Druhá svetová vojna

Príčiny: snaha Nemecka a jeho spojencov (Talianska a Japonska) zmeniť existujúci stav, získať rozhodujúce postavenie vo svete a vytvoriť „nový svetový poriadok“.

Východiská: nastolenie totalitných politických režimov (fašizmus/nacizmus/cisársko-vojenská diktatúra)

Stránky

Top