Prof. Milan Rýzl: VĚDECKÝ ÚVOD DO PARAPSYCHOLOGIE - 2. SVĚT PSYCHICKÝCH JEVŮ PRIZMATEM STALETÍ

Různé psychické jevy, překračující hranice každodenní zkušenosti i obecně známých přírodních zákonů, poutaly už od starověku zájem a podněcovaly pozornost mnoha lidí. Moderní věda rozeznává v pravém slova smyslu jen dva psychické jevy: mimosmyslové vnímání (ESP − z anglického Extra-Sensory Perception) a psychokinezi (PK). Parapsychologie − věda zabývající se výzkumem zmíněných jevů – dospěla k zjištění, že za určitých okolností, obvykle spojených s mimořádnými stavy mysli a vědomí, člověk může zachytit informaci o okolním světě i mimo rámec svých pěti fyzických smyslů (= ESP). K opačnému projevu těchto jevů dochází tehdy, kdy za určitých výjimečných okolností člověk naopak může přímo − jakoby “silou myšlen-ky” − ovlivnit děje v okolním světě (PK).

Prof. Milan Rýzl: VĚDECKÝ ÚVOD DO PARAPSYCHOLOGIE - 1. Ú v o d

Již od starověku jsou stále a stále v různých obměnách tradovány zprávy o tom, že někteří zvlášť nadaní jedinci byli schopni nekonvenční interakce s okolním světem: uměli získávat informace o vzdálených dějích mimo rámec normálních smyslů, nebo dokázali přímo působit na své okolí jakoby „pouhou silou myšlenek“. Mezi lidem jsou tak šířeny − často zveličené a tajemným nimbem opředené − pověsti o různých neobvyklých schopnostech a úkazech.

Top