Obrázok používateľa CEZ OKNO
ŽIVOT ZE SRDCE Sekce 6: Praxe zkušeností a Závěr

Sekce 6: Praxe zkušeností

Zrovna jako nemůžeme mluvit o viditelné kráse, jsme-li slepí, nemůžeme také mluvit o vnitřní duchovní kráse, jestliže jsme ji nikdy nezažili.
Platón

Platón vyjádřil pocit většiny jedinců, jež jsou na duchovní cestě. Hledání vnitřní duchovní krásy je vnímáno jako vize, iluminace, kosmické vědomí, či náš mimo-tělesný prožitek, kde se hluboká pravda vesmíru odhaluje a my jsme navždy změněni jako Pavel, kterého se dotklo světlo na cestě do Damašku. Tak hledáme zážitek duchovních světů dříve, než podstoupíme praxi, která odhaluje jeho smysl.

Existuje tisíce lidí, kteří mají hluboké zážitky prostřednictvím hlubokých stavů meditace, modlitby, halucinogenních či lucidních snů. A někdy z čistého nebe vesmír odhalí svou věčnou krásu docela nezávisle na našich snahách. Když zážitek zeslábne a sestoupí do paměti, hledáme ho znovu a znovu a znovu. Zážitek vnitřních světů, duchovní pramen, ze kterého vyvěrá všechen život a do kterého se opětovně ztrácí, byl již často nalezen dříve, nebo nahrazen projevem naší duše skrze ctnosti srdce.

Důvod je docela jednoduchý: na jedné straně toužíme dosáhnout duchovního zážitku jako svého přirozeného práva; na úrovni, která je mnohem více lidská, chceme nepopiratelný důkaz, že jsme obdařeni takovým systémem víry, který je originální. Můžeš si být jist, že je naším rodným právem žít v osvíceném stavu propojení s realitní matricí Tvůrčí Síly, avšak abychom to dokázali, potřebujeme nalézt harmonii mezi tím, co vyjadřujeme a co prožíváme. Praxe kdy-kterou-jak vytváří možnosti prožívat duchovní krásu a ocenit její hlubší význam, protože to, co vyjadřujeme, magneticky přitahuje zkušenosti, které souvisí s naším projevem.

Existují mapy struktury vesmíru a těmto mapám je dobré věnovat pozornost a učit se z nich, ačkoliv se zřídka přizpůsobují jednoduché perspektivě. Můžeš prostudovat stovky, možná tisíce knih, které popisují duši, duchovní světy, vyšší moudrost, a určitě se při tomto úsilí naučíš, že jsou součástí cesty k osvícení. Rád bych tě varoval, abys nečetl více, než praktikování šesti ctností srdce. Encyklopedická mysl je mnohem méně magnetická pro duchovní terén, než projevující se a šířící se srdce.

Jedno z klíčových slov v Platónově citátu je „mluvit“, to však nemá příliš smysl, mluvit o vnitřní duchovní kráse, pokud není nejprve vyjádřena v našem chování a poté přivolána do sfér našich prožitků a výkonů. Jen zřídkakdy a zcela nevysvětlitelně to pracuje opačně. Mluvením o vnitřních duchovních říších je možné aktivovat zájem o příslušné prožitky a to je dobré, ovšem je-li zájem již přítomen a ty toužíš jen mluvit či diskutovat, zřídkakdy přitáhneš prožitek, který hledáš; většinou to nemá žádný smysl.

V řádu učitelů Lyricus existuje koncept, že pokud chce uchazeč mluvit o božských prožitcích, není si vědom jejich skutečného významu. Je to jako přítel, který vypráví sen, který měl, a ty můžeš jasně vidět, jaký ten sen má význam, ale tvůj přítel, který ho prožil, jeho hlubší význam nevnímá. Význam chybí, protože sen je pro něj příliš abstraktní. To je obdobné tomu, jak je na tom uchazeč se svou duchovní moudrostí – hledání zážitku duchovních světů před praxí zkresluje pochopení jejich významu.

A jsme zpět u konceptu života ze srdce, protože to vytváří prostor pro růst tvého vlastního poznání, nalezení tvého vlastního smyslu pro mistrovské tkaní šesti ctností srdce. Zde můžeš určit magnetismus svého IHEF (›› Individuální Lidské Energetické Pole, pozn. red.). Vyžaduje to jen, abys přesměroval svou pozornost z mluvení o vnitřních duchovních světech na praxi kdy-kterou-jak, a uvědomil si při tom, že jestliže to bude učiněno, příslušné prožitky si k tobě najdou cestu. A co je důležité, když si ji najdou, jejich hlubší význam pochopíš bez potřeby výkladu či srovnávání.

Závěr

Oceňuji, že někteří z vás by byli rádi, abych detailněji popsal praktikování kdy-kterou-jak a poskytl všech 63 kombinací ctností a jejich vhodnost v daných situacích. Praxe však vyžaduje, aby každý jedinec provedl toto hodnocení cestou sebe-objasnění. Taková je tato cesta ve své přirozenosti, která oceňuje naši individualitu namísto formálnosti.

Nezávisle na tom, kdo jsi, kde jsi, čím chceš být, jsi v prvé řadě duchovní bytostí složenou z energetického pole, které vyjadřuje stupeň tvého emočního mistrovství či jeho nedostatku. Za tímto energetickým polem tě může čekat talent pro léčení, telepatii, mocné intuitivní vhledy, umělecké sklony nebo vlivné učení, avšak jak zdůrazňuji, tyto talenty jsou pouze druhotnými schopnosti vůči prvotnímu daru projevování ctností, z tvé nejvnitřnější duchovní půdy. To je přesně to, co šest ctností srdce a život ze srdce odemyká a uvolňuje, nikoliv pouze do tvého IHEF, ale také do CHEF (›› Kolektivní Lidské Energetické Pole, pozn. red.); a toto vytváří tvůj vyšší účel ve světech časoprostoru.

Můžeš zvolit tuto cestu, ať jsi nevěřící nebo Křesťan, Muslim, Žid, či jakéhokoliv jiného vyznání. Nezáleží na tom, zda nebo komu dáváš svou víru a loajalitu. Důležité je, abys chápal svůj účel coby duchovní bytosti a nikdy ho neztratil ze zřetele, ani ve chvílích největšího zmatku a jistých životních výzev.

Čteme a slyšíme mnoho o neutěšenosti v kontextu ekologie; dokonce některé firmy toho využívají a říkají o svých produktech, že jsou „zelené“. Lidé se zvyšující měrou zabývají tím, jaký dopad má jejich uhlíková stopa na životní prostředí, a pojem šetrnosti k ekosystému získává živnou půdu v celkové populaci lidstva.

Jak tento článek sděluje, máme také emoční či energetickou „stopu“, kterou zanecháváme v ekologii lidského ducha a obecněji planety. Bylo toho napsáno mnoho v různých náboženstvích a New Age textech, že země projde katastrofickými změnami či dokonce apokalypsou, po které přijde návrat Vědomí Krista, zavládne Zlatý Věk lidstva a spravedliví budou vzati do nebe.

Ačkoliv v těchto vizích může být něco pravdy, předpokládám, že idea „padající laviny“ jen vzbuzuje zájem – někdy posedlost – a většinou je založena na strachu. Potřebujeme aktivovat naše emoční sebe-mistrovství, abychom se stali sebe-vyzařujícími bytostmi v dimenzích časoprostoru. Není naplňující mít zájem na lavině či hrozícím posunu lidstva; naše naplnění a význam přichází z praktikování šesti ctností srdce.

Jak zaznamenal historik Will Durant, za posledních 3421 let psané historie jen 268 nevidělo válku. Pokud chce lidstvo učinit zápis do sloupce „bez války“, vyžaduje to nový systém víry, který je energeticky podporován šesti ctnostmi srdce. To vyžaduje, aby jedinci jako ty, vyvinuli emoční sebemistrovství jako prioritní cíl ve svém vývoji. Tak jako podobné přitahuje podobné, podobné informuje podobné, podobné transformuje podobné, tak transmise (přenos) našeho IHEF informuje ostatní, kteří jsou nám podobní; jak náš počet roste, následkem toho přijde dlouho zvěstovaný posun.

Lidstvo se zvětšující měrou pohybuje k nevyvratitelnému vědeckému objevu lidské duše a mřížkové síti energetické propojenosti, na které spočívá a pohybuje se. Neděje se to díky zásahu Boží ruky či nějaké Tvůrčí Síly, která by nahnala lidský druh do vyšší dimenze, ale spíše skrze lidského ducha, který vyjadřuje sama sebe v lidské říši časoprostoru. Jinými slovy jde o vnitřní záležitost – jeden člověk v jednom okamžiku.

Ti, kdož preferují cestu odevzdání, se často ptají: „Proč plavat proti proudu? Bůh ukáže cestu a povede nás po ni. O všechno je postaráno, proč se zabývat mistrovstvím svých emocí? Na konci budeme vykoupeni.“ Toto je hluboce zakořeněný a převažující koncept lidstva - že vyšší síly absolutně ovládají vesmír a stále řídí jeho funkci a výsledky, že stvoření je uvázáno k Jednomu, který je Vším; nezávisle na názvu, který těmto Vyšším Silám dáváš, poskytují nám Spasení lidstva – ať je toto spasení pozemské, nebeské, či mimozemské.

Důkaz lidské evoluce ukazuje, že spasitelé přicházejí a odcházejí uprostřed původních činů lidstva, které funguje nezávisle na jejich poselstvích. Všichni jsme spojeni, přesto válčíme. Všichni jsme spojeni, přesto se zatvrzujeme. Všichni jsme spojeni, přesto hromadíme majetek a jsme hyper-konzumní. Všichni jsme spojeni, přesto se obracíme zády k utrpení druhých. Necitlivost k našemu spojení je závojem, který se stává stále viditelnějším, a to je nejmocnější posel změny, která se však nepřihodí v záblesku času či okamžitém poznání. Spíše je výsledkem uvážené a vytrvalé praxe šesti ctností srdce ze stále se rozšiřující základny lidstva.

Kolektivně toto projektujeme, někdo více vědomě než druzí, což je jediný významný rozdíl mezi námi. Byl postaven „chrám“, do kterého může vstoupit celé lidstvo a uvidět jeden druhého v pravdě. Tento chrám není ani zemí ani nebem. Není vlastněn nikým a ani z něj není nikdo vyloučen. V tomto chrámu nejsme bezcitnými bytostmi, spíše naopak – jsme energeticky mocní, s vibrujícími emocemi, které jsou projeveny s péčí a jsou zakořeněny ve ctnostech srdce. Jsme zde proto, abychom tento chrám postavili. Buďte trpěliví, protože toto úsilí bude trvat dlouho. Přesto je jisté, že se to přihodí; ne proto, že bychom měli být „spaseni“, ale proto, že dostatek lidí si vybralo život ze srdce, praktikování šesti ctností srdce a uvědomění svých energetických příspěvků (IHEF) do celku života.

Jednu poznámku na závěr – tato cesta se vyplácí, ale také je obtížná, tak jak budeš vyzýván k rychlému posunu, ke zvýšení svých postojů, k obnovení svých perspektiv a přijetí svých vlastních chyb a zranitelnosti. Šest ctností srdce je zamýšleno k projevu nejen vůči druhým, ale také pro sebe. Chápej to jako svůj vývoj. Všechny ctnosti srdce jsou aplikovány stejně pro druhé i pro tebe. Můžeš cítit vděčnost za laskavost cizince a následující okamžité odpuštění svého soudu o něm. Je to právě z důvodu naší nedokonalosti, že šest ctností srdce má svůj význam.

Z mého světa do vašeho

POZNÁMKY

›› Dodatky A a B

-koniec-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.


© www.WingMakers.com český překlad, 2007, Ondřej Průzračný

Zdroj: http://www.wingmakers.cz/


PDF tohto textu nájdete na tejto adrese.


Slovenské stránky Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese.


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Tvorca (Úvod od Jamesa)
https://www.cez-okno.net/clanok/tvorcovia-kridel/tvorca-uvod-od-jamesa

James Mahu BLOG
https://www.cez-okno.net/rubrika/serial-james-mahu-blog

6 cností srdca
https://www.cez-okno.net/rubrika/serial-6-cnosti-srdca


august 22, 2018 15:07 popoludní

 

 

Top