Obrázok používateľa CEZ OKNO
Jakoby byla Země vytržená ze svých základů...

Všemu pak bude předcházet nejtemnější a nejčernější zatmění Slunce. Takové jež tu nebylo od stvoření světa a utrpení Krista až po naše dny. Stane se tak v měsíci říjnu, kdy nastane velké přeskupení. Bude tak mohutné, že bude převládat názor, že země ztratila svůj přirozený pohyb a byla vymrštěna do věčných temnot. V jarním období následují neobyčejné změny a mutace vlád. Poprvé velkým zemětřesením a po druhé neobyčejným rozmnožením nového Babylonu, bídností (ohavností), která vyrostla z hrůz prvního holocaustu. Nepotrvá však déle než sedmdesát tři roků a sedm měsíců. Pak vzejde z urozeného rodu, jenž byl tak dlouho neplodný, ten který se narodí na 50. stupni a obnoví celou křesťanskou církev. Nastane velký mír, jednota a porozumění lidí, kteří byli zmateni a odděleni hranicemi. Mír bude upevněn tak, že síly odlišných názorů; usilující o zvrat zůstanou přikovány v nejhlubším podzemí. Říše Posedlého, jenž si hrál na hodného, bude sjednocena (Posedlý, jedno z označení Hitlera, které Nostradam s oblibou používá).

Nepřátelské vesnice, města, oblasti a provincie, které opustily prvotní cesty, aby se osvobodily, se však dostanou do ještě horšího zajetí a nakonec zcela ztratí svoji svobodu. Po úplné ztrátě naděje a víry pak začnou opouštět levou stranu, aby se obrátili k pravé. Dlouho potlačovaná svátost se (na čas) opět prosadí.

Z předmluvy Centurií VII.-XII. věnované Henry II.

...a vržena do temnot

Král propastí © Zdeněk Patrick - 1998 Praha

Jakoby byla Země vytržená ze svých základů a vržena do temnot. Jakoby čas byl roztříštěn na tisíce střepů a poslepován idioty, sílícími převahou nad omylem veršů, jež samy hledají velmi těžko své určení v konkrétním čase. Komunismus však kupodivu trval přesně 73 let a 9 měsíců.

Centurie II./57

A - Avant conflict le grand mur tombera,
Le - Le grand á mort.
M - Mort trop subite et plainte,
N - Ne imparfait: la pluspart nagera,
A - Auprés de flueve de sang la terre teinte.
Před střetnutím padne velká zeď,
Veliký zemře.
Zemře náhle a obžalován (též naříkající).
Narozen nedokonalý: většina plave,
poblíž řeky barvící zem dokrvava.

Jedním z problémů, jak časově zařadit Nostradamovy verše, je ten, že jednotlivé texty nemají logickou ani časovou návaznost a mnohdy lze některé z nich použít i v jiných, podobných historických událostech. Nostradam byl též, mimo jiné, přesvědčen, že v období kolem roku 2000 budou jeho metody oznámeny.
V tomto případě se zdá, že použil básnický trik - akrostich První písmena nebo slabiky verše obsahují jméno objektu, o němž verš hovoří, nebo jméno osoby, které byl verš věnován. V některých případech to mohou být i poslední písmena.

Le grande Aleman(i)a - Velké Německo (Čtvrtá říše). Hovoří zde Nostradam o Berlínské zdi? Nebo i o Berlínské zdi?

Německo se opět sjednotilo po dlouhých letech spojenecké kurately.

Padla též Berlínská zeď, jež byla postavena v roce 1956 za vlády Waltera Ulbrichta a za asistence sovětského cara Nikity Chruščova.

Zeď padla dohodou již kolem roku 1986, v reálu pak po zdánlivě úporné snaze německého kancléře Helmuta Kohla, za panování posledního sovětského vládce Michaila Gorbačova.

„Před střetnutím padne velká zeď a jeden velikán zemře obžalován". Je tím mužem sám veliký Erich Honecker? Byl sice postaven před soud, nicméně vzhledem k jeho zdravotnímu stavu záhy propuštěnn, aby nakonec krátce poté zemřel v emigraci.

Jiným podobně postiženým mužem byl jugoslávský prezident Miloševič, jehož umrtí v EU žaláři mělo velmi podivné příznaky úmyslného zanedbání lékařské péče. Nebo naopak?

Pak řeka barvící se krví je protéká Jugoslávii. ***

Centurie II./89

U N -- Un joug seront demis les deux grand maitres,
L E -- Leur grand pouvoir se verra augmenté:
L -- La terre - neuve sera en ses hauts etres,
A V -- Au sanguinaire le nombre raconté.
Jedno jařmo vytrhnou dva velcí mistři (maitrea?).
Jejich veliká síla bude tak vzrůstat:
A Nový svět pak bude jejich nejvyšším vrcholem,
(když) číslo krvelačného bude vyprávěno (určeno).

Slovo "le nombre" - číslo, počet, se může týkat známé krvavé biblické šelmy, kterou Jan Theolog signoval číslem 666. Znal snad Nostradam i toto tajemství? A proto, že se nám zdá, že je to zcela nemožné, přistoupíme raději na názor, že se zmíněný text týká spíše vztahu mezi dvěma známými světovými velmocemi. Tak totiž vysvětlují někteří badatelé první řádek verše (Jednoho dne uzavřou přátelství dva velcí mistři - Un jour seront d´amis...). Prozatím se zdá, že obě velmoci směřují k tomuto aktu, přestože ještě existují síly, které by chtěly oživit nejen myšlenky velkého krvavého revolucionáře. Ano, nejen myšlenky, ale i samotného Lenina (Uljanov), nebo alespoň to, co z něho zbylo. Zdá se, že ano, neboť Michael de Nostradam použil pravděpo-dobně i v tomto verši básnického triku, který je nazýván AKROSTICH. Je to literární útvar, v němž počáteční nebo koncová slova, jindy pro změnu zase jejich poslední slabiky, tvoří slova, větu i jméno člověka, kterého se verše týkají, nebo jemuž jsou verše věnovány! V této souvislosti nelze nevzpomenout události z Fa- timy (1917). Ale i podobná zjevení v Lurdech (1857 - 1858) a v Meždugorji (osmdesátá léta), která hovoří na stejné téma. O nebezpečí, jež lidstvu hrozí. O světových válkách. Ve fatimském zjevení je navíc zmínka o podivném dítěti, které bylo již v té době narozeno. Pokusí se, až vyspěje v muže, zmocnit vlády nad celým světem. Pod záminkou falešného náboženství.

*** Centurie VI./5

Si grande famine par onde pestifere,
Par pluie longue le long du pole arctique.
Samarobryn cent lieux de l´ hemisphere,
Vivront sans loi exempt de politique.
Velký hladomor a vlna morové nákazy,
až přijdou dlouhodobé deště z arktického pólu.
Samarobryn 100 legui v hemisféře,
(orbita asi 300 km od povrchu Země)
žije bez zákona zproštěn politiky.

Nostradam mnohokrát vytvořil nové slovo pro situaci, pro kterou neměl odpovídající termín. A tak se můžeme pouze dohadovat, co měl skutečně na mysli. Slovo Samarobryn je pravděpodobně složeno ze dvou latinských slov „sum obire“ - pohybuji se (orbit - dráha planety).

Těleso pohybující se po orbitě kolem naší planety stojí mimo všechny politické zákony - jedná se tedy o vojenský satelit. Velký hladomor zaviněný dlouhodobými dešti ze severního pólu signalizují použití zbraně umístěné na samarobrynu, kroužícím na orbitě ve vzdálenosti 300 km od naší planety.


Zdá se, že národ, který zaútočí přes severní pól leží spíše vzdáleném jihu. Domnívat se však, že budou zničeny pouze severské národy se později ukáže jako velmi naivní doktrína.

s u m sum obire (cestující)
s u mm a nejvyšší místo
e b r o orbe - koule
T - Y B R O orbit - dráha, planety
Centurie I./ 50
De l´aquatique triplicité nai(f)tra,
D´un qui sera le Ieudy pour sa feste:
Son bruit, loz, regne sa puissance croi(f)tra
Par terre, & mer, aux orins tempeste.
Ze tří vod zrozen,
ten, který bude ve čtvrtek slavit svùj svátek.
Pověst o nìm, jeho sláva i moc porostou.
Na zemi, a na moci způsobí východní bouři.

I tento verš bývá překládán různě, ale i různě vysvětlován. Nepochybně přispěl k tomuto faktu i samotný Michael de Nostradam, který mnohé napsal tak, aby byly jeho verše pochopeny až v době, kdy budou aktuální. Myslím si , že tento stav je dán nejen úrovní informací. Na rozdíl od mnoha badatelů se přikláním k názoru, že se zmíněný verš netýká, konkrétní historické osoby. Naopak jsem přesvědčen, že Nostradam hovoří o Spojených státech. Zrozen ze tří vod. Množství národů bylo Velkým hybatelem promícháno tam, kde dnes leží Spojené státy. Ti, kteří přišli ze všech koutù světa, ze zemí ležících na březích tří oceánů - Atlantického, Indického a Pacifiku - vytvořili s původním indiánským obyvatelstvem velký národ, který během dvou set let vytvořil mocný státní útvar, jehož pověst oblétává nejen zemi, ale i nedaleké vesmírné prostory. Ten, jenž bude slavit svůj svátek ve čtvrtek. Independence day - Den nezávislosti je významným svátkem, který je ve Spojených státech slaven vždy ve čtvrtek (4. července). Jestliže 4. červenec nepřipadne na čtvrtek, slaví se Den nezávislosti vždy první čtvrtek měsíce července. Poslední řádek zmíněného verše hovoří o moci na zemi i na moři, jež rozpoutá východní bouře, či chcete-li - bouře na východu. V této souvislosti nelze nevzpomenout na Pouštní bouři, která se přehnala nad hlavami blízkovýchodních hlavních aktérů jiných Nostradamových veršů. Právě těch, které hovoří na téma třetí vyvolané potopy krve.
Zdeněk Patrick
Zdroj: Dýmající zrcadlo

september 15, 2009 16:28 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top