Obrázok používateľa CEZ OKNO
Země má hojnost pitné vody

Dnes si podrobně vysvětlíme ilustraci, která ukazuje primární a sekundární cyklus vody. Zemský plášť obsahuje H2O – primární vodu, která se tvoří hluboko v zemi syntézou vodíku a kyslíku v podmínkách obrovského tlaku a vnitřního horka Země. H2O ve formě páry je protlačována skrze nejslabší místa zemské kůry, což jsou pukliny ve skalách, chladne a stává se tekutou. Primární voda je tlačena nahoru. Atmosférická sekundární voda poháněná sluneční energií teče dolů.

›› VEĽKÝ OBRÁZOK

(Čísla popisu přidal a přeložil Orgonet.)

1. Přirozený pramen primární vody
2. Vrt pro získání primární vody (hloubka 60-250 m)
3. Propustný povrch
4. Znečištěná vodoteč
5. Nádrž
6. Stékající voda
7. Vypařování
8. Jezero vytvořené odtokovou a primární vodou
9. Vrty k primární vodě
10. Podzemní jezero vytvořené stékající i primární vodou
11. Zemská kůra - tvoření skal
12. Atmosférický vodní cyklus poháněný sluneční energií
13. Primární voda ústící do oceánu
14. Hydrologický cyklus poháněný sluneční energií
15.Primární vodní cyklus
16. Průnik slané mořské vody do zemské kůry
17. Oceán
18. Vulkanické erupce uvolňující vodní páru
19. Povrchové horké prameny primární vody
20. Zlomové linie naplněné primární vodou
21. Řeka napájená stékající i primární vodou
22. Plášť Země obsahuje H2O
23. Primární hydrologický cyklus vytvářený energií Země
24. Primární voda se tvoří hluboko v zemi syntézou vodíku a kyslíku. Pod obrovským tlakem vnitřního tepla Země je ve formě páry tlačena nahoru k povrchu Země skrze pukliny ve skalách (nejslabší místa zemské kůry), chladne a stává se tekutou. Primární voda je tlačena nahoru, zatímco atmosférická voda podléhá zemské tíži a stéká dolů.
25. Primární a atmosférický vodní cyklus


Moderátor:
Naším konzultantem je Pal Pauer, zakladatel Institutu primární vody. Prohlédněme si levou stranu ilustrace. Pale, první černá linie je označena “Přirozený pramen primární vody (Natural PW Spring)”. PW znamená primary water, primární voda. Je to voda přicházející z hlubin Země, takže proto je primární, je to tak?

Pal Pauer:
Ano. Tyto prameny jsou na světě docela běžné. Zcela nalevo (1) je nakreslen pramen na rovině, ale někdy může primární voda vytékat na vrcholu hory a mísit se s povrchovou stékající vodou, viz nákres vpravo – řeka napájená primární i povrchovou vodou. Může být v údolí, i uprostřed pouště, třeba na Sahaře. Pouštní voda nepochází z nebe. “Oáza” je místo, kde je voda vytlačována nahoru z velké hloubky.

M: Co je další popisek? (2)

P: To je hloubkový vrt, jehož místo bylo určeno někým, kdo je vycvičen, aby uměl nalézt primární vodu - ve zlomu, v puklé struktuře apod. Je tam psáno: “Studna primární vody, hluboká 200-800 stop”. Ale primární voda se může nalézat v jakékoli hloubce – od nuly do tisíce stop. Není to nijak dáno.

M: Směrem doprava jsou dešťové mraky, které produkují vodu z hydrologického cyklu. Co znamenají další čtyři ukazatele?

P: První linie označuje propustný povrch, a ukazuje na propustné podloží, které je složeno z různého materiálu, jako je štěrk, písky nebo půda, která byla okysličena na povrchu a v níž pěstujeme svou potravu. “Propustný povrch” znamená jakýkoli oxidovaný povrch, do něhož může pronikat voda ze sekundárního cyklu – může se z něj vypařovat anebo do něj vsakovat. Není to beton ani pevná skála.

M: Proč je podzemní tok pocházející z vody stékající z hory označen jako “znečištěná vodoteč”?

P: Znečištěná neznamená nic špatného nebo záměrného. Každá tekoucí voda, která je zachycena mezi propustným materiálem, je nutně znečištěna, z důvodu přítomnosti lidí nebo zvířat. Je to prostor, který obýváme. Takže, cokoliv zahodíme, spláchneme, odložíme, si najde cestu do této vody. Dnes znečišťují vodu i lidmi vytvořené kontaminanty z atmosféry, k nimž patří i radioaktivita z jaderných problémů.

M: Řekněte nám něco k nádrži na obrázku.

P: Nádrž (rezervoár) je součástí sekundárního vodního cyklu, i když je postavena výše než struktury míst, kde žijí lidé, protože nádrž přijímá vodu stékající vodu z deště a sněhu.

M: Dnes se hodně dbá na ošetřování pitné vody z rezervárů chemikáliemi. Voda získaná přímo z primární vody ale nepotřebuje žádné takové ošetření, aby byla bezpečná k pití, je to tak?

P: Přesně tak.

M: Čtvrtá čára ukazuje na stékající vodu?

P: Stékající voda teče v našem prostředí z nejvyššího místa do nejnižšího, a spojuje se s ostatní vodou sekundárního vodního cyklu.

M: Podívejme se na větší ovál označený jako “primární vodní cyklus”, prosím, popište nám ho.

P: Nevěděli jsme, jak přesně označit celý proces, a tak jsme ho nazvali primární vodní cyklus. Zaprvé, vztahuje se na vodu, která má původ v zemském plášti, a je to vodní cyklus, který je starší než atmosféra. Až když byly “vyrobeny” oceány, vznikl sekundární vodní cyklus s vypařováním. Máme důkazy, že úroveň oceánu není dnes stejná jako byla před 5 – 10 tisíci let. Voda v zemském plášti přispívá tomu, že naše planeta je “vodní planetou”. Celkové množství vody v oceánech se dnes zvyšuje.

M: Podívejme se i na sekundární vodní cyklus. Tady je Slunce. Napravo od dešťového mraku je malé jezero. Pod jezerem vidíme stékající vodu, složenou jak ze stékající vody, tak z primární vody. Takže některé vodoteče mají oba druhy vody?

P: Primární voda přichází nahoru ze zemského pláště a vstřikuje se do vodotečí – Země má různé zlomy a pukliny, a tak se povrchová a primární voda mísí ve vodotečích, v některých jezerech i v některých místech oceánu. To ukazuje illustrace v oblasti pod sluncem.

M: Takže sekundární voda ze znečištěného cyklu se mísí s primární vodou, čímž se stále ředí znečištění v místech, kde primární voda nepřetržitě vystupuje na povrch.

P: Správně. Kromě míst, kde pukliny nevystupují až na povrch. Například tady.

M: Na tomto obrázku vidíme horu, na niž prší, a v hoře jsou vnitřní pukliny, které nedosahují až na povrch.

P: Ano. Vidíte tam dva vrty, kde je vidět, že je možno dosáhnout na tuto vodu snažící se vystoupit na povrch. Dnešní vrty se provádějí buď vertikálně nebo horizontálně. Vlevo je horizontální vrt a vpravo je vertikální vrt. Způsob vrtání závisí na okolnostech. Dříve jsme neměli zařízení pro horizontální vrty, ale dnes již existují.

M: A co pukliny, které nedosahují až na povrch? Je lepší umožnit té vodě vyjít ven, aby se zmenšil tlak?

P: Na tom nezáleží. Planeta nám to takto zařídila, abychom to používali. Ale je jedno, jestli to použijeme nebo ne.

M: Přejděme k vulkanickým erupcím.

P: Prakticky žádné vulkanické erupce se neobejdou bez vodní páry, která je dalším důkazem faktu, že když magma pronikne na povrch, přináší s sebou dosud neoddělenou vodu ve formě páry. Magma přináší odspoda velké množství vody. Když nedojde k erupci, může voda pronikat jako horké prameny, které také známe na celém světě.

M: Řekněte nám o zlomových liniích naplněných primární vodou, na illustraci vpravo dole. Co bychom o nich měli vědět?

P: Zlomové linie jsou příkré zóny, které jsou výsledkem nepřímé aktivity směrem dolů. Zlomy mohou být vertikální nebo horizontální. Pevný materiál směrem dolů se pohybuje. Směr zlomu závisí na tom, odkud přichází tlak – odshora, odsdola, ze strany. Každý pohyb může odhalit trhlinu s primární vodou – právě to se stalo při zemětřesení stupně 6,0 v Napa Valley v r. 2014, kdy došlo k velkému nárůstu průtoku vody ve vodních tocích a hladiny vody ve studních ... https://en.wikipedia.org/wiki/2014_South_Napa_earthquake .

Nebo se může trhlina rozpadnout a přerušit dosavadní tok vody. Lidé se ptají, jestli vrty kvůli primární vodě nezpůsobí ve zlomové linii zemětřesení. Odpověď je, že takové vrty nemohou zastavit pohyby v zemi, protože vše směrem dolů je pod tlakem. Mohly by ale zmírnit tyto pohyby, takže namísto zemětřesení síly 7,0 bychom třeba měli sílu 2,0.

M: Máme dost pitné vody pro náš svět?

P: Ve skutečnosti máme nyní více vody, než jsme kdy měli v historii planety. Problém je, že pokud se spoléháme jen na sekundární cyklus, který je zcela závislý na vypařování, nemáme vodu vždy na místech, kde bychom ji chtěli mít. Ale planeta má v sobě dostatek pitné vody, čímž bychom už dále nemuseli spoléhat na vzorce počasí, kterým příliš nerozumíme.

M: Zdá se, že žijeme v chybném domnění, že vody je nedostatek, a též s chybnou informací, odkud pochází voda. Je to asi podobné, jako co se vědělo v době, kdy si lidé mysleli, že je Země plochá.

P: S tím naprosto souhlasím.

M: Nedávno bylo v Kalifornii vyhlášeno moratorium na vrtání studní. Například v říjnu 2014 v hrabství Ventura, protože prý tyto vrty snižují hladinu podzemní vody, což má za důsledek pronikání slané vody z oceánu do půdy. Obdělávaná půda v blízkosti oceánu má zvýšenou slanost, takže nemůže být dále obdělávána kvůli vysokému obsahu soli.

P: Lidé z hrabství Ventura by se měli lépe informovat. Stará pánev řeky údolí Santa Clara ústí do oceánu v Oxnardu a Pr. Magu. Tok je tvořen jak primárními, tak sekundárními prameny. Vodu tam sice nazývají “náš bankovní účet”, ale nevědí, odkud tyto jejich peníze pocházejí. Je to otázka distribuce. V minulosti odebírali z této pánve příliš mnoho vody a nedokázali udržet schopnost pánve se obnovovat a udržovat slanou vodu nízko. Měli na výběr: buď doplňovat vodu z Kalifornského aquaduktu, což znamenalo: okrádat Petra, aby mohli zaplatit Pavlovi. Nebo si mohli zvolit vyvrtání vodních studní a získávat primární vodu ve strukturách, které jsou v hrabství Ventura známé, například hornatá oblast Ojai. Je to otázka distribuce a nákladů. Takové studny jsou nezávislé na atmosféře, a jsou k dispozici I v obdobích sucha.

M: Děkujeme za vysvětlení nákresu primárního a sekundárního vodního cyklu. Takto nás to ještě nikdo neučil. Děkujeme za váš příspěvek k našemu porozumění.

Preklad: Orgonet

Zdroj: http://orgo-net.blogspot.sk/2015/07/zeme-ma-hojnost-pitne-vody.html


Súvisiace:

Voda
http://www.cez-okno.net/rubrika/voda

MASARU EMOTO Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/masaru-emoto-vyber


Autori: 
Sekcie: 
máj 17, 2018 19:06 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Sando
    Sandomáj 25, 2018 19:26 popoludní

    Komentár: 

    Tieto závery na obrázku sú dobré, ale jedná sa iba o povrchovú vodu. Skutočne veľké množstvá vody sa nachádzajú v hlbke niekoľko kilometrov. Teórie, že tektonické dosky sa v skutočnosti plavia na hlbkovom oceáne nemusia byť nesprávne. Bežne sa pri vrtoch niekoľkých km nachádza voda, často teplá.

 

 

Top