STRUČNÁ HISTÓRIA ČASU A ČLOVEKA I.

Nasledujúce dva spolu súvisiace kapitolky predstavujú komprimáciu kozmológie starých Slávov tak, ako som ju „odčítal“ z textu nazývaného TAJNÝ KÓD KRÁĽA SVATOPLUKA... Verím, že sa mi podarilo „nevkladať do toho hlas mysle“ a neskresliť tak obraz vzniku, vývoja a smeru kozmu a človeka v ňom... Nechcem čitateľov odrádzať – musím však na začiatku upozorniť, že nasleduje text, ktorý bude vyžadovať trochu viacej aktivity – nerobím tak so zámerom veci skomplikovať a azda aj zahmliť svoje vlastné autorské nedostatky... Robím tak preto, lebo postupujeme rýchlo – zdĺhavé a „polopatistické“ texty by vás nudili rovnako ako mňa a tak volím formu, ktorá vyžaduje okrem zapojenia racionálej polovičky mozgu aj jeho imaginatívnu /a trochu zanedbávanú/ časť...Takéto čítanie vyžaduje „aktivitu imaginácie“, pričom zároveň funguje aj kontrola logiky – toto je štýl akým píšem svoje príspevky a ku ktorému som sa roky prepracuvával... Sú to chvíle, keď váš Hlas Ticha spolupracuje s hlasom vašej mysle...

SVÄTOPLUKOV KÓD: CESTA K OSOBNEJ A KOLEKTÍVNEJ MOCI

Nájsť Kód znamená poznať kľúč ku svojej skutočnej Vôli/Moci.Jedná sa o moc jednotlivca i spoločnosti.V konečnom dôsledku sa jedná o znovanájdenie zabudnutej Sily Človeka. V každom prípade ide o veľmi vysokú hru - nie každá bytosť je p r i p r a v e n á s touto mocou zachádzať: jej zneužitie v kolektívnom zmysle sme zažili len pár desaťročiami v krvavom svetovom konflikte a zdá sa, že súčasné experimenty vo vede i v politike vedú znova k tomu istému - k poznaniu onej Sily a jej mocenskému zneužitiu... Aj preto som s výsledkami svojich bádaní veľmi opatrný a snažím sa najprv "pripraviť pôdu" - bez nášho vnútorného boja a p r e m e n y /transformácie/ je vstup do týchto oblastí veľmi rizikový... NIE SME SVOJIMI PRÍBEHMI – sme tí, ktorí príbehy tvoria a ktorí im svojou pozornosťou dávajú možnosť, aby vznikli...Všetci sme Tvorcami svojich vlastných príbehov i príbehu spoločnosti – máme za ne z o d p o v e d n o s ť: a vedomie tejto zodpovednosti nás činí mocnými...
Lebo rozprávanie o tom, ako som objavil KÓD KRÁĽA SVATOPLUKA je rozprávaním o moci – o Moci, ktorá bola zabudnutá a stratená...

ŽIARIVÁ PODOBA DUŠE

Žijeme v rýchlej dobe a preto sa usilujem nájsť čo možno najrýchlejší a pritom aj účinný spôsob, ako odovzdať posolstvo pomerne rozsiahleho veršovaného textu, ktorý označujem názvom KÓD KRÁĽA SVATOPLUKA. Nechcem sa hrať na skrývačku – ostatne ktovie, koľko času nám v týchto pohnutých dobách na spoločný kontakt a výmenu ostáva: nikto z nás to nemôže z určitosťou povedať. Ak mám dnes zadefinovať a pár slovami popísať to, čo čaká bádateľa na konci tohto dobrodružstva mysle, neprichádza mi nič trefnejšie ako spojenie dvoch slov BUĎTE ŠTASTNÍ... Možno sa vám to v tejto chvíli vidí ako už toľkokrát omieľaný odkaz a cítite vlnu sklamania... Nechápeme sa a musím vás poopraviť: neodkazujem vám svoje prianie, aby vás v živote p o s t r e t l o šťastie.../V takomto postoji sa ukrýva čosi ako blahosklonnosť, a takáto vlastnosť mi je nechutná.../ Myslím to natvrdo: chcem, aby ste sa s t a l i šťastnými: aby ste pochopili svoj nárok na seba samotných, ktorý máte zaručený Zmluvou medzi Bohom a Človekom...

Oslava banálnosti

Váš život môže byť obyčajný – to však nevylučuje, aby ste ho prežívali ako ojedinelé, neopakovateľné a veľmi vzrušujúce Tajomstvo. Váš život sa môže blížiť „nule“ - môžete byť „na dne“ a predsa: práve v tej chvíli, ako si m y s l í t e, že ste definitívne padli, deje sa pre vás čosi nesmierne dôležité... Robte v takých chvíľach všetko pre to, aby ste vašu skutočnosť „nevytesnávali“ zo svojho vlastného zorného poľa – to znamená nebojujte proti „nespravodlivým“ okolnostiam života a hlavne: nenechajte sa deptať sebaľútosťou. Neporovnávajte sa v tej chvíli s inými, ktorí sú na tom – iba z vášho obmedzeného uhla pohľadu /azda i zúženého bolesťou/ lepšie. Ba – v takej ťažkej chvíli k vám budú prichádzať živé obrazy úspešnosti: aby vás ešte viacej skúšali: odhaľte ich ako preludy toho, čo sa deje vo vašom vnútri... Lebo vo vašom vnútri sa práve odohráva p r e s t a v b a... Niečo umiera a niečo sa rodí: starobylé učenie o Cykloch hovorí o tej chvíli ako o Slávnosti Slnovratu...

Stránky

Top