Obrázok používateľa CEZ OKNO
Wingmakers: PROJEKT ANCIENT ARROW ~ Informace a pozadí projektu (+VIDEO)

V roce 1972, v odlehlé části Nového Mexika uvnitř temného kaňonu skupina turistů objevila nezvyklé artefakty a piktograf. Archeologové z Univerzity v Novém Mexiku analyzovali předměty a prohledali oblast ale nezjistili žádné znaky, jež by svědčili o přítomnosti stálého osídlení, založeného případnou prehistorickou kulturou. Byl předpoklad, že kočovný původně americký indiánský kmen příležitostně používal kaňon jako dočasné sídliště, kde nechali několik artefaktů jako důkaz své přítomnosti.

Objevili se však ale dvě velice záhadné skutečnosti. Všechny až na jediný z artefaktů mohly být datovány do osmého století n. l. Ta výjimka, známá jako „kompas“ se zdála být nezvyklou formou technologie a byla objevena mezi typičtějšími předměty, jako střepy a jednoduché nástroje. Kompas byl pokryt neznámými hieroglyfickými znaky, z nichž některé byli také na střepech.

Za druhé, piktografy nalezené v této oblasti, se tam prokazatelně objevily a byly nápadně odlišné od jakýchkoliv místních petroglyfů, či jiného umění v kameni, jenž se nalézají na jihozápadě, dokonce na celém kontinentě.

Kvůli těmto dvěma anomáliím artefakty a celý tento projekt se rychle staly vlastnictvím vlády Spojených Států, nebo spíše Národní Bezpečnostní Agentury (NSA).

Bylo rozhodnuto, že tyto artefakty mohou naznačit prehistorickou mimozemskou přítomnost na Zemi, takže NSA použila vhodnou agendu a prostředky pro započetí důkladné vědecké expedice, jenž by stanovila povahu a význam lokality.

Oblast byla důkladně prohledána tajným oddělením NSA v roce 1973, které skončilo pouze nálezem několika dalších objevů a žádný z nich nebyl stanoven jako technologie, či důkaz mimozemské přítomnosti.

Byly nalezeny další grafické symboly, jejichž dekódování se ukázalo jako velice obtížný a marný proces. Byli přizváni experti ale přesto bylo nemožné dosáhnout shody v tom, co zmíněné symboly znamenají. Tak rychle, jak se tento projekt povznesl na první místo ve výzkumných projektech, tak rychle zapadl do archivu NSA pod kódovým označením Ancient Arrow.

Po 21 letech, v roce 1994, série kamenných lavin odhalila část oblasti Ancient Arrow. Kaňon byl v přirozeně temné části parku, ve vlastnictví státu Nové Mexiko. Po jeho objevu v roce 1972 byly oficiálně stanoveny hranice pro turisty a táborníky aby byl kaňon zachován v původním stavu. Z času na čas vědci – sponzorovaní NSA – navštěvovali lokalitu, v naději, že objeví nové důkazy ale byli pravidelně neúspěšní. Krátce po sesuvu kamení navštívil malý operativní tým z NSA kaňon Ancient Arrow aby provedl následné výzkumy. Objevili, že sesuv kamení odhalil vstup do skryté jeskyně, která vedla hluboko do stěn kaňonu.

V hloubce této jeskyně výzkumný tým objevil dobře ukrytý vstup do interiéru stěn kaňonu, či kamenné struktury lokality Ancient Arrow. Uvnitř objevili systém chodeb a komor vytesán v masivu skály. Celkem tam bylo 23 komor, všechny složitě napojené do vnitřního koridoru. Každá komora obsahovala zvláštní nástěnné malby, sérii kreseb, psaných hieroglyfů a zdálo se, že obsahuje skryté cizí technologie.

Jakmile byl tento vstup objeven, zodpovědný ředitel projektu Ancient Arrow o objevu napsal neodkladně zprávu. Projekt byl formálně přiřazen pod kompetenci Advanced Contact Intelligence Organization (ACIO), jenž organizovala interdisciplinární výzkumný tým, který měl určit přesnou povahu lokality a pokusit se objevit další artefakty nebo důkazy mimozemské návštěvy.

ACIO je tajné, či nepotvrzené oddělení NSA. Má sídlo ve Virginii ale má své členy také v Belgii, Indii a Indonézii. Tito jsou převážně neznámí také starším ředitelům uvnitř NSA. Úkolem ACIO je zkoumat asimilovat a replikovat jakékoliv technologie nebo objevy mimozemského původu. Její personál tvoří převážně úplně anonymní vědci, nicméně jejich platy přesahují 400.000 dolarů ročně, jako protiváha jejich IQ a bezpečnosti.Tato tajná organizace nejenom že ovládá výjimečnou sílu mozků ale také vládne technologiemi, jenž jsou daleko před jakýmikoliv výzkumnými možnostmi této planety. Slovem, jsou privilegovaní.

Artefakty z lokality Ancient Arrow byly ve skutečnosti pro výzkumný tým nesrozumitelné. Bylo zde příliš moc záhad. Proč by rozvinutá kultura nechávala své artefakty takovým přesným a zřejmě úmyslným způsobem? Jaký odkaz se snažili zanechat? Jaké měli technologie a proč je zanechali? Smísili se tvůrcové s domorodými kmeny, nebo zůstali jako izolovaná kultura? Kdo to byl a proč zde byli v osmém století? Plánovali někdy návrat? Toto jsou některé z tajemství, jenž byly výzvou pro výzkumníky.

V průběhu následujících sedmi měsíců restaurování, katalogizování a analýz, zůstával projekt Ancient Arrow úplnou záhadou. Více úsilí šlo do bezpečné konzervace artefaktů, než do snah řešit hádanky jejich existence ačkoli předmětem každého rozhovoru byly spekulace. Pozvolna byla vytvořena hypotéza o tom, jak mimozemská kultura založila v osmém století kolonii, izolovanou v kaňonu Ancient Arrow. Přinesli sebou jasný plán vytvořit pozoruhodnou „časovou schránku“ jenž byla určena ukázat se koncem 20 století. Jelikož přesná povaha časové schrány zůstávala nejasná, zdálo se pravděpodobné, že by to mohla být kulturní výměna svého druhu, která neměla invazivní povahu pro lidi na Zemi.

Výzkumníci se drželi této hypotézy v průběhu příštích dvou let, než byly ukončeny restaurace artefaktů a jejich dešifrování, jako částečný význam těchto nálezů. Dvacet tři oddělených komor se zdálo být propojených formou specifického odkazu, či smysluplné mise. V poslední 23 komoře objevili malý optický disk, o němž se předpokládalo, že nese digitální záznam, jenž by mohl být klíčem pro rozluštění artefaktů. Vědci brzy disk přezkoumali ale nemohli vyřešit, jako otevřít jeho obsah.

Nejlepší počítačoví experti ACIO se ho snažili dešifrovat ale bezúspěšně. Několik dalších měsíců strávili použitím každé dostupné metody přistoupit k datům ale nic nefungovalo. Projekt Ancient Arrow poprvé málem za rok, se dostal do slepé uličky, přičemž ACIO rapidně omezila finanční zdroje.

Po dalších dvou měsících bylo rozhodnuto, že nebyla nalezena technologie, jenž může rozluštit tento disk. Všechny nálezy měly být pečlivě umístěny v bezpečných trezorech, do doby, než bude nalezena vhodná technologie pro dešifrování. Předpokládalo se, že disk obsahuje hvězdné mapy, překladové indexy, glosáře a všechny odpovědi na různá tajemství svých tvůrců a snad také to nejdůležitější – jejich záměry ohledně Země.

Zatímco optický disk byl považován za klíč pro odemčení smyslu časové schrány ACIO nezbývalo nic, jiného, než umístit projekt „k ledu“ a počkat na takovou technologii, která by umožnila disk dešifrovat. Přes to všechno, byli vědci z výzkumného týmu, teoretizovali o tom, že disk by mohl být rozluštěn pomocí pochopení obrazů na zdích každé z 23 komor. Nebrali věc jako problém, technologické řešení ale spíše jazykové, překladové řešení, které by dešifrovalo disk. Po delším přesvědčování ACIO souhlasilo s vyčleněním dvou vědců k poskládání kopie obsahu časové schrány. Kopie schrány obsahovala detailní kresby a fotografie všech artefaktů ze všech 23 komor, včetně detailních fotografií nástěnné grafiky pořízené s vysokým rozlišením. Dvěma vědcům by bylo umožněno pokračovat ve výzkumu, za předpokladu nejvyššího utajení. Výsledky výzkumu měli předávat přímo řediteli pobočky a projektu. Optický disk byl bezpečně uložen ve sklepích ACIO. Projekt byl oficiálně odložen ad acta a všechen personál projektu byl převelen na jiné projekty (s patřičnou odměnou). Projekt Ancient Arrow již nebyl předmětem rozhovorů až do doby, kdy technologie, či nějaký jiný prostředek najde cestu k odemčení disku.

Vědci otrávili málem 5 měsíců snahou o rozluštění artefaktů a snahou najít prostředek k odemčení optického disku. V této době ACIO pravidelně experimentovalo s novými technologiemi a metodami, kteréžto byly také bez úspěchu.

Jednoho dne, v pozdním létě roku 1996 jeden z vědců (jazykový specialista) pronikl k pochopení způsobu, jak odemknout optický disk zmenšením symbolů nástěnných maleb do jejich zmenšených kopií, nalezených ve starých sumerských textech. I když Sumerský jazyk je mrtvý, byl pro vědce natolik srozumitelný, že byli schopní dekódovat symboliku maleb a umístěním dvaceti tří slov ve stejném pořadí, jako jsou umístěny komory Ancient Arrow byli nakonec schopni odemknout obsah disku. Spojení mezi Sumerským jazykem a časovou schránou byl průlomem, na který tým ACIO čekal. Prostá sada 23 slov umožnila získat přes 8000 stránek dat z optického disku. Naneštěstí, data byla nesrozumitelná, protože v žádném počítači nebyla k dispozici znaková sada, jež by napodobovala hieroglyfy a neobvyklé symboly tohoto jazyka. Takže bylo potřeba vyvinout překladový index, což zabralo dalších 6 měsíců.

Konečně, jakmile byl naprogramován překladový index, data mohla být viděna na monitoru, nebo tištěna v hieroglyfické podobě, pořád chyběl překlad do angličtiny. Tento překlad byl velice obtížný. Bylo nemožné jej ulehčit pomocí počítačů, kvůli zvláštnostem jazyka a složitému přepojení na nástěnné malby a grafickému propojení na jiná místa uvnitř lokality Ancient Arrow.

Jakmile se započalo s překladem, bylo zjištěno, že na optickém disku také existuje dělení na 23 částí. Každá jednotka korespondovala s jednou určitou komorou. Při překladu prvních dvou komor, bylo zjištěno, že každá jednotka obsahuje filosofická a vědecká pojednání, poezii, hudbu a úvod do kultury a původu jejich tvůrců.

Tvůrcové časové schrány používali pro sebe název Tvůrcové Křídel (WingMakers). Reprezentují se, jako budoucí verze lidstva, jež pochází z období o nějakých 750 let později, tedy z naší budoucnosti. Prohlašovali o sobě, že jsou nositelé kultury, nebo ti, jenž přináší semeno umění, vědy, filosofii do humanity. Zanechali celkem sedm časových schrán v různých částech světa, které mají být objeveny podle dobře sehraného plánu. Jejich zřejmým cílem je pomoci několika následujícím generacím lidstva vyvinout globální kulturu; sjednocený systém filosofie, vědy a umění. Na počátku roku 1997 vědci z ACIO, kteří původně měli rozšifrovat optický disk, pojali sympatie k misi Tvůrců Křídel. Byli přesvědčení, že ACIO nikdy nebude sdílet objev s veřejností a byli si jisti, že objev je příliš významný, než aby byl utajen. Prohlašoval, že je ve spojení s Tvůrci Křídel, kteří sledovali postup ACIO, která by měla, ve vhodném čase zpřístupnit časovou schránu a její obsah, veřejnosti. Tento požadavek obtěžoval ACIO a zvláště vedoucího projektu Ancient Arrow, který nakonec doporučil vědci dovolenou a nakonec ho z projektu vyloučil. Vědec se obával narušení či úplného zničení svých vzpomínek takže od ACIO zběhl, doslova poprvé za celou její historii. Brzy po tomto zběhnutí vědec zmizel. Avšak, před svým zmizením, některé materiály, týkající se Tvůrců Křídel a jejich časové schrány byly dány do rukou náhodně vybranému novináři.

Autorka tohoto dokumentu je tímto novinářem. Vlastním fotografie, hudbu, poezii, umělecká díla, překladové indexy, kopie tajných dokumentů a různé přeložené filosofické texty, které pocházejí z projektu Ancient Arrow. Činím tak s veškerou opatrností abych zůstala v anonymitě a nemohla být nalezena. Jsem přesvědčena, že tyto materiály jsou zveřejněny přes přání tajné organizace, jež snad vlastní prostředky, o nichž naše vláda nemá ani tušení. Předtím, než mne kontaktoval vědec, (o kterém zde budu psát, jako o Dr. Andersonovi), měla jsem malý, nebo spíše žádný zájem o věci, týkající se cestování v čase, mimozemšťanů, tajných organizací, nebo podobné věci. Když jsem poprvé slyšela o těchto věcech, zdálo se mi to pošetilé ale, pro zachování žurnalistické objektivity jsem se setkala s Dr. Andersonem a neochotně vyvodila závěr, že je nepravděpodobné aby si jedinec vymyslel tuto historku s takovými detaily a důkazným materiálem a pak si přál zůstat v anonymitě.

Dr. Anderson přinesl soubory fotografií a kreseb podivně vypadajících technologií, které měli na obalu zvláštní rytiny. Výzkumné zprávy týkající se překladových tabulek, šifrovacích protokolů, hvězdné mapy a tucty poznámek od vedoucího oddělení ACIO, diskuse k projektu Ancient Arrow. Vše, včetně 400 stránek filosofických textů mělo autentičnost, kterou jsem nebyla schopna odmítnout, či ignorovat.

Abych byla poctivá vůči těm, kteří budou navrhovat abych pokračovala v dalším vyšetřování, za účelem získání nezávislých potvrzení před tím, než jsem uveřejnila tyto materiály, říkám, že nejsem schopna stvrzovat tuto historii, kvůli povaze ACIO. Nicméně, věřím Dr. Andersonovi, který mi tyto materiály poskytl. A navíc, nic ode mne za to nechtěl. Nepřál si žádné peníze či popularitu. Jeho jedinou prosbou bylo abych posoudila, jak nejlépe tyto materiály zveřejnit. Radil mi nevyšetřovat ACIO, protože byl přesvědčen, že NSA použije dezinformační taktiku, což bude pouze ztrátou času a v konečném důsledku zkomplikuje, ne-li znemožní zveřejnění těchto materiálů.

Nekontaktovala jsem žádný úřad vlády, protože Dr. Anderson mi řekl, že to by mohla být stopa pro ACIO, která má vysoce postavené operativce v NSA a CIA a pouze by vyvolávala dezinformační taktiky od obou z nich. Vlastním určité dokumenty, jenž jsem nezveřejnila na web stránkách WingMakers ale pokud by se mi cokoliv stalo, sjednala jsem jejich zveřejnění ve velkých mediálních společnostech, které znám. Tyto jsou mou jedinou záštitou ve zveřejnění těchto materiálů.

Mým jediným zájmem je uvolnění těchto materiálů široké veřejnosti a pouze tato rozhodne, co se s nimi má stát. Možná si bude veřejnost přát tlačit na své politiky, či provést jiné akce, je to pouze na ní. Jsem přesvědčena o tom, že tato historie je příliš důležitá aby byla v rukou pouze elitních organizací, jejichž jediným zájmem je rekonstrukce technologií, nalezených v lokalitě Ancient Arrow a jejich použití ve vlastním programu, bez ohledu, jak vznešeně tento program vypadá.

Uvědomuji si také, že Poskytovatel těchto stránek se může dostat do potíží. Jestliže však zjistím, že bude vyvíjen na tohoto Poskytovatele jakýkoliv nátlak aby zrušil služby pro tyto stránky, zveřejním dokumenty, které jsem uvedla dříve. Tyto dokumenty poskytují nezvratný důkaz o této tajné organizaci známé jako ACIO a její elitní ředitelé jsou vyjmenováni a uvedená jejich pravá identita.

Strávila jsem několik předešlých měsíců zápasem o to, jak by tyto materiály měly být prezentovány. Zdá se, že nejvhodnější je umístit je na Internetu pro všeobecný přístup. Mám blízkého přítele, který vytvořil tyto web stránky a kterému plně důvěřuji. Nikdo jiný mimo něj neví, kde se tyto materiály nacházejí a to ani poskytovatel těchto internetových stránek.

Můžete se ptát, proč jsem si zvolila zveřejnění těchto materiálů, které mi zanechal Dr. Anderson.

Chci Vám jenom říct, že nechci vytvářet atmosféru psychózy kolem tohoto objevu. V krajním případě materiály uveřejním v masmédiích ale pro tentokrát můj instinkt mi říká, držet se zpátky s materiály i se sebou samou. Konajíc takto doufám, že zachovám určitou vážnost těmto artefaktům, která bude časem růst. Jsem si jistá, že jestli věnujete nějakou dobu prohlížení těchto stránek a rozptýlíte svou pochybnost i pouze na několik minut, zjistíte, jak důležitý je objev této časové schránky. Nejlepší způsob, jakým můžete pomoct je rozšířit informaci o tomto objevu a otevřít oči vaší politické representaci. Jestliže vlastníte své web stránky, prosím umístěte na ně odkaz na stránky WingMakers.

Dr. Anderson mě varoval, že ACIO vlastní pokročilou verzi technologie založenou na tom, co se jmenuje vzdálené vidění. Jak jsem tomu porozuměla, vzdálené vidění je schopnost zjišťovat okolnosti o lidech pomocí určitého „psychického vhledu“ některými lidmi cvičenými v používání této technologie. Vím, že to zní nepravděpodobně ale Dr. Anderson naléhal, že oni mají tyto schopnosti a že je to jedna z jejich nejobávanějších technologií používaných v ACIO. Vskutku věděli, jak držet zaměstnance v loajalitě. Naneštěstí toto mě přinutilo zůstat v ilegalitě a být mobilní příštích 6 měsíců, takže nepředpokládejte mnoho změn na této webové stránce.

Věřte mi, že vím, že tato historie zní velice nepravděpodobně ale mohu vám jenom říct, že jsem viděla detailní nákresy a fotografie artefaktů sejmutých z lokality Ancient Arrow. Tyto artefakty vypadají velice věrohodně pro mě, ne však v tomto čase, pro ostatní svět. Jsou jiné, než cokoli, co jsem kdy viděla. Jestli jsou Tvůrcové křídel realitou, nebo někdo si dal velkou práci mne přesvědčit, nevím. Jsem jenom prostým žurnalistou bez schopností rozlišit vztahy mezi tajnými vládními operacemi, mimozemšťany, cestováním v čase a cizími artefakty.

Nejsem tady abych někoho přesvědčovala. Není ani k čemu. Jednoduše chci rozebrat tento materiál a nechat každého jednotlivce ať ho absorbuje svým způsobem. Přidám další dokumentaci a artefakty z lokality Ancient Arrow, jestliže ucítím, že je to bezpečné. Teď je na této stránce dostatek materiálů pro počáteční pochopení kultury Tvůrců Křídel.

Doufám, že věnujete nějaký čas k ponoření se do těchto informací. Jestliže to uděláte, budete překvapeni výsledkem.

Anne (pseudonym)

Napsáno 23. 10. 1998

Preklad: Jan Kaleta

Zdroj: http://wingmakers.sweb.cz/


Súvisiace:

ROZHOVORY S NERUDOM (obsah)
https://www.cez-okno.net/clanok/rozhovory-s-nerudom-obsah

Tvorca (Úvod od Jamesa)
https://www.cez-okno.net/clanok/tvorcovia-kridel/tvorca-uvod-od-jamesa

DVD: Meditácie v ČasoPriestore
https://www.cez-okno.net/clanok/dvd-meditacie-v-casopriestore-video


marec 09, 2019 01:33 dopoludnia

 

 

Top