vědomí a způsobit, že takový člověk, či skupinka více lidí, svými smysly pronikne do jiných virtuálních světů. V nich se může setkat a také komunikovat s cizí inteligencí. Může se setkat s obrazy míst, tak jak existovaly v minulosti nebo existují i v současnosti, ale ve zcela jiné oblasti. To by vysvětlovalo i takové jevy, kdy se člověk - např. při jízdě autem - náhle dostane do míst odlišných skutečné realitě, přičemž dochází i k podivným časovým posunům, zpravidla ztrátám. Když později takový řidič znovu a znovu projíždí stejným úsekem, krajinu dříve spatřenou, již nenalezne.

S pomocí "vzduchoprázdných domén" by bylo možné vysvětlit i různá zjevení, především v náboženské oblasti. Může to být tvar kroužícího slunce, různé barevné útvary na obloze nebo přímo postava zbožňované bytosti, "zrealizovaná" v místě domény s pomocí intenzivních modliteb, čili myšlenkového zaměření uctívatele. Zároveň je ale možné připustit, že takový projev uctívané osoby je skutečný, umožněný právě díky onoho časoprostorového tunelu.

Jistě teď mnohého napadne, kde se takovéto "tunely - domény" mohou vyskytovat. Je známo, že tyto jevy nejsou náhodné, ale spíše pravidelně se projevující v určitých oblastech. Badatelé jevu domén došli k závěru, že jejich výskyt je soustředěn do tzv. uzlů světelné sítě, která obklopuje celou naši zeměkouli. Uzly, čili křížení sítě - též považována za místa síly - mají umožnit, aby se zvláštní fyzikální jev, "vzduchoprázdné domény" mohly projevit a také oním zvláštním způsobem se pohybovat.

Ze zahraničních podkladů připravil Ondřej Rybář

Časopis MEDIUM č. 5/2003

Zdroj: Medium.mysteria.cz


Sekcie: 
Rubriky: 
október 15, 2008 01:18 dopoludnia
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top