Už vyše 1500 rokov! 4. časť

V roku 880 sa vybral arcibiskup Metod do Ríma. Kráľ Svätopluk tam spolu s ním vyslal svojho veľmoža Zemežízňa, aby požiadali pápeža o prijatie Svätoplukovho kráľovstva pod ochranu sv. Petra a Apoštolskej stolice. Ján VIII. poslal Svätoplukovi listinu „Industriae tuae“, v ktorej mu oznamuje, že prijíma jeho kráľovstvo pod ochranu sv. Petra, tituluje ho osloveniami „slávny panovník“, „milovaný“ a „jediný syn“. Ďalej píše, že pred komisiou biskupov vypočul arcibiskupa Metoda a zistil, že Metod „je vo všetkých cirkevných náukách pravoverným a v službách prospešným“, preto mu potvrdil pápežské privilégium jeho arcibiskupstva a prikázal Svätoplukovi, aby ho prijal ako vlastného pastiera. Bavorského kňaza Wichinga, ktorého tiež poslal Svätopluk ako ním vyvoleného biskupa do Nitry, pápež vysvätil za biskupa a podriadil ho cirkevnej autorite arcibiskupa Metoda. Ba vyslovil prianie, aby mu Svätopluk so súhlasom arcibiskupa Metoda poslal do Ríma ešte jedného kňaza, vyvoleného za biskupa pre iné mesto. Pápež ho chcel vysvätiť, aby arcibiskup Metod spolu s dvoma biskupmi mohli vysviacať ďalších biskupov pre miesta, kde to bude potrebné.

Už vyše 1500 rokov! 3. časť: Príchod sv. Cyrila a sv. Metoda

Rastislav sa obrátil na byzantského cisára Michala III. so žiadosťou, aby mu poslal biskupa a učiteľov, ktorí by jeho ľudu hlásali evanjelium v jeho vlastnom jazyku. Cisár vyhovel Rastislavovej prosbe a poslal mu misiu učiteľov na čele s bratmi Konštantínom a Metodom. Konštantín, zvaný Filozof, bol jedným z najučenejších mužov cisárskeho dvora. Pochádzal zo Solúna, ktorého okolie už bolo zaplavené usadeným slovanským obyvateľstvom, preto pravdepodobne ako vynikajúci filológ ovládal aj tamojší slovanský dialekt. Aj jeho brat mních Metod, ktorý za mladi pôsobil medzi Slovanmi ako cisársky administratívny úradník, mohol poznať ich hovorovú reč. Konštantín už v Carihrade zostavil pre Slovanov osobitnú abecedu a začal prekladať najpotrebnejšie náboženské texty do jazyka Slovanov.

Už vyše 1500 rokov! 2. časť: Moravské kniežatstvo

V roku 828 salzburský arcibiskup Adalram vysvätil v Nitre na majetku kniežaťa Pribinu prvý kresťanský kostol na území dnešného Slovenska. Bol to aj prvý kresťanský kostol na celom území západných Slovanov. Tento fakt svedčí o tom, že Nitrianske kniežatstvo muselo vzniknúť dávno predtým a bolo známe a rešpektované aj vo Franskej ríši. Nie je vylúčené že išlo o zachovanie určitej kontinuity štátnosti Samovej ríše. V roku 833 sa Mojmír, moravské knieža zmocnil územia Nitrianskeho kniežatstva a prinútil Pribinu hľadať azyl u kráľa Franskej ríše Ľudovíta Nemca. Celé takto rozšírené kniežatstvo bolo pomenované podľa Mojmírovho sídla na rieke Morave, Moravským kniežatstvom. Mnohí autori hovoria v tejto súvislosti o vzniku Veľkej Moravy, ale je to zavádzajúce tvrdenie, lebo ani jeden historický prameň z 9. storočia neuvádza štátny útvar, ktorý sa nazýval Veľká Morava.

Už vyše 1500 rokov! 1. časť: Samova ríša

Vážení čitatelia, prinášame vám nový seriál pod názvom Už vyše 1500 rokov! Seriál je venovaný staroslovanskému obdobiu a našim slovanským predkom, ich spôsobu života, zvykom a tradíciám. V seriáli vám prinesieme aj informácie o najvýznamnejších osobnostiach Slovanov, ktoré významne ovplyvnili naše národné dejiny v staroslovanskom období. Seriál je určený pre všetkých Slovákov, ktorí sa neboja pozrieť historickej pravde priamo do očí a chápu, že naše národné dejiny sa nezačali tvoriť štúrovským obrodením, ale že naše dejiny siahajú ďaleko do minulosti. V článkoch, ktoré tvoria náš nový seriál sú použité informácie najmä z knihy Milana S. Ďuricu Dejiny Slovenska a Slovákov. Náš nový seriál je súčasťou kampane Slovenského Hnutia Obrody pod názvom Už vyše 1500 rokov! Cieľom kampane je to, aby sme si všetci uvedomili že sme starý národ, ktorý obýva Karpatskú kotlinu už viac ako 1500 rokov a že máme veľké a slávne dejiny s významnými osobnosťami, ktoré mali vplyv nielen na naše národné dejiny, ale aj na dejiny Európy. Kampaň Už vyše 1500 rokov! bude okrem iného podporená nálepkami, letákmi, plagátmi... Pevne veríme, že našou kampaňou podporíme silného národného ducha Slovanov a prispejeme k obrodeniu nášho Slovenska a oprášime zašlú slávu Slovanskej ríše.

Top