Obrázok používateľa CEZ OKNO
ŽIVOT ZE SRDCE Sekce 2: Praktikování Kdy-kterou-jak

Sekce 2: Praktikování kdy-kterou-jak

Projevování srdečních ctností je praxí a nikoliv filosofickým seminářem či abstrakcí v metafyzickém zkoumání nebo vědeckém procesu, vedoucím k nějakému ověřitelnému „důkazu“. Vyžaduje, abys pochopil jeho koncepční rámec a začal ho praktikovat ve svém každodenním životě. Tato praxe se nejlépe provádí s postojem zkoumání a experimentování, který funguje bez odsuzování tvého výkonu v praktikování kdy-kterou-jak. Praktikování sestává z následujícího:

kdy aplikovat ctnosti srdce (nebo jejich podmnožinu) v dané životní situaci;

kterou ctnost aplikovat;

jak projevit ctnosti v dané situaci.

Neexistuje instruktážní příručka pro tento proces kdy a co aplikovat a jak to projevit. Je příliš mnoho proměnných, než aby šla vytvořit jasná osnova; to je přesně důvodem, proč je vysoký stav vnitřní soudržnosti ideální platformou, ze které lze pracovat. Protože to dovoluje tvé intuici, aby tě v praxi v každém okamžiku v dané situaci vedla.

Právě touto praxí získáš instrukce, jak zažívat život okamžik za okamžikem a jak splétat šest ctností srdce do výrazu, který magnetizuje tvé biopole vyšším vědomím tvé absolutní osobnosti. Toto zmagnetizování umožňuje, aby se tvůj nejvnitřnější instruktor (tvá duše) odhalil v doménách duality. To je smysl praktikování kdy-kterou-jak: přitáhnout tvou duši do prožitku těla-mysli a umožnit ji vést životní projev v doméně časoprostoru.

Je to právě síla záměru srdce, která toto umožňuje. Je toho mnoho napsáno o síle mysli, účinku záměru, zákonu přitažlivosti a směsi těchto elementů při dosahování úspěchu v materiálním světě. Můžeš si být jist, že nejsem tím, kdo lije vodu do ohně ambicí, které hoří v lidech za účelem dosažení jejich tužeb srdce. Ale je důležitý rozdíl v pochopení, že žití ze srdce není spojeno s ambicemi či dosahováním. Je to přirozená potřeba srdce přitáhnout duši do pilotního křesla osobnosti, vědouce, že toto odemkne program vyjádření kvalit světla, které jsou uloženy uvnitř jedince.

To neznamená, že jedinec náhle začne projevovat moudrost tak, jak je lidstvo zvyklé – knihami, přednáškami, webovými stránkami, hudbou, uměním, atp. Pro většinu z nás znamená vyjádření kvalit světla, které jsou v nás uloženy, jemné detaily projevu srdce v těch nejletmějších chvílích našich životů. Jak procházíme našimi životy, zanecháváme za sebou cestu světla a božských jisker a tato aktivita – nikoliv psaní či sdílení a získávání poznání – je tím, co je v tomto čase nejvíce potřeba. To je to, co je nyní uvolněno a věrně sdíleno z tvého srdce.

V lidstvu svítá uvědomění, že jeho osud je tvořen myslí druhu – v jistém smyslu jeho kolektivním záměrem. Obdobný proces funguje na individuální úrovni a vědci a výzkumníci jako Schwartz, Korotkov, Popp, McCraty, Tiller, Radin, Emoto, Nelson, Penrose a mnoho dalších zkouší objasnit způsob, jak vědomí může působit a komunikovat za hranice těla, ve kterém sídlí; jak vědomí může přijímat či přistupovat k systémům poznání bez jejich přímého studia. Tito výzkumníci vymýšlejí vědecké experimenty založené na tří-dimenzionálním konceptu, aby mohli analyzovat subkvantové říše, ze kterých vědomí pochází (je to trochu jako použití dalekohledu za účelem studia vlastností atomů).

Jak se dotýkají této větší skutečnosti, nalézají slabé ozvěny pochopení, ale neuspokojuje to jejich otázky „co s tím dělat“, které vyvstávají s tím, jak tito jedinci objevují hranice této obrovské mysteriózní skládanky zvané vědomí. Odpovědi na otázky „co s tím dělat“ jsou obsaženy v praktikování ctností srdce, protože praxe vytvoří systém zpětné vazby. Tento systém kultivuje vědomí, oživuje jeho rozlišování a otvírá jeho schopnost vidět energetické odezvy na praktikování, což umožňuje zažívajícímu zvětšit svůj projev světelné energie spojené s každou ze srdečních ctností.

Šest ctností srdce jako kmenová linie

Jeden z hlavních vůdčích principů praktikování kdy-kterou-jak je skutečnost, že kmenovou linií (jádrem záměru) je praktikování žití ze srdce. Gravitační jádro našeho vyššího účelu vyzařuje cosi jako magnetismus, který přitahuje do života účel, za kterým jsme se inkarnovali. Například vyvěrají-li tvá duchovní studia z kmenové linie praktikování kdy-kterou-jak (žití ze srdce), vytvoří se magnetické pole, které přitahuje duchovní studia, která jsou spojena se základním jádrem tvé praxe. Takže vykonáváš-li svá duchovní studia, ony jsou opětovně vetkána do kmenové linie ve smyslu jejich důležitosti, aktuálnosti a smysluplnosti pro žití ze srdce. Jsou sebeposilující a souznějící s kmenovou linií; pokud nejsou, tvá schopnost rozlišovat je aktivována, aby řešila nedostatek tohoto souznění.

Mnoho lidí má jiné kmenové linie, jako například projevení mého účelu nebo stíhací závod za snadným a pohodlným životem. Nejsou to špatné volby, ale je důležité pochopit, že vytvářejí jiné gravitační jádro či rezonanční pole v životě jedince. To dále přitahuje jiné systémy energetických linií. Linie (větve) vyrážející z kmenové linie a mající souvztažnost se žitím ze srdce se vyvíjejí v souladu a souznění s kmenovou linií. Poučení získané ze sledování jedné z větví se vrátí do kmenové linie a podpoří ji a vyživí. Stejně jako všechny kmenové linie je i tato jedna sebeposilující, ať je ve své přirozenosti sobecká či nesobecká.

Když se ve svém každodenním životě setkáváš s událostmi, problémy či cíli, nebo když dostáváš inspiraci či nový vztah, můžeš aplikovat praktikování kdy-kterou-jak na tyto události a řídit je z této perspektivy. Pamatuj, že v každém setkání jsou různé dimenze energie: fyzické, emoční, mentální a duchovní. Když o tom přemýšlíš, je to dosti komplikované a skličující, ale praktikování, jak bylo řečeno již dříve, není posuzováno z hlediska dokonalosti projevu či jeho analytické virtuozity, nýbrž je konáno a vedeno záměrem.

Oblasti naší pozornosti v našich každodenních životech se pohybují mezi událostmi, inspiracemi, vztahy, cíli a problémy. V každé této záležitosti máme z energetické perspektivy k dispozici mnohonásobné hrací pole (tj. fyzické, emoční, mentální, duchovní). Vyjadřuješ-li jednu nebo více srdečních ctností při události, můžeš pozorovat její vliv na událost, nebo její účastníky. Toto pozorování tě může vést ke změnám v následujícím vyjádření, jeho intenzitě, ke komu bude směřováno a délce jeho trvání. Tento cyklus vyjádření a pozorování umožňuje jemnější vyjádření a je to právě tento posun, který tě povede kupředu na cestě k emočnímu sebemistrovství.


›› VEĽKÝ OBRÁZOK

Co z toho budu mít?

Jak píšu tento článek, téměř slyším otázky z fóra čtenářů. Někde v mysli se asi ptáš: „Proč bych se měl zabývat emočním sebe-mistrovstvím? Co získám praktikováním kdy-kterou-jak?“ Chápu podstatu těchto dvou otázek, protože náš sociální řád je uzpůsobený na vytváření ambic a jejich dosahování – obvykle z důvodu nějaké odměny a/nebo uznání.

Emoční sebe-mistrovství je odrazem tvé zralosti coby duchovní bytosti ve světech časoprostoru. Jinými slovy emoční energie ve tvém srdečním centru je vozítkem, skrze které se projevuje tvé vyšší jáství do dimenzí časoprostoru a poskytuje uzemnění těchto energií na zemi a jejich sdílení s bytostmi, které na zemi žijí – jak lidskými, tak zvířecími. Proto je emoční sebe-mistrovství pádným důvodem k dosažení této skutečnosti – umožňuje tvému vyššímu účelu a přítomnosti duše, aby se odhalily v tvém nynějším životě.

Není přehnané říci, že když ovládneš emoční sebe-mistrovství, žiješ jako duše na zemi s minimálním zkreslením vytvořeným tvým fyzickým tělem a myslí. Tělo a mysl se stane více než umocňující silou pro tvého ducha pro projevování se ve světech časoprostoru. Tělo a mysl budou způsobovat méně zeslabení či překážek tvé duši či vnitřnímu duchu. Jednoduše řečeno budeš žít jako duše, což je tvůj účel zhuštěný do nejčistší definice.

Původní esence, kterou jsi, byla zapomenuta zakaleným duchem při prvním zrození. Pouze na své cestě skrze světy časoprostoru nalézá nezralost, slabost, zranitelnost; souzení a oddělenost mysli. Emoční hranol je léčivým nástrojem jak těla, tak mysli, protože dovoluje původní esenci aby vystoupila do popředí, aby byla zřetelná v této realitě a řídila události tvého těla a mysli směrem k většímu dobru.

Praktikování kdy-kterou-jak je transformativní; posilujíce novou cestu bytosti, jež tě zmocňuje k opuštění navyklých způsobů myšlení a konání, které moderní společnost tak efektivně vytvořila. Posunuje tě od pocitů oddělenosti k cítění spojení – víře, že vědomí „my“ je mnohem více vibrující a smysluplnější než vědomí „já“. A tkví v prvotním stavu bytosti, že skutečně velké věci můžou být magnetizovány a přitahovány do vědomí lidstva jako celku.

Teď ke druhé otázce: „Jaký prospěch budu mít z praktikování kdykterou-jak?“ Jakmile začneš praktikovat, ucítíš, že to, co se děje ve vnějším světě – jak osobním tak neosobním – neurčuje ani neovlivňuje tvůj vnitřní stav; pokud to nedovolíš. Jinými slovy, získáš pocit stability a kontroly. To je jeden z aspektů vývoje, o kterém se dá zmínit, a který se objevuje brzy po začátku praktikování.

Pocit posílení se objevuje tehdy, když nalézáš své mistrovství a tvé schopnosti v praktikování se zlepšují. Pro většinu lidí to znamená dobu 3-6 měsíců praxe. To obsahuje realizaci faktu, že hluboce zakořeněné vzorce myšlení a ega již nediktují způsob tvé interakce při události, a že tvé intuitivní schopnosti jsou probuzené pro jemné projevy šesti ctností srdce.

Šest ctností srdce má přesně 63 kombinací vyjádření. Tyto kombinace se dále liší posloupností, jak byly projeveny, délkou jejich trvání a energetickým projevem (fyzickým, emočním, mentálním, duchovním), který byl použit pro jejich sdělení v události či k jedinci, skupině nebo záležitosti. Právě tato komplikovanost vyjádření vede k intuitivní schopnosti, jež byla aktivována v úvodu praxe. Je to právě tato intuitivní schopnost, které se musíš naučit důvěřovat více, než tomu, co ti může říkat tvůj vnitřní mentální dialog.

Pamatuj, že intuitivní vhled pramení z tvé inteligence srdce, vystupuje z tvého vyššího já; právě toto hluboké spojení ti umožní ovládnout 63 kombinací vyjádření s mistrovstvím a schopností, kterou praxe vyžaduje za účelem vývoje emočního sebe-mistrovství. Jinými slovy, musíš důvěřovat své přirozené podstatě a přitom instinktivně pochopíš, jak aplikovat šest ctností srdce v různorodých životních situacích.

Pamatuj, že časový rámec pro dosažení úvodní úrovně emočního sebemistrovství je 3-6 měsíců. To zajisté není dlouhý čas, avšak v dnešním světě okamžitého uspokojení, řízeném ambicemi mysli, se to může zdát jako velmi dlouhá doba. Povinnost praktikujícího je vytrvat a nezaměřovat se na výsledky či subjektivní analýzu jejich projevení v praxi. Mysl a osobnost ega jsou více než ochotné projektovat své analýzy a soudy během fáze vývoje, ale toto souzení je prováděno bez ryzosti pochopení hlubších procesů, které provázejí praktikujícího při jeho praxi.

Meditace Síť šesti ctností srdce

V prvním roce – obvykle k jeho závěru – si praktikující života ze srdce začne více uvědomovat koncepční rámec, ve kterém pracuje, což může být přirovnáno k energetické síti, která ho obklopuje. Je to podobné jako vizualizace sítě ukázané na následující straně a projevování se z prostředního kruhu, který symbolicky představuje božskou lásku – průnik šesti ctností srdce.

Projevování se z nitra této sítě je formou meditace, nikoliv však tak, jak obvykle meditaci chápeme: jako niterný stav uvolněnosti a bdělosti. Zde se jedná o vnější stav aktivního uvědomění a projevení, které pramení ze stability žití v „centrálním kruhu“ božské lásky – s uvědoměním, že jsi obklopen schopnostmi praktikovat kdy-kterou-jak. Toto praktikování ti umožní vyvěrat ze svého centra kterýmkoliv směrem za účelem vyvolání události s odpovídající emoční energií. To je léčení, harmonizování a znovu-posílení energií ze tvého srdce za účelem sdílení sama sebe s jakoukoliv okolností či lidským stavem.

Jedná se o aktivní meditaci, jež je praktikována po celý den a vyžaduje jistou schopnost vizualizace, jak se pohybuješ od události k události. Vizualizace, kterou udržuješ ve své představě je, že šest ctností srdce tě obklopuje jako energetický hologram, který sahá 3-5 metrů všemi směry kolem těla. Jak praktikuješ tuto vizualizaci, časem uvidíš, že se jedná o rozšíření tvého energetického těla a nikoliv pouze o oddělenou představu sítě; že jde o aktuální strukturu tvého energetického těla. Toto nahradí stávající abstrakci systému čaker, barev a frekvencí a dalších s nimi spojených záležitostí.

Podstatným faktorem je, že si představuješ nejvnitřnější část své bytosti smíchanou s božskou láskou. Je to jako když tvé bytí – bez ohledu na to, kde se ve světě fyzicky vyskytuješ, nebo co prožíváš – je naplněno božskou láskou a mistrovsky propojeno se šesti ctnostmi srdce a jejich 63 kombinacemi. Tato energetická síť zakotvená v božské lásce je schopna se zmobilizovat jako okamžitá, sebeprojevující se síla šesti ctností srdce, jejíž mistrovství stále vzrůstá.

Meditace sítě šesti ctností srdce by měla zakořenit jako koncepční rámec ve tvém denním životě. Je to pro tebe způsob, jak skrze proces vizualizace myslí a vírou srdce zakotvit do svého chování určité principy tak, aby pracovaly dohromady, jako sjednocený záměr žití ze srdce.

Technika Kruhu ctností

Všichni jsme slyšeli o kruzích zla – když negativní chování plodí negativní chování, stále opakujíce pocity chamtivosti, závisti, žárlivosti, nepřátelství, roztrpčenosti, viny, odsuzování či hněvu, tak jak jsou zakořeněny hluboko v naší přirozenosti; kdy jsme byli bezmocní zastavit jejich kosící efekty v podobě nemocnosti. Kruh zla negativních emocí vyčerpává naši energii, dusí naši kreativitu, a není-li kontrolován, vede do pouště deprese, zaškrcení toku ducha mezi naším srdcem a myslí.

Existuje také Kruh ctností, který generuje pozitivní výsledky žití ze srdce ve všech dimenzích života jedince. Praktikování kdy-kterou-jak je generátorem energie kruhu ctností, je-li aplikováno v individuálním žití ze srdce. Jedna z klíčových složek této praxe je připojení ke zdroji energie, stejně jako potřebuješ připojit generátor energie k přírodním zdrojům, jako jsou vítr, voda či slunce.

Jeden ze zdrojů energie, který podporuje praktikování kdy-kterou-jak je technika kruhu ctností, která vyžaduje, abys investoval 10-20 minut svého času – tak často jak jsi k tomu veden – k vytvoření jednoduchého energetického přítoku. Jedná se o snadné cvičení dýchání v klidném a bdělém stavu mysli a těla, a poté opakování nahlas šesti ctností srdce v následujícím pořadí:

• vděčnost
• soucit
• odpuštění
• pokora
• pochopení
• srdnatost

Pokaždé, když vyslovíš název ctnosti, dovol mu, aby v tobě probíhala jeho ozvěna či opakování, jako kdyby tvůj vnitřní stav byl hlubokým kaňonem. Zatímco pokračuješ v opakování těchto slov v uvedeném pořadí: vděčnost, soucit, odpuštění, pokora, pochopení, srdnatost, uvažuj o jejich energetickém významu; prociťuj je, a nech tento pocit, aby tě naplnil, aby se rozšířil do každé buňky tvého těla. Čím více provádíš tuto techniku, tím více uvidíš, jak se šest ctností srdce splétá dohromady, zůstávajíce jak odděleny, tak propojeny, jako struktura mozaiky. Každé slovo nese energetickou podstatu jako frekvenci, která se více a více zakořeňuje ve tvém vědomí těla-mysli během provádění tohoto cvičení.

V každém kruhu, který se opakuje, existuje hybná síla, která ho obnovuje a udržuje v pohybu skrz stav rozptýlení, se kterým se všichni setkáváme v našich denních životech. Kruh ctností je udržován tímto jednoduchým cvičením, takže připomínám, že zvláště na počátku tvé cesty v praktikování kdy-kterou-jak, je vhodné ho použít ve významu generování kruhu ctností.

Časem budeš veden tvým nejvnitřnějším jástvím k posunu této techniky z roviny interní kontemplace a energetické asimilace směrem k vyjádření – nebo poslání energetických kódů každého slova navenek. To ze začátku obvykle znamená jistý způsob vyzáření energie každého slova směrem k milovaným osobám, přátelům a rodině, duchovním vůdcům a k těm, se kterými máš specifické spojení. Tento projev také může být směrován k událostem a lidem či zvířatům, kterých se událost dotýká.

Těm z vás, kdož jste polapeni v kruzích zla emočního zmatku, pomůže tato technika k úniku z „pohyblivého písku“ kruhů zla. Chápu, že uvedená technika vypadá velmi jednoduše a proto se můžeš ptát, jak může mít požadovaný efekt; avšak opakování slov má sílu samo o sobě, z důvodu hlubokého a vrstveného významu obsaženém v každém slově. Předtím, než začneš s technikou, přečti si Dodatek k tomuto článku, ve kterém jsou uvedeny předběžné definice každé ze šesti ctností srdce.

Z mého světa do vašeho

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


© www.WingMakers.com český překlad, 2007, Ondřej Průzračný

Zdroj: http://www.wingmakers.cz/


PDF tohto textu nájdete na tejto adrese.


Slovenské stránky Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese.


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Tvorca (Úvod od Jamesa)
https://www.cez-okno.net/clanok/tvorcovia-kridel/tvorca-uvod-od-jamesa

James Mahu BLOG
https://www.cez-okno.net/rubrika/serial-james-mahu-blog

6 cností srdca
https://www.cez-okno.net/rubrika/serial-6-cnosti-srdca


júl 17, 2018 14:40 popoludní

 

 

Top