Obrázok používateľa CEZ OKNO
ZOZNAM EGYPTSKÝCH KRÁĽOV IV.: Stĺpce IV, 1 až IV, 17

Nasledujúca časť je hieroglyfickým prepisom a prekladom Turínskeho kráľovského zoznamu od stĺpca IV, riadku 1 až 17. Táto časť zodpovedá Dynastii 6 až 7/8. Obsahuje dva súčty: jeden pre túto sekciu a jeden kumulovaný s predchádzajúcou skupinou. Je zvláštne, že pisár turínskeho papyrusu alebo jeho zdroja cítil potrebu rozlišovať kráľov do 5. dynastie a tých od 6. do 8. dynastie, len aby ich na konci zlúčil dohromady v osobitnom zhrnutí.

IV, 1: Teti
Teti

›› Wikipédia (CZ)

/// ibd 6, hrw 21
/// 6 months and 21 days
/// 6 mesiacov and 21 dní

IV, 2:
(chýba)

Tento chýbajúci riadok mohol celkom pravdepodobne obsahovať meno Veserkare, inak neuznaného kráľa.

IV, 3: Pepi I
Pepi

›› Wikipédia (CZ)

/// rnp.t 20
/// 20 years
/// 20 rokov

Poznámka: Podľa Manetha Pepi I. vládol omnoho dlhšie a to 53 rokov. Najvyšší známy dátum z Pepiho vlády je 25. počítanie. Pri predpoklade, že sčítanie sa konalo každé dva roky, Pepi I. vládol najmenej 50 rokov. Preto sa predpokladá, že 20 rokov prisúdených jeho vláde v Turínskom kráľovskom kanóne, je chybných. Je možné, že Pepiho Hórovo meno Merire spôsobilo, že bol zamenený so svojim nástupcom Merenrem I.

IV, 4: Merenre I
Merenre I.

›› Wikipédia (CZ)

/// rnp.t 44
/// [4]4 years
/// [4]4 roky

Poznámka: Gardiner vo svojej rekonštrukcii je celkom presvedčený, že v medzere chýba číslo 40. V poslednej dobe je však Merenremu pripisovaná omnoho kratšia doba panovania, 14 alebo dokonca 5 rokov. Je možné, že krátke panovanie, ktoré je prisudzované v Turínskom kanóne Pepimu I. je spôsobené jeho zámenou s Merenrem I. a teda niekoľko rokov Pepiho vlády bolo chybne pripísaných Merenremu.

IV, 5: Pepi II
Pepi II.

›› Wikipédia (CZ)

/// rnp.t 90
/// 90 years
/// 90 rokov

IV, 6: Merenre II ?
Merenre II. ?

›› Wikipédia (CZ)

/// rnp.t 1, ibd 1
/// 1 year and 1 month
/// 1 rok a 1 mesiac

IV, 7:
(chýba)

The lost line between Merenre II and Nitocrisis somewhat surprising and might perhaps bethe result of a misplacing of a fragment.

Chýbajúci riadok medzi Merenrem II. a Neitokret je trochu prekvapujúca a možno je výsledkom zlého umiestnenia jedného z fragmentov.

IV, 8: Nitocris
Neitokret

›› Wikipédia (CZ)

[nsw] bi.tj (ntiqrtj)
[TheKing of Upper] and Lower Egypt Nitocris ///
[Kráľovná Horného] a Dolného Egypta Neitokret ///

IV, 9: Neferka

›› Wikipédia (EN)

[nsw] bi.tj (nfrkA) Xrd (?) ///
[TheKing of Upper] and Lower Egypt Neferka ///
[Kráľ Horného] a Dolného Egypta Neferka ///

IV, 10: Nefer

›› Wikipédia (EN)

[nsw] bi.tj (nfr) /// rnp.t 2, ibd 1, hrw 1
[TheKing of Upper] and Lower Egypt Nefer /// 2 years, 1 month and 1 day
[Kráľ Horného] a Dolného EgyptaNefer /// 2 roky, 1 mesiac a 1 deň

IV, 11: Ibi
Ibi

›› Wikipédia (EN)

[nswbi.tj] ibi /// [rnp.t] 4, ibd 2, hrw 1
[TheKing of Upper and Lower Egypt] Ibi /// 4 years and 2 months
[Kráľ Horného a Dolného Egypta] Ibi /// 4 roky a 2 mesiace

IV, 12: (unknown king)
(neznámy panovník)

›› Wikipédia (CZ)

/// [rnp].t 2, ibd 1, hrw 1
/// 2 years, 1 day and 1 month ///
/// 2 roky, 1 deň a 1 mesiac ///

IV, 13: (unknown king)
(neznámy panovník)


/// [rnp].t 1 (?)
/// 1 year
/// 1 rok

Poznámka: Význam posledného znaku nie je známy

IV, 14/15: (summation for this group)
(zhrnutie tejto skupiny)

›› Wikipédia (EN)


/// nsj.w /// [rnp.wt] 181
/// ibd 6, hrw 3, HwDfA 6, dmD /// nsj.t
/// kings /// 181 years,
6 [months] and 3 days, "erased" 6, total /// kingship
/// panovníkov /// 181 rokov,
6 [mesiacov] a 3 dni, "vymazané" 6, súčet /// kráľovský majestát

IV, 16/17: (summation for this section and the previous section)
(kumulované zhrnutie pre túto skupinu a predchádzajúcu)

›› Wikipédia (CZ)


/// mni, nsj.t=sn, rnp.(w)t=snHwDfA///
/// ibd 9, hrw 6, HwDfArnp.t 6
dmD /// rnp.(w)t 955, hrw 10
[Total of kings beginning with] Menes, their kingship, their years [their ?] "erased",
/// 9 months, 16 days, "erased" 6 years
total /// 955 years and 10 days
[Súčet kráľov počnúc] Menim, ich vlády, ich rokov [ich ?] "vymazané",
/// 9 mesiacov, 16 dní, "vymazané" 6 rokov
spolu /// 955 rokov a 10 dní

Poznámka: Rozdelil som riadok 16 na dva oddelené riadky, v originálnom texte je to jeden dlhý riadok.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/egipto/turin_kinglist/0401_0417.htm

Preklad: Zuzana

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Ako čítať hieroglyfy
http://www.kemet.sk/rubrika/ako-citat-hieroglyfy

Turínsky papyrus
http://www.kemet.sk/stitok/turinsky-papyrus

Papyrusy
http://www.kemet.sk/rubrika/papyrusy


Autori: 
Sekcie: 
apríl 17, 2016 23:27 popoludní

 

 

Top