Obrázok používateľa CEZ OKNO
ŽIVOT ZE SRDCE Sekce 1: 6 ctností srdce (TEXT+PODCAST)

Úvod

Kdybys zobrazil vývojové křivky technologií, vědy, ekonomiky, medicíny a mnoha dalších oblastí lidského úsilí za uplynulých 2000 let, viděl bys vývojové křivky stoupající vzhůru jako rakety – speciálně v posledních 100 letech. Jen v těch oblastech, které se týkají lidských emocí, bys viděl poměrně rovné čáry, v některých případech dokonce sestupné.

Je jasné, že co se týká záležitostí intelektu, technologií a financí, náš pokrok se vyvíjel velmi dramaticky. Avšak co se týká řízení našich emocí, a co je ještě důležitější – způsobu jak je řídíme, abychom rozšířili naše pochopení života a intuitivního vnímání – se od dob úsvitu civilizace změnilo jen velmi málo.

Když o tom nyní přemýšlíš, naše schopnost žít ze srdce a koordinovat naše emoce je klíčovou složkou pro lepší život – nejen pro nás samotné, ale také pro naši rodinu a přátele, společnost a celou planetu. Umožňuje nám to se lépe přizpůsobit výzvám, které trvale doprovázejí naši pouť životem. Dovoluje nám to pracovat ze základny relativní stability namísto ze stále se pohybujícího písku životních dramat, které zatěžují naší přirozenou duchovní sílu.

Sekce 1: Šest ctností srdce

Energetické srdce se skládá ze šesti základních forem vyjádření: vděčnost, soucit, odpuštění, pokora, pochopení a srdnatost1). Spleteno dohromady vytváří těchto šest způsobů chování esenci energetického srdce. Jsou-li vyjadřovány v našem každodenním životě, umožňují srdci konat svou funkci portálu k našemu nejvnitřnějšímu jáství – duši. (Viz diagram.)

Bez ohledu na to, jakou důležitost přikládáme naší síle intelektu či mozku, jedná se pouze o jednu formu inteligence, která má bezpochyby důležité místo v našem světě; není však základní inteligencí našeho Jáství. Naše základní inteligence je posilována emočním mistrovstvím a naší schopností řídit naše životy z platformy šesti srdečních ctností. Tyto ctnosti nás opětovně sjednocují se světelnými říšemi naší intuice, což je naším soudržným spojením s vesmírným informačním polem. Tomuto poli fyzikové říkají kvantové vakuum.

V Řádu učitelů Lyricus existuje přísloví: „To, co může jedinec vyjádřit svým srdcem, je zlatem vůči železu mysli.“ Zlato v tomto případě znamená schopnost vyjádřit šest ctností srdce ve dvojicích, samostatně, nebo jako sjednocený tým v různých situacích, které život přináší. Jde o učení se přizpůsobovat své činy založené na šesti ctnostech srdce a pozorování toho, jak přeměňují tvůj systém hodnot, re-vitalizují tvou energii a tvořivost a přeměňují tvůj smysl pro rovnováhu a emoční postoj.

Při této praxi nejde jen o aplikování tvých emočních energií za účelem vytvoření a udržení soudržného osobního stavu, ale také jde o vytvoření soudržného pole kolem tebe; pole, které se dotýká a prolíná s druhými prostřednictvím principů kvantové zátky, rezonance, koherence (soudržnosti) a ne-lokalizace. Energie našeho emočního pole jsou skutečné a jsou propojené s rozlehlou směsí záměrů a informací, která je téměř nekonečná ve své obsažnosti.

Hustší emoce, jako jsou žárlivost, chamtivost, hněv, vstupují do kosmického pole a informují základní instinkty, vytvářejí podmínky pro spory a nestabilitu ve tvé projevené skutečnosti. Jemnější energie, které jsou tvořeny šesti ctnostmi srdce, informují božské instinkty kosmického či kvantového pole, které obklopuje multivesmír. Proto je nám ponechána volba řídit svou osobnost a emoce tak, abychom informovali kvantové pole, ve kterém všichni žijeme, božskými frekvencemi, které pozvedají a podporují život. Je-li toto naší volbou, pak mistrovství šesti ctností srdce je účinnou a výkonnou metodou k jejímu dosažení.

Vyplývá z toho toto: blížíme se ke svému božství skrze srdce, nikoliv skrze hlavu. Intelekt jedince dokáže obsáhnout obrovské množství informací a poznání. Můžeme studovat všechny světy našich věštců a učenců, pokud ovšem nevyjadřujeme šest ctností srdce, pouze plníme své hlavy slovy, koncepty a intelektuálními žvásty. Naše chování zůstává připojeno k základním instinktům a zatímco můžeme psát či vyslovovat hluboké vhledy, naše emoční energie zůstávají rozrušené, nejisté ve svém vyjádření okamžik od okamžiku, nevedené inteligentním hlasem našich srdcí.

Umění vyjádření

Existuje implicitní úroveň umění vyjadřování šesti ctností srdce, ale předtím, než může být toto umění vyjádřeno explicitně, ctnosti musí být zakotveny v ryzosti. Ctnosti nemůžou být vyrobeny z mentálních konceptů nebo pouze vyřčeny slovy. Tato kvalita ryzosti je výsledkem smyslu srdce i mysli pro spojení s hlubším koncepčním rámcem, ve kterém každá z těchto ctností pracuje. Pro většinu lidí potrvá vytvoření a vyspění tohoto spojení nějaký čas. Začíná to pochopením, že nějaký širší rámec existuje a poté to pokračuje kontemplováním a prociťováním, co by tímto rámcem mohlo být, jak pracuje a proč je důležité ho aplikovat ve svém životě.

Toto pochopení slouží jako základna pro uvedené umění, které souvisí s tím, jak a kdy projevit v různých životních situacích šest ctností nebo jejich podmnožinu. Můžeš se dívat na šest ctností (vděčnost, soucit, odpuštění, pokora, pochopení a srdnatost) jako na hudební noty. Dotkneš-li se těchto not současně, zazní akord a tento akord je božskou láskou – nejvyšší vibrací obsahující v sobě kvantové pole, které může člověk obdržet a vysílat.

Každá ze šesti ctností může být aktivována s neuvěřitelnou rychlostí a dokonalostí, jestliže osoba, která ctnosti vyjadřuje, pracuje z platformy vyšší soudržnosti a smyslu pro neutralitu. V tomto stavu může jedinec řídit svůj život za účelem hledání moudrosti v každé nové výzvě, jako pozemská jiskra tvůrčí energie, jako všudypřítomný intuitivní pocit a jako hlubší rytmus ve zřejmé pohromě každodenního života.

Do jaké míry dokáže jedinec dosáhnout a udržet tento stav soudržnosti, záleží na jeho umění a do určitého stupně i na jeho bdělosti v aplikování šesti ctností srdce. Existuje vzestupná spirála vývoje v tomto praktikování. Zaprvé musí být jedinec zakotven v koncepčním rámci, což může být provedeno studiem e-článku ›› Umění ryzosti: duchovní nutnost a kontemplováním o jeho významu. Zadruhé může jedinec experimentovat se šesti ctnostmi srdce a učit se hlubšímu pochopení jejich významu – nikoliv na intelektuální úrovni, ale raději na úrovni praktické. Jinými slovy, jak projevit ctnosti pokory, pochopení a odpuštění vůči člověku, který ti například právě zabral parkovací místo pro auto.

Právě na této úrovni – praktického života, ve které se všichni pohybujeme – musíme cvičit umění v šesti ctnostech srdce, jinak ztratíme svou schopnost sebe-posílení. Ve stavu sebe-posílení se z nás stávají duchovní bytosti vyvíjející se prostřednictvím výzev fyzického světa. Tato forma posílení je odlišná od sdělování pravdy mocným, nebo od prodchnutí se vážností a elixírem nepřemožitelnosti. Jde o posílení v záležitosti řešení emočních zmatků vyvěrajících z každodenního života, posílení žhavosti inteligence srdce a pochopení, jak a kdy čerpat z této inteligence.

V procesu stálého zdokonalování se v mistrovství ctností a jejich vyjadřování v našich životech, zušlechťujeme naše pochopení. Nejde o náhlé zjevení, o kterých se hovoří ve starodávných textech nebo o halucinogenní uvědomění moderního světa. Spíše jde o mohutné pochopení, že jsme součástí vibračního pole, které nás energeticky obklopuje, zaznamenává naše cesty, generuje naše holografické reality a znovu nás vytváří v časovém závodě do a z věčnosti.

Cesta nevěřících

Ti, kteří stanoví emoční sebe-mistrovství jako svou cestu, budou potřebovat sledovat, ošetřovat a transformovat své chování a způsoby jeho vývoje při této cestě, protože se nejedná o okamžité uspokojení. Tato cesta je vpravdě zaměřena na spojení s vyšším vedením jedince (vnímání a naslouchání) a vyjadřování této moudrosti do pole, ve kterém žije, pohybuje se a ve kterém je umístěno jeho bytí (přenos a vyjádření).

Dovol, abych vysvětlil koncepční rámec sledování, ošetřování a transformování.

• Sledování znamená, že jedinec může formulovat sebehodnocení svého vývoje v šesti ctnostech srdce v průběhu času a sledovat jejich nárůst či pokles, vidět své sebe-mistrovství vzrůstající s plynutím času.

• Ošetřování znamená, že jedinec během sledování svého vývoje může vidět okamžiky, kdy se dostal do problémů či obtíží, které způsobily jeho vychýlení z kurzu a poté ošetřit tento případ stejně, jako lékaři ošetřují úraz či nemoc. Ošetření v tomto případě není odměnou, ale spíše řešením či nápravou problému či emočního selhání.

• Transformace je výsledkem sledování a ošetřování průběhu této cesty a zahrnuje uvědomění, jak jsi transformován do sebe-posílené, duchovně vibrující osoby.

Svět překypuje knihami a sebe-léčebnými programy, které říkají, čemu bys měl věřit, co bys měl dělat, co by sis měl myslet a co cítit. Jsou přeloženy z myslí a srdcí některých našich velkých myslitelů a oduchovnělých bytostí. Nepotřebujeme více informací o tom, jak se chovat, nebo čemu věřit. Jednoduše potřebujeme více disciplíny v našich emočních životech a nástroje a techniky, jak toho dosáhnout. Jinými slovy potřebujeme platformu pro praktikování.

Energetické srdce – kvantový ekvivalent fyzického srdce – je portálem vědomí duše v průniku s Tvůrčí Silou2). Sídlí v srdeční čakře a je vědomím duše či vyššího ducha v jedinci. Šest ctností srdce vyvěrá z této pevnosti energetického těla a je to právě toto energetické centrum v nás, které musíme vyživovat a vědomě aktivovat.

Tato cesta není majetkem žádné osoby ani organizace, a ti, kteří ji nastoupí, jsou v zásadě nevěřící, což znamená, že se na tyto praktiky nedívají jako na náboženství, duchovní systém či vědecké úsilí, hnutí New Age či duchovního mistra. Je to platforma stará jako duše sama a jejím vůdčím principem je stále pokračující praktikování šesti ctností srdce v každodenním životě jedince. Při této činnosti ti začne realita, která tě obklopuje, sestavovat tvou vlastní cestu k vyššímu pochopení, vhodnou speciálně pro tebe.

Trpělivost se vyplácí. Nehledej zkratky v záležitostech srdce či duše, protože časoprostor není silou, která by poháněla či řídila ctnosti srdce. Je to duše a vyšší duch zaobalený do Tvůrčí Síly, co dovoluje těmto ctnostem plné vyjádření a posílení v jakékoliv doméně – jemné, hrubé či jakékoliv jiné. Neexistuje hustota, ve které by ctnosti srdce vyhasly či byly opomenuty, jestliže je jedinec pravidelně praktikuje, pozoruje jejich energie, kontempluje o jejich projevu a podporuje ho. Dokonce i v nejtmavších hustotách bije srdce pravdou spojení s božskou podstatou v nás všech. Je to spojující síla, která nás jako lidské duchy sjednocuje.

Řízení ctností srdce nás vede do bodu, kde s konečnou platností vidíme své energetické pole či podpis duše. Jakmile se to jednou přihodí, můžeme objevit bloky v našem energetickém těle, které filtrují naše hlubší uvědomění. Tyto bloky či hustoty, které sídlí v našem energetickém poli, zmenšují naší schopnost vyjádřit plnost našeho energetického srdce. To vytváří jemné, v některých případech nikoliv pouze jemné podráždění, které narušuje naše fyzické tělo, emoce a mysl.

Praktikování ctností srdce vede v průběhu času k rozpuštění těchto energetických blokád a ty shledáš snadnějším zakotvit a udržet své vyšší já v nižších světech hmoty a časoprostoru. Při tom bude snazší projevovat hlubší harmonii a rytmus života, jež podporuje práci, kvůli které jsme sem v tomto čase všichni přišli.

Tři jemné touhy

Nyní se dostáváme ke třem jemným touhám, které stojí téměř za vším, čeho chceme dosáhnout: okamžité uspokojení, kontrola, následující záležitost. Tyto tři jemné touhy také ovlivňují naše očekávání na poli duchovního vývoje a růstu, a proto na ně poukazuji.

Touha po okamžitém uspokojení

Existuje fráze od Williama Gibsona: „Budoucnost se již odehrála; jen není dobře zveřejněna.“ Tento pocit se zdá být vhodným ve světě, kde jsou zkratky vychvalovány experty ze všech oborů. Urychlení je synonymem dnešní doby a smysl tohoto urychlení je dělat všechno rychleji, za méně času; být více produktivní; být lepším zaměstnancem; být lepším studentem; být lepším ve všem a dosahovat toho rychleji a snadněji.

Co chybí v tomto přístupu, je cíl, nebo řečeno jinými slovy: „kam tě toto urychlení dovede“. K autu snů, většímu domu, osvícení, nevyčerpatelnému bankovnímu účtu, prestižnějšímu postavení ve společnosti, lepšímu zdraví, nebo prostě snadnějšímu životu? Ať je cílem cokoliv, představa okamžitého uspokojení zde hraje roli urychlovače jeho dosažení. Jak je to však tehdy, jestliže cílem je emoční sebe-mistrovství? Jaké jsou v tomto případě ukazatele pro urychlení? Jak vypadají zkratky a jak poznáme, že jde o urychlení, zpomalení nebo o přešlapování na místě bez pokroku?

Okamžité uspokojení předpokládá jednu základní věc: v jakémkoliv lidském úsilí existuje výtah či schodiště a je lepší použít výtah. Skutečnost, aby ses dostal do cíle rychleji, nebo abys dosáhl svého záměru rychleji, je důležitější, než zkoumání toho, který cíl či záměr je lepší. Je to přesně tato touha po urychlení konečného cíle, co častokrát způsobuje, že se jedinec zmýlí v odhadu, který cíl či záměr je nejsilnějším ve smyslu naplnění.

Nyní se můžeš zeptat: „Jestliže je emoční sebe-mistrovství silným smyslem tvého duchovního účelu, jaká je potom nejlepší cesta k jeho dosažení?“ Má odpověď zní – žít ze srdce a vyjadřovat šest ctností srdce s originálností a mistrovstvím, ale nepřikládat rychlosti této cesty k mistrovství žádnou důležitost. Možná je to zbytečné varování, ale touha po rychlosti je mistrem sama o sobě a podněcuje ego jako máloco jiného.

Touha kontrolovat

Druhá jemná touha, která nás často svádí z cesty, je naše nenasytná touha po kontrole a řízení. Touha po řízení svého života je do nás vložena v raném věku a je kultivována procesem socializace. Jsme učeni kontrole našich emocí – zvláště chlapci. A když dospějeme, jsme učeni, že řízení našeho prostředí je rovno úspěchu ve funkci společenského přispěvatele do mašinérie tvoření peněz, kterou nazýváme ekonomikou volného trhu.

Mnoho lidí se domnívá, že kontrola a řízení je nepostradatelným nástrojem úspěchu ve všech oblastech života – včetně duchovní říše a osvícení. Nicméně kontrola a řízení není konečným naplněním, protože jsi vždy svázán bojem s protivníky, kteří také touží po kontrole a řízení. Je to nekonečné soupeření. Jde o následek tří-dimenzionálního konceptu, ve kterém existují pouze vítězové a poražení – a je lepší být vítězem.

Chápu, ve světě peněz je těžké argumentovat touto logikou. Nicméně touha po kontrole je neúnavný mistr, který požaduje, abys pracoval více, zaměřen na své povinnosti ve společnosti, a aby sis byl jist, že svět, ve kterém pracuješ, se nevymaní tvé kontrole. Kontrola se bude v následujících sedmi letech stávat více letmou, protože dimenzionální posun, který je již pod povrchem, bude měnit ztrnulé společenské instituce a v některých případech způsobí jejich zánik.

To znamená, že ti, kdo se snaží kontrolovat a mikro-řídit své životy, shledají obtížnějším udržet emocionální rovnováhu. Když se jejich emoční rovnováha začne pohybovat směrem k a od nepokoje, ucítí zrychlený puls světa a přeteče přes ně stres, jako kdyby stáli přímo pod jeho vodopádem.

Protilátka ke tvrdohlavé kontrole je dokázat sama sobě, že víš, jak se posunout směrem do sebe-bezpečí, cítíš-li se v nebezpečí; jak se posunout směrem k projevení ctností srdce, stojíce tváří v tvář životním výzvám; jak se posunout do odevzdání svému vyššímu já, cítíš-li, jak tvé ego roste.

Všechno je jednodušší říci nežli udělat – tím si můžeš být jist. Avšak emoční sebemistrovství je smyslem sama pro sebe, nikoliv cílem. To si pamatuj. Nikdo se na tebe nedívá dolů z nějaké nedostupné výšiny a nesoudí tvé nedokonalé vyjádření šesti ctností srdce. Soudíš-li sám sebe, je zde často přítomen smysl pro přiměřenost v soudech. To je právě ona reakce potřeby kontroly. Kdybych jen mohl lépe kontrolovat své emoce. Kdybych se jen mohl rychleji zdokonalit v praktikování šesti ctností srdce. Kdybych jen mohl odpouštět snadněji a nechovat zášť vůči přátelům či rodinným příslušníkům.

Můžeš si být naprosto jist s představou, že nastoupíš-li tuto cestu, přijdou okamžiky selhání, zkratů a „chybování“. Dokonce může přijít čas, kdy budeš mít pocit, že ztrácíš pevnou půdu pod nohama a budeš si připadat bezmocný, v bezvýchodné situaci, utopený v sebenepřijetí. Právě v tomto čase budeš potřebovat projevit moudrost své cesty k emočnímu sebemistrovství, a ať už to bude vypadat jakkoliv nedokonale a neprozkoumaně, poslouží ti to lépe, než jakákoliv jiná rada, protože jak už je dávno známo – srdce je sídlem duše.

Zaměř se na tuto moudrost, nikoliv na abstraktní koncept Boha či „vyšších sil“. Zaměř se na svou vlastní moudrost šesti ctností srdce a nauč se, jak se posunout směrem k jejich vyjádření v okamžicích, kdy výzvy života klepou na tvé dveře. Při tomto aktu budeš učit druhé skrze tento projev a záměr. Při tomto aktu měníš elektromagnetické pole, které tě obklopuje, měníš frekvenci světla svého energetického pole. To dále přitahuje obdobné okolnosti, stejně jako ti to poskytne zlepšené emoční zdraví, mentální jasnost a fyzickou pohodu.

Touha po následující záležitosti

Třetí z jemných tužeb je touha po následující záležitosti. O následující záležitosti se obvykle uvažuje jako o mocnější než je současná záležitost. Jedinci se obvykle chtějí dostat k následujícímu nápadu, duchovní cestě, či léčebnému způsobu dříve, než získají základní pochopení svého vnitřního stavu. Zakoušejí pouze povrchní úrovně bez poznání hlubších hodnot a významů, jež v nich existují.

Vezměme například téma, kterým se právě zabýváme: emoční sebemistrovství. Někteří lidé by mohli namítat, že se jedná o důležitou schopnost ovládnout nezávislost jak je definována pojmy svých psychologických či duchovních složek. Nicméně to není snadná záležitost, ovládnout své emoce nebo jen získat smysluplné pochopení jejich jemné přirozenosti. Emoce jsou velmi multi-dimenzionální a pracují z jemných energetických úrovní až dolů na pozemskou úroveň, kde tvoří vztahy, zaměstnání a osobní život. Z toho důvodu jsou emoce komplexní sítí energetické výměny s těmi, které potkáváme ve svých životech, ať už osobně, či virtuálně prostřednictvím pošty, telefonu, textových zpráv, chatu, e-mailu; to vyžaduje vytrvalost, trpělivost a bdělost v praktikování. Není dostatečné hrát si s tím pravidelně.

Touha po následující záležitosti je potřebou zmáčknout tlačítko „obnovit“ v systému víry jednotlivce. Někdy je to dobrý instinkt obnovit si své rozhledy a víry, ale někdy to rozptyluje tvou pozornost na povrchu životního účelu, protože se vždy pohybuješ směrem k následující záležitosti – nové metodě, novému učení, novému životnímu stylu. Vnitřní stav tvého emočního života, hodnoty vycentrované do srdce a intuitivní moudrost tvého energetického srdce je nekonečným zdrojem inteligence. Pohybuješ-li se k následující záležitosti a pokud ona v sobě neobsahuje jádro „žití ze srdce“ jako svůj základní princip, asi nerozvineš svůj přístup k nekonečnému zdroji inteligence, který tě čeká ve tvém nitru – nikoliv v knihách, na internetu, v ašrámu, škole, semináři či učení mistra, ale v tobě.

Zatímco následující záležitost může být prodávána jako největší pravda, která kdy k lidstvu sestoupila, bude vypadat bledě ve srovnání s tvou vlastní moudrostí srdce – víš-li, jak ji aktivovat, zpřístupnit a projevit. Existuje tisíce systémů, které slibují osvícení – a mnoho z nich má svou hodnotu, ale touha po následující záležitosti má často nezamýšlený vedlejší účinek, který tě vede pryč od lektora, se kterým ze všech nejvíc potřebuješ být ve spojení: tvé srdeční inteligence a jejího emočního a energetického potenciálu.

Objevení a urychlení složitosti života má také za následek objevení složitosti v duchovním životě. Existuje množství takzvaných duchovních praktik, které po vás vyžadují dýchání velmi specifickým způsobem a rytmem. Jiné praktiky vyžadují jíst určité kombinace jídla a pití. Další předepisují velmi specifické meditace a postoje. A jiné určují jisté barvy a zvuky, jež aktivují tvou duši.

Žití ze srdce není založeno na přesné technice nebo složitém cvičení těla, mysli nebo emoční kontroly. Jde o jednoduché praktikování srdečních ctností ve tvých denních událostech, okamžik za okamžikem. Časem se tato praktika vyvine ve virtuozitu přesnosti a kontroly, ale to je jen přirozený důsledek jednoduchého cvičení – nejedná se o strnulý program tréninku, který by byl naplánován od počátku – v tom je důležitý rozdíl.

Každá ze tří jemných tužeb je součástí celkové společenské dysfunkce, založené na prošlém systému víry, ve kterém ctižádost ega převyšovala moudrost projevu srdce. O tomto vpravdě pojednává přicházející posun vědomí, který byl dlouho předpovídán. Moudrost srdce zvítězí a stane se standardním poslem lidstva, uvedeném novým řádem soudržnosti a spojení s vyššími frekvencemi naší božské přirozenosti a božského zdroje.

Z mého světa do vašeho

POZNÁMKY

1) Úvodní definice šesti ctností srdce jsou v ›› Příloze.

2) Tvůrčí Síla je projekcí inteligence Prvotního Zdroje či Boha, která pracuje jako spolu-tvůrčí síla s lidskými zástupci. Vstupuje do člověka energeticky srdcem, obvykle ve formě inspirace či intuitivního vhledu.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


© www.WingMakers.com český překlad, 2007, Ondřej Průzračný

Zdroj: http://www.wingmakers.cz/


PDF tohto textu nájdete na tejto adrese.


Slovenské stránky Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese.


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Tvorca (Úvod od Jamesa)
https://www.cez-okno.net/clanok/tvorcovia-kridel/tvorca-uvod-od-jamesa

James Mahu BLOG
https://www.cez-okno.net/rubrika/serial-james-mahu-blog

6 cností srdca
https://www.cez-okno.net/rubrika/serial-6-cnosti-srdca


júl 10, 2018 23:05 popoludní

 

 

Top