Celosvetový mozog (SK titulky)

Táto audiovizuálna prezentácia na motívy knihy The Global Brain uvádza myšlienku, že Zem je integrovaný, samoregulujúci živý organizmus. Akú úlohu má potom ľudstvo pre túto živú planetárnu bytosť? Predpokladá sa, že sme na prahu dôležitého evolučného skoku, významného pre ľudstvo a podstata tohto skoku je vnútorný spirituálny vývoj. Prezentácia má už dobre cez dvadsať rokov, je však vysoko aktuálna...

Elisabeth H A I C H: Den s jógou 7. Pátek - Venušina síla

Venušina síla je ve svém projevu krása, harmonie, umění a láska, začínajíc zvířecí náklonností a touhou po ovládnutí až po nejvyšší, neosobní universální lásku, na každém stupni projevu stvořeného. Jejím působením si oblékají všichni živí tvorové, ať rostliny, zvířata nebo člověk, svůj nejkrásnější oděv, aby se pro druhé pohlaví stali lákaví, přivábili je a pak s ním prožili - die hohe Zeit (Vrcholný, vysoký čas) - svatbu.

CESTA SRDCA

Nemôžem si už zakrývať oči pred vplyvom a účinkom svojich vnútorných rozhodnutí na vývoj a fungovanie mojej vlastnej reality! Myslím to tak, že svoje najvnútornejšie rozhodnutia sa v živote p r e j a v i l i a r e a l i z o v a l i sa. Dokonca je to tak, že moje najvnútornejšie rozhodnutia „zrušili platnosť“ všetkých vonkajškových... Existujú NEVIDITEĽNÉ ROZHODNUTIA, ktoré činíme „sami v sebe“ - ako som si dnes už istý - sú to tie najúčinnejšie rozhodnutia: práve tie určujú, čo nám vyjde a čo nám nevyjde... Každý človek dnes však v i e, že vo svojom živote m u s í prijímať rozumovo-rozumné rozhodnutia, ktoré sa viac-menej n e z l u č u j ú s pocitmi, vychádzajúcimi z nášho vnútra... Viem to aj ja: a tak ich činím aj sám – nemôžem však už zakrývať, že zároveň s nimi „prebehne“ kdesi v hĺbke mojej bytosti ešte iné a veľmi utajené „rozhodnutie“ - prejavuje sa dobre ukrývaným odporom k činnosti, pre ktorú som sa práve rozumovo a „na sto percent“ rozhodol... Celý život sa usilujem potlačiť tento vnútorný Hlas– bojujem proti nemu, lebo sa mi vidí, že ma vedie do priameho stretu s celým okolím – azda s celou spoločnosťou, ak nie s celým svetom...

Elisabeth H A I C H: Den s jógou 6. Čtvrtek - Jupiterova síla

Jupiterova síla je zraková síla ducha. Oči těla mají schopnost vnímat světelné paprsky, které do něj vnikají. Duchovní oko naproti tomu nenahlíží na to, co do něho vniká, nýbrž naopak. Duchovní oko vyzařuje ze sebe sílu vidění na vše, co chce vidět a nehledí na povrch, nýbrž proniká do viděného a nevidí zevní, nýbrž vnitřní, pravou podstatu všeho. Jupiterova síla jest na hmotné úrovni pozorování zkušeného mudrce, který své vědění a své poznání získává nikoliv naučením nebo nabiflováním, nýbrž z vnitřního duchovního zření. Vnitřní zření vede k pravému náboženství, k pravé víře, povznesené nad všemi klamnými myšlenkami a nad všemi pověrami, které neznají sektářství a rozpory - vede k vnitřní víře v Boha.

Stránky

Top