Pohľad do tajov astrológie 3

"Systém znamení v terajšej podobe bol prevzatý od Grékov, ktorí milovali úhľadnosť a symetriu. Znamenia delia zverokruh na dvanásť častí. Jednotlivé znamenia nepredstavujú úplne oddelené, ale na seba nadväzujúce jednotky, súbory kvalít. Každé nasledujúce znamenie popiera určité vlastnosti znamenia predchádzajúceho a obsahuje vlastnosti nové. Napríklad Býk stabilizuje energiu Barana, dáva jej poriadok, Blíženci obohacujú poriadok intelektom a popierajú Býkovu materiálnosť. Jednotlivé znamenia reprezentujú vývojový cyklus a je možné si ich predstaviť ako nekončiacu špirálu, v ktorej každá nasledujúca časť je vývojovo vyššie, než predchádzajúca."

Cesta k dokonalosti

Český mystik (1908 - 1974), ktorý v mladosti do najhlbších podrobností poznal a sám na sebe uskutočnil najvyššie duchovné a mystické ideály Východu bez toho, aby pritom stratil kontakt s občianskym životom. Svoje skúsenosti potom formuloval ako originálnu, z kníh nevyčítanú duchovnú náuku, ktorá vychádza z psychológie a spôsobu myslenia súčasného Európana. Vedie ho životom a zdokonaľuje jeho bytosť ako celok; nezaoberá sa len fyzickou, mravnou alebo mentálnou zložkou, ale harmonicky ich rozvíja všetky naraz. Z veľkých svetových duchovných smerov má jeho náuka najbližšie k mahájánskemu buddhizmu. V každej zo svojich kníh vysvetľuje Květoslav Minařík duchovné náuky z iného aspektu, aby ich tak lepšie sprístupnil širokým vrstvám čitateľov. Takmer celé jeho životné dielo bolo už vydané vydavateľstvom Canopus a my Vám s jeho láskavým dovolením v pokračovaniach niektoré knihy priblížime.

Spisy Květoslava Minaříka (obsah)

Květoslav Minařík na základě vlastního úsilí podle pouček jógy dosáhl zkušeností, které se podle jeho slov shodovaly s vrcholnými výsledky tibetského buddhismu. Díky těmto výsledkům pochopil a přímo na sobě poznal smysl a způsob postupu různých duchovních směrů a náboženství. Na základě povahy tohoto poznání se také rozhodl, že se bude snažit je sdílet s ostatními lidmi. Proto mimo jiné napsal rozsáhlé literární dílo, v němž popisoval různé cesty a způsoby duchovního vývoje. Snažil se přitom brát do úvahy psychologii a způsob myšlení Evropana 20. století. Hlavní důraz kladl na způsob života, který vede k duchovnímu zdokonalení člověka a harmonicky rozvíjí všechny složky jeho bytosti (fyzickou, duševní i mentální). Květoslav Minařík ve svých knihách přibližoval problematiku duchovního vývoje, nauk a jejich praktického uplatňování z různých hledisek a různých duchovních tradic tak, aby tyto záležitosti byly přístupné co nejširšímu okruhu lidí. Z toho také vycházela šíře rozsahu jeho díla.

Pohľad do tajov astrológie 2

Prvky v astronómii si predstavíme ako symboly určitých kvalít. Na základe vzťahu a kvality jednotlivých symbolov horoskop popisuje osobnosť človeka. Symboly sú podľa svojich vlastností rozčlenené do niekoľkých kategórií. Tu sa budeme zaoberať najdôležitejšími symbolmi, bez ktorých by nebol výklad horoskopu možný. Mimo tu uvedené symboly existujú ešte ďalšie a záujemci o astrológiu sa s nimi zoznámia v učebniciach astrológie. Kategórie symbolov, ktorými sa budeme zaoberať, sú planéty, znamenia zverokruhu, domy a aspekty.

Stránky

Top