Novilarská stéla a stěhování národů I.

MOTTO: LINGVISTICKÁ REKONSTRUKCE PRASLOVANŠTINY DO 1. TISÍCILETÍ N.L. NENÍ V SOULADU S REALITOU
Tento text se věnuje práci Antonína Horáka, amatérského luštitele starých písem a „slovanského nacionalisty“, který se snažil luštit nápisy etruské a jim podobné, na základě slovanských jazyků, a v roce 1991 publikoval naprosto bizarní teorii. Ve své knize „O Slovanech úplně jinak“ identifikuje neolitické obyvatelstvo Evropy jako praslovanské, hovořící praslovanským jazykem a nachází vlivy těchto neolitiků=praslovanů v mnoha různých dobách na různých místech, například až v Koreji, Japonsku a na Velikonočním ostrově.

Našli chrámový komplex, ktorý potvrdil starobylú legendu

SITA | Pod dunami v severozápadnom Peru sa archeológom podarilo nájsť tisíc rokov starý chrámový komplex vrátane hrobky s ľudskými obeťami. Objav komplexu, ktorý už od roku 2006 vykopávali neďaleko mesta Chiclayo, vniesol dávku reality do legendy o bohovi Naylampovi, ktorý údajne založil predinkskú civilizáciu Lambayeque v ôsmom storočí n.l., po páde civilizácie Močikov. Dôkaz na archeologickom nálezisku Chotuna Chornancap naznačuje, že chrámový komplex mohol patriť ľuďom tvrdiacim, že sú potomkami boha Naylampa a ide teda o prvý dôkaz týkajúci sa ich existencie.

Maďarské podvody, alebo ako sa vyrábajú maďarské dejiny

Slovensko-maďarské vzťahy dôverne poznám takpovediac osobne, pretože som prežil kus života na slovenskom juhu a čiastočne aj v Maďarsku. Moju pozornosť na maďarské témy však upriamil ihneď po prevrate v roku 1989 už prvý spoločný dokument „revolučných hnutí“ na Slovensku – spoločné „Vyhlásenie Verejnosti proti násiliu a Maďarskej nezávislej iniciatívy (MNI) o spolužití národov!!!, národných menšín a etnických skupín na Slovensku“ zo 4. januára 1990, uverejnené v občasníku Verejnosť 23. 1. 1990. Deklaruje sa v ňom expressis verbis, že tieto „revolučné hnutia“ odmietajú princíp reciprocity, čiže ľudskej a občianskej rovnosti, medzi Maďarskom a vtedajším Česko-Slovenskom pri poskytovaní menšinových práv svojim občanom.

Sťahovanie národov?

„Sťahovanie národov“ je nemecká historiografická doktrína z 19. storočia, od ktorej sa odvíjajú ďalšie „historické“ tézy a doktríny pochybnej hodnoty. Skôr, ako sa jej budeme venovať, venujme trochu pozornosti dlhému obdobiu pred týmto „sťahovaním“. Európa bola osídlená človekom už v praveku a hoci tu nevznikli prvé známe civilizácie ako na Níle, Eufrate a Tigrise, Induse či Žltej rieke, aj v Európe kontinuálne pokračoval vývin človeka do jeho ďalších vyšších štádií. Archeologicky je dokázané, že človek už v štádiu svojho lovecko-zberateľského vývoja osídlil celý európsky kontinent a že na celej ploche Európy žil už ako roľník prinajmenšom od neolitu (5.000 rokov pred n.l.).

Stránky

Top