Obrázok používateľa CEZ OKNO
ŽIVOT ZE SRDCE Sekce 4: Naše spojení

Sekce 4: Naše spojení

Lidská bytost je částí celku, kterému říkáme „Vesmír“. Částí, jež je omezená v čase a prostoru. Zažívá sama sebe, své myšlenky a pocity, jako něco odděleného od zbytku; cosi jako určitý druh optického klamu svého vědomí. Tento klam je pro nás druhem vězení, který nás rozděluje do našich osobních tužeb a do citu k několika nejbližším osobám. Naší úlohou musí být osvobodit se z tohoto vězení, rozšířením našeho smyslu pro soucit, abychom mohli obejmout všechna živá stvoření a celou přírodu v její nádheře. Nikdo není schopen toho dosáhnout kompletně, avšak snaha o dosažení je sama o sobě částí osvobození a vzniku vnitřní bezpečnosti.
Albert Einstein

Přijmeme-li skutečnost, že nebe není místo, ale stav vědomí, můžeme klást důraz na realizaci – rozšíření vědomí – namísto pronásledování nebe. Vnitřní prací a učením se, jak projevovat šest ctností srdce do našich životů ve prospěch všech, nalezneme náš vzrůstající smysl pro naše spojení, a poznáme celistvost a jednotu v tom, co se dříve zdálo být odděleností a izolací.

Zvyk dívat se ven skrze oči oddělenosti se mění díky praktikování ›› kdy-kterou-jak, protože podpisová síla této praxe zapojuje jedince do smyslu sloužení celku lidstva – nikoliv proto, že lidstvo je poškozené nebo trpící v bídě – spíše proto, že to rozněcuje náš přirozený pocit pramenící z našich srdcí, že jsme všichni vnitřně spojeni jeden s druhým.

Jedna z trvalých pravd, kterou psychologové objevili, je ta, že nejlepším ukazatelem štěstí je míra, jakou má osoba smysluplné vztahy. Vztahy, které mají pravý význam, jsou založeny na emoční zralosti, která vytváří jejich ryzost, ve smyslu pomoci druhým proplout hustotami každodenních setkání s větší lehkostí a pochopením. To je více než důvěra. Můžeš důvěřovat někomu, kdo je čestný, ale to nutně nemusí znamenat, že tento vztah je smysluplný a autentický ve prospěch většího dobra.

V teorii chaosu existuje rčení, že nekonečně malé projevy můžou případně způsobit významné změny (tj. například pohyb motýlích křídel způsobuje hurikán na opačné straně zeměkoule). Toto rčení je dobrou metaforou pro inteligentní komunikaci, která se odehrává od nejmenších částeček existence po expanzi do galaktických rozměrů. Existuje obrovská propojenost, nejen mezi lidmi, ale mezi všemi částicemi existence. Tato propojenost je inteligentní, komunikativní a je součástí Tvůrčí Síly, ve které všichni existujeme.

Emoční soudržnost

Hudba je soudržný zvuk, kde rytmus, melodie, rychlost a harmonie sjednocuje projev do soudržnosti; bez těchto impozantních sil bychom žili v poli náhodných hluků. Podobně šest ctností srdce sbírá emoční energii, již jsme všichni prodchnuti a zavádí do ni soudržnost, ve které je naše emoční energie transformována z „vibrací hluku“ do léčivé, řízené a transformační síly.

Představ si, že jsi oceán a díváš se na krásný západ slunce. Světelné paprsky září působivými barvami růžové, oranžové a červené, třpytíce se v tyrkysově modré vodě. Jakoby vzduch sám vytvářel tyto zářící barvy v jakémsi pozastaveném stavu, pomalém tanci. Nyní se na to podívejme z vědecké perspektivy – toto světlo je ne-sourodé. Nezávisle na svých krásných barvách, fotony světla nejsou sjednoceny, šíří se všemi možnými směry.

Abychom vytvořili patřičný kontrast, představme si toto stejné světlo, jak bylo uděláno sourodým jako laserový paprsek světla, takže všechny fotonové částice světla se pohybují jedním směrem na stejné vlnové délce. Světlo je nyní transformováno do nové funkčnosti, takže může nyní být použito pro chirurgické účely, nebo měření vzdálenosti mezi zemí a měsícem s dříve nepředstavitelnou přesností – jen abych jmenoval dva příklady.

Tyto odlišné aspekty světla jsou dobrou metaforou pro pochopení, jak působí v emocích. Emoce, jsou-li ne-sourodé, vyzařují všemi směry jako energie, vytvářejíce otisk v prostoru či poli našeho vnímání. Někdy je tento otisk překrásný, jako třpytivý západ slunce – jsou-li emoce měkké a lehké; a někdy se více podobá divoké bouři, jestliže se jedná o hněv či depresi. Jestliže je naše emoční energie sjednocena do soudržnosti, může být transformována do stavu vyšší funkčnosti jako laser a její dosah jde daleko za rozsah našich smyslů; vpravdě se může dotknout vnějších okrajů našeho světa nebo se hluboce ponořit do vnitřních říší duše.

Klíčovým prvkem praktikování kdy-kterou-jak je soudržnost, z důvodu, že projev šesti ctností srdce vytváří soudržnost a doprovodnou schopnost vyzařovat tvou emoční energii k určenému cíli, ať je kdekoliv a v jakémkoliv čase. To je dosah duše – do srdce do mysli do srdce do vnějšku – v tomto kruhu se emoční energie stává spojující silou, jež sjednocuje jedince s komunitou lidstva a dokonce ještě obecněji – se všemi živými formami.

Existuje vzrůstající uvědomění, že lidstvo je částí většího ekologického celku energie, který obsahuje slunce a planety sluneční soustavy – a pravděpodobně ještě většího. Naše slunce vytváří povětrnostní podmínky, které ovlivňují geomagnetické pole země a vytvářejí pronikavé vlivy na počasí, náladu, chemickou stabilitu, a dokonce i na jemné smysly naší intuice a psychických schopností. Není od věci říci, že slunce – vzdálené 93 miliónů mil – ovlivňuje naše základní centra srdce a mozku s překvapující silou.

Kolektivní lidské energetické pole

Výzkumy Halberga, Persingera, Brauda a mnoha dalších badatelů ukázaly, že geomagnetické pole slunce ovlivňuje geomagnetické pole země, které dále ovlivňuje naše osobní elektromagnetické pole, včetně našich klíčových rytmů srdce a mozku. V blízké budoucnosti se ukáže, že se jedná o obousměrné ovlivnění. Což znamená, že lidé na kolektivní úrovni – energeticky prostřednictvím emočního vyzařování – můžou ovlivnit zemi a šířeji – celý náš sluneční systém.

Budu zde citovat jeden příklad jako důkaz tohoto ovlivnění. NOAA (Národní Oceánský a Atmosférický Úřad) v zájmu studia a přípravy na velké anomálie v počasí, jako jsou hurikány, má několik geosynchronních satelitů, které monitorují množství povětrnostním vlivů, včetně změn geomagnetického pole země. Dva z jejich satelitů (GOES 8 a 10) obíhající geosynchronně na opačných stranách země ukázaly v roce 2001 provokativní pohled na to, jak může kolektivní lidská energie ovlivnit geomagnetické pole země5).

Jak níže uvedený graf ukazuje, tyto dva satelity obíhající na opačných stranách země nad rovníkem ve výšce 22 300 mil naměřily významnou špičku v geomagnetickém proudu země v souvislosti s počátkem události dne 11. září 2001 (zřícení mrakodrapů v New Yorku po teroristickém útoku); v proudu je patrný nárůst nesourodosti, který pokračuje ještě pět dnů po události.

Nechci postulovat vědeckou teorii, ale podívej se na to logicky. Lidé vyzařují elektromagnetické pole – jehož nejmocnějším zdrojem je srdce, které vyzařuje energii v toroidním tvaru, v konstantním proudu, který sahá 8-15 stop (tj. 3-5 metrů) kolem těla. Tento energetický vzorec konstantně mění svou formu, jak myslíme různé myšlenky a cítíme různé pocity. Pocity našeho srdce mají největší vliv na podpisový vzorec našeho elekromagnetického pole.


›› VEĽKÝ OBRÁZOK

Přihodí-li se událost tak dramatická, jako byla ta 11. září 2001, kolektivní lidské elektromagnetické pole je ovlivněno mnohem hlouběji než obvykle, protože se dotýká mnohem většího procenta celkové populace na emoční úrovni. Aby sis to uměl lépe představit, vizualizuj si oblak světla, který obklopuje celou planetu a prezentuje Kolektivní Lidské Energetické Pole (angl. zkratka CHEF). Tou měrou, jakou jedinci dodávají stres, strach a nejistotu, se CHEF stává ne-sourodé a nestabilní, což je dále rozpoznáno zemí a zobrazeno v jejím vlastním geomagnetickém poli.

Jinými slovy, planety a hvězdy nás ovlivňují a my zase ovlivňujeme je. To je propojenost vědomí na úrovni energie, propletených polí energie, která spolu rezonují, navzájem se prolínají a informují. Je to jako symfonie zvukových a světelných vln, která vyzařuje z CHEF a prolíná se se symfonií zvukových a světelných vln vyzařujících z geomagnetického pole země (EGF). Tato dvě pole – CHEF a EGF – tančí spolu ve vzájemné energetické výměně; z toho důvodu to, co se odehraje v CHEF, může buď usnadnit nebo ztížit schopnost země k elegantnímu posunu ve vývoji.

Nyní tuto záležitost objasním prakticky. Byli jsme svědky rozšíření viru globálního oteplování, který pronikl všude do našich zpravodajství, škol, vlád, obchodu a dokonce i do náboženství. Zdálo se, že svět je připravený udělat posun v nejlepším zájmu celé planety, symbolizovaný úlohou lidstva coby průvodce země. Lidstvo si uvědomilo, jak strašné podmínky na planetě způsobila jeho ekologická necitlivost; podmínky, které – pokud zůstanou nekontrolovány – můžou způsobit obrovské přírodní katastrofy a sociální změny. Takže máme motivaci a poznání; ale máme souhlas v tvůrčích plánech a ve vnitřní oddanosti, aby došlo k patřičným změnám?

Co usnadní transformaci tohoto poznání a těchto faktů do domluvy na plánech tvoření a závazků k jejich uskutečnění? Jestliže si rostoucí měrou uvědomíme, že lidstvo a země tančí dohromady v jasně vedených říších evoluční expanze, že existuje spojení a že toto spojení je vzájemně vnímavé a informující se, pak pravděpodobně najdeme klíč. Podíváme-li se na CHEF jako na mocnou složku našeho dobrého stavu, a na jasnost našeho spojení se zemí, nejen že najdeme klíč, ale také otevřeme dveře a projdeme jimi do další dimenze... společně.

Informování CHEF

Chápu, že tyto koncepty jsou velmi široké a hluboké, tak mnoho, že se možná zdají jako nesouvisející s našimi životy; jestliže je však pečlivě prozkoumáš, uvidíš, že přinášejí nový smysl do tvého života. Uvážíš-li, že vyzařuješ celou svou existencí energetické pole, bez ohledu na tvou víru, z čeho se skládá tvá existence v pojmech časoprostoru, uvědomíš si, že existuje věc, za kterou můžeš být plně zodpovědný - tvůj vibrační podpis, který vysíláš do CHEF. Každý člověk, vlastně každá životní forma tímto způsobem přispívá celku – s různou intenzitou a účinky.

To je důvod, proč je důležité pochopit hlubší vnímání propojenosti a nechat vzrůst své uvědomění toho, jak je tvá osobnost propojena s celkem života. Jedná se o záležitost uchopení zodpovědnosti za emoční a mentální energii, která je propletena s tvým elektromagnetickým (energetickým) polem a přispívá živoucí přítomností do CHEF a dále zemi samotné.

Každý z nás má dynamický, stále se měnící emoční otisk, který zanecháváme v CHEF, jehož působnost se může táhnout skrz čas a prostor. V zájmu udržení relativní jednoduchosti a přímosti daného tématu, namaluji rozdíly jen několika málo barvami, ale můžeš si být jist, že stupnice má téměř nekonečné množství variací.

Jak je ukázáno na diagramu níže, Obrázek A ukazuje, jak Individuální Lidské Energetické Pole (IHEF) informuje a přispívá do pole CHEF, a jak CHEF je složeno z tisíců faset (plošek, barev), kde každá z nich odráží bod na diamantově-tvarovaném objektu ukázaném na Obrázku B. Používám termín virový dvěma různými způsoby: na levé straně diamantu, na jeho horizontální (stabilní) ose, je negativní virový efekt; na pravé straně je pozitivní. Termíny negativní a pozitivní poukazují na IHEF a kvalitativní podstatu jeho působení na CHEF. Termín virový poukazuje na stupeň, jak má IHEF schopnost ovlivňovat příspěvky jiných IHEF, aby se staly více sebou, jednoduše prostřednictvím vystavení se virovému IHEF.

Například jediné Virové Pozitivní IHEF je mocnější než 1000 mírných IHEF. Proto ti jedinci, kteří pracují ve stabilním pozitivním či negativním virovém stavu mají významný disproporční vliv na CHEF. Většina lidí pracuje na vertikální ose (dynamické) či v její blízkosti, kde se pohybují mezi póly negativního a pozitivního IHEF a jejich cesta vypadá jako hadovitá stopa mezi pozitivním a negativním. Při tom jejich IHEF příspěvek má tendenci ztrácet sílu, ačkoliv z důvodu, že naprostá většina je v těchto pozicích, kolektivně způsobují normativní hodnoty.

Odhalení CHEF

Klíčovou lekcí v této záležitosti je skutečnost, že stejně jako geomagnetické pole země odhaluje CHEF, děláme to také jako jednotlivci, dokonce i tehdy, jestliže si to neuvědomujeme a nechápeme, jak je to možné. Existuje také magnetická přitažlivost, která zde hraje ovlivňující roli. Jestliže se naše IHEF vyvíjejí k větší stabilitě, k virovému pozitivnímu stavu, odhalujeme virové vlivy těch IHEF příspěvků, jež pocházejí z nejmocnějších virových pozitivních zdrojů, a jimiž jsme společně ovlivněni v našem chování a postojích.

Pro většinu z nás se toto děje za naším vědomým „radarem“. Jestliže zkoumáš diagram na Obrázku B6), zhodnoť, kde si myslíš, že je toho dne umístěno tvé IHEF, a uvaž, jak ho můžeš vyvinout do Nejvytouženějšího Stavu (malý zelený trojúhelník). Praktikování kdy-kterou-jak je urychlením, které tě posune tímto směrem nebo ti pomůže v tomto stavu setrvat.

Chápu, že jde o komplikovanou záležitost a z mojí perspektivy není jednoduché vysvětlit slovy dvou-rozměrné diagramy. Prosím tě o trpělivost a vytrvalost ve svém chápání, cítíš-li se nejistý, co se týká hlubšího významu této sekce popisující vzájemné propojení. Jedná se o důležité součásti ve tvé motivaci a záměru, vztahující se k odhalení tvého účelu a schopnosti praktikovat šest ctností srdce.

Pamatuj, že vzájemná propojenost je dosažena při interakci a emoční rezonanci. Zatímco existují tací, kteří chtějí snížit význam toho, zda interakce a rezonance probíhá v pozitivních či negativních emocích, existuje rozdíl obrovského významu, mezi těmito dvěma póly – pro tebe jako pro jednotlivce, pro lidstvo jako celek a pro zemi samotnou. Na jisté úrovni neexistuje pozitivní či negativní ve smyslu dobra a zla, ale v dimenzích časoprostoru a převažujících konceptů vývoje a vzestupu vědomí, jde o rozdíl zásadního významu.

Praktikování kdy-kterou-jak je jako naváděcí zařízení, které ti pomáhá v řízení do stabilního, virového pozitivního stavu, který umožňuje tvému účelu pravdivě vyzařovat a otisknout se do tohoto světa v tomto čase. Existuje malé kouzlo, spojené s touto praxí, o kterém není žádný záznam v historii, co se týká hmotného odkazu. V případě praktikování kdy-kterou-jak a virového pozitivního stavu, jsou tito jedinci převážně neviditelní, protože nejsou vytvořeni z hmotných věcí, nýbrž jsou energetickým přenosem. Jejich potenciálem je emoční energie spojená se specifickým chováním, kterým vyjadřují sami sebe v našich světech a činech. Nemůžeš je zakonzervovat do hmotných věcí, pokud se nejedná čistě o umělecký záměr, kterým chceš tlumočit jejich stínovou esenci pro poznání druhých.


›› VEĽKÝ OBRÁZOK

Jestliže chceš dosáhnout emočního sebe-mistrovství a přispívat do CHEF způsobem, který půvabně a přirozeně urychluje jeho vývoj, pak je život ze srdce vynikající cestou. Již mnohokrát jsem zdůraznil, že trpělivost hraje významnou roli, protože tato cesta není snadná a má mnoho, mnoho úrovní a jemných nuancí; jestliže ti však uniká tvůj účel, nebo tvůj strach nebere konce, tato cesta a praxe zde popsaná tě povede ke kultivaci tvého účelu a k životu, který má smysl.

Z mého světa do vašeho

POZNÁMKY

5) Data jsou z archivu NOAA přístupného z jejich webových stránek.

6) Diagram na Obrázku B je podrobněji popsán v ›› Dodatku B

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


© www.WingMakers.com český překlad, 2007, Ondřej Průzračný

Zdroj: http://www.wingmakers.cz/


PDF tohto textu nájdete na tejto adrese.


Slovenské stránky Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese.


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Tvorca (Úvod od Jamesa)
https://www.cez-okno.net/clanok/tvorcovia-kridel/tvorca-uvod-od-jamesa

James Mahu BLOG
https://www.cez-okno.net/rubrika/serial-james-mahu-blog

6 cností srdca
https://www.cez-okno.net/rubrika/serial-6-cnosti-srdca


august 04, 2018 00:52 dopoludnia

 

 

Top